god - PowerPoint PPT Presentation

guest7377
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
god PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
god
301 Views
Download Presentation

god

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. خدایا ما را هدایت کن! National NASA

 2. ده میلیون سال پیش

 3. فضای بی انتهای خداوند

 4. قدرت خداوند را احساس می کنید

 5. ستارها را در فضا شکل گرفتند

 6. کوچکی خود را در برابر هستی حس کنید

 7. خدایا درسهای عبرت تو زیاد است

 8. قیامت را احساس می کنید از جای دوری با شما حرف نمی زنم

 9. گناه مردم را احاطه کرده دیگر حقایق را نمی بینند

 10. خورشید منظومه شمسی تازه سرک کشیده در این فضای هستی

 11. خدایا چقدر ما کوچکیم

 12. این همه نظم به راستی از کجا سر چشمه گرفته است

 13. خانه ما کجاست زمین

 14. ان را باید هر یک سال در این مسیر دید

 15. شما اگر دور بینی داشتید و زمین را در این موقعیت می دیدید چه افکاری در دل شما نقش می بست

 16. خوب نگاه کنید

 17. زمین ما و شما

 18. شما در چه نقطه ای از زمین زندگی می کنید

 19. کنار خانه خدا

 20. با ما باشید و خود را دیندار نگه دارید

 21. خداوند بعد از رحلت پیامبر منظر حکومت چه کسی بود

 22. همه می دانند گلی که در خاندان عصمت پیامبر رویید برای رساندن پیام وحی پامبر بود

 23. Think for a minute