1 / 3

Prova1

ihjooiuh

guest40576
Download Presentation

Prova1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L'art de l'auriga consisteix en conduir un carro tirat per dos cavalls: el deure i el plaer, i acompassar-los per córrer sense perdre l'equilibri.

  2. PROJECTES PROJECTE EMPRESA I SERVEIS auriga, serveis culturalsC/ Ixart 6 3r pis www.aurigasc.com T. 977 22 54 94 43003 Tarragona auriga@aurigasc.com

  3. L’empresa i els serveis Auriga, serveis culturals és una empresa dedicada al disseny de projectes educatius i museogràfics. Disseny i realització d'ACTIVITATS DIDÀCTIQUES Disseny i elaboració de MATERIALS DIDÀCTICS Assessorament i creació de PROJECTES MUSEOGRÀFICS Servei d’EDUCADORS I GUIES. PROJECTES PROJECTE EMPRESA I SERVEIS auriga, serveis culturalsC/ Ixart 6 3 pis www.aurigasc.com T. 977 22 54 94 43003 Tarragona auriga@aurigasc.com

More Related