1 / 8

aaa

ddddd

guest55618
Download Presentation

aaa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SlávkaVítečková, PatrikKutílek, Marcel Jiřina Analýzapohybua stabiLitypřichůzi

  2. Analýzachůze • Klinickéaplikace • studiumzdravéchůze • detekcepatologií • hodnocenízlepšení (např. před a pozákroku) • Robotikadolníchkončetin • ortotika, protetika, exoskelety Zesilující Asistivní Rehabilitační

  3. “The Big Picture” Snímání Analýzapohybu Typpohybu Predikce Stabilní / nestabilní Řízeníexoskeletu

  4. Hodnocení stability (I) - teorie • ZMP – Zero Moment Point (využitív robotice) • Znalostfázechůzovéhocyklu Double support Single support

  5. Hodnocení stability (II) - realizace Úhly v kotnících Fuzzy inferenčnísystém Výpočet ZMP Double support L, Double support R, Single support L, Single support R Pozice ZMP Pozicekotníků Fázechůzovéhocyklu Fuzzy inferenčnísystém Stabilní / nestabilní

  6. “The Big Picture” (II) Snímání (kamerovýsystém) Analýzapohybu Typpohybu Predikce (fuzzy inferenčnísystém, NN) Stabilní / nestabilní (ZMP, fuzzy inferenčnísystém) Predikcepřichůzi Predikcepřiperturbaci Řízeníexoskeletu

  7. Analýzapohybupřiperturbaci • Trenažér – dvaoddělené a samostatněovladatelnépásy • Náhlázměnarychlosti 1 pásu– perturbace • Bezpečnost • Snímánídat: kamerovýsystém, akcelerometry, …

  8. Analýzapohybu a stability přichůzi Děkujizapozornost.

More Related