1 / 30

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Έλεγχος ποιότητας-ασκήσεις Διαχείριση αποθεμάτων-ασκήσεις. Δρ Ρούμπος Χρήστος chrroump@central.ntua.gr. Ορισμός ποιότητας και ελέγχου ποιότητας.

gualtier
Download Presentation

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Έλεγχος ποιότητας-ασκήσεις Διαχείριση αποθεμάτων-ασκήσεις Δρ Ρούμπος Χρήστος chrroump@central.ntua.gr

 2. Ορισμός ποιότητας και ελέγχου ποιότητας Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος που προσδιορίζουν την ικανότητα του να ικανοποιεί εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες του χρήστη (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402:1996). Άλλοι ορισμοί: • Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδομένες προδιαγραφές • Καταλληλότητα για χρήση • …… Κοινό σημείο: εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών

 3. Έλεγχος ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών της διοίκησης και των εργαζομένων μιας επιχείρησης που στοχεύουν στην παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ή απαιτήσεις. Επίπεδα εξέλιξης της προσπάθειας ελέγχου της ποιότητας

 4. Ανώτερο Όριο ελέγχου Μέσος όρος Κατώτερο Όριο ελέγχου 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας Διάγραμμα ελέγχου Αριθμός δείγματος

 5. Η κανονική κατανομή  = τυπική απόκλιση Mean -3 -2 -1 +1 +2 +3 68.26% 95.44% 99.74%

 6. Διαγράμματα ελέγχου Συνήθως βασίζονται σε  3 • Μέσος όρος δείγματος:x-διάγραμμα • Εύρος δείγματος: R-διάγραμμα • Τυπική απόκλιση δείγματος : s-διάγραμμα • Ποσοστό ελαττωματικών: p-διάγραμμα • Αριθμός ελαττωματικών : c-διάγραμμα

 7. Διαγράμματα ελέγχου-παραδείγματα ΑΟΕ ΑΟΕ ΚΟΕ ΚΟΕ Παρατηρήσεις δειγματοληψίας σταθερά κάτω από την κεντρική γραμμή Παρατηρήσεις δειγματοληψίας σταθερά πάνω από την κεντρική γραμμή

 8. Διαγράμματα ελέγχου-παραδείγματα ΑΟΕ ΑΟΕ ΚΟΕ ΚΟΕ Παρατηρήσεις δειγματοληψίας συνεχώς αυξανόμενες (ανοδική τάση) Παρατηρήσεις δειγματοληψίας συνεχώς μειούμενες (πτωτική τάση)

 9. Παράδειγμα: Διάγραμμα ελέγχου για μεταβλητά δεδομένα Διάμετρος (cm) Δείγμα 1 2 3 4 5 X R 1 5.02 5.01 4.94 4.99 4.96 4.98 0.08 2 5.01 5.03 5.07 4.95 4.96 5.00 0.12 3 4.99 5.00 4.93 4.92 4.99 4.97 0.08 4 5.03 4.91 5.01 4.98 4.89 4.96 0.14 5 4.95 4.92 5.03 5.05 5.01 4.99 0.13 6 4.97 5.06 5.06 4.96 5.03 5.01 0.10 7 5.05 5.01 5.10 4.96 4.99 5.02 0.14 8 5.09 5.10 5.00 4.99 5.08 5.05 0.11 9 5.14 5.10 4.99 5.08 5.09 5.08 0.15 10 5.01 4.98 5.08 5.07 4.99 5.03 0.10 50.09 1.15

 10. Αν οι διάμετροι είναι κανονικά κατανεμημένες με μέση τιμή 5.01 cm και τυπική απόκλιση 0.05 cm, βρείτε την πιθανότητα ώστε η μέση τιμή των δειγμάτων να είναι μικρότερη από 4.98 cm ή μεγαλύτερη από 5.02 cm. • Αν οι διάμετροι είναι κανονικά κατανεμημένες με μέση τιμή 5.01 cm και τυπική απόκλιση 0.05 cm, υπολογίστε την κατώτερη και την ανώτερη τιμή από τις μέσες τιμές των δειγμάτων έτσι ώστε το 97% των μέσων τιμών των δειγμάτων να βρίσκεται μεταξύ των δυο αυτών τιμών

 11. Κεντρικό οριακό θεώρημα

 12. Κατασκευήδιαγράμματος R D4, D3 από πίνακες

 13. Κατασκευήδιαγράμματος x

 14. Τιμές συντελεστών 3-σ Μέγεθος δείγματοςx -Διάγραμμα R- Διάγραμμα nA2D3D4 2 1.88 0 3.27 3 1.02 0 2.57 4 0.73 0 2.28 5 0.58 0 2.11 6 0.48 0 2.00 7 0.42 0.08 1.92 8 0.37 0.14 1.86

 15. Όρια ελέγχου και σφάλματα Σφάλμα τύπου Ι: Πιθανότητα αναζήτησης αιτίας όταν δεν υπάρχει (απόρριψη παρτίδας καλής ποιότητας) UCL Μέσος όρος LCL (a) Όρια 3 σ

 16. Όρια ελέγχου και σφάλματα Σφάλμα τύπου ΙΙ: Πιθανότητα αποδοχής παρτίδας κακής ποιότητας UCL Μετατόπιση μέσου όρου Μέσος όρος LCL (a) Three-sigma limits

 17. 50 40 30 20 10 0 100 80 60 40 20 0 C Πλήθος ελαττωματικών Αθροιστικό ποσοστό D A B Defect type Διάγραμμα Pareto

 18. Η μεταβλητότητα στην παραγωγική διαδικασία Ανθρώπινο δυναμικό Πρώτες ύλες Πρόβλημα ποιότητας Μέθοδοι παραγωγής Μηχανολογικός εξοπλισμός Διάγραμμα αιτίου - αποτελέσματος

 19. Μεταβλητά μεγέθη δείγματος

 20. Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας 1.00 { 1-a = 0.05 0.80 0.60 Πιθανότητα αποδοχής, Pa 0.40 0.20 { b = 0.10 0.20 0.18 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 Ποσοστό ελαττωματικών AQL LTPD

 21. Διαχείριση αποθεμάτων Κόστος Συνολικό Αποθήκευσης Ετήσιο κόστος παραγγελίας QOPT Ποσότητα παραγγελίας (Q)

 22. Q Q Q R L L Χρόνος Διαχείριση αποθεμάτων R = Σημείο αναπαραγγελίας = L*d Q = οικονομική ποσότητα παραγγελίας L = χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας d = ζήτηση ανά μονάδα χρόνου

 23. Ετήσιο Κόστος αγοράς Κόστος παραγγελιών Κόστος διατήρησης αποθέματος Συνολ. Ετήσιο κόστος = + + Μοντέλο σταθερής ποσότητας παραγγελίας TC Συνολικό κόστος (Total annual cost) D : Ζήτηση (Demand) C :Κόστος ανά μονάδα (Cost per unit) Q:Ποσότητα παραγγελίας (Order quantity) S :Κόστος παραγγελίας (Cost of placing an order or setup cost) R: Σημείο αναπαραγγελίας (Reorder point) L: Χρόνος εκτέλεσης (Lead time) H:Ετήσιο κόστος διατήρησης και αποθήκευσης αποθέματος(Annual holding and storage cost per unit of inventory) ....

 24. Παράδειγμα Ετήσια ζήτηση = 1.000 μονάδες Μέρες ανά έτος = 365 Κόστος παραγγελίας = €10 Ετήσιο Κόστος διατήρησης ανά μονάδα = €2,50 Χρόνος εκτέλεσης = 7 ημέρες Κόστος ανά μονάδα = €15 Καθορίστε βέλτιστη ποσότητα και σημείο αναπαραγγελίας

 25. Λύση ....

 26. Q 2T T 3T Άσκηση(βλ. φυλλάδιο ασκήσεων)

 27. Παράμετροι: Μηνιαία ζήτηση (d) Κόστος μεταφοράς ανά παραγγελία (Κ) Κόστος αγοράς ανά τόνο (a) Κόστος αποθήκευσης (ανά τόνο το μήνα) (h) Ύψος παραγγελίας (τόνοι) (Q) Χρονικό διάστημα μεταξύ δυο παραγγελιών (Τ) Αριθμός παραγγελιών σε ένα έτος (N) Συνολικό ετήσιο κόστος αποθεμάτων (Θ) Μέσο μηνιαίο συνολικό κόστος αποθεμάτων (Μ)

 28. Κόστος παραγγελίας=Κ+aQ Κόστος αποθήκευσης= h(QT)/2 Συνολικό κόστος=Ν[Κ+aQ+ hQT/2] Ν=D/Q T=Q/d Θ=[(DK)/Q]+aD+[(hDQ)/(2d)] M=[(dK)/Q]+ad+[(hQ)/2]

More Related