bradley and associates financial solutions l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kannattava tulevaisuuden hakeneella business apps PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kannattava tulevaisuuden hakeneella business apps

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Kannattava tulevaisuuden hakeneella business apps - PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on

Seinän St voi olla markkinoiden ruokahalu tech yritysten pettynyt, mutta Uuden-Seelannin kommentoijat sanovat, life on Piilaaksossa pitemmälle niissä. Bradley raportoitu John Holt, markkinointijohtajana Kiwi purkamisen Pad San Franciscossa, sanoi ollut “incongruity” joidenkin yritysten arvonmäärityksiä ja niiden ansioita mutta tämä vaikutti kohdennettava sosiaalisen median tilan ympärille. “Minulla on tapana [ajatuksen] että jos Facebook ei tehdä tai se ei ole työstänyt kaikki muutkin kuuluu eri mieltä päälle… sijoittajat ovat saaminen tunnelma, onko jotain kaupallisten jalat”, hän sanoi Vaikka kuplakaavion voi muodostumassa kuluttajien teknologian ympärille, analyytikko ja kommentaattori Ben Kepes sanoi, oli valtavia mahdollisuuksia yrityksen tai yrityksen markkinoiden perustamista. “Olemme piirustuksessa todellista polarisaatiota kuluttajien ja yrityksen tech välillä. Olen todella nouseva tietoja tulevista ensitarjousmyyntejä yrityksille kuten [online-ohjelmiston kehittäjä] ruutuun, jossa on ehdottomasti aine ja ne tehdään tulot, “sanoi Kepes. “Take a look sisällä useimmissa yrityksissä ja ne käytät Työkalut, jotka on olennaisesti 10 vuotta sitten ja niiden työntekijöiden kotona käyttävät Facebook ja Google-dokumentit ja nämä asiat lajittelee. “Ei tämän massiivinen kahtiajaon, koska kymmenen vuotta sitten yrityksen oli tekniikka, joka oli paljon, paljon kehittyneempiä kuin mitä kuluttajat voi olla. Joka on ehdottomasti peruutukset, niin, että se suuri mahdollisuus”Kepes sanoi. Xero’s Rod Drury sanoi kuluttajien kohdennettuja tarjouksia paljon ongelmia, kuten valokuvien jakamiseen Instagram, oli ne eivät olleet “syvä tech”. “Ne et ole tiedollisesti massiivinen tech rakentaa ja ne et ole että monimutkaisia. Ne ovat periaatteessa loistava ajatus suuri toteuttamiseen, [joka] päästä nopeasti skaalata mutta sitten melko otetaan nopeasti toteutetut ulos.” Facebook hankkinut Instagram varten lähellä miljardiksi Yhdysvaltain dollariksi 1 tänä vuonna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kannattava tulevaisuuden hakeneella business apps' - guest47193


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kannattava tulevaisuuden hakeneella business apps
Kannattavatulevaisuudenhakeneella business apps

SeinänSt voi olla markkinoidenruokahalu tech yritystenpettynyt, muttaUuden-Seelanninkommentoijatsanovat, life on Piilaaksossapitemmälleniissä. Bradley raportoitu John Holt, markkinointijohtajana Kiwi purkamisen Pad San Franciscossa, sanoiollut “incongruity” joidenkinyritystenarvonmäärityksiäjaniidenansioitamuttatämävaikuttikohdennettavasosiaalisen median tilanympärille.

slide3

“Minulla on tapana [ajatuksen] ettäjosFacebookeitehdä tai se ei ole työstänytkaikkimuutkinkuuluuerimieltäpäälle… sijoittajatovatsaaminentunnelma, onkojotainkaupallistenjalat”, hänsanoiVaikkakuplakaavionvoimuodostumassakuluttajienteknologianympärille, analyytikkojakommentaattori Ben Kepessanoi, olivaltaviamahdollisuuksiayrityksen tai yrityksenmarkkinoidenperustamista. “Olemmepiirustuksessatodellistapolarisaatiotakuluttajienjayrityksen tech välillä. Olen todellanousevatietojatulevistaensitarjousmyyntejäyrityksillekuten [online-ohjelmistonkehittäjä] ruutuun, jossa on ehdottomastiaineja ne tehdääntulot, “sanoiKepes.

slide4

“Take a look sisälläuseimmissayrityksissäja ne käytätTyökalut, jotka on olennaisesti 10 vuottasittenjaniidentyöntekijöidenkotonakäyttävätFacebookja Google-dokumentitjanämäasiatlajittelee. “Eitämänmassiivinenkahtiajaon, koskakymmenenvuottasittenyrityksenolitekniikka, jokaolipaljon, paljonkehittyneempiäkuinmitäkuluttajatvoi olla. Joka on ehdottomastiperuutukset, niin, että se suurimahdollisuus”Kepessanoi. Xero’s Rod Drury sanoikuluttajienkohdennettujatarjouksiapaljonongelmia, kuten

slide5

valokuvienjakamiseenInstagram, oli ne eivätolleet “syvä tech”. “Ne et ole tiedollisestimassiivinen tech rakentaaja ne et ole ettämonimutkaisia. Ne ovatperiaatteessaloistavaajatussuuritoteuttamiseen, [joka] päästänopeastiskaalatamuttasittenmelkootetaannopeastitoteutetutulos.” FacebookhankkinutInstagramvartenlähellämiljardiksiYhdysvaltaindollariksi 1 tänävuonna.