Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs

Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom! Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs

 2. Programma • Welkom • Hervorming secundair onderwijs en schaalvergroting • Pauze • Dienstverlening • Kenniscentrum • Nieuw 2013

 3. Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting

 4. PAUZE

 5. Innovatie in de dienstverlening 2013 - 2014

 6. Inhoud • DISCIMUS • De elektronische salarisbrief • CAPELO • Arbeidsongevallen • School-/studietoelagen

 7. DISCIMUS Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen

 8. Ruim 1 jaar geleden… • Eerste voorstelling van DISCIMUS • Doelgroep: alle scholen van het basis- en secundair onderwijs • Aankondiging van • Uitwisseling in-en uitschrijvingen via DISCIMUS • Uitwisseling aan- en afwezigheden via DISCIMUS • Uitwisseling leerlingenkenmerken via DISCIMUS • Mogelijkheid opvragen dubbele inschrijvingen

 9. Ruim 1 jaar geleden… • DISCIMUS • Planlastvermindering • Eenvoudige uitwisseling leerlingengegevens • Efficiëntere werking • Schooljaar 2012-2013: WebEDISON naast DISCIMUS • Overgangsjaar • Vlot verlopen • Vanaf schooljaar 2013-2014: afbouw WebEDISON en meer uitwisseling via DISCIMUS

 10. Heel wat communicatie • Publicatie en regelmatige updates van omzendbrief NO/2012/01 en FAQ’s • Attenderingsberichten EDULEX • Opleidingen voor schoolsecretariaten • Overleg met het GO!, de onderwijskoepels en de vakorganisaties • Bezoeken van schooldirecties • Gerichte communicatie n.a.v. diverse kwaliteitscontroles • www.agodi.be • www.schooldirect.be

 11. Vandaag • Voor 99% van de scholen inschrijvingsgegevens voor schooljaar 2013-2014 • Voor 95% van de scholen aan- en afwezigheidsgegevens voor schooljaar 2013-2014 • Erkenning • E-gov award Agoria • Indigo-innovatieprijs HP-Belgacom • Als ‘best practice’ genoemd door EIPA (European Institute of Public Administration)

 12. Vandaag • Geen WebEDISON-zending meer nodig voor gegevens die via DISCIMUS worden uitgewisseld • Afgeschafte zendingen van leerlingengegevens: • Eerste drie schooldagen • Eerste schooldag van oktober • Late inschrijvingen en vroege uitschrijvingen • Problematische afwezigheden • Wijziging leerlingenkenmerken • Voltijds engagement (DBSO) • Nog steeds een aantal zendingen via WebEDISON (bijv. studiebewijzen, tucht, GON)

 13. Welke leerlingengegevens? • In- en uitschrijvingen • Belang van onmiddellijke registratie (dubbele inschrijvingen) • Afwezigheden • Leerlingenkenmerken • Alleen nodig bij een nieuwe verklaring op eer • Recentste leerlingenkenmerken raadpleegbaar in schooladministratiepakket

 14. Registratie van gegevens • Alle leerlingengegevens uiterlijk na 1 week registreren • Teldatum eerste schooldag oktober • Foto van inschrijvingsgegevens 1 oktober één week na teldag • Alle gegevens moeten dan volledig zijn • Wijzigingen na 8 oktober: AgODi houdt hier niet automatisch rekening mee

 15. Nazicht gegevens DISCIMUS • DISCIMUS basis voor werkzaamheden AgODi • Volledige en correcte leerlingengegevens zijn essentieel • Document aan elke school via e-mail • Overzicht inhoud databank in september • Aantallen per administratieve groep op 1 oktober • Lijst van stamnummers per administratieve groep • Aanduiding van ontbrekende leerlingenkenmerken

 16. Toekomst • Verdere integratie leerlingengegevens in DISCIMUS • Ondersteuning verificatie via DISCIMUS • …

 17. Dienstbrieven in Mijn Onderwijs

 18. Elektronische salarisbrief ‘on demand’

 19. Elektronische salarisbrief Situatie 2008-2009 • Salaris, eindejaarstoelage, vakantiegeld, herzieningen • Op papier en via post verstuurd • Alleen bij wijzigingen • Geen duplicaten mogelijk • 2008: 1.915.108 + 410.140 = 2.325.248 • Leesbaarheid

 20. Elektronische salarisbrief Waarom innoveren ? • Nieuwe klantenverwachtingen: informatie steeds beschikbaar ‘on demand’ • Een salarisbrief voor elke betaling • Ecologische keuze (papier, transport) • Efficiëntiewinst • Mee met tendensen/evolutie in de samenleving - imago • Betere dienstverlening werkstations

 21. Elektronische salarisbrief Kenmerken • Beveiligde en gekende omgeving! • Via Zoomit-functie thuisbankieren • Conform privacywetgeving • Vrijwilligheid • Terugkeer naar papier altijd mogelijk • Communicatie

 22. Aantal loonbrieven via opt-in

 23. Verhouding

 24. Resultaten Meer dan 38.000 personeelsleden kiezen voor de digitale loonbrief, of bijna 22% In 2012: besparing van 237.859 papieren loonbrieven

 25. Meer is mogelijk Formule van opt-out, mits goede communicatie en begeleiding

 26. Principes van ‘opt-out’ • Voor wie PC-bankt in Zoomitbank, wordt de elektronische salarisbrief de standaard • Wie de salarisbrief nog op papier wil, moet daarvoor kiezen • Er is een duidelijk potentieel: Zoomitbanken + PC-banking-gebruikers

 27. Voorwaarden voor opt-out • Draagvlak bij sociale partners (in overleg) • Zeer goede communicatie en informatie aan de personeelsleden: ruim op voorhand, helder, volledig • De keuze voor opt-out moet eenvoudig en gemakkelijk zijn • Ruime overgangsperiode => start in de loop van 2014

 28. En verdere toekomst • Aanbod via “Mijn onderwijs“ • Andere personeelsdocumenten (fiscale fiches ...) • Meer leesbare en duidelijke loonbrief

 29. CAPELO Het elektronisch pensioendossier

 30. Wat? • Werkgevers bezorgen alle loopbaandata elektronisch aan PDOS • Elektronisch pensioendossier • Automatische berekening van pensioenvoorwaarden en –bedrag mogelijk (sneller, correcter …)

 31. Waarom? • Minder administratieve rompslomp voor scholen en personeel • Service voor personeelsleden • Nieuwe loopbaanvoorwaarden pensioenwet • Pensioenramingen worden mogelijk (generatiepact) • Federale verplichting – pensioenwet

 32. Fase 1 Vanaf 1 januari 2011: AgODigeeft alle loopbaangegevens door aan PDOS via de kwartaalaangifte RSZ (DMFA) • gerealiseerd in 2012

 33. Fase 2 Alle gegevens vóór 1 januari 2011 geeft AgODidooraan de PDOS • 2014-2015: 180.000 personeelsleden krijgen loopbaanoverzicht (PDOS) • Nazicht en goedkeuring • Bepalend voor berekening voorwaarden en bedrag pensioen

 34. De aangifte van een arbeidsongeval Vernieuwd

 35. Wat? Nieuwe (federale) verplichting ten aanzien van het ‘Fonds voor Arbeidsongevallen’ (FAO) vanaf 1 januari 2014 De werkgevers/schoolbesturen moeten alle aangiftegegevens elektronisch aanleveren aan het FAO

 36. Wat? In het onderwijs: jaarlijks ca. 7.000 aangiften van arbeidsongevallen AgODi zal de aangifteverplichting van de schoolbesturen bij FAO op zich nemen (cf. Dimona, DMFA, CAPELO) De scholen blijven gewoon hun aangifte indienen bij AgODi

 37. Studietoelagen 2013-2014

 38. Doelstelling • Eerste stap in automatische toekenning • Aanvraagjaar 2013-2014 (toe te passen vanaf februari 2014) • Doelgroep ‘Hernieuwers’ = (ouders van) leerlingen of studenten die het voorgaande aanvraagjaar een toelage hebben aangevraagd én ook gekregen hebben

 39. Werkwijze Half februari 2014 Wie op 1 februari 2014 nog geen aanvraag heeft ingediend + een toelage ontvangen voor 2012-2013 = dossier wordt automatisch opgestart, zonder aanvraag

 40. Toelichting Kenniscentrum Onderwijs en Vorming

 41. Enkele vaststellingen uit de behoefteanalyse (KCOV - 2011) • Veel informatiestromen van school naar overheid maar weinig of geen terugkoppeling • Beschikbare Informatie : • Versnipperd • Via informele kanalen of ad hoc • Niet altijd in een werkbaar formaat • Het ministerie heeft centraal een schat aan informatie die de eigen gegevens verder kan helpen kaderen en dubbele bevragingen kan helpen vermijden.

 42. Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming Missie : op basis van efficiëntere en effectievere kennisdeling komen tot een sneller en kostenefficiënter ecosysteem met betere dienstverlening Een digitale onderbouw die faciliteert (kennis en meta-kennis) TOOLS Structuur om grip (geen controle) te krijgen op het ecosysteem INHOUD (PROCESSEN, GEGEVENS,..) Een sociaal netwerk van kenniswerkers MENSEN Samenwerken Bundelen van krachten MENSEN VINDEN DE JUISTE INHOUD

 43. Vandaar … Een online platform voor informatie- en kennisuitwisseling Gebundeld Profielgericht Klantvriendelijk Samen relevante informatie en kennis creëren en delen Communicatie en samenwerking bevorderen  1e aanzet : Mijn Onderwijs en inhoudelijke realisaties (dienstbrieven, databundel …)

 44. Voor wie ? (netwerk) andere beleidsdomeinen koepel VLIR scholengroep onderwijsnet LOP CLB leerlingen OESO personeel lokale besturen inricht. macht instelling ouder VLHORA VLUHR overheid scholengemeenschap … open data

 45. Mijn Onderwijs Groeiplatform om gegevens en informatie (kennis) uit te wisselen Gebruikers eerste fase Directeur en gemandateerde van de directeur Inrichtende machten Eén loket principe Digitaal - beveiligd - persoonlijk Bibliotheek, agenda, contacten, poll, nuttige links …

 46. Mijn Onderwijs : aanloggen via eID - startpagina

 47. Mijn bibliotheek: jouw data en documenten

 48. Mijn Onderwijs > Mijn bibliotheek • Welke inhoud wordt er op MijnOnderwijs aangeboden : • Databundel school (leerlingenaantallen/kenmerken/personeel/…) • Dienstbrieven • Doorlichtingsverslag (laatst goedgekeurde versie) • Instellingsprofiel (alleen scholen die doorgelicht worden) • Feedback bevraging welbevinden leerlingen (alleen scholen die aan bevraging deelgenomen hebben) • …