1 / 17

skninwestor

inwestor

guest54059
Download Presentation

skninwestor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “Nauczycielemwszystkiego jest praktyka” JuliuszCezar

 2. 5

 3. 5

 4. 5 Jak to sięzaczęło W 2004 roku siedmiu przyjaciół postanawia stworzyć organizację studencką, by ułatwić studentom start zawodowy po studiach. „Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.” - Cyceron

 5. 5 Jak to sięzaczęło

 6. 5 Światbiznesu Głównymcelemnaszejdziałalności jest tworzeniepomostumiędzyświatemakademickim a światembiznesu, a takżewspieranierozwojuosobistego Światakademicki

 7. 5 Inwestor w liczbach 3850 Tyleosóbroczniebierzeudział w naszychprojektach 6000 NakładMagazynu Deal 30 Aktywnychczłonków 312 Osóbbędących w Inwestorze 16 Projektówrocznie 12 Organizacjistudenckich z którymiwspółpracujemy

 8. Naszeprojekty • Rocznieorganizujemy 16 projektów • Większość z nich ma charakterogólnopolski

 9. 5 Magazyn Deal “Studenckipunktwidzenia” Magazyntworzonyprzezstudentówdlastudentów KAŻDYmoże wykazać się swoją wiedzą oraz indywidualnym podejściem do problemów rynku finansowego i zaprezentować swoją opinię w formie artykułu Do tej pory ukazało się 14 wydań Deal’a

 10. 5 Junior Trader Symulacjagrynarynku FOREX W ramachprojektuorganizowanesącyklewykładówiszkoleń z zakresuanalizytechnicznej 7edycji Uczestników901 Do VII edycji Junior Traderazgłosiłosię 901 uczestników 580% stopazwrotuzwycięzcy Price Action Geometriarynku TeoriafalEliota

 11. GraGiełdowa SymulacjagrynaGiełdziePapierówWartościowych • Nagrody: • Płatnepraktyki • Laptop • iPod’y • Kursynamakleraidoradce • iwieleinnych

 12. 5 Homo Economicus Cyklwykładów o tematyceinwestycyjnej Udziałpotwierdzonycertyfikatem

 13. Get a Job Symulacjaprocesurekrutacyjnego Możliwość sprawdzenia swoich szans podczas procesu rekrutacyjnego Szkolenie z pisania CV I autoprezentacji

 14. 5 Panel Analityczny Symulacjaprocesurekrutacyjnego

 15. 5 Panel Vip Symulacjaprocesurekrutacyjnego

 16. Nasi Alumni Marta Zaręba Adam Mazur Tomasz Marciniak Michał Kędzia Engagement ManagerMcKinsey & Company Business AnalystMcKinsey & Company Associate McKinsey & Company Investment DirectorEnterpriseInvestors IE Marek Raczko Łukasz Szymak Borys Pastusiak Piotr Belka Tomasz Bursa Kuba Adamski The Goldman Sachs Group Head of planning and sales support Groupon Polska ManagingDirector DM X-Trade Brookers Business Analyst The Boston Consulting Group Associate Cornerstone Partners Equity AnalystIPOPEMA

 17. 5 Partnerzy SKN Inwestor

More Related