ajankohtaista sosiaalihuollon asiakastietojen k sittelyst ylitarkastaja marita h k 23 09 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajankohtaista sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä Ylitarkastaja Marita Höök 23.09.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ajankohtaista sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä Ylitarkastaja Marita Höök 23.09.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Ajankohtaista sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä Ylitarkastaja Marita Höök 23.09.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Uploaded on

Ajankohtaista sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä Ylitarkastaja Marita Höök 23.09.2010. ESITYKSEN SISÄLLÖSTÄ. Henkilötietolain (523/1999) keskeisiä periaatteita Sosiaalihuollon asiakasrekisterit Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Tietojen tarkastusoikeus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ajankohtaista sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä Ylitarkastaja Marita Höök 23.09.2010' - grazia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esityksen sis ll st
ESITYKSEN SISÄLLÖSTÄ
 • Henkilötietolain (523/1999) keskeisiä periaatteita
 • Sosiaalihuollon asiakasrekisterit
 • Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • Tietosuojavaltuutetun sosiaalihuoltoa koskevia kannanottoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

henkil tietolakia sovelle taan sosiaalihuollossa 2
Henkilötietolakia sovelle-taan sosiaalihuollossa 2 §
 • henkilötietojen käsittelyä koskeva yleislaki
 • toissijainen esim. sosiaalihuollon erityislainsäädäntöön nähden, mm.
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolaki
  • Lastensuojelulaki, toimeentulolaki ym. etuuslait
 • Henkilötietolakia sovelletaan kuitenkin täydentävästi sosiaalihuollossa
 • siinä on sellaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä, joita muissa laeissa ei ole

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

henkil rekisterin k site 3
Henkilörekisterin käsite (3 §)
 • samaan henkilörekisteriin kuuluvat samaa käyttötarkoitusta varten kerätyt tiedot
 • toimeentulotukirekisteriin kuuluvat sekä asiakkaasta tietokoneella että asiakas-kansiossa olevat tiedot, esim.
  • asiakaskertomus
  • asiakasta koskevat päätösasiakirjat liitteineen
  • Asiakkaan tekemät hakemukset liitteineen
  • Erilaiset selvitykset ja lausunnot

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

sosiaalihuollon asiakas rekistereit ovat esim
Sosiaalihuollon asiakas-rekistereitä ovat esim.
 • lasten päivähoidon rekisteri
 • lastensuojelun asiakasrekisteri
 • lastensuojeluilmoitusrekisteri
 • kuntaan sijoitettujen lasten rekisteri
 • toimeentulotuen rekisteri
 • päihdehuollon rekisteri
 • kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri
 • vammaispalvelun rekisteri jne.

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

lastensuojeluilmoitusten rekisteri lsl 25 b 25 c
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri (Lsl 25 b, 25 c §)
 • Lastensuojeluilmoitukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet
  • Varsinaiset ja ennakolliset lastensuojeluilmoitukset sekä pyynnöt lastensuojelun tarpeen kartoittamiseksi
 • Jos lastensuojelun asiakkuus ei ala, tiedot säilyvät vain ilmoitusrekisterissä
 • Jos asiakkuus alkaa, tiedot merkitään myös lastensuojelun asiakasrekisteriin.
 • Äidin tietoja talletetaan ao. sosiaalihuollon rekisteriin, jos hänelle annetaan palveluja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen perusteella.
 • Kotisivuilla ratkaisut/sosiaalihuolto 2 kannanottoa

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

rekisterinpit j
Rekisterinpitäjä
 • oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä
 • tai rekisterinpito laissa säädetty tehtäväksi
 • jonka käyttöä varten rekisteri perustetaan
 • esim.
  • sosiaali- ja terveyslautakunta tai muu sosiaalihuollosta vastaava toimielin
  • sosiaalihuollon yksityinen palveluntuottaja
  • Terveyskeskus tai muu terveydenhuollon toimintayksikkö

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

kunnan yksityiselt ostamat palvelut
Kunnan yksityiseltä ostamat palvelut
 • Jos palvelua tuotetaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen toimeksiannosta tai muutoin sen lukuun, se on rekisterinpitäjä
 • Tällöin toimielimellä on vastuu mm. tietojen arkistoinnista
 • Toimielin on rekisterinpitäjä palvelusetelillä hankittujen palvelujen osalta (palvelusetelilaki)
 • Tsv:n kannanotto kotisivuilla

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

kuntien yhteinen sosiaalip ivystys
Kuntien yhteinen sosiaalipäivystys
 • Useat kunnat tuottavat sopimuksen perusteella toisilleen sosiaalipäivystystä toimeksiannosta
 • Asiakkaan kotikunta on hänen tietojensa rekisterinpitäjä
 • Sosiaalipäivystystä suorittavat saavat nähdä tietoja ja tehdä niihin merkintöjä kaikkien sopimuksen piirissä olevien kuntien osalta
 • Ei edellytä asiakkaiden suostumusta, koska toimitaan kuntien lukuun; ei luovutusta
 • Kannanotto tsv:n kotisivuilla

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

palvelujen j rjest misvastuun siirtyminen
Palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen
 • kun palvelun järjestämisvastuu siirtyy esim. uudelle kunnalle, kuntayhtymälle, isäntäkunnalle
 • myös aktiiviset asiakastiedot saadaan siirtää
 • ei tarvita asiakkaan suostumusta, mutta informoitava asiasta
 • ”passiiviarkisto” arkistoitava arkistolain mukaisesti
 • Tsv:n kotisivuilla kaksi kannanottoa

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

potilastietoihin sovelltaan niit koskevia s nn ksi
Potilastietoihin sovelltaan niitä koskevia säännöksiä
 • terveydenhuollon ammattihenkilön tulee laatia ja säilyttää potilasasiakirjat myös sosiaalihuollon yksikössä potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain ja STM:n asetuksen (298/2009) mukaisesti
  • jos hän antaa tutkimusta ja hoitoa
  • ei koske esim. sosiaalihuoltoon saatuja lääkärintodistusjäljennöksiä

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

tsv n kannanotto potilas tiedoista sosiaalihuollossa
Tsv:n kannanotto potilas-tiedoista sosiaalihuollossa
 • Potilastiedoilla ja sosiaalihuollon asiakastiedoilla on erilaiset tietojen säilyttämistä, salassapitoa ja luovuttamista koskevat säännökset, mm.
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • Potilastiedot on säilytettävä sosiaalihuollon rekisterissä omana osionaan
 • Tietosuojavaltuutetun aloite stm:lle 23.10.2009 lainsäädännön selkeyttämiseksi
 • Kannanotto tsv:n kotisivuilla

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoito
Yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoito
 • kotipalvelussa syntyy sosiaalihuollon asiakastietoja ja kotisairaanhoidossa potilastietoja
 • Yhteinen rekisteri mahdollista asiakkaan informoinnin ja asiakkaan suostumuksen pohjalta
 • Sosiaalihuollon asiakastiedot ja potilastiedot oltava ”korvamerkittyinä”

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

yhdistetty kotihoito kokeilulain nojalla
Yhdistetty kotihoito kokeilulain nojalla
 • Kokeilusta erityissäännökset sosiaali-huoltolaissa ja kansanterveyslaissa,2aluku
 • Koskee vain STM:n hyväksymiä kuntia
 • Tietojen luovuttaminen ja käsittely kokeilulain mukaisesti ilman suostumusta
 • Silti ”korvamerkittävä” sosiaalihuollon asiakastiedot ja potilastiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

kasvatus ja perheneuvolan rekisteri
Kasvatus- ja perheneuvolan rekisteri
 • Sisältää sosiaalihuollon asiakastietoja ja omana osionaan potilastietoja
 • Yhteisenä käyttötarkoituksena kasvatus- ja perheneuvonnan antaminen
 • Tietoja saa katsoa neuvolan sisällä työtehtävien edellyttämässä laajuudessa

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

terveyskeskuksen potilasrekisteriin
Terveyskeskuksen potilasrekisteriin
 • kuuluvat kaikki potilaan
  • tutkimus- ja hoitotiedot ja
  • myös siellä toimivan sosiaalityöntekijän merkinnät

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

tarpeellisuus ja virheett myysvaatimus 9
Tarpeellisuus- ja virheettö-myysvaatimus (9 §)
 • vain kyseistä käyttötarkoitusta varten tarpeelliset ja riittävät tiedot
 • ei kanteluita, tarkastuspyyntöjä ym. hallinnollisia asioita asiakasrekisteriin
 • Tiedot eivät saa olla virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita kyseessä olevan henkilötie-tojen käsittelyn tarkoituksen kannalta ja ottaen huomioon käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

velvollisuus merkint jen tekemiseen asiakasl28
Velvollisuus merkintöjen tekemiseen (AsiakasL28 §)
 • tehtävä asiakirjaan merkintä, kun tietoja hankitaan ulkopuolisilta tai annetaan ulkopuolisille, esim.
  • kenelle, milloin ja mitä tietoja on annettu
  • millä perusteella tiedot on annettu
   • suostumus tai lainsäännös
  • kuka tiedot on antanut
 • vastaavasti potilastietoihin merkintä tietojen luovuttamisesta (stmA 21 §)

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

suostumuksesta 3 8 12
Suostumuksesta (3,8,12 §)
 • Vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen tahdonilmaisu
 • arkaluonteisten tietojen osalta oltava nimenomainen; yleensä kirjallinen
  • potilaslain 13 §:ssä erityissäännöksiä potilastietojen osalta
 • Asiakastietoja ei saa lähettää suojaamat-tomassa sähköpostissa asiakkaan suostu-muksellakaan (EOA/TSV; kotisivuilla)

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

tekninen k ytt yhteys toiselle viranomaiselle
Tekninen käyttöyhteys toiselle viranomaiselle
 • Sivistystoimelle sosiaalitoimen toimeentu-lotukitietoihin päivähoitopäätöstä varten
  • 2 eri lautakuntaa ja rekisterinpitäjää, luovutus
  • Asiakasmaksulain nojalla sivistystoimella tiedonsaantioikeus
  • Asiakkaan ensisijaisesti itse toimitettava tiedot
 • Tekninen käyttöyhteys (JulkisuusL 29 §)
  • Oikeuttaa, ei velvoita; harkittava onko perusteltua
  • Tarvitaan asiakkaan/laillisen edustajan suostumus
  • Tietoturvallisesti vain tarpeellisiin tietoihin

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

rekisteriselosteen laatimisvelvollisuus 10
Rekisteriselosteen laatimisvelvollisuus (10§)
 • laadittava rekisteriseloste jokaisesta henkilörekisteristä ja pidettävä se jokaisen saatavilla, esim.
  • ilmoitustaululla, asiakaskansiossa, palvelupisteessä
  • intranetissä, internetissä
 • rekisteriseloste ja asiakkaan informointi-tiedot voivat olla samassa(tietosuojaseloste)

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

rekisterinpit j ll on informointivelvollisuus
Rekisterinpitäjällä on informointivelvollisuus
 • Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä (AsiakasL 13 §, 20-21 §, HetiL 24 §)
 • ennen kuin asiakas tai hänen edustajansa antaa sosiaalihuollon järjestäjälle ja toteuttajalle tietoja
 • ei, jos asiakasta on jo aiemmin informoitu
 • Malli sosiaalihuollon asiakkaiden informoimiseksi tsv:n kotisivuilla kohdassa oppaat

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

mist pit informoida
Mistä pitää informoida
 • rekisterinpitäjä ja tarvittaessa myös tämän edustaja
 • miksi tietoja tarvitaan
 • mihin tietoja käytetään
 • mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
 • miten asiakas voi käyttää henkilötietolaissa tarkoitettuja oikeuksiaan

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

lis informoitavaa
Lisää informoitavaa
 • mistä muualta ja mitä asiakasta koskevia tietoja voidaan suostumuksesta riippumatta hankkia; asiakaslaki 20 §
 • Jos veroviranomaisilta ja Kelalta saadaan asiakkaasta tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla (21 §)
 • tietojen salassapidettävyys
  • luovuttaminen suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen nojalla

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

erilaisia informointitapoja esim
Erilaisia informointitapoja, esim.
 • Rekisteriseloste ja tarvittava lisäinformaatio (tietosuojaseloste)
 • Etuuden hakulomake
 • Informaatiota kansiossa tai ilmoitustaululla odotustiloissa
 • Kerrotaan, missä (lisä)informaatiota on saatavilla tai nähtävänä

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

jokaisella on tarkastusoikeus 26 28
Jokaisella on tarkastusoikeus 26-28§
 • asiakkaalla on oikeus tutustua itseään koskeviin henkilörekisteriin talletettuihin tietoihin ja saada niistä pyynnöstä jäljennökset
 • lisäksi lapsen huoltajalla on tarkastusoikeus lapsensa tietoihin
 • pyyntö esitettävä henkilökohtaisesti tai omakätisesti tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

tarkastusoikeuden toteuttaminen 28
Tarkastusoikeuden toteuttaminen (28 §)
 • tiedot on annettava ilman aiheetonta vii-vytystä tai kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen syy
  • 3 kk:n kuluttua katsotaan kieltäytyneen
 • tiedot annettava ymmärrettävässä muodossa
 • maksuton kerran vuodessa

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

tarkastusoikeutta ei ole jos 27 2k
Tarkastusoikeutta ei ole, jos (27 § 2k)
 • tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille;
  • esim. KHO 11.9.2003 2110, 3971/1/02: ei jäljennöksiä, koska psykologisen testin testipöytäkirjojen antamisesta jäljennöksinä testattavan käyttöön saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa muiden testattavien henkilöiden oikeuksille. Oikeus nähdä ne ja saada lausunnosta jäljennös.

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi 28 40
Tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi (28, 40 §)
 • Kieltäytymistodistuksen saatuaan tai ellei ole saanut pyytämiään tietoja kolmen kuukauden kuluessa, rekisteröity voi pyytää tietosuojavaltuutettua määräämään tiedot annettaviksi
 • Tietosuojavaltuutetun päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen ja sieltä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

rekisterinpit j ll tietojen korjaamisvelvollisuus 29
Rekisterinpitäjällä tietojen korjaamisvelvollisuus 29 §
 • Oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto
  • Korjattava oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
  • hetiL:n nojalla ei voida määrätä korjattavaksi viranomaisen päätöksiä ja annettuja lausuntoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

miten tieto korjataan
Miten tieto korjataan
 • yliviivataan tai siirretään tausta-aineistoon ja merkitään oikea tieto
  • korjataan siten, että molemmat merkinnät myöhemmin luettavissa
 • lisätään rekisteröidyn näkemys asiasta
 • täysin tarpeettomat poistetaan
 • merkitään korjauksen tekijän nimi, asema, päiväys ja korjauksen peruste (STM:n asetus 298/2009 20 §)

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

kielt ytymistodistus 29
Kieltäytymistodistus (29 §)
 • Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy tiedonkorjaamis-vaatimusta, annettava kirjallinen todistus
  • todistuksessa oltava myös kieltäytymisen syyt
 • Rekisteröity voi pyytää tietosuojavaltuutetulta tiedon korjaamista koskevaa määräystä
 • Tietosuojavaltuutetun päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen ja sieltä korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • Tietosuojavaltuutetun opas tiedon korjaamisesta kotisivuilla

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

palvelun antajan nimett v tietosuojavastaava
Palvelun antajan nimettävä tietosuojavastaava
 • Jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan nimettävä
 • tietosuojavastaava seuraa ja valvoo tieto-suojan toteutumista sosiaali- tai tervey-denhuollon palvelun antajan toiminnassa (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 20 §)
 • Vastaavan johtajan annettava kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä
 • Opas tsv:n kotisivuilla

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

slide34

HENKILÖTIETOLAKI

Rekisterinpitäjän (3 § 4 k) henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja lainmukaisuuden arviointi

YLEISLAKI / ERITYISLAKI

JulkL

JulkA 2 §

Soshuoll. asiakasL

28§: merkintäasiakirjoihin

esim. toimeentulotuki, päivähoito jne.

Mistä henkilötiedot

kerätään

8, 9, 12-20 §

Arvioi oma toiminta

5-6 §

Käsittelyn tarkoitus

3 § 3-k & 6 §

Oikeus käsitellä

8, 12, 13, 14-20§

Luovutukset

8, 12-20 § (6§)

Ulkomaille

siirrot

22-23§

Henkilötiedot

3§ 1 k, 9, 12-20 §

Hävitä, arkistoi

12.2 §, 21 §,

19.1 § 1k

34-35 §

Kunta:

- arkistoL

- arkiston-

muodostus-

suunnitelma

Aloitus

Suunnittelu

huolellisuus

5-6§

Käyttötarkoitus-

sidonnaisuus

HENKILÖREKISTERI 3§ 3k

Rekisteröidyn

oikeudet

24-29§

Informointi-

velvollisuus

24§

Soshuoll. asiakasL

11.3§, 12-13§, 20.2§ ja 21.1§

Rekisteriseloste

10§

Tietoturvallisuus

32§

Ulkoistaminen

8.1§ 7-k

Nimeä vastuu-

henkilö

Käytön hallinnointi

Kouluta, ohjeista

Vaitiolovelvollisuus

33 §

TietosuojavastaavaSähk. asiakasL 20§mm. kirjalliset ohjeet

Viranomaisilmoitukset

36-37§

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök

Soshuoll. asiakasL 14-15§

tietosuojavaltuutetun ratkaisuk yt nt ja oppaita
Tietosuojavaltuutetun ratkaisukäytäntöä ja oppaita
 • Lisätietoja www.tietosuoja.fi ja toimiston puhelinneuvonnasta
 • Tsv:n kotisivuilla oppaat kohdassa mm.
  • Erikseen kunnallista ja yksityistä sosiaalihuoltoa koskevat oppaat
  • Malli sosiaalihuollon asiakkaiden informoinnista
  • Sähköpostin käyttö sosiaalihuollossa
 • Ratkaisut/sosiaalihuolto kohdassa tietosuojavaltuutetun kannanottoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto/Höök