kritische succesfactoren voor de uitbouw van e government n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

KSZ-BCSS. Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government. Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: http://www.ksz.fgov.be

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kritische succesfactoren voor de uitbouw van e government

KSZ-BCSS

Kritische succesfactoren voorde uitbouw van E-government

Frank Robben

Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Sint-Pieterssteenweg 375

B-1040 Brussels

E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be

Website KSZ: http://www.ksz.fgov.be

Persoonlijke website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

een aantal kritische succesfactoren
Een aantal kritische succesfactoren
 • multidisciplinaire aanpak
 • hergebruik van beschikbare componenten, gegevens en ervaring
 • dienstengebaseerde architectuur
 • onderlinge samenwerking
 • gebruikersgerichtheid en –betrokkenheid
 • projectbeheer en organisatie van de uitrol
 • meetinstrumenten voor permanente monitoring en verbetering
 • vertrouwen van gebruikers in elektronische dienstverlening

Frank Robben

2

11 mei 2005

tip 1 beschouw e government niet louter als een ict gebeuren
Tip 1: beschouw E-government niet louter als een ICT-gebeuren
 • leg de klemtoon op de verbetering van de dienstverlening
 • heb aandacht voor
  • een goed inzicht in de omgeving, de kritische succesfactoren en de stakeholders
  • buy-in van de onderscheiden stakeholders
  • voorafgaande procesoptimalisatie
  • gepast inspelen op de bewezen mogelijkheden van ICT
  • harmonisering van de begrippen
  • waar nodig, aanpassing van de regelgeving
  • beheer van de verandering
  • communicatie
  • vorming
 • zorg dus voor een multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid van de stakeholders
tip 2 hergebruik maximaal beschikbare componenten gegevens en ervaring
Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring
 • beschikbare componenten
  • netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken, FedMAN, extranet van de sociale zekerheid, …
  • elektronische identiteitskaart
  • unieke identificatienummers
   • natuurlijke personen: rijksregisternummer (bruikbaar mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) en KSZ-nummer (vrij bruikbaar)
   • ondernemingen: ondernemingsnummer (vrij bruikbaar)
  • bestaande middlewares met bijhorende basisdiensten: Fedict, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), …
  • bestaande portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb persoonlijke pagina voor ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid)
  • geïntegreerd user management voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars
  • beschikbare content management systemen
tip 2 hergebruik maximaal beschikbare componenten gegevens en ervaring1
Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring
 • beschikbare gegevens in authentieke bronnen, mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  • identificatiegegevens in Rijksregister en KSZ-registers
  • ondernemingsgegevens in Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
  • loon- en arbeidstijdgegevens en gegevens over sociaal statuut bij KSZ
 • beschikbare ervaring bij Fedict, KSZ, dienstverleners (oa vzw-structuur SmalS-MvM-Egov), best practices in het buitenland, …
tip 2 hergebruik maximaal beschikbare componenten gegevens en ervaring2
Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring
 • naar een medebeheer van de gemeenschappelijke componenten en de authentieke bronnen door de gebruikers ?
  • inhoudelijk beheer door een beheersgroep bestaande uit de voornaamste gebruikers binnen de overheid
  • operationeel beheer door een instantie aangeduid door de beheersgroep
   • horizontale of verticale overheidsdienst
   • vzw-structuur SmalS-MvM/Egov
   • publiek-privaat-partnership
   • commerciële dienstverlener
tip 3 bouw zelf ook multifunctionele compo nenten uit volgens een degelijke architectuur
Tip 3: bouw zelf ook multifunctionele compo-nenten uit volgens een degelijke architectuur

op open standaarden gebaseerde, flexibele, modulaire, uitbreidbare, dienstengebaseerde architectuur

Presentation

Security

Application

Integration

tip 4 zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
 • zorg voor samenwerking met
  • beleidsvoerders
  • andere overheidsdiensten
  • andere overheidsniveau’s
  • tussenpersonen: sociale secretariaten, boekhouders, ziekenfondsen, vakbonden, belangenverenigingen, banken, verzekeringsondernemingen, …
 • gebaseerd op volwaardig overleg
  • regelmatige contacten tussen vaste vertegenwoordigers van onderscheiden stakeholders, zodat partenariaat tot stand komt
  • met onderling respect en in onderling vertrouwen, oa door naleving van aangegane verbintenissen
  • proactief, transparant en oplossingsgericht
  • klemtoon op verbetering van de dienstverlening aan de gebruikers, niet op administratieve, vormelijke of bevoegdheidsaspecten
tip 4 zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten1
Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
 • naar een coherentere overlegstructuur ?
  • stuurgroepen
   • samengesteld uit vertegenwoordigers van beleidsvoerders en vertegenwoordigers van de uitvoeringsdiensten
   • leggen prioriteiten vast, sturen werkgroepen aan en rapporteren aan de beleidsvoerders
  • werkgroepen
   • 2 soorten
    • horizontale werkgroepen: ICT, informatieveiligheid, juridisch, …
    • projectgerichte werkgroepen
   • samengesteld uit vertegenwoordigers van de uitvoeringsdiensten
   • voeren overgemaakt werk uit en rapporteren aan de stuurgroep waardoor ze zijn opgericht
  • tussen overheidsniveau’s (samenwerkingsakkoord), op elk overheidsniveau en eventueel in bepaalde maatschappelijke sectoren (vb. sociale zekerheid)
tip 4 zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten2
Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
 • duidelijke taakverdeling tussen beleidsvoerders en uitvoeringsdiensten
  • beleidsvoerders
   • vastleggen van beleidsdoelstellingen
   • beleidsevaluatie
   • aansturen van de uitvoeringsdiensten op basis van de beleidsdoelstellingen
   • opvolgen en evaluatie van de uitvoeringsdiensten inzake beleidsuitvoering
   • communicatie m.b.t. beleidsdoelstellingen en beleidsevaluatie
   • verantwoordelijkheid voor effectiviteit van het beleid
  • uitvoeringsdiensten
   • ondersteuning bij beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
   • beleidsuitvoering
   • communicatie m.b.t. beleidsuitvoering
   • verantwoordelijkheid voor efficiëntie van de beleidsuitvoering
tip 4 zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten3
Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
 • bouw geïntegreerde waardeketens uit door
  • de onderlinge afstemming van processen, met een maximale gegevensuitwisseling van toepassing tot toepassing
  • de mogelijkheid tot integratie van deeltoepassingen tot globale diensten, aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens de « levenscyclus » van een burger of een onderneming
 • waarborg aan de burgers en de ondernemingen een eenmalige inzameling van feitelijke informatie volgens een gecoördineerd gegevensmodel en gecoördineerde instructies
tip 4 zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten4
Tip 4: zorg voor samenwerking en concentreer je op je kernopdrachten
 • spreek een taakverdeling af inzake
  • de aanmaak en het beheer van ter beschikking gestelde informatie
  • de gegevensinzameling
  • de gegevensopslag
  • het gegevensbeheer
  • de gegevensvalidatie
  • de mededeling van vermeende onjuistheden van gegevens
  • de verbetering van gegevens en de automatische mededeling van de verbeteringen
slide13
Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen
 • mogelijke gebruikers
  • burgers en hun vertegenwoordigers
  • ondernemingen en hun vertegenwoordigers (sociaal secretariaten, boekhouders, andere dienstverleners, …)
  • beroepsbeoefenaars
  • eigen medewerkers
 • betrokkenheid met oog op
  • de afstemming van de dienstverlening op de (prioritaire) behoeften van de gebruikers
  • de afstemming van overheidsprocessen op de eigen processen van de gebruikers (vnl. bij dienstverlening van toepassing tot toepassing)
  • een aanbod van de diensten volgens de logica van de gebruikers
  • het waarborgen van de gebruiksvriendelijkheid
slide14
Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen
 • concentreer je op een kwalitatieve dienstverlening, niet op de loutere aanwezigheid op het web
 • ondersteun de gebruikers bij het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de gegevens vóór hun overmaking aan de overheid
 • gebruik de beschikbare gegevens proactief voor
  • de automatische toekenning van rechten
  • de voorinvulling bij informatie-inzameling
  • een gerichte informatieverstrekking aan de gebruikers
tip 6 zorg voor een goed projectbeheer en een goede organisatie van de uitrol
Tip 6: zorg voor een goed projectbeheer en een goede organisatie van de uitrol
 • projectmanagement
  • duidelijke doelstellingen
  • duidelijke scope-afbakening
  • risico-analyse en -beheer
  • stappenplan
  • projectopvolging
 • werk incrementeel, met prototyping
 • organisatie van de uitrol
  • interne test- en externe simulatie-omgeving
  • vorming en coaching van de gebruikers
  • multimodaal contact center voor de persoonlijke ondersteuning van de gebruikers
tip 7 zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering
Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering
 • stel de kritische succesfactoren vast op het vlak van
  • performantie
  • beschikbaarheid
  • kwaliteit
  • volumes
  • effectief gebruik
 • bepaal de relevante meetindicatoren voor elk van de kritische succesfactoren, de wijze en de frequentie van de meting van elke indicator en de rapporteringswijze (wie, wat, wanneer)
tip 7 zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering1
Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering
 • waarborg het aanleveren van de meetindicatoren op de vastgestelde wijze en volgens de vastgestelde frequentie door de E-governmenttoepassingen
 • organiseer de opvolging van de meetindicatoren als basis voor een permanente bijsturing en verbetering
tip 8 zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
 • werk een informatieveiligheidsbeleid uit dat gericht is op het waarborgen van
  • beschikbaarheid
  • vertrouwelijkheid
  • integriteit
  • niet-weerlegbaarheid
  • auditeerbaarheid
 • met een geïntegreerd geheel van maatregelen
  • structureel
  • organisatorisch
  • technisch
  • juridisch
tip 8 zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening1
Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
 • respecteer de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid het finaliteits- en het proportionaliteitsbeginsel
 • zorg voor een degelijke toegangscontrole gebaseerd op
  • de identificatie van de gebruiker
  • de authentificatie van de gebruiker
  • de autorisatie van de gebruiker
tip 8 zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening2
Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
 • wissel enkel persoonsgegevens uit tussen (toepassingen van) verschillende overheidsdiensten mits
  • een voorafgaande machtiging van de uitwisseling door (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, na controle op de naleving van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel
  • een voorafgaande controle op de naleving van de machtiging bij elke concrete gegevensuitwisseling
  • een logging
 • zorg voor transparantie inzake de gemachtigde en de uitgevoerde uitwisselingen van persoonsgegevens
 • bied de mogelijkheid tot toegang en verbetering van de eigen gegevens door de gegevenssubjecten
tip 8 zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening3
Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening
 • deel, telkens persoonsgegevens worden gebruikt voor een beslissing, aan de betrokkene de gebruikte persoonsgegevens mee bij de mededeling van de beslissing
naar een netwerk van dienstenintegratoren
Naar een netwerk van dienstenintegratoren

Diensten

integrator

GOD

GOD

Diensten

repository

Extranet

gewest of

gemeenschap

Diensten

integrator

(KSZ)

Diensten

repository

ISZ

Extranet

sociale

zekerheid

ISZ

Internet

Gemeente

FOD

ISZ

Publilink, VERA, …

POD

FEDMAN

Diensten

repository

Diensten

integrator

(FEDICT)

Provincie

Stad

FOD

Services

repository

Frank Robben

22

11 mei 2005

meer informatie
Meer informatie
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

http://www.ksz.fgov.be

 • FEDICT

http://www.fedict.be

 • persoonlijke website

http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

 • portaal sites
  • federaal portaal: http://www.belgium.be
  • sociaalzekerheidsportaal: https://www.socialsecurity.be

Frank Robben

23

11 mei 2005