1 / 5

بسمه تعالی

بسمه تعالی. مصحف شریف نور.

griselda
Download Presentation

بسمه تعالی

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. بسمه تعالی مصحف شریف نور

  2. سرانجام در سال 1387 پس از هشت سال تلاش های پیگیرانۀ مؤسسه عظام هنر مراحل چاپ مصحف شریف نور که بدون شک نفیس ترین کتاب موجود در ایران است به پایان رسید و در اختیار مشتاقان قرار گرفت. طبق کتیبه ای که در صفحات انتهایی این قرآن قید شده است کاتب آن نورالدین محمد می باشد که با توجه به نوع نگارش و قدمت کتاب احتمالاً همان نورالدین محمد شیرازی از کاتبین به نام عصر صفوی است. کاتب در این نسخه رجعتی هنرمندانه به خط محقق داشته و از این حیث نیز به ارزش اثر افزوده است. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این محصول و دیگر محصولات مؤسسه عظام هنر به صفحۀ محصولات سایت مؤسسه عظام هنر مراجعه فرمایید.

  3. برنامه ریزی چاپ مصحف نور در شهر کلن آلمان آغاز شد ولی چون نفاست و ظرافت نسخه خطی اجازۀ اسکن مستقیم را نمی داد لذا اسلاید تهیه شد و به کمک معتبرترین لیتوگرافی در شهر کوبلنز آلمان اسلایدها اسکن و فایل دیجیتالی تهیه گردید. سپس مدیریت هنری پروژه با توجه به ضرورت توجه به شرایط و لوازم حفظ حرمت و شأن و اعتبار قرآن کریم، پنج چاپخانۀ آلمان را انتخاب کردند و از همگی نمونه های چاپ دریافت نمودند. برای بازسازی کاغذ قدیمی مصحف، نوعی کاغذ 115 گرم کرم رنگ با میزان اسیدی خنثی به شرکت های کاغذ سازی سفارش تولید داده شد و نیز شرکت رنگ سازی Epple مأمور شد که رنگ طلایی نسخه خطی را آنالیز و دقیقاً عین آنرا برای چاپ اثر تولید نماید. همزمان با آغاز فرایند چاپ، طراحی جلد با الگو قرار دادن جلد قدیمی انجام گرفت. جلد مصحف شریف نور از چرم تیماج قهوه ای رنگ یکپارچه با لبه برگردان عیناً مطابق با جلد قدیمی و دارای برجستگی در رویه و پشت طلاکوب و کتیبۀ بازوبندی در حاشیۀ فرو رفته با نقش اسلیمی و گل بوته های برجسته ساخته شد و با روش پتینه کاری مناسب چرم و ورقۀ طلا حس کهنگی در آن ایجاد گردید تا یکی از بهترین و نزدیکترین نمونه های جلد چرمی ایرانی معاصر ساخته شود. (جلد مصحف شریف نور در حال حاضر پرهزینه ترین جلد قرآن چاپی در کشور می باشد.) لازم الذکر است که به جهت اطمینان از سلامت و صحت فنی با کمک اساتید قرآن پژوه، متن قرآن چندین بار مورد بررسی و تصحیح قرار گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این محصول و دیگر محصولات مؤسسه عظام هنر به صفحۀ محصولات سایت مؤسسه عظام هنر مراجعه فرمایید.

  4. جوایز مصحف شریف نور در نخستین جشنوارۀ کتاب های نفیس و نسخ خطی ایران که به ابتکار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران در بهمن ماه 1389 و در پنج حوزه به شرح: 1-کتب نفیس مذهبی 2-کتب نفیس هنری 3-کتب نفیس ایران شناسی 4-دیوان های شعر نفیس 5-بخش ویژۀ کتاب های فاکسی میله برگزار گردید. مصحف شریف نور و مصحف شریف یاقوت از طرف مؤسسه عظام هنر در بخش ویژه شرکت داده شد که مصحف شریف نور با فاصلۀ قابل توجه امتیازی از سایر آثار این بخش پیشی گرفت و به عنوان برگزیدۀ اول این بخش شناخته شد. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این محصول و دیگر محصولات مؤسسه عظام هنر به صفحۀ محصولات سایت مؤسسه عظام هنر مراجعه فرمایید.

  5. جوایز مصحف شریف نور در نخستین دوره مسابقات بین المللی چاپ مصحف شریف که به ابتکار ادارۀ کل چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و در حاشیۀ جشنوارۀ صنعت چاپ ایران در آبان ماه 1389 و در هفت بخش مختلف برگزار گردید. آثار رسیده به دبیرخانه در هفت بخش مختلف مورد داوری قرار گرفت. بخش های مختلف به شرح ذیل بودند: 1-آماده سازی چاپ 2-چاپ تک رنگ و دورنگ 3-چاپ چهار رنگ و بیشتر 4-صحافی 5-قرآن چاپی برتر یک یا دورنگ 6-قرآن چاپی برتر چهار رنگ و بیشتر 7-قرآن چاپی برتر بین الملل که مصحف شریف نور در بخش هفتم در کنار آثاری از کشورهای مختلف اسلامی چون لبنان، ترکیه، سوریه، مصر و... مورد داوری واقع شد و به عنوان برگزیدۀ اول انتخاب گردید. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این محصول و دیگر محصولات مؤسسه عظام هنر به صفحۀ محصولات سایت مؤسسه عظام هنر مراجعه فرمایید.

More Related