kuratorium o wiaty w rzeszowie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli Rzeszów, 6.09.2010 r. Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kuratorium Oświaty w Rzeszowie' - gretchen-morgan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuratorium o wiaty w rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny

- Wydział Kontroli

Rzeszów, 6.09.2010 r.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia

7 października 2009 r.

(Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli1
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez

wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy,

w trybie planowych lub doraźnych działań.

2. Planowe działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez kuratorów oświaty są realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa

w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie

art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.

3. Doraźne działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny są realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 18 ust. 1.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli2
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§6. Formami nadzoru pedagogicznego są:

1) ewaluacja;

2) kontrola;

3) wspomaganie.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli3
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Wydział Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w roku

szkolnym 2009/2010 realizował swoje główne działania

w zakresie nadzoru zgodnie z założeniami określonymi

rozporządzeniem (§5 R), tj. z uwzględnieniem:

1) jawności wymagań;

2) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;

3) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół

i placówek;

4) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną

i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli4
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§11. Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty

w trybie działań planowych, o których mowa

w § 3 ust. 1 R., jest przeprowadzana z wykorzys-taniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania .

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli5
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

W roku szkolnym 2009/2010 Wydział Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie realizował kontrole planowe według 15 arkuszy kontroli zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli6
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji

Narodowej :

1. Realizacja praktycznej nauki zawodu

w publicznym centrum kształcenia praktycznego .

2. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach

pozaszkolnych w publicznym centrum

kształcenia ustawicznego.

3. Organizacja kształcenia teoretycznego

młodocianych pracowników w publicznym ośrodku

dokształcania i doskonalenia zawodowego.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli7
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

4. Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów.

5. Organizacja kursów kwalifikacyjnych.

6. Realizacja zadań przez doradców metodycznych.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli8
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

7. Realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły i zespoły szkół prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego).

8. Realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły, zespoły szkół prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizycznego).

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli9
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

9. Realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (niepubliczne przedszkola , szkoły, zespoły szkół i inne formy wychowania przedszkolnego).

10. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego .

11. Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w publicznym ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym .

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli10
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

12. Wydawanie opinii w sprawie :

1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

2) przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w warunkach i formie dostosowania do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli11
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

13.Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin

i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

w publicznym specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

14. Realizacja zadań przez zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków działający w publicznym specjalnym ośrodku wychowawczym.

15. Przyjmowanie, przenoszenie, zwalnianie i pobyt nieletnich w publicznym młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub publicznym młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli12
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§ 18. 5.(R) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia:

pkt. 2: planowej kontroli i jej tematyce - w terminie

7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli13
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Wszystkie kontrole planowe zrealizowane przez

Wydział Kontroli zostały przeprowadzone po

wcześniejszym powiadomieniu o zamiarze przeprowa-

dzenia w wymaganym terminie:

a) dyrektora szkoły :

- telefonicznym, faksem/e-mailem za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru oraz doręczonym pismem przez wizytatora w dniu kontroli

b) organu prowadzącego szkołę lub placówkę:

- faksem oraz pismem z informacją

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli14
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Komplet przekazywanych dokumentów do

dyrektora i organu prowadzącego szkołę lub placówkę zawiera:

1) Informację o kontroli (podstawa prawna, termin, temat),

2) Program kontroli.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli15
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

(R.§12. 1.) Kontrola jest przeprowadzana przez osobę

lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący

nadzór pedagogiczny.

Kontrole realizowane w styczniu 2010 r. przeprowadzał zespół kontrolujący. Kontrole przeprowadzane od lutego 2010 r. realizowane były głównie przez pojedyncze osoby uprawnione.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli16
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Wszystkie kontrole planowe poprzedzała procedura przygotowawcza zgodna z rozporządzeniem (§12. 2.):

Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;

5) tematykę kontroli;

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli17
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

(R. §12. 3.)   Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.

Część kontroli, szczególnie w zakresie kontroli sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży w dużych szkołach wielociągowych, realizowana była w ciągu 2 dni.

Jednak większość kontroli została zrealizowana w jednym dniu.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli18
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli21
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Od 15 stycznia 2010 r. Wydział Kontroli zrealizował 577 kontroli planowych.

Średnio na jednego wizytatora przypada 13,6 kontroli planowej.

slide24
Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliRealizacja zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010
slide25
Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliWnioski z kontroli planowych zrealizowanych w roku szk. 2009/2010

1. We wszystkich kontrolowanych przedszkolach prawo dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego zostało zapewnione.

2. Dyrektorzy szkół prawidłowo nadzorowali spełnianie przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli22
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

a)  zdarzają się przypadki, że dyrektorzy nie posiadają wiedzy dotyczącej miejsca zamieszkania dzieci. (Od kilku lat przebywają one za granicą wraz z całą rodziną. Wywiady, informacje uzyskane od sąsiadów, informowanie organów prowadzących nie przyniosły pozytywnych rezultatów).

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli23
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

3. Arkusze ocen uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzone są na ogół bardzo starannie.

4. Stwierdzono wiele przypadków prowadzenia arkuszy ocen niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Najczęściej występujące nieprawidłowości:

- dokumentacja przebiegu nauczania (w kilku przypadkach ): dzienniki, księga uczniów - zawiera rozbieżne dane dotyczące roku urodzenia i adresu zamieszkania uczniów

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli24
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

- powtarzają się nieprawidłowe sprostowania błędów i omyłek

- miesiące urodzenia uczniów nie są wpisywane wyrazami w pełnym brzmieniu

- brak udokumentowania upoważnienia dla nauczyciela dokonującego sprostowań w arkuszach ocen

- zdarzają się przypadki prowadzenia arkuszy ocen na niewłaściwych ( nieobowiązujących już ) drukach

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli25
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

6. Wydawanie opinii w sprawie:

- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

- przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi

trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu:

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli26
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

prowadzone jest w zasadzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) .

Uchybienia w opiniach dotyczą braku danych dotyczących miejsca urodzenia dziecka oraz dokładnego adresu szkoły.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli27
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

5.Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych jest zgodna z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego .

6. Organizacja dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w publicznych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego przebiega zgodnie z przepisami prawa.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli28
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

7. Publiczne centra kształcenia praktycznego realizują praktyczną naukę  zawodu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Doprecyzowania i uszczegółowienia wymagają kwestie dotyczące zasad współdziałania dyrektora CKP i opiekunów grup ze szkołami, na rzecz których CKP wykonuje zadania oraz ustalenia liczebności grup na zajęciach praktycznych w poszczególnych zawodach .

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli29
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

8. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w publicznych centrach kształcenia ustawicznego nie jest w pełni zgodna z prawem oświatowym.

Placówki nie wykorzystują w pełni swoich możliwości do prowadzenia form pozaszkolnych. W większości skupiają się na kształceniu w formach szkolnych.

Centra , które organizują kursy i seminaria, realizują je i prowadzą dokumentację zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli30
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

9. W placówkach doskonalenia nauczycieli realizacja zadań przez nauczycieli - doradców metodycznych przebiega zgodnie z przepisami prawa .

- Nauczyciele doradcy metodyczni stosują różnorodne metody wspomagania nauczycieli i rad pedagogicz-nych.

- Każdy nauczyciel – doradca metodyczny prowadzi dokumentację swojej pracy.

- Rejestrowane są: konsultacje zbiorowe, konsultacje indywidualne, konferencje przedmiotowo-metodyczne, szkolenia rad pedagogicznych. Na koniec roku sporządza sprawozdanie opisowe i propozycję działań na rok następny.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli31
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

10. Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia

nauczycieli prowadzą kursy kwalifikacyjne

zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

nadz r pedagogiczny wydzia kontroli32
Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

W stosunku do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie przestrzegają przepisów prawa oświatowego zostały skierowane wnioski i wydane zalecenia.

Dyrektorzy przedstawili informacje o realizacji wniosków i zaleceń.

slide37
Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliPlan realizacji kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2010/2011
ad