1 / 1

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

guest95479
Download Presentation

Bảo hiểm sức khỏe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bảo hiểm du lịch y tế Nếu bạn cư trú tại một nước công nghiệp và yêu cầu một thủ tục y tế đó là cực kỳ đắt tiền , bạn sẽ có khả năng khám phá tại các quốc gia thiết lập khác nhau cung cấp các phương pháp điều trị cùng một lúc một phần từ các chi phí trong nước rất riêng của bạn . Tuy nhiên , trước khi bạn bắt đầu đóng gói túi của bạn để cố gắng một chuyến đi y tế từ các quốc gia lựa chọn, bạn sẽ tương tự như vậy cần phải kiểm tra xem bạn được bảo hiểm theo bảo hiểm du lịch lâm sàng từ nhà cung cấp bảo hiểm của bạn. Trước khi sự ra đời của du lịch lâm sàng , rất nhiều nhà cung cấp bảo hiểm không cung cấp bất kỳ bảo hiểm cho bệnh nhân mà đầu tư vào một quốc gia khác để có được phẫu thuật , thay khớp háng, phẫu thuật túi mật , phẫu thuật thẩm mỹ , hoặc điều trị nha khoa. Tuy nhiên , nhiều nhà cung cấp bảo hiểm đã thực sự cuối cùng công nhận một thực tế khó khăn mà du lịch y tế là ở đây bây giờ ở lại vì chi phí y tế ở các nước phương Tây cụ thể đã kết thúc lên được chỉ đơn giản là không thể chịu nổi cho nhiều khách hàng trung lưu. Một vài nhà cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tiên tiến bây giờ đã bắt đầu cung cấp bảo hiểm du lịch lâm sàng khác nhau cho khách hàng của họ .Bảo hiểm sức khỏe Kinh doanh bảo hiểm cũng đã thực sự nói rằng họ tương tự như vậy có thể tiết kiệm một gói gọn gàng nếu bệnh nhân của họ trải qua chính xác điều trị tương tự trong một đất nước có thể bổ sung tại một phần năm hay một phần ba chi phí của những gì nó sẽ có chi phí trong quốc gia riêng của họ. Một kế hoạch bảo hiểm y tế du lịch bình thường cũng có thể bao gồm bất kỳ hủy liên quan đến du lịch của bạn hoặc chỗ ở, chi tiêu lâm sàng bất ngờ và đột ngột , bất ngờ / rủi ro tử vong hoặc các vấn đề khác trong suốt thủ tục y tế hoặc trên một chuyến đi đến đất nước, cũng như hành lý bị mất. Điều này có thể cho thấy là một lợi ích đáng kể đặc biệt là khi bạn đã có thể sợ hãi về kiểm tra ra nước ngoài để đối phó với một cuộc phẫu thuật lớn.Nếu bạn sống ở một quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, vv bạn sẽ có thể đi du lịch tại các nước thế giới thứ ba để nhanh chóng như Ấn Độ, Thái Lan , Malaysia, Singapore , vv mà cung cấp tốt nhất trong điều trị y tế tại giá thực sự thấp. Công ty y tế của bạn sẽ được công nhận thực tế này và chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn một chiến lược bảo hiểm du lịch phù hợp với lâm sàng phù hợp với yêu cầu nhất định của bạn. Như bùng nổ du lịch y tế, loại này bảo hiểm quá có thể trải nghiệm tốc độ tăng trưởng nghiêm trọng như thương hiệu mới tham gia vào cánh tay này từ các lĩnh vực bảo hiểm. Vào cuối ngày của bạn, đó là những bệnh nhân này là bạn sẽ được hưởng lợi với kế hoạch bảo hiểm rộng hơn ở mức giá thực sự cạnh tranh.Đối với những người có một thành viên của gia đình đi cùng bạn trên hành trình thì bạn cần phải đảm bảo phủ sóng tương tự như vậy bao gồm du lịch thích hợp cho rằng thân nhân hoặc thành viên . Một số quốc gia quá tương tự như vậy đã bắt đầu khám phá những lựa chọn của gia công phần mềm y tế bên ngoài đất nước của họ ngay cả khi hệ thống chăm sóc sức khỏe hơn gánh nặng của họ cố gắng để xử lý một số lượng ngày càng tăng của khách hàng. Bạn cũng có thể có sự lựa chọn tuy nhiên phải vội vàng ở nước ngoài để điều trị lâm sàng chuyên khoa, và đầy đủ bảo hiểm du lịch lâm sàng sẽ bảo đảm rằng bạn đang chăm sóc về mặt tài chính trong trường hợp có sự kiện bất hạnh trong cuộc hành trình lâm sàng của bạn.Du lịch y tế là một phương tiện hiệu quả để ngăn chặn nó đối với hầu hết bệnh nhân tầng lớp trung lưu mà có thể không có khả năng trả tiền cho phương pháp điều trị y tế duy nhất trong quốc gia cụ thể của mình . Nếu bạn cũng đã ở trong một vấn đề tương tự sau đó bạn nên chắc chắn khám phá nhận được điều trị trong một quốc gia đang phát triển ở tốc độ rất kinh tế ngay cả khi bạn nhận được đầy đủ bảo hiểm với sự giúp đỡ của một chính sách bảo hiểm du lịch y tế tương tự như biện pháp bảo vệ tài sản của bạn trong khi bạn giành chiến thắng trở lại sức khỏe của bạn . Bảo Hiểm du lịchMột chiến lược bảo hiểm du lịch y tế bình thường có thể tương tự như vậy bao gồm bất kỳ hủy liên kết với du lịch hoặc ở, chi phí lâm sàng bất ngờ và bất ngờ , tình cờ / cá nhân chết hoặc chấn thương bất kỳ vấn đề khác nhau trong quá trình lâm sàng hoặc trên một chuyến đi đến các quốc gia , và thậm chí bị mất hành lý. Kinh doanh y tế của bạn sẽ nhận ra sự thật này hiện đang và chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch bảo hiểm du lịch phù hợp với lâm sàng phù hợp với nhu cầu nhất định của bạn. Bạn cũng có thể không có lựa chọn tuy nhiên phải vội vàng ở nước ngoài để điều trị y tế chuyên khoa , và đầy đủ bảo hiểm du lịch y tế sẽ đảm bảo rằng bạn đang được chăm sóc về mặt tài chính trong trường hợp của bất kỳ sự kiện không thuận tiện trên cuộc hành trình lâm sàng của bạn.

More Related