Download
maria assumpta p r 091134052 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bahasa indonesia PowerPoint Presentation
Download Presentation
bahasa indonesia

bahasa indonesia

851 Views Download Presentation
Download Presentation

bahasa indonesia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maria Assumpta P.R/091134052 BahasaIndonesia Kelas 4 semester 2 “Pantun”

 2. StandarKompetensi • Menulis 8. Mengungkapkanpikiran, perasaan, daninformasisecaratertulisdalambentukkarangan, pengumuman, danpantunanak

 3. KompetensiDasar 8.3 Membuatpantunanak yang menariktentangberbagaitema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun

 4. Apakahkamumempunyaipengalamandalampersahabatan? Pengalaman tersebut dapat kamu ungkapkandalambentukpantun,misalnya: Kalauadakembang yang baru Bungakenangadikupasjangan Kalauadasahabatbaru Sahabat lama ditinggalkanjangan

 5. Supayalebihjelas, kali inikitaakanbelajartentangpantun. Selamatbelajar!!!

 6. Apa yang dimaksuddenganPantun? Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra Indonesia lama. Pada awalnyamerupakankaryasastralisan. Namun, sekarangbanyakjugadijumpaipantunyang tertulis.

 7. Ciri-ciriPantun • Satubait pantunterdiriatasempatbaris. • Satu baris pantun terdiri atas 8–12 suku kata. • Satubarisbersajak a – b – a – b. • Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. • Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi.

 8. Perhatikanpantunini! Kalauadakembang yang baru Bungakenangadikupasjangan Kalauadasahabatbaru Sahabat lama ditinggalkanjangan Sampiran Isi

 9. JenisPantunBerdasarkanIsinya

 10. Sekarangmarikitabacabeberapacontohpantunberikutini!

 11. Pantunjenaka Di sini kosong di sana kosong Takadabatangtembakau Bukansayaberkatabohong Ada katakmemikulkerbau

 12. KemanakancilkitakejarKe dalam pasar kita mencari Ketika kecil rajin belajar Setelahbesarsenanglahdiri Pantunnasihat

 13. PantunTeka-teki Kalaupuan, puancerana Ambil gelas di dalam peti Kalautuanbijaklaksana Binatang apa tanduk di kaki

 14. Apakah kalian sudahjelas ? Jikasudahjelas, coba kalian buatsebuahpantundenganmemperhatikanciri-cirinya! Pilihsalahsatutemaini : Persahabatan Ketekunan Ketaatan Teka-teki