Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

play fullscreen
1 / 15
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola
150 Views
Download Presentation
gratia
Download Presentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Pořízení dlouhodobého majetku Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA2.1502 Datum vytvoření: 12. 2. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: druhý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

 2. Anotace • Způsoby pořízení dlouhodobého majetku. • Účtování pořízení dlouhodobého majetku různými způsoby.

 3. Metodické pokyny • Učební materiál, který můžeme použít k objasnění problematiky pořízení dlouhodobého majetku – metoda výkladu. • V učebním materiálu následuje ukázka účtování pořízení dlouhodobého majetku – metoda vysvětlování. • Učební materiál je zakončen cvičením, které lze použít k ověření pochopení látky žáky s hodnocením i bez něj.

 4. Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada, 2014, sv. ISBN 978-80-247-5171-9.

 5. Pořízení dlouhodobého majetku

 6. Pořízení dlouhodobého hmotného DHM a dlouhodobého nehmotného DNM majetku Způsoby pořízení dlouhodobého majetku DM: - nákupem od dodavatele, - vytvořením vlastní činností, - bezúplatným nabytím, - vkladem od jiné osoby, - přeřazením z osobního užívání do podnikání.

 7. Účtování pořízení DM - dodavatelsky Náklady spojené s pořízením DM se účtují na účet 041 u nehmotného majetku a na účet 042 u hmotného majetku. Pořízení DM může být financováno z pokladny, z bankovního účtu, z úvěru a zálohově (tzv. částečnou úhradou). Schéma účtování: VBÚ zaplacená záloha na DHM 052 / 221 FAP za DHM 042 / 321 FAP za dopravu DHM 042 / 321 zúčtování zálohy s fakturou 321 / 052 VBÚ doplatek rozdílu mezi FAP a zálohou 321 / 221

 8. Účtování pořízení DM - vlastní činností Účetní jednotka si vytváří majetek vlastní činností (vlastními zaměstnanci). Náklady, které vznikají u této činnosti, se účtují na účty 5. účtové třídy. DM se následně účtuje na účty 5. účtové třídy v podobě odpisů. Z tohoto dvojího účtování DM na účty 5. účtové třídy se tyto částky musí zaúčtovat na účty 6. účtové třídy, skupiny 62 Aktivace. Schéma účtování: Vytvoření DHM vlastní činností 042 / 624 Vytvoření DNM vlastní činností 041 / 623

 9. Účtování pořízení DM - bezúplatné nabytí, dar • Bezúplatné předání po skončení finančního leasingu DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu oprávek (součet odpisů). Schéma účtování: Bezúplatně nabytý DM 01x, 02x / 07x, 08x • Darování Schéma účtování: DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu ostatní kapitálové fondy. Dar DM 01x, 02x, 03x / 413

 10. Účtování pořízení DM - převod, vklad • Převod z osobního užívání do podnikání DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu individuálního podnikatele. Schéma účtování: DM převedený z osobního užívání 01x, 02x, 03x / 491 • Vklad od jiné osoby (například od společníka) DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu základní kapitál (při vzniku úč. jednotky) nebo účtu změny základního kapitálu (po vzniku úč. jednotky) nebo účtu ostatní kapitálové fondy. Schéma účtování: DM vložený do spol. společníkem01x, 02x, 03x / 411, 419, 413

 11. Pořízení DM – příklad - zadání • Ve společnosti X, s.r.o., (plátce DPH) došlo ve sledovaném období k tomuto pořízení DHM: • dodavatelsky stavba nebytových prostor (placena zálohově), stavební firma A, s.r.o. (plátce DPH), • firemní budovu společnost postavila firmou B, s.r.o. (plátce DPH) a vlastními zaměstnanci , • společník věnoval do společnosti pozemek, jehož reprodukční pořizovací cena byla stanovena na 1 000 000 Kč, nejednalo se o vklad do základního kapitálu, • společnost získala darem osobní auto, jehož reprodukční pořizovací cena činila 230 000 Kč.

 12. Pořízení DM - příklad - účtování 1. VBÚ zaplacena záloha stavební firmě A 363 000 Kč 052 / 221 DPH 21 % 63 000 343 / 052 2. FAP za stavební práce firmě A při stavbě prostor 680 000 Kč 042 / 321 DPH 21 % 142 800 Kč 343 / 321 3. Zúčtování zaplacené zálohy 300 000 Kč 321 / 052 DPH 21 % 63 000 Kč 343 / 052

 13. Pořízení DM - příklad - účtování 4.VÚD nebytové prostory převzaty do užívání 680 000 Kč 021 / 042 5. VBÚ doplatek FAP firmě A za staveb. práce 459 800 Kč 321 / 221 6. FAP od staveb. firmy B za staveb. práce 500 000 Kč 042 / 321 DPH 21 % 105 000 Kč 343 / 321 7. VÚD stavební práce provedené vlast. zaměstnanci 150 000 Kč 042 / 622 8. VÚD zařazení stavby do užívání 650 000 Kč 021 / 042

 14. Pořízení DM – příklad - účtování 9.VÚD společník věnoval do společnosti pozemek 1 000 000 Kč 031 / 413 10. Společnost X přijala dar – osobní auto 230 000 Kč 022 / 648

 15. Používané zkratky FAP – faktura přijatá VBÚ – výpis z běžného účtu VÚD – vnitřní účetní doklad DM – dlouhodobý majetek DHM – dlouhodobý hmotný majetek DNM – dlouhodobý nehmotný majetek