slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva Određivanje načina i mera za ostvarivanje ciljeva Klasifikacija planiranja: Po opširnosti : Globalno- gruba razrada realizacije projekta Detaljno- precizno definisanje svih elemenata realizacije Po elementima : Vreme, resursi i troškovi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva' - greg


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Planiranje realizacije projekta

Definisanje ciljeva

Određivanje načina i mera za ostvarivanje ciljeva

Klasifikacija planiranja:

Po opširnosti:

Globalno- gruba razrada realizacije projekta

Detaljno- precizno definisanje svih elemenata realizacije

Po elementima:

Vreme, resursi i troškovi

Po metodama:

Gantogrami, metode mrežnog planiranja,WBS-metod

organizaciono-tehnološkog struktuiranja, metod ključnih događaja i sl.

slide2
Elementi projektnog plana:

Pregled-sažetak ciljeva i delokruga projekta

Ciljevi-profitni, konkurentski, tehnički

Generalni pristup-Menadžerski i tehnički pristup

Ugovorni aspekti-naručioca i izvršioca.

Rokovi izvršenja-raspored vremena i ključnih događaja

Resursi-Budžet, procedura praćenja i kontrole troškova

Kadrovi-Lista zahteva za kadrovima, veštine,obuke i sl.

Metodi ocene-vrednovanje prema standardima

Problemi-Potencijalne opasnosti i plan prevazilaženja.

slide3
Planiranje vremena realizacije projekta
 • Vremenski plan realizacije projekta definiše odvijanje procesa realizacije po fazama ili aktivnostima.
 • Pre nego se pređe na izradu vremenskih planova potrebno je izvršiti tehnološko-organizaciono strukturiranje projekata uz pomoć WBS tehnike na nekoliko manjih logičkih celina koje predstavljaju zasebne delove projekta.
 • Globalni mrežni plan-ukrupljene mrežne aktivnosti(max 50), može se ručno obrađivati, a lako ga je i vizuelno realno sagledati.
 • Standardni mrežni plan-tipičan plan kod sličnih projekata
 • Mrežni plan ključnih događaja-obuhvata događaje od izuzetne važnosti.
 • Detaljni mrežni planovi obuhvataju sve faze i aktivnosti P
slide4
Obrada vremenskih planova projekta-Analiza vremena
 • Proračun svih vremenskih rokova: najraniji i najkasniji početak i završetak, kalendarsko trajanje, vremenski zazori i faza i aktivnosti.
 • Planska vremena osnov kontrole sa ostvarenim terminima.
 • Gantogram daje grafičke prikaze odvijanja planova sa kalendarskim datumima početka i završetka pojedinih faza i aktivnosti projekata.
slide5
Mrežne tehnike za izradu terminskog plana:

Gantogrami ili grafikoni

Grafikoni ključnih događaja

Mrežne tehnike:

-Tehnika evaluacije i revizije programa (PERT)

- Metod kritičnog puta (CPM)

- Dijagram prethodnih događaja (PDM)

- Tehnika grafičke evaluacije i pregleda (GERT)

omogućavaju:

Međuzavisnost aktivnosti,Vreme realizacije, odnos vremena i resursa, mogućnost simulacije, troškovi neuspeha projekta, vrednovanje realizacije projekta.

slide6
Proces PERT/CPM planiranja
 • 1.Lista aktivnosti
 • 2. međuzavisnost
 • 3.Identifikacija dijagrama-kontrolni pregled
 • 4.Pretvaranje u PERT dijagram
 • 5. definisanje kritičnog puta
 • 6.Definisanje kalendarskih datuma
 • t = a+4m+b / 6
 • t – očekivano vreme
 • a – najoptimističnije vreme
 • b – najpesimističnije vreme
 • m – najverovatnije vreme
slide7

3

PERT metoda

2

5

6

7

8

1

4

1.Pregovori o ugovoru

2.Potpisivanje ugovora

3.Nabavka inputa

4.Plan proizvodnje

5.Obračun materijala

6.Nabavka kratkoročnih materijala

7 Specifikacija materijala

8.Pokretanje aktivnosti

slide8
WBS tehnika planiranja projektima-
 • organizaciono-tehnička struktura projekta-koraci:
 • Lista zadataka iz akcionog plana –razrađena detaljno.
 • Identifikacija podataka za svaku aktivnost (dobavljači, oprema, materijal, vreme..)
 • Odgovornost prema aktivnostima
 • Budžet ( direktni troškovi po aktivnostima, indirektni troškovi projekta, markentiški troškovi i rezervni T)
 • Glavni terminski plan ( vreme po delovima projekta)
 • Plan po iteracijama
slide9
Planiranje resursa
 • Plan materijala i opreme u predviđenom vremenu, količini i kvalitetu-utvrđivanje specifikacije i plan glavnih vrsta odgovarajućim tehnikama poput ABC metode planova, gde se posebna pažnja poklanja resursima koji procentualno izazivaju najveće troškove.
 • Ključna pitanja:
 • Proizvesti/nabaviti
 • Potreba blagovremene nabavke
 • Prerana- izaziva nepotrebne troškove kredita (kamate), kao i troškova skladištenja.
 • Zakasnela-izaziva dodatno vreme realizacije-penale
slide10
Planiranje troškova
 • Određivanje troškova po aktivnostima ( detaljna analiza po načinu izvođenja,korišćenja potrebnih sredstava rada, sirovina,materijala)
 • Planiranje troškova se vrši pomoću istih mrežnih dijagrama koji se koriste u planiranju vremena, gde se planiraju troškovi po aktivnostima i na kraju zbirno dobijaju troškovi projekta.
 • Ukupni troškovi projekta su zbir direktnih, indirektnih, markentiških i rezervnih troškova (inflatorni i sl.)
 • Optimizacija troškova –planiranje troškova za svaku aktivnost koja dozvoljava mogućnost skraćivanja.
 • Priraštaj troškova- a=UT-NT/NV-UV
 • U-usiljeno(vreme i troškovi) N-normalno (vreme i troškovi
slide11
-Упознавањем са структуром трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј. планирање трошкова оптималних залиха.
 • Zn- Број набавки- количина залиха
 • Q -Количина залиха потребна за 1. год.
 • Cp- Просечна набавна цена
 • Ts-Трошкови складиштења
 • k - камата на залихе
 • TF- фиксни трошкови
 • -Након израчунавања оптималне количине залиха,могу се добити и оптимални трошкови( множењем са набавним ценама), као и оптимални интервали набавке( дељењем 365 са добијеним бројем наруџби-Zn).А затим се упоредном анализом са стварним трошковима набавке, могу установити евентуална одступања.
slide12
Planiranje kadrova
 • Osnovni cilj je određenje najpovoljnijeg rasporeda angažovanja kadrova odgovarajućih profila kako bi se realizovalo plansko vreme i troškovi.
 • Nivelisanje resursa (kadrova)
 • Mrežni dijagram i gantogram realizacije projekta
 • Dijagram potrebnih resursa za svaki vremenski period
 • Neslaganja: višak ili manjak resursa
 • Usklađivanje raspoloživih sa potrebnim resursima-postupno- ( odlaganje aktivnosti koje nisu na kritičnom putu)-Grey-Kidov algoritam
slide13
Upravljanje ljudskim resursima u projektu
 • Menadžer projekta ima ulogu kao:
 • Inegrator, komunikator, vođa tima, donosilac odluka i kreator atmosfere.
 • Efikasan menadžment tim:
 • Mala veličina,komplementarne veštine, zajednički cilj,zajednički pristup, zajednička odgovornost
 • Koristi:
 • Lakše rešavanje problema, veća kreativnost, međusobna podrška, zavisnost, bolja komunikacija, veći kvalitet odluka, veće zadovoljstvo i sinergetski efekat.
 • Vrste timova:
 • Funkcionalni,multifunkcionalni,samodefinišući,timovi top menadžera.
slide14
Funkcionisanje projektnog tima:

Prikupljanje informacija za planiranje projekta,

Izrada planova, raspoređivanje resursa- plan budžeta,

monitoring i kontrola realizacije , koordinacija radova

obaveštavanje i predlaganje budućih akcija, izveštavanje po

fazama o aktivnosti, budžetu, aktualizacija mrežnih planova.

Motivacija projektnog tima-motivacija željenog ponašanja

Metod

uticaja

Motivisano

ponašanje

Ciljevi

projekta

Izvor

moći

Ciljevi

pojedinca

Autoritet

Uveravanje

kontrola

Legitimitet, prinuda,nagrada,

Stručnost,ugledanja

slide15
Upravljanje konfliktima.
 • Najčešći izvori:
 • Neslaganje oko poslovnih odluka, raspodela ograničenih resursa,sukob nadležnosti, sukob interesa ,slaba komunikacija i nejasna pravila.
 • Najčešći načini prevazilaženja:
 • Konfrontacija,kompromis., izglađivanje, prisiljavanje, povlačenje

(Saradnja, nagovor, prihvatanje, prenošenje, preuređenje)

slide16
Projektni menadžer-nova profesija
 • Nacionalna sertifikacija-YUPMA - udruženje za UP
 • Internacionalna- IPMA + YUPMA
 • Nivoi sertifikacije:
 • A-(CDP)-direktor projekta za program od više projekata
 • B-(CSPM)-stariji projekt menadž.-za kompleksne projekte
 • C-(CPM)-projektni menadžer- za jednostavnije projekte
 • D-(CPMA)-projekt menadžment saradnik

Koristi od sertifikata.

Za projekt menadžere-međunarodno važeći dokaz kompet.

Za ponuđače-prikaz kvalifikovanosti i kompetencije

Za naručioca-manji rizik pri naručivanju posla

slide17
Upravljanje rizikom projekta
 • Rizik predstavlja mogućnost i konsekvence neostvarivanja definisanih ciljeva projekta.
 • Upravljanje rizikom- aktivno preduzimanje radnji koje će smanjiti potencijalne štetne uticaje određenih događaja na projekat.Najvažniji je balans između šansi i rizika.
 • Proces upravljanja rizikom:
 • Planiranje upravljanja rizikom,
 • Identifikacija rizika
 • Kvalitativna i
 • Kvantitativna analiza
 • Planiranje odgovora na rizik
 • Nadgledanje i praćenje rizika
slide18
1.Planiranje rizika ( plan ublažavanja rizika,kontigentni plan, plan za odstupnicu)

2.Tehnike identifikacije rizika (Brejnstorming, delfi tehnika, intervju, swot analiza)

 • Metod procene rizika

3.Kvalitativna analiza- eksertska kontrolna lista faktora rizika-strukturna analiza

4. Kvantitativna analiza- drvo odlučivanja i očekivana novčana vrednost i simulacija

5 Odgovor na planiranje rizika:

izbegavanje rizika,redukovanje, transfer ka drugima, kontigentno planiranje i prihvatanje rizika.

6.Kontrola rizika-periodični pregledi, merenje tehničkih izvršenja, korektivne akcije.

slide19
Upravljanje ugovaranjem-
 • 2 osnovna učesnika:investitor ( naručilac projekta) i izvođač ( izvršilac projekta)
 • Sa stanovišta naručioca faze:
 • Odluka o relizaciji projekta i obezbeđenje finans. sred.
 • Ugovaranje izrade P dokumentacije
 • Priprema za ugovaranje ( izbor vrste ugovora)
 • Raspisivanje konkursa za izvođenje
 • Ocena ponuda i izbor izvođača
 • Pregovori
 • Potpisivanje ugovora
 • Praćenje ugovora i obaveza tokom izvođenja
slide20
Sa stanovišta izvođača faze:
 • Istraživanje tržišta
 • Izrada ponude
 • Pregovori u vezi ugovora
 • Potpisivanje ugovora
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Izbor podizvođača
 • Ugovor sa podizvođačima
 • Potpisivanje ugovora sa podizvođačima
 • Praćenje ugovora i obaveza tokom izvođenja