1 / 7

test

hardware moederbord processor

guest3089
Download Presentation

test

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IMedia 5222

  2. Het brein Hoe krachtiger hoe sneller Kloksnelheid: uitgedrukt in MHz / GHz Intel / AMD Alle delen van de pc zijn onderling verbonden via het moederbord. Werk-geheugen / Korte termijn geheugen Lange termijn geheugen 640 gigabyte (De tekst uit 50 encyclopedieën of 50 boekenplanken vol romans. ) = optische station = vaak ingebouwd PS2 = aansluiting Optische muis?

  3. Grafische kaart = videokaart Zorgt voor het beeld op je beeldscherm Diameter van het scherm “ = inch

  4. Nu is het aan jullie !!!!

  5. We maken 2 pagina’s • 1 blad met de advertentie • - Ga naar www.packardbell.be OF www.dell.com/be • 1 blad met de eigenschappen • - 7 tabellen met 1 kolom en 1 rij • - inhoud: zie voorbeeld (vergeet niet een afbeelding te zoeken op Google! ) • - denk aan je voettekst!

  6. Extra opdracht Vergelijk jouw advertentie met die van je buur. Welke is de beste en waarom?

More Related