leksion iii analiz e struktur s s fjal s fjal formimi me prejardhje
Download
Skip this Video
Download Presentation
LEKSION III : Analizë e strukturës së fjalës Fjalëformimi me prejardhje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

LEKSION III : Analizë e strukturës së fjalës Fjalëformimi me prejardhje - PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

LEKSION III : Analizë e strukturës së fjalës Fjalëformimi me prejardhje. Fjalëformimi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEKSION III : Analizë e strukturës së fjalës Fjalëformimi me prejardhje' - griffith-trujillo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fjal formimi
Fjalëformimi

Nëpërmjetbashkëlidhjessëllojevetëndryshmetëmorfemavedhetëfjalëvemundtëformohenfjalëtëreja. Kështu, nëpermjetbashkimittëmorfemëspun- dhemorfemëstjetër-o formohetfjala e re puno;

nëpërmjetbashkimittëmorfemësri- dhefjalëspunojformohetfjalaripunoj;

nëpërmjetbashkimittëfjalëveme, gjithëdheatëformohetfjalamegjithatë.

Pra, procesiifjalëformimitlidhet me ndryshimin e njëfjaleekzistuese, pasojë e sëcilësështënjëfjalëdytësore, qëështënëpërdorim, oseqë del edhesikrijimiri. Bashkëlidhjet e morfemaveosetëfjalëvepërndërtimin e fjalëvetërejandjekinrregullaosemodeletëcaktuara. Ngamënyra se sibashkohenmorfemat, dallohenedhemënyrat e formimittëfjalëve.

n gjuh n shqipe dallojm k to m nyra fjal formimi
Nëgjuhënshqipedallojmëkëtomënyrafjalëformimi:

1. Prejardhjen me llojet e saj:

 • Me prefikse (parashtesa)
 • Me sufikse (prapashtesa)
 • Pa afikse (ndajshtesa)
 • Me cirkumfikse (rrethshtesa)
 • Me nyja
 • Kontekstoreose me konversion

2. Kompozimin (përbërjen)

 • Kompozimi me fjalëtëmëvetësishme
 • Kompozimi me përngjitje

3. Përzierjen

m nyra e prejardhjes
Mënyra e prejardhjes

Prejardhjaështëmënyra e formimittëfjalëvenëpërmjetbashkimittëafikseve (ndajshtesavefjalëformuese) me temafjalëshose me fjalë.

Psh: këngëtar(ngatemakëngëdheafiksi tar)

Punëtor(tema tor dheafiksi tor)

ihapur(afiksi I dhehemahapur )

prejardhja me prefikse parashtesa
Prejardhja me prefikse (parashtesa)
 • Ështëformimiifjalëve me anëprefiksesh (parashtesa)
 • Për – shkruaj
 • Shpër-ndaj
 • Për-hap
 • Anti-popullor
prejardhja me sufikse prapashtesa
Prejardhja me sufikse (prapashtesa)
 • ështëformimiifjalëve me prapashtesa
 • Vend-os
 • Hap-je
 • Mirë-si
 • Bukur-i
slide7
1. Sufiksetkanëfunksionklasifikues, edhe e formojnëfjalën e re edhepërcaktojnëpjesën e ligjëratëskuajohyn.
 • P.sh.mesufikset-im, -je formohenfjalët: punim, hapje.
 • 2. U pasngjitenvetëmtemave e jofjalëve.
 • 3.Ka sufiksetëcilattërheqintheksin e fjalës
 • (O`rë) ora`r
prejardhja pa afikse ndajshtesa
Prejardhja pa afikse(ndajshtesa)
 • ështëformimi I fjalëve pa ndonjëafiks ( ndajshtesë), por me lidhjekuptimoretëmotivueshme
 • P.sh. Emrirrjedhë (rrjedha e ujit)
 • foljamyk (emrimyk)
 • Foljakrip(ukrip) ngaemrikripetj.
prejardhja me nyja
Prejardhja me nyja
 • ështëformimiifjalëve me anëtëparavendosjessënyjave,
 • p.sh. idalë,
 • iqeshur,
 • ihapur,
 • tëpunuar ,
 • tëmësuar,
 • tëmësuarit,
prejardhja kontekstore ose me konversion
Prejardhjakontekstoreose me konversion
 • ështëpërftimiifjalëvepërmeskalimitnganjëpjesëligjëratenënjëtjetër, nëkushtetëcaktuarakontekstore.
 • Pra, kyllojformimimundtëtrajtohetsinjëllojprejardhjeje e kushtëzuarngarrethanatëcaktuarasintaksore. Kështu, fjalaafërpërdoretsindajfolje(E mbantegjithmoneafërkëshilltarin,) pornënjëkonteksttjetëredhesiparafjalë(Afërkëshilltaritmbanteedhekodinligjor).
 • Fjalaplaknënjëkontekstmundtëpërdoretedhesiemër(ishtetepër e dhimbshmetashihjeatëplak, qëtanimezingrihejnëkëmbë), nënjëkonteksttjetër, edhesimbiemer: (Kyburrëplaktanimeritonmëshumërespekt)
slide11
Prejardhjakontekstoreose me konversion, sillojformimi, ngjason me formimin pa afikse (ndajshtesa). Ndryshimetlidhenvetëm me kufizimet e formimeve pa ndajshtesëdhe me rrethanënqëkëtoformime, nganjëherë, shoqërohenedhe me ndryshimefonetike.
 • Kështu, foljetkrip, sit, shosh, qëvijnëngaemratpërkatëskrip, site, shoshe, sifoljenuk e ruajnëzanorentematikefundore-e:
slide13
Gjeniparashtesatnëfjalët e grupittëparëdheprapashtesatnëatotëgrupittëdytë.

a) përmbledh, nënkryetar, zbardh, skuq, ipaplotë, rindërtoj, mbingarkoj,

b) urdhëroj, tregtar, vendos, traktorist, lumturi, hyrje, nisje, ikapshëm, shtëpizë.

 • Ja tri rrënjë, punë, komb, anë, besë. Gjenidhjetëfjalë duke ibashkuar me këtoparashtesa e prapashtesa : sor, im, ësi, tor, im, tar, ndër, mos
 • Formonifjalëtëreja duke u shtuarfjalëve: argjend, central, dritë, peshk, akull, Prishtinë, iegër, plak, frikëkëtoprapashtesa , atar, ore, as, is, tar, acak, ëri, are, si.
 • Plotësonifjalëtqëvijojnë me parashtesat : pa, mos, para, jo, sipër, për.

barazi, ibanueshëm, ipijshëm, mirënjohje, besim, normal, shkollor, faqe, caktoj, forcoj, buzë.

 • Me ndihmën e parashtesave : ç/sh-/zh-formonifjalëtqëtregojnëtëkundërtën e fjalëvetëmëposhtme :

organizoj, vulos, qep, dredh, thur, orientoj

kujdes
Kujdes!
 • Parashtesazh-vendosetpërparafjalëveqëfillojnë me njëngakëtobashkëtingëllore: f, k, p, q, t, th.
 • Parashtesazh-vendosetpërparafjalëveqëfillojnë me njëngakëtobashkëtingëllore: b, d, g, gj, v.
 • Parashtesaç-vendosetpërparafjalëveqëfillojnë me njëngakëtobashkëtingëllore: l, ll, r, rr, m, n, nj, j.
ad