Gemeenskapsopvoeding Ontwikkelingsgesentreerde opvoeding Yolanda van Huyssteen 11 Februarie 2013 - PowerPoint PPT Presentation

gemeenskapsopvoeding ontwikkelingsgesentreerde opvoeding yolanda van huyssteen 11 februarie 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemeenskapsopvoeding Ontwikkelingsgesentreerde opvoeding Yolanda van Huyssteen 11 Februarie 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemeenskapsopvoeding Ontwikkelingsgesentreerde opvoeding Yolanda van Huyssteen 11 Februarie 2013

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Gemeenskapsopvoeding Ontwikkelingsgesentreerde opvoeding Yolanda van Huyssteen 11 Februarie 2013
171 Views
gusty
Download Presentation

Gemeenskapsopvoeding Ontwikkelingsgesentreerde opvoeding Yolanda van Huyssteen 11 Februarie 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GemeenskapsopvoedingOntwikkelingsgesentreerdeopvoedingYolanda van Huyssteen11 Februarie 2013

 2. WELKOM! • Baie welkom! • Dosentfunksie • Fasiliteerder • Waardevolle en effektiewe leerervaring • Formaat van sessies • Interaktief

 3. Gemeenskapsopvoeding • Studente se insette en vrae • Gedurende sessie • Na afloop van die sessie • Voorbereiding van sessies • Voorbereiding baie belangrik • Lees • Skryfvraeneer en bring saam kontaksessie toe

 4. Gemeenskapsopvoeding • Algemeen • Datums vir inhandiging van werksopdragte • Plagiaat • Begin vroeg – as iets nie verstaan, vra. • Geen uitstel • Onduidelikheide? • Enige vrae?

 5. Inleiding Drie dele • Geïntegreerdeonderwys, beginsels van onderwys (spesifiekuitkomsgebaseerdeonderwys) • Definisie, doel, waardes en kernelemente van ontwikkelingsgesentreerdeopvoeding • Praktiese aspekte (ontwikkeling van ‘n strategie)

 6. Gemeenskapsopvoeding • Terminologie • Opvoeding • Leer • Fokus op ontwikkelingsgesentreerdeopvoeding • Wat behelsgeintegreerde onderwys?

 7. 1. Geïntegreerdeonderwys • Verskillende elemente word gekombineer om ‘n harmonieuse, interafhanklikegeheel te vorm • Vir ons: integrasie tussen wat geleer word en die persoon se lewe • Belangrik om te onthou dat geintegreerdverskillendgeinterpreteer kan word – hang af in watterkonteksjy dit gebruik. • Verskillende kontekste • Noord – Ierland: strydendegodsdiensgroepe • Indië:gestremde kinders in hoofstroomonderwys • multidemensioneleaard van die mens word erken • Wat is onskonteks? - Die onderwys

 8. Gemeenskapsopvoeding • Derdeperspektief • Multidimensionele aard van die mens • Normaalweg (openbare skole) • Geintegreerd: alle aspekte van die mens • Watterperspektief is vir onsbelangrik?

 9. Opvoeding • Om opvoeding in onskonteks te omskryf, is volgende belangrik: • Wat is opvoeding? Enige handeling wat iemand se verstand, karakter en vermoë vorm 4 Pilare van Opvoeding • Weet • doen • wees • saam met anderleef

 10. Gemeenskapsopvoeding • UGO kom onder loep • Dr William Spaddy, vader van Ugo • Paradigmaskuif. • Hoe verskil UGO werklik van die tradisioneleopvoedingsmetodes? • 7 beginsels volgens Dept van onderwys - Dink krities en kreatief • Effektiwiteit • Verantwoordelike en effektiewe bestuur van aktiwiteite • Versamel, ontleed , organiseer en evalueerinligtingkrities • Effektiewe kommunikasie • Wetenskap en tegnologie moet kritiesgebruik word • Begrip van die wêrelddemonstreer

 11. Beginsels van Onderwys (UGO) UitkomsgebaseerdeOnderwyssê: • alleleerderskansuksesbehaal • sukseskweeksukses • skoolbepaalvoorwaardes van sukses Definisie van Uitkomsgebaseerde Onderwys volgens Spady: “OBE means clearly focusing and organizing everything in an educational system around what is essential for all students to be able to do successfully at the end of their learning experiences. This means starting with a clear picture of what is important for students to do, then organising the curriculum, instruction and assessment to make sure this learning ultimately happens”

 12. Definisie van UGO • UGO = • Om sisteem so te organiseer dat alle leerders dit aan die einde suksesvol kan voltooi • Kry bogenoemde deur `n duidelikeprentjie te verskaf van wat leerdersveronderstel is om te doen en behoorlikeorganisering van die werk om seker te maak dat dit wel gebeur

 13. 4 Beginsels van UGO • duidelikefokus • terugskouendeontwerp • hoëverwagtings • uitgebreidegeleenthede 9 Voordele van uitkomsgebaseerdeonderwys • leerdersweetpresieswatverwag word • rolspelersondersteunbetera.g.v. die feitdathullebetrek word by die proses • bestepraktyket.o.v. onderwys,opleiding en onwikkeling word saamgevoeg • goeieassesseringskriteria

 14. (voordelevervolg) • assessering is meerobjektief en regverdig • spesifiekevaardighede en bevoegdhede word bemeester • beterintegrasietussenonderwys, by skool, werkplek en hoëronderwys • help leerdersomverantwoordelikheidvireie leer teaanvaar • verhoedherhaling en duplisering

 15. 9 Nadele van UGO • leerdersniegereedomdaarbyaante pas nie • alleleermateriaalmoetherskryf word • registrasie van eenheidstandaardeneem lank • SA kwalifikasie-owerheidstrukture is burokraties • mensekan die prosesmanipuleer • stelselsvirgehalteversekeringmoet in plekwees • omassesseringsmetodesteimplementeer is tydrowend • heropleiding van opleiers • voortdurendeopleiding is nodiga.g.v. vinnigveranderdewerksomgewing

 16. Ontwikkelingsgesentreerdeonderwys Belangrik om konteks te sketswaarinontwikkelings – gesentreerdeopvoeding as konsepbelangrik is Konteks • Ekonomiesegebied • tegnologiesevooruitgang • Werk(loosheid) Gehalteopvoeding = volhoubaregroei en ontwikkeling van mense en die ekonomie • Definisie (Regan, 2003) “‘n Kernsisteemwatkritiesedenkebevorder, , sowel as refleksie, aksie en bemagtiging met die oog op verandering op plaaslike en internasionalevlakke”

 17. Doel van ontwikelingsgesentreerdeopvoeding (Om mense in staat te stel om deel te neem aan die ontwikkeling van hulgemeenskap, nasie en wêreld as ‘n geheel. Sulkedeelnameimpliseerkritiesebewustheid van plaaslike en internasionale situasies) • Doelstellings (Regan) • ‘n opvoedkundigerespons op kwessies van ontwikkeling (bvmenseregte en geregtigheid) • bied ‘n internasionaleontwikkelings- en menseregteperspektief • bevordersienings van mensewateersuitgesluit was • plaaslike en internasionaleontwikkelingskwessies word verbind • refleksieoorgelykheid en geregtigheidvindplaas • aktiewebetrokkenheid by die nuwestorie in menslikeontwikkeling

 18. Waarde van ontwikkelingsgesentreerdeopvoeding • begrip van hoe en waarekinpas • waarderingvirmenslikeinterafhanklikheid • waarderingvirbehoeftes en regte van ander • diversiteit word erken en waardeer • omgewingsetiek • waarderingvirverskil en meningsverskil • verantwoordelikheid • behoefteombeterteverstaan • gevoel van behoort • betrokkenheid

 19. Relevante SA waardes van toepassing op UGO • demokrasie • sosialegeregtigheid en billikheid • gelykheid • nie-seksisme en nie-rassisme • ubuntu • oopsamelwing • aanspreeklikheid • oppergesag van die reg • respek • versoening

 20. Kernelemente van ontwikkelingsgesentreerdeopvoeding • 4 Elemente • kwessiesrakendeglobalearmoede en onderontwikkeling • houdings en waardes • vaardighede en vermoëns • gedrag, ervarings en aksie

 21. Gemeenskapsopvoeding ENIGE VRAE???? Voorbereiding vir kontaksessie 2 • Lees deur res van hoofstuk 1 • Gaan deur gevallestudie • Bring vraeklas toe • Tot volgende week