slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En studie av foreldre med barn med atferdsvansker og deres erfaringer med Webster-Stratton foreldreopplæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
En studie av foreldre med barn med atferdsvansker og deres erfaringer med Webster-Stratton foreldreopplæring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

En studie av foreldre med barn med atferdsvansker og deres erfaringer med Webster-Stratton foreldreopplæring - PowerPoint PPT Presentation


 • 368 Views
 • Uploaded on

En studie av foreldre med barn med atferdsvansker og deres erfaringer med Webster-Stratton foreldreopplæring. Jim Lurie Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge FORSA Konferanse Sosialt Arbeid Ved Et Veiskille Bergen, November 2006 . Føringer for ”De utrolige årene” .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En studie av foreldre med barn med atferdsvansker og deres erfaringer med Webster-Stratton foreldreopplæring' - grizelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
En studie av foreldre med barn med atferdsvansker og deres erfaringer med Webster-Stratton foreldreopplæring

Jim Lurie

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

FORSA Konferanse

Sosialt Arbeid Ved Et Veiskille

Bergen, November 2006

f ringer for de utrolige rene
Føringer for ”De utrolige årene”
 • Fokus på familieorientert, forebyggende barnevern & foreldrekompetanse
  • Barnevernloven (1992) - lavere terskel for forebyggende hjelpetiltak, omsorgsovertakelse siste alternativ
  • Nasjonale foreldreveiledningsprogram (1995) – styrke foreldrekompetanse & forebygge psykiske problemer hos barn
  • Befringutvalget (2000) vektlegger foreldre rollen, biologiske prinsippet, samarbeid med foreldre, familieorientert barnevern
 • Tiltak for barn & unge med alvorlige atferdsvansker
  • Ekspertkonferanse (1997) - anbefaler økt kunnskap & utprøving av metoder for forebygging & behandling av alvorlige atferdsvansker hos barn & unge
  • Webster-Stratton og andre etablert metoder (Marte Meo, PMT & MST) skal prøves i Norge
de utrolige rene
”De utrolige årene”
 • Utviklet i USA på 1980-tallet - Webster-Stratton, University of Washington
 • Basert på klinisk praksis med barn med atferdsvansker
 • Målgruppen: foreldre med barn 4-8 år med utagerende, krevende & utfordrende atferd
 • Målsetting: fremme foreldrekompetanse gjennom opplæring i metoder for å møte vanskelig atferd, forbedre samhandling og redusere eller forebygge atferdsproblemer
 • Hovedprinsippet: positiv oppdragelse, forsterkning av positiv atferd, ignorering av uønsket atferd
 • Foreldre må gjenkjenne & tilpasse seg til barnets individuelt behov & temperament
program struktur
Program struktur
 • Manualbasert, repliseres i Norge etter amerikansk modell
 • Foreldre som viktig ressurspersoner som kan bidra til forbedring av barnets atferd
 • Foreldregrupper: 6 par møter 2 timer per uke i 12-14 uker
 • Opplært gruppeledere presentere metoden, leder diskusjoner & legge til rette for positiv gruppeprosess
 • Multimediabasert - video, rollespill, praktiske øvelser, diskusjoner & hjemmeoppgaver
 • Temaer: lek med barnet, ros & oppmuntring, grensesetting & problemløsning
 • Foreldre får redskaper for å løse problemer, redusere konflikter & øke selvtilliten til barnet og seg selv
 • Noen familier får også barnegrupper (dinosaurskole)
 • Trener sosiale ferdigheter bl.a. hensiktsmessig skoleatferd, sinnebeherskelse & hvordan å skaffe venner
norsk behandlingsstudie av wsp
Norsk behandlingsstudie av WSP
 • Randomisert, kontrollert behandlingsstudie (RCT)
 • Replikasjonsstudie av Webster-Stratton & Hammond (1997), tidligere replisert i Canada (Taylor et al. 1998) og England (Scott et al. 2001)
 • 3 gruppe design – foreldreopplæring, foreldreopplæring & barnegruppe og kontrollgruppe (venteliste får tilbud om senere behandling)
 • 127 barn og familier fra Trondheim/Tromsø behandlet fra 2001-2003
 • Opptakskriteria - barn med ODD (trasslidelse) eller CD (atferdsforstyrrelser) fra screening & diagnostikkintervju
 • Måler endring i barns atferd rapportert av foreldre & lærere før & etter behandling
forel pige resultater
Foreløpige resultater
 • Positiv foreløpig resulatater
 • Begge behandlingsgrupper viste signifikant reduksjon i barns problematferd
 • Fremgang både i eksternaliserende & internaliserende atferd
 • Foreldre i begge behandlingsgrupper forbedret oppdragelsesstrategier (mer positive/mindre negative)
 • Barns atferds fremgang opprettholdt ved 1-års oppfølging
 • Lærere rapportert redusert problematferd på skolen
 • Kilder: nettsider http://deutroligearene.no & http://web.fm.uit.no/rbup/research
studie design
Studie design
 • Formål: Beskrive foreldres erfaringer med å oppdra et barn med alvorlige atferdsproblemer før, under og etter WSP
 • Metode: Kvalitative semistrukturerte intervjuer med foreldre som deltok i WSP
 • Utvalg: Strategisk utvalg av 19 foreldrepar som deltok i W-S behandling i Trondheim i 2001-2002
 • Utvalg kriteria: Variasjon i barnas alder & kjønn, behandlingstype (med eller uten barnegruppen) & morens vurdering av endringer i barnets atferd
identifisering av problemet
Identifisering av problemet
 • Foreldre først til å se atferdsvansker & uttrykke bekymring
 • Tidlig oppdagelse - 3-4 års alder eller yngre
 • Usikkerhet om problemets natur, hvor uvanlig & hva som kan gjøres
 • Mest vanlige symptomer:
  • Hyppig, ukontrollert sinne & aggresjon
  • Overaktiv, rastløs, ukonsentrert
  • Utfordrende, ulydig, trassatferd
konsekvenser for familien
Konsekvenser for familien
 • ”Problembarnet” får mye oppmerksomhet & forstyrrer familierelasjoner
 • Foreldre føler ansvar, skyld, skam, frustrasjon, depresjon & utslitthet
 • Fanget i ond sirkel av ueffektiv omsorg & økende problematferd
 • Uenighet om oppdragelse & krangling mellom voksne undergraver foreldrenes samliv
 • Søsken lider på flere måter - utsatt for aggresjon fra problembarnet, får for lite oppmerksomhet fra foreldre & gitt for mye ansvar i familien
 • Familien kritisert & stigmatisert av slekt, venner & naboer og blir isolert fra omverden
fikk familien hjelp f r wsp
Fikk familien hjelp før WSP?
 • Mange familier hadde kontakt med hjelpeinstanser som barnevernet, PPT, helsestasjon før WSP
 • De fleste fikk lite systematisk hjelp med å takle barnets atferdsproblemer
 • Barnehagen ga nyttig hjelp til mange – nytt miljø & sosialtrening for barnet, avlastning & samtalepartner for foreldre
 • Barnevernet/PPT hyppigst henvisningskilder, selv om barnehagen ofte hadde tidligere kjennskap
 • Tok ofte flere år før familien begynt på WSP med forverring av situasjonen i ventetiden
foreldrenes opplevelse av wsp
Foreldrenes opplevelse av WSP
 • Stor tilfredshet blant foreldre med WSP - også foreldre som opplevd lite forbedring i barns atferd
 • ”Jeg trodde jeg var det eneste som hadde et slikt barn” - møte med andre foreldre ”i samme situasjon” var viktigst for mange
 • Samhandling med andre foreldre hadde flere viktige fordeler – normalisering av problemet, økt selvtillit, redusert isolasjon/skyldfølelser, utveksling av erfaringer & råd
 • Noen lært nyttige nye oppdragelsesmetoder
 • Noen brukt metodene til å forbedre samhandling med barnet , endringer kunne skje veldig raskt
hva l rt foreldre
Hva lært foreldre?
 • De fleste forstod hovedbudskap - positiv foreldreomsorg
 • Effektive teknikker nevnt var å gi ros & oppmerksomhet, mer lek med barnet, forsterking/premiering av positiv atferd
 • Noen lært mindre restriktiv oppdragelsesmetoder og klart å redusere bruk av kjefting, konfrontasjoner & strenge straffer
 • Noen tok i bruk alternative grensesettingmetoder som ignorering av uønsket atferd, ”Time-out” & tilbakeholdelse av privileger
 • Stor variasjon i foreldrenes evne til å anvende metodene & til å få til forbedringer i barnets atferd
 • Utvalgskriteria gjor det vanskelig å trekke sikkert konklusjoner om WSP effektivitet
synspunkter om wsp oppl ring
Synspunkter om WSP opplæring
 • Gruppeledere verdsatt mest pga personlige egenskaper – engasjement, empati, fordomsfrihet & humor
 • Noen undervisningsmetoder mindre populært – særlig videoklippene & rollespill
 • Mange ønsket mer tid til diskusjoner med andre foreldre
 • Ledere hadde ansvar for å dekke alle oppsatt temaer som kunne føre til tidspress & for mye struktur
 • Sosial samvær & matservering i pausene populært
 • Barn satt pris på barnegrupper og fortalt om dette til venner & skolekamerater
 • Foreldre fikk ikke velge behandlingsgruppe pga randomisering & flere ønsket barnegruppe i tillegg
familiens situasjon 2 r etter wsp
Familiens situasjon 2 år etter WSP
 • Mange mente WSP var for korte & ønsket fortsatt hjelp etterpå
 • Noen ønsket fortsatt kontakt med andre foreldre & flere grupper hadde uformelle treff etterpå
 • Andre oppfølging ønsket var mer foreldreopplæring & andre støtte tiltak (avlastning, spesialundervisning på skolen, mer utredning av barnets problemer)
 • Noen klart å bruke nye metoder etterpå & opplevd fortsatt fremskritt i barnet
 • Andre foreldre falt tilbake til gamle vaner & opplevd stagnasjon eller tilbakegang i barnets fungering
synspunkter p fremtiden
Synspunkter på fremtiden
 • Mye variasjon i synspunkter på fremtiden til barnet og familien
 • Fremskritt under WSP ga ofte mer optimisme om fremtiden
 • Noen foreldre hadde fått en verktøykasse for å løse fremtidige utfordringer
 • Mange bekymret for utfordringer i ungdomsalder – økt risiko for alkohol- & stoffmisbruk, kriminalitet, påvirkning fra jevnaldrede
 • Media omtalt dårlige prognoser for voksne som hadde alvorlige atferdsproblemer eller ADHD i små barns alder bekymret flere
slide16
Parenting a Young Child with Behavior Problems: Parents’ experiences before, during and after Webster-Stratton Parent Training
 • Jim Lurie & Graham Clifford
 • 2005 Rapport
 • Barnevernets Utviklingssenter i Midt-Norge