html5-img
1 / 2

Belastingaangifte 2008 PPS

Belastingaangifte 2008 PPS

guest571
Download Presentation

Belastingaangifte 2008 PPS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Terugbetaling belastingen!!! In 2008 is 1,7 miljard euro meer aan belasting binnengekomen dan verwacht. Het kabinet heeft besloten dat 80% rechtstreeks ten goede zal komen aan de belastingbetaler. De gemiddelde teruggave ligt voor gehuwden tussen de € 1000 en € 2000 en voor ongehuwden tussen de € 500 en € 1500. Klik op de rekenmachine om te bereken hoeveel u terug zult ontvangen.

  2. Droom verder !!!!!  Happy Day Sinterklaas en de paashaas bestaan ook niet

More Related