1 / 39

بنام خداوند جان و خداوند رای

عفونتهای دستگاه تناسلی STIs/RTIs. بنام خداوند جان و خداوند رای. ارائه شده توسط: سایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران. AIDS.ir. چرا عفونتهای آمیزشی؟. در اغلب کشورها، یکی از مهمترین علل بیماری و مرگند. ابتلا به آن زمینه آلودگی به HIV را تشدید میکند.

gurit
Download Presentation

بنام خداوند جان و خداوند رای

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. عفونتهای دستگاه تناسلی STIs/RTIs بنام خداوند جان و خداوند رای ارائه شده توسط: سایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران AIDS.ir

 2. چرا عفونتهای آمیزشی؟ • در اغلب کشورها، یکی از مهمترین علل بیماری و مرگند. • ابتلا به آن زمینه آلودگی به HIV را تشدید میکند. • می توانند منجر به عوارض جدی شود. (بیماری التهابی لگن، نازائی، حاملگی خارج از رحم، مرده زائی، بیماریهای مادرزادی، زایمان زودرس) • مهمترین عوامل مرگ و عوارض زایمانی هستند. • پیشگیری و درمان مناسب از طرق مختلف بار ناشی از بیماری را کاهش میدهد.

 3. Complications and sequelae • Infertility (male, female) • Perinatal and infant morbidity and mortality • spontaneous abortion, stillbirth, prematurity, ... • Pelvic Inflammatory Disease • Ectopic pregnancy • Genito-anal cancers • HIV/AIDS

 4. در صورت افزودن عفونتهای ویروسی(HPV- HSV- HIV) این ارقام سه برابر افزایش میابد

 5. STI ESTIMATION BY ORGANISMS • TRICHOMONIASIS 174MILLION • CHLAMYDIAL 92 MILLION • GONORRHEA 62MILLION • SYPHILIS 12MILLION

 6. Maternal causes HIV STI Tuberculosis Respiratory infection Motor vehicle injuries Anaemia Depressive disorders Homicide and violence War Self inflicted injuries Alcohol dependence 0% Women Men Burden of disease in developing world (adults 15-44 years by sex, 1990) 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% Source: World development report 1993

 7. روند موارد گزارش شده بيماريهاي آميزشيجمهوري اسلامي ايران (1384-1377)

 8. موارد گزارش شده بيماريهاي آميزشي به تفكيك علتجمهوري اسلامي ايران (1384) سيفيليس تبخال گونوكوك تريكومونيازيس زگيل دستگاه تناسلي التهاب مجراي غير گونوكوكي التهاب غير گونوكوكي گردن رحم

 9. موارد گزارش شده بيماريهاي آميزشي به تفكيك علامتجمهوري اسلامي ايران (1384) ترشح واژن درد زير شكم ترشح مجرا خيارك مغبني تورم بيضه زخم هاي تناسلي بيماري چشمي نوزاد

 10. موارد گزارش شده بيماريهاي آميزشي به تفكيك جنس و گروه سني بر مبناي تشخيص علتي جمهوري اسلامي ايران (1384)

 11. STIs: the silent enemy Symptomatic Asymptomatic

 12. STI Transmission Dynamics:Need for a Multiplicity of Approaches General Population Bridging Population High Frequency Transmitters

 13. High Risk Groups • Core groups • Sex workers • Drug users • Men who have sex with men (MSM) • Long-distance truck drivers, military, seafarers, migrant workers • Vulnerable groups • prison populations, adolescents (girls), refugees and displaced persons • Key strategy: Prevention and containment

 14. Bridge Population • Men who have sex with sex workers and with regular partner(s) • MSM who have sex with women (bisexual) • Injecting drug users • Key strategies • Promote safer sexual behaviour, limit spread, promote condom use

 15. عفونت دستگاه تناسلیRTI: عفونت در دستگاه تناسلی که میتواند در اثر تماس جنسی ایجاد شود. • عفونت آمیزشیSTI : آلودگی با یا بدون علامت که در اثر تماس جنسی سرایت کند. • رشد بی رویه ارگانیسم های درونزاد میتواند باعث عفونت دستگاه تناسلی شود. اغلب موارد این عفونتها در خانمها بصورت درونزاد و در آقایان دراثر آمیزش رخ میدهد.

 16. STI/RTI

 17. سندرومها یا علائم عفونتهای آمیزشی: • ترشح مجرا • زخم تناسلی • تورم بیضه • ترشح مهبل • درد زیر شکم • تورم غدد کشاله ران • عفونت چشمی نوزاد

 18. عوامل: • باکتری: • تریپونما پالیدوم • گنوکوک • کلامیدیا • تک یاخته: • تریکومونا • قارچ: • کاندیدا • ویروس: • HSV • HPV • HBV • ….

 19. چه عواملی خطر بیماریهای آمیزشی را افزایش میدهند • داشتن شرکاء جنسی متعدد • افزایش تعداد دفعات تماس جنسی نامطمئن • تماس جنسی منجر به جراحت، خونریزی یا در زمان قائدگی • عدم استفاده از کاندم...

 20. اصول برخورد بالینی با بیماریهای آمیزشی • مراجعه به فرد مجرب برای درمان • آموزش • مشاوره • ترویج کاندوم • درمان شریک جنسی • ارجاع برای تست HIV در مواقع لازم • پیگیری تکمیل درمان

 21. در آموزش شش نكته بايد رعايت شود : 1-بيماري خود را معالجه كنيد. • الف-اهميت مصرف دارو بطور كامل حتي اگر علائم از بين برود يا احساس بهبودي كنيد. • ب-از بيمار آنچه در مورد درمان به او گفته ايم سؤال كنيم. • ج-در مورد برگشت علائم در صورت عدم مصرف دارو توضيح داده شود.

 22. 2)گسترش بيماري آميزشي از جمله ايدز را به بيمار تذكر دهيم. • الف-بيمار را به خودداري از تماس جنسي با همسر تا اتمام دوره درمان و از بين رفتن علائم تشويق نماييم. • ب-در صورت عدم درمان يا درمان ناقص ، در مورد احتمال ساير بيماريهاي جنسي و ايدز به بيمار هشدار دهيم. • ج-همسر بيمار در معرض ابتلاء به بيماري آميزشي و ايدز مي باشد پس بايد كاندوم استفاده نمايد. • د-اگر همسر بيمار درمان نگردد، ممكن است بيماري به خود شخص برگردد. • ه-در صورت عدم خودداري از انجام عمل جنسي، بايد حتماُ از كاندوم استفاده گردد.

 23. 3-به شريك جنسي خود، درمان را بقبولانيد. • -از بيمار بخواهيد به شركاء جنسي خود بگويد، جهت درمان به شما يا پزشك ديگري مراجعه نمايد. 4-به خاطر اطمينان از اثر درمان، مراجعه بعدي داشته باشيد. • زمان مراجعه بعدي را متناسب با نوع بيماري، مشخص كنيد. • -توضيح دهيم اگر هنوز علائم باقي مانده باشد (عليرغم تكميل درمان ) جهت درمانهاي ديگر مراجعه كند.

 24. 5)سلامت خود را با رفتار جنسي سالم تضمين نمائيد. • الف-هميشه در جهت هر عمل جنسي از كاندوم استفاده نمائيد. • ب-به بيمار توضيح دهيم، در صورت تماسهاي جنسي متعدد خطر انتقال و ابتلاء مجدداً افزايش مي يابد. 6)نوزاد را حفظ نمايد. • الف-در سه ماهه اول حاملگي جهت معاينه و انجام تست سيفليس مراجعه نمائيد. • ب-به بيمار توصيه نمائيم، همسر خود را نيز جهت معاينه و انجام آزمايشات نزد پزشك بياورد.

 25. ترشح مجرا برخورد با موارد ترشح مجرا معاینه و دوشیدن مجرا • آموزش و مشاوره • ترویج/توزیع کاندوم • مشاوره و تست HIV • درمان شریک جنسی • معاینه مجدد در صورت وجود علائم خیر خیر اثبات ترشح؟ وجود زخم ؟ بلی بلی • درمان گنوکوک و کلامیدیا • آموزش و مشاوره • ترویج و توزیع کاندوم • مشاوره و تست HIV • درمان شریک جنسی • توصیه به مراجعه 7 روز بعد استفاده از فلوچارت مربوط

 26. ترشح پایدار/راجعه مجرا استفاده از فلوچارت مربوطه شرح حال + معاینه+ دوشیدن مجرا • آموزش و مشاوره • ترویج و توزیع کاندوم • مشاوره و تست HIV بلی خیر خیر اثبات ترشح؟ وجود سایر بیماریهای آمیزشی بلی تاریخچه عفونت مجدد یا درمان ناکافی تکرار درمان بلی خیر • درمان برای تریکومونا • آموزش و مشاوره • ترویج و توزیع کاندوم • مشاوره و تست HIV • درمان شریک جنسی • مراجعه 7 روز بعد • آموزش و مشاوره • ترویج و توزیع کاندوم • مشاوره و تست HIVدر • صورت امکان بلی بهبود؟ خیر ارجاع

 27. زخم تناسلی معاینه و شرح حاال • مشاوره و آموزش • ترویج کاندوم • VCT • معاینه مجدد بعد 7 روز خیر خیر وجود زخم / جراحت؟ فقط وجود تاول بلی بلی درمان هرپس درمان سیفیلیس بسته به نیاز* درمان سیفیلیس و شانکروئید درمان هرپس** • VCT • معاینه مجدد بعد 7 روز • مشاوره و آموزش • ترویج کاندوم خیر خیر بهبود زخم؟ ترمیم زخم؟ ارجاع بلی بلی • * درمان سیفیلیس • RPR مثبت بدونفقدان سابقه • درمان سیفیلیس • ** درمان هرپس • در مناطق با شیوع 30% و بالاتر ادامه درمان تا 7 روز • مشاوره و آموزش • ترویج کاندوم • VCT • درمان شریک جنسی

 28. تورم اینگوینال شرح حال و معاینه • آموزش و مشاوره • توصیه و تجویز کاندوم • VCT در صورت ممکن آیا شواهدی از سایر انواعSTI وجود دارد؟ آیا خیارک(های) اینگوینال /فمورال وجود دارد؟ خیر خیر بلی فلوچارت مربوطه بلی • درمان لنفو گرانولوم ونروم و شانکروئید • آسپیراسیون در صورت نیاز • آموزش برای پذیرش درمان و مشاوره • توصیه و تامین کاندوم • درمان شریک جنسی • ویزیت مجدد 7 روز بعد و ادامه درمان • VCT • ارجاع در صورت نیاز وجود زخم خیر بلی

 29. داشتن شریک جنسی علامتدار • وجود عوامل خطر ذیل در بیمار یا شریک جنسی: • اعتیاد • اقامت طولانی دور از همسر • داشتن بیش از یک شریک جنسی • شریک جنسی جدید در سه ماه اخیر • اختلا لات روانی ( عقب ماندگی ذهنی و مانیا..) ترشح، سوزش یاخارش واژن (وجود امکان معاینه زنان با/بدون میکروسکوپ) • شرح حال، معاینه خارجی، دودستی و اسپکولوم نمونه مرطوب برای تریکومونا (در صورت امکان) • ارزیابی خطر بلی حساسیت زیر شکم یا درد در حرکات سرویکس؟ استفاده از فلوچارت مربوطه خیر بلی درمان گنوکوک، کلامیدیا، باکتریال واژینوز و تریکومونا ترشح موکوپرولانت/ زخم؟ یا شیوع بالای گنوککوک / کلامیدیا؟ یا وجود شواهد خطر؟ بلی خیر وجود ترشح پنیری یا ادم، قرمزی یا خراشیدگی ولو یا وجود قارچ در اسمیر؟ درمان کاندیدا آلبیکانس بلی درمان باکتریال واژینوز و تریکومونا خیر • آموزش و مشاوره • توصیه و ترویج کاندوم • VCT • درمان شریک جنسی در صورت ترشحات چرکی • درمان شریک جنسی در صورت مشاهده تریکومونا با میکروسکوپ

 30. داشتن شریک جنسی علامتدار • وجود عوامل خطر ذیل در بیمار یا شریک جنسی: • اعتیاد • اقامت طولانی دور از همسر • داشتن بیش از یک شریک جنسی • شریک جنسی جدید در سه ماه اخیر • اختلا لات روانی ( عقب ماندگی ذهنی و مانیا..) ترشح، سوزش یاخارش واژن (وجود امکان معاینه زنان و میکروسکوپ) • شرح حال، معاینه خارجی، دودستی و اسپکولوم • ارزیابی خطر بلی حساسیت زیر شکم یا درد در حرکات سرویکس؟ استفاده از فلوچارت مربوطه خیر ترشح موکوپرولانت/ زخم؟ یا شیوع بالای گنوککوک / کلامیدیا؟ یا وجود شواهد خطر؟ درمان گنوکوک، کلامیدیا، در صورت وجود شواهد در معاینه اسپکولوم، افزودن درمان عفونت واژن خیر درخواست نمونه مرطوب یا رنگ آمیزی گرم از ترشحات واژن فقدان یافته غیر طبیعی مخمر درحال جوانه زدن یا پسودو هیفه وجود Clue cell Ph>4.5/ KOH+ مشاهده تحرک تریکومونا درمان تریکومونا درمان کاندیدا آلبیکنس درمان باکتریال واژینوز • آموزش و مشاوره • توصیه و تامین کاندوم • VCT • درمان شریک جنسی • توصیه مراجعه مجدد در صورت نیاز

 31. درد زیر شکم شرح حال(بویژه ژنیکولوژی) و معاینه(شکم و واژن) وجود هریک از حالات زیر: فقدان یا افزایش پریود؟ سقط، حاملگی یا اختلال حاملگی اخیر؟ گاردینگ یا ریباند تندرنس؟ خونریزی واژینال غیر طبیعی؟ توده شکمی؟ تب، تاکیکاردی، علائم شوک؟ خیر خیر حساسیت در حرکات سرویکس یا زیر شکم و ترشح واژن وجود بیماری دیگر؟ بلی بلی درمان مناسب درمان برای PID ودرمان شریک جنسی و ارزیابی مجدد بعد 3 روز بلی بلی خیر بهبود؟ ارجاع بیمار بلی ادامه درمان • آموزش و مشاوره • توصیه و ترویج کاندوم • VCT ارجاع بیمار به متخصص ارزیابی قبل از ارجاع از نظر نیاز به رگ باز و وسائل احیاء

 32. ترشح چشم نوزاد شرح حال و معاینه خیر • اطمینان بخشیدن به مادر • توصیه به مراجعه مجدد در صورت نیاز وجود تورم پلک دوطرفه/یکطرفه همراه ترشح چرکی؟ بلی درمان گنوکوک و کلامیدیا برای نوزاد، مادر و شرکاء جنسی • آموزش و مشاوره مادر • درمان شریک جنسی • توصیه به مراجعه مجدد 3روز بعد خیر ارجاع بهبود؟ بلی تکمیل درمان و اطمینان بخشی به مادر

 33. Primary STI Prevention • Sexual behaviour • delay sexual debut, reduced number of partners, condom use, microbicides (?) • Immunization • Available • Hepatitis B • Under development: • Herpes Simplex Virus Type 2, Human Papilloma Virus • HIV

 34. Secondary STI Prevention • Prompt identification and rapid treatment of symptomatic STIs • quality and appropriateness of treatment • Case finding and screening • Limit spread • Partner and contact tracing • Presumptive mass treatment • Education and counselling

 35. Safe(r) Sexual Behaviour • Delay sexual debut • Limit number of partners (fidelity) • Condom use • Barrier to sperm and viruses • Not 100% effective • Quality • Availability • Acceptability • Use • Condom promotion sensitive and difficult

 36. Condom Promotion • Successes • Commercial sex (100% Condom Use Program) • Challenges • Sex between regular partners • Dual protection (STIs and contraception) • In late pregnancy and post-partum • Interaction with safe sex messages • Undermine abstinence and fidelity? • VERY controversial, rational discussion difficult

 37. Challenges to STI Control • Waning enthusiasm • Not glamorous • Not technology driven (only condoms, no microbicide or vaccine available yet) • Stigmatised (even more than HIV) • Core business is dull and unattractive • BUT, key to • Improved sexual and reproductive health • Enhanced HIV-prevention

 38. از توجه شما متشکرم

More Related