Havarijn pl ny havarijn predpisy hlavn bansk rad ing erich vesel nyi
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

HAVARIJNÉ PLÁNY Havarijné predpisy Hlavný banský úrad Ing. Erich Veselényi. 1. Čo je to havária 2. Legislatíva 3. Čo to je „havarijný plán“ 4. Základné časti havarijného plánu a ich popis 5. Vedúci likvidácie havárie a jeho práva a povinnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - grover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Havarijn pl ny havarijn predpisy hlavn bansk rad ing erich vesel nyi

HAVARIJNÉ PLÁNYHavarijné predpisy Hlavný banský úrad Ing. Erich Veselényi

1. Čo je to havária

2. Legislatíva

3. Čo to je „havarijný plán“

4. Základné časti havarijného plánu a ich popis

5. Vedúci likvidácie havárie a jeho práva a povinnosti

6. Vedúci organizácie a jeho práva a povinnosti


Defin cia hav rie
Definícia havárie

 • Havária je taká závažná udalosť, ktorá ohrozuje bezpečnosť ľudí (ich životy alebo zdravie), bezpečnosť prevádzky, alebo majetok. Za závažnú nehodu sa považuje napr. požiar, výbuch, prieval vody, výron plynu, rozsiahly zával, sklz a zosuv hornín (zemín), živelné pohromy a pod.


Legislat va
Legislatíva

 • Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

 • Směrnice báňského úřadu ze dne 1. dubna 1966 č. 2200/66 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým spůsobem (povrchové havarijní smernice)

 • Vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu

 • Vyhláška Slovenského banského úradu č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov


Z kon snr 51 1988 zb
Zákon SNR č. 51/1988 Zb.

 • § 6 ods. 4 – organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd a vypracúvať plány ich zdolávania

 • § 6 ods. 5 – HBÚ môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky určiť, kedy organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich zdolávania

  Vyhláška SBÚč. 29/1989 Zb.

 • § 18 ods. 1 – organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná

  vypracovať plán zdolávania závažných prevádzkových nehôd

  (havárií)


Odborne sp sobil zamestnanec na likvid ciu hav ri
Odborne spôsobilý zamestnanec na likvidáciu havárií

 • Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

 • § 2 ods. 7 – odborne spôsobilý pracovník, ktorého organizácia určí na riadenie a likvidáciu závažných prevádzkových nehôd – havárií

  Požiadavky na VLH :

 • Vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky

  praxe v príslušnom odbore,

  alebo

 • úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore

 • Musí byť zamestnancom organizácie a znalý miestnych pomerov

 • Odbornú spôsobilosť overuje obvodný banský úrad skúškou.

 • OBÚ vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti


Havarijn pl n a povinnosti organiz cie
Havarijný plán a povinnosti organizácie

 • Súbor opatrení smerujúcich na záchranu života a ochranu zdravia pracovníkov a osôb a na ochranu majetku pri haváriách s popisom spôsobov a zoznamom prostriedkov umožňujúcich zdolanie predpokladaných havárií

 • Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. je organizácia povinná včas vykonať potrebné preventívne a zabezpečovacie opatrenia a bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie alebo verejný záujem, najmä bezpečnosť života a zdravie ľudí. V rámci havarijnej prevencie je organizácia povinná urobiť opatrenia , najmä na predchádzanie vzniku požiarov a výbuchov, prievalov vôd a bahnín, prietrží hornín a plynov, ako aj vzniku banských otrasov a erupcií


Havarijn pl n a povinnosti organiz cie havarijn pl n sa vypracuje pre
Havarijný plán a povinnosti organizácieHavarijný plán sa vypracuje pre:

 • každý kameňolom, štrkovisko, ílovisko a hlinisko (ďalej len „lom“) na dobývanie výhradných ložísk nerastov v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia a likvidácie lomov,

 • každú prevádzkovú jednotku organizácie (pri ČVBS), ak tak rozhodol Hlavný banský úrad podľa § 6 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.


Havarijn pl n a povinnosti organiz cie1
Havarijný plán a povinnosti organizácie

 • Vydáva ho vedúci organizácie a je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa zdržujú v priestoroch a objektoch, pre ktoré je havarijný plán vypracovaný,

 • Spracováva ho projektant (§ 2 ods. 6 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z.) za pomoci komisie určenej vedúcim organizácie,

 • Najmenej 1x do roka ho kontroluje komisia vymenovaná vedúcim organizácie

 • Zmeny a doplnky v HP musia byť vykonané neodkladne a zrozumiteľne, s uvedením dátumu, mena a podpisu zamestnanca, ktorý ich vykonal.

 • HP kontroluje raz za rok i HBZS,

 • Za včasnosť vykonaných zmien a doplňovanie HP zodpovedá vedúci organizácie.


Asti havarijn ho pl nu
Časti havarijného plánu

 • Pohotovostná

 • Operatívna

 • Mapová


Pohotovostn as hp mus obsahova
Pohotovostná časť HPmusí obsahovať

 • Zoznam zamestnancov, organizácií a orgánov, ktorých treba v prípade havárie povolať na miesto havárie

 • Zoznam zamestnancov, organizácií a orgánov, ktorých treba v prípade havárie informovať

 • Povinnosti jednotlivých zamestnancov


Pohotovostn as hp
Pohotovostná časť HP

 • Pre každý lom a prevádzkovú jednotku musí byť určený vedúci likvidácie havárie a jeho zástupca (odborná spôsobilosť podľa § 2 ods. 7 vyhlášky NH SR č. 208/1993 Z. z.)

 • Pre každý lom a prevádzkovú jednotku musí byť zriadená inšpekčná služba podľa § 9 vyhl. č. 29/1989 Zb.

 • Musia tu byť uvedené práva a povinnosti zamestnancov, VLH a jeho zástupcu, vedúceho banských záchranných zborov, vedúceho vetrania a práva a povinnosti inšpekčnej služby počas havárie


In pek n slu ba pod a 9 vyhl ky sb 29 1989 zb
Inšpekčná služba podľa § 9 vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Zb.

 • Vo všetkých pracovných a nepracovných zmenách sa musí zabezpečiť inšpekčná služba, ktorej organizáciu a úlohy určí vedúci organizácie. Touto službou sa môže poveriť len pracovník spôsobilý riadiť likvidáciu havárie (odborná spôsobilosť podľa § 2 ods. 7 vyhlášky NH SR č. 208/1993 Z. z.)

 • Na pracoviskách s jednoduchými prevádzkovými pomermi, môže inšpekčná služba vykonávať svoju funkciu i mimo pracoviska a pre viac pracovísk. Ak sa na pracovisku nepracuje, môže vedúci organizácie upustiť od zabezpečenia inšpekčnej služby


Operat vna as havarijn ho pl nu
Operatívna časť havarijného plánu

 • Obsahuje riešenie predvídateľných druhov havárií

 • Musí byť vypracovaná na záchranu všetkých ohrozených zamestnancov v určitom úseku resp. oblasti, ako i pre záchranu zamestnancov v inom úseku, ak by mohli byť haváriou ohrození

 • Určujú sa záchranné cesty podrobne a v presnom poradí pre zabezpečenie úniku

 • Určuje spôsob rýchleho a spoľahlivého vyrozumenia zamestnancov o havárii

 • Určuje úkryty zamestnancov

 • Prostriedky na rýchlu a účinnú likvidáciu havárie


Mapov as havarijn ho pl nu
Mapová časť havarijného plánu

 • Základná banská mapa

 • Mapa povrchu

 • Mapa likvidácie havárie

 • Účelové banské mapy potrebné pri likvidácii

  Pozn.

  Spracované podľa Výnosu MH SR č. 1/1993 o banskomeračskej

  dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach

  vykonávaných banským spôsobom (mimo povrchového dobývania

  ložísk nevyhradených nerastov , ak postup každej z ťažobných stien

  je menší ako 20 m za rok a ťažba neprekročí 50 000 m3


Al ie povinnosti v s vislosti s hp
Ďalšie povinnosti v súvislosti s HP

 • Musí byť vyhotovený čo najprehľadnejšie

 • Číslovanie strán

 • Zoznam všetkých vyhotovení s miestom ich uloženia

 • Pri jednom hlavnom vyhotovení musí byť priložený protokol resp. zápis komisie o spracovaní havarijného plánu

 • Musí byť kedykoľvek prístupný

 • Na vhodných miestach musia byť vyvesené základné pokyny na realizáciu HP


Zoznamovanie s havarijn m pl nom a cvi n poplachy
Zoznamovanie s havarijným plánom a cvičné poplachy

 • Všetci pracovníci (vlastní i cudzí resp. zamestnanci cudzích organizácií) musia byť preukázateľne oboznámení s HP

 • Poučenie sa opakuje ihneď po vykonaní zmeny HP

 • V lomoch 1x za rok vykonať cvičný poplach v každej zmene za účasti banských záchranných zborov (vopred upovedomiť OBÚ a HBZS)

 • Vykonať rozbor a zápis o cvičnom poplachu

 • Cvičný poplach môže vyhlásiť i HBÚ alebo OBÚ


Pr va a povinnosti vlh
Práva a povinnosti VLH

 • Je povinný po obdržaní správy o havárii dostaviť sa neodkladne ne miesto určené pre likvidáciu havárie

 • Riadi práce na záchranu osôb a zdolanie havárie

 • Akýkoľvek zásah do jeho právomoci nepovolanými osobami je neprípustný

 • V čase havárie a jej likvidácie sú mu podriadené všetky osoby

 • Je priamo zodpovedný za vedenie týchto prác

 • Nesmie byť v čase likvidácie havárie poverený inými funkciami a povinnosťami

 • Prijíma hlásenia a vydáva príkazy (vyhotovujú sa dvojmo)

 • Je oprávnený privolať havarijnú komisiu, ako poradný orgán

 • Dáva príkaz na povolanie ostatných záchranných zložiek (hasiči, zdravotná záchranná služba...)

 • Spresní operatívny plán


Pr va a povinnosti ved ceho organiz cie
Práva a povinnosti vedúceho organizácie

 • Menovaním určuje VLH, jeho zástupcu a inšpekčnú službu

 • Vymenúva poradnú havarijnú komisiu

 • Zúčastňuje sa likvidácie havárie – nezasahuje do operatívnej časti

 • Na žiadosť VLH zabezpečuje prísun materiálu, techniky, ľudí...

 • Je povinný zbaviť VLH funkcie, ak ten nie je schopný správne a rýchle riadiť likvidáciu havárie

 • Na zdolávanie havárie menuje iného VLH po dohode so zástupcom OBÚ

 • Informuje príslušné miesta o havárií