וֻÆüÖ ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ÃÖ×´ÖŸÖß
Download
1 / 41

וֻÆüÖ ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ÃÖ×´ÖŸÖß - PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

וֻÆüÖ ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ÃÖ×´ÖŸÖß. •ÖÖ»Ö­ÖÖ. †Ö¯Ö»Öê ÃÖÆüÂÖÔ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. וֻÆüÖ ¾ÖÖÙÂ֍ú µÖÖê•Ö­ÖÖ 2009-10 ( ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ). ´ÖÖ.­ÖÖ. ÁÖß. פü»Öß¯Ö ¾ÖôûÃÖê ¯ÖÖ×™ü»Ö, ×¾Ö¢Ö ¾Ö ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öᯙ ²Öîšüú

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' וֻÆüÖ ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ÃÖ×´ÖŸÖß' - guinevere-ashley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

וֻÆüÖ ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ÃÖ×´ÖŸÖß

•ÖÖ»Ö­ÖÖ

†Ö¯Ö»Öê ÃÖÆüÂÖÔ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü . .


2009 10

וֻÆüÖ ¾ÖÖÙÂ֍ú µÖÖê•Ö­ÖÖ 2009-10 ( ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ )

´ÖÖ.­ÖÖ. ÁÖß. פü»Öß¯Ö ¾ÖôûÃÖê ¯ÖÖ×™ü»Ö,

×¾Ö¢Ö ¾Ö ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ´ÖÓ¡Öß,

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ

µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öᯙ ²Öîšüú

פü­ÖÖӍú 19 •ÖÖ­Öê¾ÖÖ¸üß 2009

ãÖôû-×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü


•ÖÖ»Ö­ÖÖ ×•Ö»ÊÖ“Öß †ÖêôûÖ...

וֻÊÖ“Öê ´Ö㏵ÖÖ»ÖµÖ . . . •ÖÖ»Ö­ÖÖ

וֻÊÖŸÖᯙ ŸÖÖ»Öæêú . . . 8 ( •ÖÖ»Ö­ÖÖ, ³ÖÖêú¸ü¤ü­Ö, •ÖÖ±ÏÌúÖ²ÖÖ¤ü, †Ó²Ö›ü,

‘Ö­ÖÃÖÖ¾ÖӐÖß, ²Ö¤ü­ÖÖ¯Öæ¸ü, ¯Ö¸üŸÖæ¸ü ¾Ö ´ÖÓšüÖ )

ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖ . . . 2 ( •ÖÖ»Ö­ÖÖ ¾Ö ¯Ö¸üŸÖæ¸ü )

Öê¡Ö±úôû . . . 7718 “ÖÖî. ׍ú.´Öß.ü

­ÖÖ¸ü ¯Ö׸üÂÖ¤ü . . . 4 (‹ú † ¾ÖÖÔ- •ÖÖ»Ö­ÖÖ,

ŸÖß­Ö ú ¾ÖÖÔ- †Ó²Ö›ü, ³ÖÖêú¸ü¤ü­Ö ¾Ö ¯Ö¸üŸÖæ¸ü )

ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß . . . 638 þ֟ÖÓ¡Ö ¾Ö 147 Ö™ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß


Û•Ö»ÆüµÖÖ“Öß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ (2001 •Ö­ÖÖÖ­Öê­ÖãÃÖÖ¸ü)

  • וֻÆüµÖÖ“Öß ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ :- 16,12,357

  • ¯Öã¹ýÂÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ :- 8,25,977

  • áÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ :- 7,86,380

  • ÛÃ¡Ö ¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ :- 1000/952

  • ÃÖցָüŸÖÖ :- 64.52%

  • ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖցָüŸÖÖ :- 79.17%

  • áÖß ÃÖցָüŸÖÖ :- 49.25%

  • »ÖÖêúÃÖӏµÖê“Öß ‘Ö­ÖŸÖÖ :- 209 ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏŸÖß “ÖÖî.úß. ´Öß


2009 101
וֻÆüÖ ¾ÖÖÙÂ֍ú µÖÖê•Ö­ÖÖ 2009-10

¯ÖÏÖßÖÖ׾֍ú

וֻÆüÖ ¾ÖÖÙÂ֍ú µÖÖê•Ö­ÖÖ 2009-10 ( ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ) ú׸üŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ­ÖÖ­Öê ¹ý. 47 úÖê™üß 93 »ÖÖÖ ‹¾Öœüß ×­ÖµÖŸÖ¾µÖµÖÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ úôû×¾Ö»Öß †ÃÖæ­Ö µÖӡ֝Öê“Öß ´Ö֐֝Öß, ´ÖÖ×Ö»Ö Ö“ÖÔ, וֻÊÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ´ÖÖ­Ö¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×­Ö¤ìü¿ÖúÖ“µÖÖ ¥ü™üß­Öê µÖÖê•Ö­Öê“Öê ´ÖÆü¢¾Ö, ëú¦ü ¯Öã¸üÍéŸÖ µÖÖê•Ö­ÖÖӍú¸üߟÖÖ ¸ü֏Öß¾Ö ×­Ö¬Öß ‡Ô. ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú­Ö וֻÆüÖ ×­ÖµÖÖê•Ö­Ö ÃÖ×´ÖŸÖß­Öê ´ÖÖ­µÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖºþ¯Ö †Ö¸ü֏֛üÖ ¸üÖ•µÖ ßָüßµÖ ²Öîšüúß´Ö¬µÖê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.


וֻÆüÖ ¾ÖÖÙÂ֍ú µÖÖê•Ö­ÖÖ 2009-10

וֻÆüÖ •ÖÖ»Ö­ÖÖ

¯ÖÏÖ¹ý¯Ö †Ö¸ü֏֛üÖ - ÖÖêÂÖ¾ÖÖ¸üÖ ¾Ö µÖÖê•Ö­ÖÖ ×­ÖÆüÖµÖ ŸÖ¯Ö׿ֻÖad