Relasjonsledelse - PowerPoint PPT Presentation

relasjonsledelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relasjonsledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relasjonsledelse

play fullscreen
1 / 30
Relasjonsledelse
381 Views
Download Presentation
gur
Download Presentation

Relasjonsledelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Relasjonsledelse Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013 • Elin Gullesen bratt Relasjonsledelse – Norge

 2. Relasjonsledelse Norge • Mennesket vil og kan • Relasjoner mellom leder og medarbeider - • påvirker utvikling og innovasjon • øker prestasjonsevnen  • påvirker resultatet • skaper større nærvær / større friskhetsprosent • Relasjonskompetanse kan måles og trenes Lise Holsen partner Marit O. Lysebo partner Reinert Kamøy partner Nina K. Fromreide partner Helga Bognø partner Øyvind Røkenes partner Jan Spurkeland leder Elin Gullesen Bratt partner

 3. Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på humanistisk menneskesyn og norsk ledertradisjon: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

 4. Å lytte på feilsøkingskanalen Relasjonell lytting Å lytte på Intensjonskanalen Lytteren hører og oppfatter Budskapet – ikke ordene Helheten – ikke detaljer Verdier – ikke formuleringer Hele uttrykket – ikke kun det verbale Visdommen – ikke det ufullkomne Lytteren hører og oppfatter Ordene – ikke intensjonen Detaljene – ikke helheten Formuleringene – ikke intensjonen Utvalg av uttrykket- ordene Det ufullkomne – de formelle feilene

 5. Grunnlaget for å lede Mor Theresa: Do you know yourpeople?Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan diktere og administrere!

 6. 24 timers mennesket

 7. Vindu for ledelse Resultat Høy Krav Press(og stress?) Mål Oppgaver Ytelse Helsefarlig Engasjement Motivasjon Trivsel Ytelse Helse Ledelse Medarbeider-fokus Resultat- fokus Medarbeider-samtaler Utvikling/ jobb integrert Veiledning Konflikt-håndtering Tillit Humor Tidspress Jobbkrav Ressurs-utnytting Prestasjons-krav Teknikk Økonomi Koseklubb Trivsel Lavt oppgavefokus Lav ytelse Helse Likegyldighet La-skure Meningsløshet Lav Relasjon Høy

 8. Relasjonsledelse og nyere undersøkelser • Dansk undersøkelse fra Væksthus for Ledelse 2005. • Kommunale ledere med suksess. Ledere der lykkes - hva er det de kan ? • 5 kjernekompetanser hos ledere som lykkes: • Relasjonell forståelse: • Forstår mellommenneskelige forhold. • Denne kompetansen er basis for flere av • de andre 5. • Tillitsvekkende sparring: • Tilgjengelighet og åpenhet for dialoger.

 9. Dansk undersøkelse forts. 3. Konfronterende intervensjon: Utfordrer og viser relasjonellt mot 4. Insisterende delegering: Vil at medarbeidere tar på seg ansvar 5. Rotfasthet under press: Grunnverdier står fast. Personlig integritet.

 10. Utvikling – et resultat av personlig og faglig vekst –som igjen skaper større mulighet for utvikling og bedreresultater

 11. Relasjonskompetanse • Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonell energi Relasjonelt mot

 12. Relasjonelt initiativ • Grunnleggende for hele relasjonsforståelsen • Mangel kan være katastrofalt i forhold til hvordan du vil fungere i relasjonen siden • Vi må trene på å komme i kontakt med… se på andre øyekontakt, hilse • Husk vedlikeholdet av relasjonen gjennom å gjenta • Initiativ til å møte det som er vanskelig – og positivt…

 13. Relasjonell energi • De positive spenninger mellom mennesker som gir hverandre gleder, motivasjon, mot, kreativitet, humor osv. • Relasjonelt initiativ - Gir energi • Positiv effekt av relasjoner = motivasjon = helseforebygging • Negativt = den helsefarlige leder / lærer • Lederen / Pedagogen som prestasjonshjelper

 14. Relasjonelt mot • Ubehagelig samtale, konflikt, negativ tilbakemelding i en relasjon. Indre mobilisering • Trengs når vi helst vil stikke av • Når øyekontakt er eneste vei ut • Mangel på relasjonelt mot er ofte årsaken til Relasjonelt sammenbrudd (RES) • Kreves også når du skal gi en positiv tilbakemelding. • Mobilisere energi til å vise mot

 15. Relasjonell feighet Relasjonelle avhengighetsforhold blir svekket gjennom relasjonell feighet Relasjonell feighet uttrykkes i atferd…. • Når du velger bort/unngår å møte mennesker • Når du blir unnvikende i ordvalg • Når du skriver om det som bør snakkes om • Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger

 16. Relasjonell feighet Hverdagsfeighet • Du ringer til ”de snille” og skriver til ”de vanskelige” Du blir usynlig • Du går utenom/overser en gammel venn på gaten Du gjemmer deg • Du utsetter den vanskelige samtalen Du utsetter • Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger Du unngår

 17. Relasjonskompetanse

 18. Det sympatiske menneske Det sympatiske: Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske”

 19. Relasjonslederens metode og menneskesyn: 1. Kjenne og forstå bedre. 2.Utvikle positiv relasjon Det jeg vet Det jeg ikke vet Det blinde Det åpne Det åpne Det andre vet Et tydelig og sympatisk menneske Forsterke det sympatiske Korrigere det uakseptable Selvbilde Det ukjente Det stengte Det andre ikke vet Biografi,erfaringer Roman, preg,sjarm Det uendelige mulige Kraftkilden i alle

 20. Tilbakemelding Positiv tilbakemelding Negativ tilbakemelding Ingen tilbakemelding 1 2 3 Tilbakemeldingsstil i et miljø er kulturelt betinget Mengde og form kan trenes/endres

 21. Tilbakemelding • Fire stadier • Å GI ROS • Å TA IMOT ROS • Å GI RIS • Å TA IMOT RIS

 22. ROS gir 4 gevinster 1.Mottakeren får 1: Anerkjennelse 2. Senderen får 3 : - følelse av å gjøre noe godt for andre - et positivt omdømme - en bedre relasjon til mottakeren Det lønner seg å gi ROS

 23. Råd om å ta i mot tilbakemelding Positiv tilbakemelding: • Si takk og la det synke inn i deg • Ikke vurder sender eller motiv • La rosen virke inne i deg og kvitter med å si/tenke noe positivt om senderen Negativ tilbakemelding: • Si takk for motet/viljen til å si fra • Vær offensiv og still spørsmål Finn lærdom for senere endret atferdIkke gå i forsvar, men takk for hjelpen

 24. Relasjonspedagogikk – endringsforløpRelasjonsledelse- relasjonskompetanse Vanskelighetsgrad Ny kultur Gjøre noe nytt sammen med andre Organisatorisk praksis Emosjonelt nivå Gjøre noe nytt aleine Individuell praksis Emosjonelt nivå Ønske/foretrekke noe nytt Holdninger Emosjonelt nivå Lære eller mestre noe nytt Ferdigheter Intellektuelt nivå Kunnskaper Forståelse Intellektuelt nivå Tid

 25. Identitet og sjølbilde • Individets identitet skapes i relasjoner til andre • Gjennom relasjoner får mennesket verdi • Gjennom relasjoner blir vi verdifulle mennesker ♡

 26. Refleksjon: • Hvordantror du folk ser på din kritiske tilstedeverelse? • Hvordantror du folk ser på din positive tilstedeværelese? • Når er du selv komfortabel i en gruppe?

 27. Tillit • Tillit • er bærebjelken i gode relasjoner • er en følelse – alltid i bevegelse • trenger bekreftelse og næring for å leve • bygges gjennom atferd og moral. • er i slekt med følelsen kjærlighet • Forutsigbarhet, trygghet, ærlighet og ordholdenhet • er byggeelementer.

 28. Tillit 5 dimensjoner (Schindler og Thomas 1993) • Integritet – samsvar mellom ord og handling • Kompetanse – faglig og mellommenneskelig • Konsistens – forutsigbarhet,enhetlig opptreden,konsekvens • Lojalitet – stille opp for en annen og støtte • Ærlig og sannhetstro opptreden

 29. Bøker fra Relasjonsledelse NorgeavJan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteori i boken Relasjonsledelse, via utdypning av ferdigheter i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! (Universitetsforlaget) Relasjonspedagogikk: Relasjonspedagogikk bygger på ny forskning om hva som mest påvirker læring hos elever. Relasjonen mellom lærer og elev er noe av læringens viktigste grunnlag. Boken gir en innføring i relasjonsbygging mellom hovedaktørene i skolen. Lærerens relasjonskompetanse er avgjørende for at tillitsrelasjoner kan utvikles til/mellom elever, foreldre og kollegaer. (Fagbokforlaget)

 30. Takk for meg ☺ www.relasjonsledelse-norge.no www.kreu.no