utestengning den st rste trusselen mot menneskers helse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utestengning - den største trusselen mot menneskers helse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utestengning - den største trusselen mot menneskers helse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Utestengning - den største trusselen mot menneskers helse - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Utestengning - den største trusselen mot menneskers helse. Russeminar – Komité for helse og sosial 22. januar 2008 Anne Loennechen Leder Strax-huset, Bergen kommune. Utestengning eller inkludering?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Utestengning - den største trusselen mot menneskers helse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utestengning den st rste trusselen mot menneskers helse

Utestengning - den største trusselen mot menneskers helse

Russeminar –

Komité for helse og sosial

22. januar 2008

Anne Loennechen

Leder

Strax-huset, Bergen kommune

utestengning eller inkludering
Utestengning eller inkludering?
 • Dersom vi ønsker at våre tjenester skal være til hjelp må vi etablere tjenester basert på dokumentert kunnskap om hva som virker.
 • Dersom vi ønsker at våre tjenester skal nå publikum må vi sørge for tilstrekkelige, differensierte og tilgjengelige tjenester
 • Dersom vi ønsker at våre tjenester skal bidra til å hjelpe mennesker ut av avhengighet til rusmidler og endre/bedre deres livssituasjon må ha vi kompetanse om rus- og avhengighetsproblematikk og om hva som skaper endring.
 • Dersom vi ønsker å bidra til å bedre livssituasjonen for mennesker som har rusmiddelrelaterte problemer må vi samarbeide

Anne Loennechen januar2009

hvilke kilder til kunnskap har vi
Hvilke kilder til kunnskap har vi?
 • Forskning. Dersom vi ønsker å bidra til endring og bedring av menneskers livssituasjon må vi lytte til hva forskning sier om hva som er god hjelp, for hvem og i hvilke situasjoner.
 • Systematisering av brukernes erfaringer. Dersom vi ønsker at våre tjenestetilbud skal være i tråd med brukernes behov må vi lytte til brukerne.
 • Pårørendes erfaringer. Dersom vi skal utvikle hensiktsmessige tjenester må vi lytte til pårørende og deres erfaringer.
 • Tjenesteyternes erfaringer. Dersom vi skal ”treffe” med våre tjenestetilbud, må tjenesteyternes erfaringer systematiseres, resultat dokumenteres og tjenestene evalueres.

Anne Loennechen januar2009

tilstrekkelige og tilgjengelige tjenester
Tilstrekkelige og tilgjengelige tjenester

Spesialistnivå – Tverrfaglig spesialiserte

behandling - TSB

VENTETID – Helse Vest:

 • Avrusning: 2 instit.

fra 5 til 9 ukers ventetid

 • Poliklinisk behandl:14 instit.

fra 3 til 20 ukers ventetid

 • Døgn korttid: 4 instit.:

fra 12 til 32 ukers ventetid

 • Døgn langtid: 7 instit.:

fra 4 til 31 ukers ventetid

Kilde: Fritt sykehusvalg 12/1-09. Rus og avhengighet, narkotika

Er tjenestene tilpasset brukernes behov?

Er det tilstrekkelig kapasitet?

Er det tilstrekkelig differensiert?

Er ventetiden en trussel mot menneskers helse?

Anne Loennechen januar2009

tilstrekkelige og tilgjengelige tjenester5
Tilstrekkelige og tilgjengelige tjenester

Innsatser og tjenester i kommunene

 • Bolig
 • Meningsfyllt hverdag – aktiviteter, arbeid
 • Tilhørighet
 • Helsetjenester
 • Sosiale tjenester
 • Støtte og oppfølging

Er tjenestene tilpasset brukernes behov?

Er det tilstrekkelig kapasitet?

Er det tilstrekkelig differensiert?

Er manglende kapasitet en trussel mot

rusmiddelavhengiges helse?

Medfører manglende kapasitet utestengning

fra andre viktige behandlings- og

tjenestetilbud?

Anne Loennechen januar2009

pasientrettigheter
Pasientrettigheter
 • Medfører formelle rettigheter automatisk rett og vett innen rusfeltet?Eks.: Pasientrettighetsloven.Rett til nødvendig helsehjelp – fristbrudd . Statens helsetilsyn.
 • Prøver vi å innsnevre pasientrettighetene for rusmiddelavhengige grunnet manglende ressurser?

Anne Loennechen januar2009

hvordan organiserer vi v re tjenester
Hvordan organiserer vi våre tjenester ?
 • Er de tilgjengelige ?
 • Er de fleksible?
 • Er de forutsigbare?
 • Er det kontinuitet?

Anne Loennechen januar2009

kompetanse kunnskap
Kompetanse - kunnskap

Har vi tilstrekkelig kunnskap?

 • Om rus- og avhengighetsproblematikk?

- Om avhengighetens vesen og ambivalens?

 • Om hva som skaper endring?

- Hva vektlegger vi? Støtte og mestring? Straff og kontroll?

 • Om hva som eksisterer av øvrige tjenestetilbud og vår plass i helheten?
 • Er vi åpne og nysgjerrige for ny kunnskap og erfaringer som er gjort, også utenfor våre landegrenser?

Anne Loennechen januar2009

kompetanse holdninger
Kompetanse. Holdninger
 • Begrepsbruk
  • Ikke motivert
  • Selvforskyldt
  • Ikke mottakelig for hjelp
  • Manglende boevne
  • Manglende arbeidsevne
  • Kan ikke nyttiggjøre seg behandling-behandlingsresistent
  • Kronikere – de uhelbredelige
  • Du har fått så mange sjanser, vi må prioritere andre
  • NIMBY – not in my backyard

Bidrar vår begrepsbruk til stigmatisering

og utestengning?

Anne Loennechen januar2009

samarbeid
Samarbeid
 • Samarbeid er å bruke hverandres forutsetninger og kompetanse for å nå et klart og felles mål.
 • Forutsetningene og kompetansen til de som samarbeider vil være forskjellig. Man har noe som andre ikke har, noe som er et viktig bidrag på veien mot målet.
 • Den som søker hjelp er den viktigste samarbeidspartneren. Vi må ikke betrakte den hjelpesøkende som en ensidig mottaker av tjenester, men en aktiv deltaker i sin egen endringsprosess. Brukeren er i sentrum av sitt eget liv og må derfor være i sentrum av sin egen behandling og rehabilitering.

Blir rusmiddelavhengige utestengt fra viktig

og riktig hjelp grunnet manglende samarbeid

og samordning?

Anne Loennechen januar2009

slide11
MÅL
 • Bedre livssituasjonen for mennesker med rusmiddelrelaterte problemer; arbeide for å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.
 • Øke den enkeltes evne til mestring og egenomsorg

Rusmiddelavhengige er like

forskjellige som befolkningen forøvrig

Anne Loennechen januar2009

perspektiver
Perspektiver

Dersom vi ønsker å hjelpe

mennesker som har

rusmiddelrelaterte

problemer må vi ha flere

perspektiver i arbeidet:

 • Skadereduksjon
 • Habilitering
 • Rehabilitering

Komplementære perspektiver

Anne Loennechen januar2009

hvordan skal vi n m lene
HVORDAN SKAL VI NÅ MÅLENE?

Vårt utgangspunkt må være:

 • Hvordan vi kan inkludere flest mulig av de menneskene vi er ment å yte tjenester til
 • og ikke
 • hvordan vi kan utarbeide regler for å utestenge de vanskelige

Det fordrer at vi drar i samme retning og samtidig i riktig retning.

Anne Loennechen januar2009

utfordringer
Utfordringer
 • Svart – hvit -tilnærming: ”Norsk rusmiddelpolitikk har ingen forbedringsområder” - ”Norsk rusmiddelpolitikk har spilt fallitt”
 • Vi må videreutvikle det som er bra og arbeide for å øke kapasiteten av kvalitativt gode og differensierte tjenester
 • Vi må videreutvikle og øke vår kompetanse
 • Vi har behov for tverrfaglig tilnærming, ikke tverr faglig tilnærming
 • Vi må videreutvikle og øke samarbeid og samhandling
 • Vi må holde fram de gode eksemplene
 • Vi må være åpne for andres erfaringer og dokumenter kunnskap om hva som virker for hvem i hvilke situasjoner, også når det kommer fra utlandet
 • Vi må planlegge for framtiden

Anne Loennechen januar2009

fra ord til handling
Fra ord til handling

Jeg er optimist!

Anne Loennechen januar2009