psikoterapia bihevioriste n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psikoterapia Bihevioriste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psikoterapia Bihevioriste

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Psikoterapia Bihevioriste - PowerPoint PPT Presentation


 • 432 Views
 • Uploaded on

Psikoterapia Bihevioriste. Biheviorizmi. Themelues - John Braundus Watson. “P sikologjia duhet të konsiderohet si një shkencë natyrore, njësoj si fizika ose kimia dhe duhet të kufizohet në ngjarjet e vëzhgueshme e të matshme, domethënë në sjelljen ”. Konceptet themelore.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Psikoterapia Bihevioriste


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. PsikoterapiaBihevioriste

  2. Biheviorizmi Themelues -John Braundus Watson “Psikologjia duhet të konsiderohet si një shkencë natyrore, njësoj si fizika ose kimia dhe duhet të kufizohet në ngjarjet e vëzhgueshme e të matshme, domethënë në sjelljen”

  3. Konceptetthemelore

  4. Fillesat -Ivan pavlov

  5. Fillesat- Ivan Pavlov • Ivan Pavlov --Parimi ne refleksin e kushtezuar

  6. Kushtezimiklasik • Reagim I kushtezuar (RK)- reagimndajnje stimuli tebashkengjitur • Reagim I pakushtezua(RP)- reagiminatyral I salivacionit • Ngacmuesinatyral ( ushqimi)- stimul I pakushtezuar (NP) • Ngacmuesitetjere (zilja, drita, zhurma) Stimul I kushtezuar (NK)

  7. stadet: kushtezimiklasik • 1. Stadiparakushtezimit.    • 2. Stadiikushtezimit.  • 3. Stadi pas kushtezimit.   

  8. faktoret • Perforcimipozitiv • Shuarja • Rifitimispontan • Formesimi • Dallimiingacmuesit • Pergjithesimiingacmuesit

  9. John Watson

  10. John Watson • “ Psikologjia , sic e shohinbihevioristet ate, eshtenjedegezim I paster, eksperimentues, objektiv I shkencavenatyrale. Qellimi I sajeshteparashikimidhekontrollimi I sjelljes”

  11. Sipas Watson

  12. eksperiment

  13. J.WHATSON 1925 • “Me jepnifoshnjateshendetshme , dhe ambjentinqe do te me duhej per t’Irritur dhe unegarantojqekedotezgjidhnit ne menyreterastesishmetaedukojatabeja specialist I cfaredoprofesioniqe do t’mekerkonit- doktor, jurist, artist, tregtar, apolypes dhe hajdute, pavarsishtprejtalentit, kenaqesive, prirjeve, aftesiveprofesionit dhe races se paraardhesvetetij”. ???

  14. Skinner

  15. BurrhusF.Skinner • Figurakryesore e biheviorizmit modern

  16. Kushtëzimiveprues • Tëmësuaritpërmesprovavedhegabimeve • Kushtëzimi instrumental-individishërbensi instrument nëkryerjen e njereagimi. • Ligjin e efektit- Thordnike • SjelljeVepruese-Sjelljenqëkontrollohetngapasojatoseefektet e saj • Përforcimështëajodukuriqërritmundësinë e përsëritjessësjelljesqë I paraprin.

  17. Perforcimi

  18. eksperimete

  19. Tëmësuaritkognitiv • Tëmësuarit me anëtëinsajtit, • Tëmësuarit latent (ipadukshëm) • Tëmësuaritpërmesvëzhgimit

  20. Insajti • Perceptimi I papritur I marrdhënievetëelementëvekognitivë, tëdomosdoshëmpërtëzgjidhurnjë problem

  21. Tëmësuarit latent dhehartatkognitive • Kurindividifitondijepërdiçka, pornukimanifestonatoderisatëjetëimotivuarpërtabërëkëtëgjë

  22. Tëmësuaritpërmesvëzhgimit • Njerezitmesojnegjithashtunepermjetvezhgimittetetjereve

  23. Fazat

  24. Faktoretmodelues

  25. TerapiaBanduriane

  26. TerapiaBihevioriste:

  27. Desensibilizimi in vivo

  28. AspektetPozitive • Natyrerigorozeshkencore • Kontributi I metodes se vezhgimit • Roli I mjedisit ne formimin e personalitetit • Marredhenietmessjelljes dhe stimulitmjedisor. • Rendesiaqe ka pershtatjandajrrethanavetendryshmemjedisore. • Principe teaplikuara ne shumefushatejetes.

  29. Aspektet Negative • Teorishumemekanike • Jane jokronologjike • Thjeshtezojnezhvillimin • E zhveshin ate ngacilesitetillasi: ngaaftesia per temenduar, ngaaftesia per teimagjinuardhengaaftesia per tekontrolluarsjelljen. • I kushtojneshumepakrendesiprocesevetelartamendore