Psikoterapia Bihevioriste - PowerPoint PPT Presentation

psikoterapia bihevioriste n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psikoterapia Bihevioriste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psikoterapia Bihevioriste

play fullscreen
1 / 29
Psikoterapia Bihevioriste
473 Views
Download Presentation
gryta
Download Presentation

Psikoterapia Bihevioriste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PsikoterapiaBihevioriste

 2. Biheviorizmi Themelues -John Braundus Watson “Psikologjia duhet të konsiderohet si një shkencë natyrore, njësoj si fizika ose kimia dhe duhet të kufizohet në ngjarjet e vëzhgueshme e të matshme, domethënë në sjelljen”

 3. Konceptetthemelore

 4. Fillesat -Ivan pavlov

 5. Fillesat- Ivan Pavlov • Ivan Pavlov --Parimi ne refleksin e kushtezuar

 6. Kushtezimiklasik • Reagim I kushtezuar (RK)- reagimndajnje stimuli tebashkengjitur • Reagim I pakushtezua(RP)- reagiminatyral I salivacionit • Ngacmuesinatyral ( ushqimi)- stimul I pakushtezuar (NP) • Ngacmuesitetjere (zilja, drita, zhurma) Stimul I kushtezuar (NK)

 7. stadet: kushtezimiklasik • 1. Stadiparakushtezimit.    • 2. Stadiikushtezimit.  • 3. Stadi pas kushtezimit.   

 8. faktoret • Perforcimipozitiv • Shuarja • Rifitimispontan • Formesimi • Dallimiingacmuesit • Pergjithesimiingacmuesit

 9. John Watson

 10. John Watson • “ Psikologjia , sic e shohinbihevioristet ate, eshtenjedegezim I paster, eksperimentues, objektiv I shkencavenatyrale. Qellimi I sajeshteparashikimidhekontrollimi I sjelljes”

 11. Sipas Watson

 12. eksperiment

 13. J.WHATSON 1925 • “Me jepnifoshnjateshendetshme , dhe ambjentinqe do te me duhej per t’Irritur dhe unegarantojqekedotezgjidhnit ne menyreterastesishmetaedukojatabeja specialist I cfaredoprofesioniqe do t’mekerkonit- doktor, jurist, artist, tregtar, apolypes dhe hajdute, pavarsishtprejtalentit, kenaqesive, prirjeve, aftesiveprofesionit dhe races se paraardhesvetetij”. ???

 14. Skinner

 15. BurrhusF.Skinner • Figurakryesore e biheviorizmit modern

 16. Kushtëzimiveprues • Tëmësuaritpërmesprovavedhegabimeve • Kushtëzimi instrumental-individishërbensi instrument nëkryerjen e njereagimi. • Ligjin e efektit- Thordnike • SjelljeVepruese-Sjelljenqëkontrollohetngapasojatoseefektet e saj • Përforcimështëajodukuriqërritmundësinë e përsëritjessësjelljesqë I paraprin.

 17. Perforcimi

 18. eksperimete

 19. Tëmësuaritkognitiv • Tëmësuarit me anëtëinsajtit, • Tëmësuarit latent (ipadukshëm) • Tëmësuaritpërmesvëzhgimit

 20. Insajti • Perceptimi I papritur I marrdhënievetëelementëvekognitivë, tëdomosdoshëmpërtëzgjidhurnjë problem

 21. Tëmësuarit latent dhehartatkognitive • Kurindividifitondijepërdiçka, pornukimanifestonatoderisatëjetëimotivuarpërtabërëkëtëgjë

 22. Tëmësuaritpërmesvëzhgimit • Njerezitmesojnegjithashtunepermjetvezhgimittetetjereve

 23. Fazat

 24. Faktoretmodelues

 25. TerapiaBanduriane

 26. TerapiaBihevioriste:

 27. Desensibilizimi in vivo

 28. AspektetPozitive • Natyrerigorozeshkencore • Kontributi I metodes se vezhgimit • Roli I mjedisit ne formimin e personalitetit • Marredhenietmessjelljes dhe stimulitmjedisor. • Rendesiaqe ka pershtatjandajrrethanavetendryshmemjedisore. • Principe teaplikuara ne shumefushatejetes.

 29. Aspektet Negative • Teorishumemekanike • Jane jokronologjike • Thjeshtezojnezhvillimin • E zhveshin ate ngacilesitetillasi: ngaaftesia per temenduar, ngaaftesia per teimagjinuardhengaaftesia per tekontrolluarsjelljen. • I kushtojneshumepakrendesiprocesevetelartamendore