yerel y netimler maliyesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yerel Yönetimler Maliyesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yerel Yönetimler Maliyesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Yerel Yönetimler Maliyesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 444 Views
 • Uploaded on

Yerel Yönetimler Maliyesi. Doç.Dr.M.Umur Tosun. Yerel Yönetim. Yerel nitelikteki ihtiyaçların en etkin biçimde karşılanması, bu ihtiyaçların yakından gözlemlenmesini ve gerekli hizmetlerin yaratılmasını zorunlu kılmaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yerel Yönetimler Maliyesi' - gus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yerel y netimler maliyesi

Yerel Yönetimler Maliyesi

Doç.Dr.M.Umur Tosun

yerel y netim
Yerel Yönetim
 • Yerel nitelikteki ihtiyaçların en etkin biçimde karşılanması, bu ihtiyaçların yakından gözlemlenmesini ve gerekli hizmetlerin yaratılmasını zorunlu kılmaktadır.
 • Yerel yönetim kuruluşlarının temel felsefesi, söz konusu kuruluşların yerel nitelikteki hizmetleri daha iyi belirleyebilecekleri ve daha başarılı bir şekilde hizmet görebilecekleri konusundaki inançtır.
merkezden y netim lkesi ve adem i merkeziyet lkesi
Merkezden Yönetim İlkesi ve Adem-i Merkeziyet İlkesi
 • Kamu hizmeti ve faaliyetlerinin ve kamu kudretinin merkezde toplanmasına merkezden yönetim ilkesi denir.
 • Kamu hizmeti ve faaliyetlerinin ile kamu kudretinin çeşitli kısımlar arasında dağıtılması yerinden yönetim veya adem-i merkeziyet ilkesini oluşturmaktadır.
yerel y netim kurulu lar n n hizmet alanlar n n geni lemesi
Yerel Yönetim Kuruluşlarının Hizmet Alanlarının Genişlemesi
 • Park, bahçe, meydan, yol, köprü ve benzeri düzenlemeler,
 • Şehir içi ulaşımla hizmetleri ile ilgili trafik düzenlemeleri,
 • Yolların bakım ve onarımı,
 • Bölgesel eğitim faaliyetleri,
 • Yaşlı ve kimsesizlere yardım,
 • Yerleşim ve konut ile ilgili sorunların çözümü,
 • Yerel asayişin korunması,
 • Temizlik, su vb.
t rkiye de yerel y netim kurulu lar
Türkiye’de Yerel Yönetim Kuruluşları
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Köyler yerel yönetim kuruluşları, kamu hukuku tüzel kişisi niteliğindedir.
 • Ülkemizde, merkeziyet ve adem-i merkeziyet sistemlerinin birleşmesinden doğan karma bir sistem uygulanmakta, yerel yönetim kuruluşları; görevleri, yetkileri, merkezi yönetimle olan ilişkileri, gelir ve giderleri kanunlarla düzenlenmiş bulunmaktadır.
anayasan n 127 maddesi
Anayasanın 127.Maddesi
 • Mahallîidareler; il, belediyeveyaköyhalkınınmahallîmüşterekihtiyaçlarınıkarşılamaküzerekuruluşesaslarıkanunlabelirtilenvekararorganları, gene kanundagösterilen, seçmenlertarafındanseçilerekoluşturulankamutüzelkişileridir.
 • Merkezîidare, mahallîidarelerüzerinde, mahallîhizmetlerinidareninbütünlüğüilkesineuygunşekildeyürütülmesi, kamugörevlerindebirliğinsağlanması, toplumyararınınkorunmasıvemahallîihtiyaçlarıngereğigibikarşılanmasıamacıyla, kanundabelirtilenesasveusullerdairesindeidarîvesayetyetkisinesahiptir.
anayasan n 127 maddesi devam
Anayasanın 127.Maddesi (Devam)
 • Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.
mali payla m
Mali Paylaşım
 • Hizmet ve gelirlerin bölüşümü ile ilgili bir kavram olup, mali tevzin, mali denkleştirme, gelir bölüşümü gibi terimlerle eş anlamı ifade etmektedir.
 • Merkezi yönetim ve yerel yönetim bütçelerinde yer alan kamu harcamalarının ve bunları karşılamaya yönelik gelirlerin bu kuruluşlar arasındaki bölüşüm olayına “mali paylaşım (tevzin, denkleştirme)” denir.
dari vesayet ve denetim
İdari Vesayet ve Denetim
 • Yerel yönetim kuruluşları kendi işlem ve hesaplarını denetlemek ve gerekli analizleri yapmakla yükümlü olmakla birlikte, yasaların verdiği yetki sınırları çerçevesinde, merkezi denetime de tabi tutulabilmektedir.
 • İdari ve mali konularla ilgili olarak merkezi yönetimin yerel yönetim kuruluşları üzerindeki bu gözetim ve denetim hakkı ve uygulamasına “idari vesayet” denilmektedir.
dari vesayet devam
İdari Vesayet (Devam)
 • Merkezden yönetimin yerel yönetim sistemi üzerine kurulan idare ve kurumların girişim ve işlemlerini kanunlarla belirtilen sınırlar içinde kontrol etmek ve kararlarını bozabilmek yetkisi olarak tanımlanan idari vesayet; idari denetim, vesayet murakabesi terimlerle de ifade edilebilmektedir.
 • İdari vesayet, idari bir kontrol olup idari makamlar veya idare mahkemeleri tarafından yerine getirilmektedir. Merkezi yönetim, yerinden yönetim kuruluşlarının kararlarını kabul ve iptal edebilir ya da yürütmesini durdurabilir.
yerel y netim kurulu lar n n gelirleri
Yerel Yönetim Kuruluşlarının Gelirleri
 • Vergi hasılatının yerel yönetim kuruluşlarına bırakılması,
 • Vergi koyma yetkisinin yerel yönetim kuruluşlarına bırakılması,
 • Merkezi yönetim gelirlerinden pay verilmesi,
 • Merkezi yönetimin yardımları,
 • Mülk ve teşebbüs gelirleri,
 • Bağışlardan meydana gelmektedir.
yerel y netim kurulu lar n n gelirleri1
Yerel Yönetim Kuruluşlarının Gelirleri
 • Kaynakların bir bölümü sürekli diğer bir bölümü ise arızi nitelik taşımaktadır. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile teşebbüs gelirleri ve mülkten sağlanan iratlar sürekli gelir kaynakları iken; devlet yardımları, borçlanma gelirleri arızi niteliktedir.
 • Merkezi yönetim bazı vergi gelirlerinin hasılatının tamamını veya bir bölümünü; nüfus, coğrafi büyüklük, ihtiyaç düzeyi dikkate almak suretiyle dağıtmak üzere yerel yönetim kuruluşlarına bırakmış olabilir.
yerel y netim kurulu lar n n giderleri
Yerel Yönetim Kuruluşlarının Giderleri
 • Konut,
 • Çevre Sağlığı ve düzenlemesi,
 • Kanalizasyon,
 • Yerel sosyal hizmetler,
 • Trafik,
 • Şehir ve çevre planlaması,
 • İtfaiye,
 • Kütüphane,
giderlerin art nedenleri
Giderlerin Artış Nedenleri
 • Hizmet götürülen nüfustaki artış,
 • Toplumun demografik niteliklerindeki değişmeler,
 • Toplumun tercih ve arzularındaki değişmeler,
 • Gelirdeki değişmeler,
 • Yerel yönetim hizmetlerindeki değişmeler,
 • Girdilerin verimliliğindeki değişmeler,
 • Girdilerin fiyatındaki değişmeler,
 • Üretim fonksiyonundaki değişmeler.
yerel y netim kurulu lar n n b t eleri
Yerel Yönetim Kuruluşlarının Bütçeleri
 • İlözelidaresi,belediye, bağlıidarevebirliklerinbütçesi, maliyıliçindekigelirvegidertahminlerinigösteren, gelirlerintoplanmasınaveharcamalarınyapılmasınaizinverenbirmecliskararıdır.
 • Mali yılbütçesi, stratejik plan veperformansprogramlarıdikkatealınarakizleyenikiyılıngelirvegidertahminleriilebirliktegörüşülürvedeğerlendirilir.
 • Bütçe, kurumların plan veprogramlarınıngerekleriilefaydavemaliyetunsurlarıgözönündetutularakverimlilik, tutumlulukilkeleriileuluslararasıstandartlarauygunolarakhazırlanırveuygulanır.
 • Bütçe; gider, gelirvefinansmanınekonomiksınıflandırmasıbölümlerindenoluşur.
yerel y netim kurulu lar n n b t e haz rl k s re leri
Yerel Yönetim Kuruluşlarının Bütçe Hazırlık Süreçleri
 • Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, il özel idarelerinde ise Eylül ayının ilk iş günü encümene havale edilir.
yerel y netim kurulu lar n n b t e haz rl k s re leri1
Yerel Yönetim Kuruluşlarının Bütçe Hazırlık Süreçleri
 • Encümene havale edilen bütçe tasarısı incelenip encümen görüşü ile birlikte en geç Eylül ayının son haftası içinde üst yöneticiye verilir.