brussels platform 11 06 2010 studenten in belgi bijdrage dvz marijke sterckx www dofi fgov be n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Brussels Platform 11/06/2010 Studenten in België Bijdrage DVZ – Marijke Sterckx dofi.fgov.be

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Brussels Platform 11/06/2010 Studenten in België Bijdrage DVZ – Marijke Sterckx dofi.fgov.be - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Brussels Platform 11/06/2010 Studenten in België Bijdrage DVZ – Marijke Sterckx www.dofi.fgov.be. Inhoud. 1. Bevoegdheidsverdeling 2. EU-studenten 2.1. Toegang tot het grondgebied voor een verblijf van meer dan 3 maanden 2.2. Einde verblijf 3. Niet-EU-studenten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brussels Platform 11/06/2010 Studenten in België Bijdrage DVZ – Marijke Sterckx dofi.fgov.be' - grant-miles


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • 1. Bevoegdheidsverdeling
 • 2. EU-studenten

2.1. Toegang tot het grondgebied voor een verblijf van meer dan 3 maanden

2.2. Einde verblijf

 • 3. Niet-EU-studenten

3.1.Toegang tot het grondgebied voor een verblijf van meer dan 3 maanden

3.1.1. Erkend hoger onderwijs(art 58 Wet 15/12/1980)

3.1.2. Secundair of privé-onderwijs (art. 9 en 13 Wet 15/12/1980)

3.2. Afgifte verblijfstitel student

3.3. Verlenging verblijfstitel student

3.4. Regularisaties op basis van statuut niet-EU-student (via aanvraag burgemeester)

3.5. Eind verblijf student

3.6. Gezinshereniging met student (art.10bis Wet 15/12/1980)

1 bevoegdheidsverdeling
1. Bevoegdheidsverdeling
 • Vlaamse/Franstalige Gemeenschap: decreten inzake toelatingsvoorwaarden en organisatie van het onderwijs
 • Dienst Vreemdelingenzaken: verblijfsrecht op basis van de Wet van 15/12/1980 en het KB van 01/10/1981

- Cel Lang Verblijf - EU : EU en EER-studenten

∙ Afgifte Bijlage 8 of E-kaart en intrekking verblijf

- Cel Lang Verblijf - Studenten : niet-EU-studenten (derdelanders)

   • Afgifte studentenvisa (gedeelde bevoegdheid met Belgische diplomatieke posten)
   • Afgifte en verlenging verblijfstitel (gedeelde bevoegdheid met gemeenten)
   • Statuutswijzigingen op basis van het statuut van student (exclusieve bevoegdheid)
   • Verwijderingsmaatregelen studenten (exclusieve bevoegdheid)

- Cel Lang Verblijf - Opvolging: verlenging verblijfstitel van niet-begeleide minderjarigen vanaf bereiken van de leeftijd van 18 jaar

slide4
2. EU-studenten 2.1. Toegang tot het grondgebied voor verblijf van meer dan 3 maanden (art. 40§4,3° Wet 15/12/1980)
 • vanaf 18 jaar
 • Identiteitskaart of geldig nationaal paspoort
 • Inschrijving aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling met als hoofdbezigheid = studie of volgen van een beroepsopleiding

∙ hoger onderwijs, hoger of lager secundair, eventueel zelfs basisonderwijs

∙ indien beroepsopleiding(vb. VDAB, IBO) dient deze onbezoldigd te zijn

(bezoldigd = beschouwd als statuut werknemer)

 • Bewijs ziektekostenverzekering
 • Verklaring (of gelijkwaardig middel van zijn keuze) die zekerheid verschaft inzake voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel

- Voldoende bestaansmiddelen = minimum equivalent aan bedragen leefloon

- rekening houdende met persoonlijke situatie (o.a. studentenkot of eigen woonst, aard en regelmaat inkomsten + aantal familieleden ten laste)

slide5
Indien OK afgifte Bijlage 8 of E- kaart 5 jaar

Uitz: - uitwisselingstudent (beperkt tot duur van de uitwisseling)

- student geeft aan dat hij minder dan 5 jaar komt studeren en na

afloop studies terug vertrekt (beperkt tot voorgenomen duur studies)

2 2 eu studenten einde verblijf art 42bis wet 15 12 1981
2.2. EU-studenten: Einde verblijf (art. 42bis Wet 15/12/1981)
 • Voldoet niet meer aan voorwaarden gesteld aan zijn verblijf

vb. stopzetting studies en komt niet in aanmerking voor ander statuut (werknemer, zelfstandige, voldoende bestaansmiddelen + bewijs ziekteverzekering om te voorkomen dat hij onredelijke last vormt voor sociale bijstandsstelsel)

 • Indien onredelijke last voor sociale bijstandsstelsel

wie? EU-student en/of familieleden (echtgeno(o)t(e) en kinderen)

- melding aan DVZ van de POD Maatschappelijke Integratie indien 3 maand ten laste van OCMW

- eigen aangifte OCMW-steun naar aanleiding voorleggen bestaansmiddelen bij gezinshereniging met EU-student

3 niet eu studenten 3 1 toegang tot het grondgebied voor een verblijf van meer dan 3 maanden
3. Niet-EU-studenten3.1. Toegang tot het grondgebied voor een verblijf van meer dan 3 maanden

∙Principe : aanvraag MVV studies (visum D) op de Belgische diplomatieke

post in land van herkomst of oponthoud in het buitenland

- ambtshalve aflevering door ambassade/consulaat (code BNL 2)

- visum afgeleverd na beslissing DVZ (code BNL 1)

Consultatie DVZ = verplicht indien twijfel omtrent gegrondheid van de

aanvraag

Het studentenvisum is een recht (“visa de droit”) indien alle door de wet

vereiste documenten worden voorgelegd.

Uitz: - manifest misbruik visumprocedure (interview + vragenlijst i.v.m. de reeds gevolgde studies, voorgenomen studies en toekomstperspectief)

- “fraus omnia corrumpit” : gebruik valse documenten tot staving van

de aanvraag

∙ Mogelijkheid tot indienen van aanvraag bij de burgemeester van

verblijfplaats indien nog legaal verblijf (geldig BIVR of aankomstverklaring)

in toepassing van art. 9, 2de lid Wet 15/12/1980 en art.25/2 KB 01/10/1981

vereiste documenten mvv studies
Vereiste documenten MVV studies

geldig internationaal paspoort +

1) inschrijvingsattest aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor hoger onderwijs

NB: secundair onderwijs + privéschool valt onder art. 9 en 13 van de Wet van 15/12/1980 (machtiging vereist door Minister of gemachtigde)

- in deze gevallen consultatie DVZ verplicht door Belgische diplomatieke posten

- aanvraag burgemeester via procedure art.9bis Wet 15/12/1980

2) bewijs voldoende bestaansmiddelen

3) medisch attest

4) attest van goed gedrag en zeden (vanaf 21 jaar)

voor secundair + privéonderwijs vanaf 18 jaar

3 1 1 attest erkende hogeronderwijsinstelling art 58 ev wet 15 12 1980
3.1.1. Attest erkende hogeronderwijsinstelling (art. 58 ev. Wet 15/12/1980)
 • Inschrijvingsattest als voltijds en regelmatig student aan erkende universiteit of hogeschool
  • Nederlandstalig onderwijs: diplomacontract van minstens 54 studiepunten
  • Stemt overeen met minimum 15 lesuren per week
  • uitzondering: postgraduaten of master na masters (voortgezette opleidingen)

Niet aanvaard: creditcontract, examencontract, afstandsonderwijs, Nederlandstalig onderwijs voor sociale promotie (uitz: voorbereidend talenjaar)

- Franstalig onderwijs: voltijds dagonderwijs

Inschrijving opleiding sociale promotie Franse Gemeenschap eveneens

toegelaten onder volgende voorwaarden:

- voltijds dagonderwijs op niveau hoger onderwijs (korte of lange type)

- opleiding van minimum 3 jaar

- inschrijving = equivalent aan graduaat in hoger onderwijs of postgraduaat

- lijst toegelaten opleidingen = gepubliceerd in Belgisch Staatsblad 25/08/2009

attest erkende hogeronderwijsinstelling 2
Attest erkende hogeronderwijsinstelling (2)
 • Inschrijving voorbereidend jaar

- 7de jaar wiskunde-wetenschappen

- taalcursus

  • Moet officiële landstaal zijn: NL, Frans of Duits (geen Engels)
  • Minimum twaalf uur per week (1 landstaal dus geen 6u NL + 6u Frans)
  • Maximum 1 academiejaar
  • Student moet aantonen dat deze voorbereiding vormen op latere opleiding hoger onderwijs via
   • Gedetailleerd studieplan OF
   • Toelatingsattest erkende hogeronderwijsinstelling voor het volgende academiejaar
 • Inschrijving toelatingsproef erkende hogeronderwijsinstelling
 • Toelatingsattest erkende hogeronderwijsinstelling
 • Inschrijving uitwisseling erkende hogeronderwijsinstelling: Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates,…
3 1 2 attest secundair of priv onderwijs art 9 en 13 wet 15 12 1980
3.1.2. Attest secundair of privéonderwijs (art. 9 en 13 Wet 15/12/1980)
 • Secundair onderwijs

- gelijkaardig onderwijs onbestaand in land van herkomst of omliggende landen;

- verblijf bij familielid maximum derde graad;

- indien minderjarig ouderlijke toestemming vereist

 • Privé-onderwijs

- continuïteit in de studies (verband met voorgaande studies en/of beroepsactiviteit);

- bewijs voldoende talenkennis;

- gelijkaardige studies onbestaand in land van herkomst of omliggende landen

Indien de machtiging wordt aangevraagd op de Belgische diplomatieke post moet

deze de aanvraag doorsturen aan DVZ voor beslissing.

Wordt aanvraag ingediend via de burgemeester, geldt procedure art.9bis.

bewijs voldoende bestaansmiddelen art 60 wet 15 12 1980
Bewijs voldoende bestaansmiddelen (art.60 Wet 15/12/1980)
 • Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32)

- Wie kan zich garant stellen?

Belgische of vreemde natuurlijke persoon of rechtspersoon

∙ natuurlijke persoon:

- verblijf in België : Belg of vreemdeling toegelaten of gemachtigd tot

verblijf of vestiging in België : op gemeentebestuur van verblijfplaats

- verblijf in buitenland : Belg of vreemdeling via Belgische diplomatieke

post bevoegd voor verblijfplaats van de garant

∙ rechtspersoon: tenlasteneming student moet in overeenstemming zijn met

maatschappelijk doel (statuten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad) +

hoedanigheid van vertegenwoordiger die Bijlage 32 tekent, vermelden

solvabiliteit beoordeeld op basis van maatschappelijk kapitaal = wettelijk minimumbedrag op jaarbasis per ten laste genomen student)

- Solvabiliteitscontrole garant (natuurlijke persoon)

- verblijf in België : drie recente loonfiches (werknemer) of meest recente aanslagbiljet personenbelasting (zelfstandige)

- verblijf in buitenland : de bevoegde Belgische diplomatieke post dient de vermelding “voldoende solvabiliteit” of “solvabilité verifiée” aan te brengen op de tenlasteneming. Het ontbreken hiervan impliceert dat de voorgestelde garant niet solvabel is.

bewijs voldoende bestaansmiddelen 2
Bewijs voldoende bestaansmiddelen (2)

∙ Vereiste vermeldingen:

- duidelijke vermelding van de onderwijsinstelling

- duurtijd (minimum één academiejaar of ganse duur studies)

- “gelezen en goedgekeurd” voor de handtekening van de garant

 • Draagwijdte van de tenlasteneming

- verbintenis t.o.v. de Belgische staat en de student

- voor gezondheidszorgen, kosten van verblijf, studie en repatriëring

- voor vermelde duur

- voor repatriëringskosten ook na hierboven vastgestelde termijn indien verwijderingsmaatregel genomen wordt tijdens trimester dat volgt op verstrijken van verblijfsvergunning van de student

- Kan de garant afstand doen van zijn verbintenis tot tenlasteneming?

enkel indien andere solvabele garant wordt gevonden of de student op andere wijze bewijs van voldoende bestaansmiddelen voorlegt

bewijs voldoende bestaansmiddelen 3
Bewijs voldoende bestaansmiddelen (3)
 • Attest studiebeurs of studielening:

Minimumbedrag vastgelegd bij KB van 8/06/1983 (BS 03/08/1983), jaarlijks geïndexeerd aan indexcijfer van de consumptieprijzen van de voorafgaande maand mei.

 • Inkomsten reguliere studentenjob

- Buiten schoolvakanties:

- maximum 20 uur per week

- arbeidskaart C vereist

- kopie arbeidsovereenkomst om na te gaan of werk gepresteerd wordt

buiten de uren die aan de studie moeten worden gewijd

  • In schoolvakanties: geen beperkingen + geen arbeidskaart C vereist
 • Attest geblokkeerde financiële rekening voor de duur van het academiejaar

Student betaalt vereist bedrag aan onderwijsinstelling die geblokkeerde rekening opent en zorgt voor maandelijkse storting aan student

-voor “self supporting” studenten

- administratieve praktijk niet voorzien door de Wet van 15/12/1980

- thans ter discussie (geen garantie voor medische kosten of

repatriëringskosten)

3 2 afgifte verblijfstitel student
3.2. Afgifte verblijfstitel student
 • Soort en geldigheidsduur verblijfstitel afhankelijk van visumcode B…
  • B1: MVV verblijf beperkt tot de duur van de studies art. 58 vreemdelingenwet
  • B2: inschrijving aan + naam onderwijsinstelling
  • B3: toegelaten tot de studies + naam onderwijsinstelling
  • B4 : aanvraag gelijkwaardigheid diploma
  • B5: inschrijving toelatingsproef
  • B6: MVV- verblijf beperkt tot de duur beurs + datum einde beurs
  • B7: MVV - verblijf beperkt tot de duur uitwisseling + datum einde uitwisseling
  • B8: tijdelijk verblijf aan privé-school + naam van de onderwijsinstelling (art. 9 en 13 vreemdelingenwet)
  • B9: tijdelijk verblijf voor secundaire studies (art. 9 en 13 vreemdelingenwet)
  • B10: gezinshereniging met student onder art. 58 vreemdelingenwet, verblijf beperkt tot de duur van de studies van echtgenoot/vader/moeder
  • B11: gezinshereniging met student onder art. 9 en 13 vreemdelingenwet, verblijf beperkt tot de duur van de studies van echtgenoot/vader/moeder
afgifte verblijfstitel student 2
Afgifte verblijfstitel student (2)

Visumcode B1 B2 (eventueel gecombineerd met visumcode B6)

Afgifte A-kaart tot 31/10 van het volgend academiejaar (of tot de duur van de studiebeurs)

 • Duur studiebeurs primeert op algemene datum 31/10
afgifte verblijfstitel student 3
Afgifte verblijfstitel student (3)

Afgifte attest van immatriculatie met een geldigheidsduur van 4 maanden vanaf binnenkomst

Visumcode B3, B4 of B5

Afgifte A-kaart als student tot 31/10 van het volgend academiejaar (of tot de duur van de studiebeurs)

JA

Binnen geldigheid attest van immatriculatie voorlegging definitief inschrijvingsattest school waarvoor een studentenvisum werd verkregen

Gemeente betekent betrokkene een bijlage 12 (bevel om het grondgebied te verlaten binnen de vijf dagen)

NEE

Duur studiebeurs primeert op 31/10

afgifte verblijfstitel student 4
Afgifte verblijfstitel student (4)

Visumcode B7

Afgifte A-kaart tot de datum van het einde van de uitwisseling

Afgifte A-kaart tot 30/09 van het volgend schooljaar

Visumcode B8 of B9

afgifte verblijfstitel student 5
Afgifte verblijfstitel student (5)

Visumcode B10 of B11

A-kaart beperkt tot de duur van de tot het verblijf gemachtigde student

3 3 verlenging verblijfstitel student 1
3.3. Verlenging verblijfstitel student (1)
 • Welke documenten vereist? (zowel voor erkend als privé-onderwijs)
  • Bewijs deelname examens afgelopen academiejaar of rechtvaardiging niet-deelname examens (medisch attest voorgelegd aan school)
   • Blanco examen = niet-deelname examen
   • Niet vereist voor doctoraatsstudenten (vrijgesteld van examens)
  • Inschrijvingsattest hogeronderwijsinstelling voor het nieuwe academiejaar

∙ geen tweede talenjaar toegelaten tenzij nog geen 12 maanden in België

   • Wisselt betrokkene van school in vergelijking met het vorige academiejaar, moet gekeken worden of de nieuwe onderwijsinstelling een privé-instelling is (indien zo = aanvraag 9bis: onderzoek DVZ naar continuïteit in de studies + gelijkaardige studie onbestaand in eigen land)
   • Diplomacontract minimum 54 studiepunten

tenzij - maatregel studievoortgangsbewakingscommissie

- aanvullende opleiding op voltijds programma (postgraduaat, manama)

  • Indien studiebeurs of tenlasteneming verstreken of in geval verandering van school: een nieuwe financiële dekking
verlenging verblijfstitel student 2
Verlenging verblijfstitel student (2)
 • Indien vereiste documenten voorgelegd, kan gemeente ambtshalve nieuwe A-kaart voor betrokkene aanvragen
  • Geldig tot 31/10 van het volgend kalenderjaar voor een erkende hogeronderwijsinstelling
  • Tot 30/09 van het volgend kalenderjaar voor een privé-school
  • Of een andere datum indien anders bepaald door de looptijd van de beurs: deze datum primeert op de algemene datum van 31/10 of 30/09
 • Cel Studenten DVZ heeft controlebevoegdheid op de reeds door de gemeente afgeleverde verlengingen: mogelijkheid tot intrekking van onterecht afgeleverde verblijfstitel binnen 30 dagen via een bijlage 37(attest van afneming)

- uitz: verlenging verkregen op basis van valse documenten

“fraus omnia corrumpit” – geen beperking in tijd

3 4 regularisaties op basis van het statuut van niet eu student aanvraag via burgemeester
3.4. Regularisaties op basis van het statuut van niet-EU student (aanvraag via burgemeester)
 • Personen die geen studentenvisum hebben aangevraagd bij een Belgische diplomatieke post, maar tijdens hun verblijf in België het statuut van student wensen te bekomen dienen ofwel een regularisatie op basis van art. 58 en 9 alinea 2 van de vreemdelingenwet ofwel een regularisatie op basis van art. 9 bis van de vreemdelingenwet in
 • Regularisaties obv art. 58 en 9 alinea 2 vreemdelingenwet
  • Betrokkene verblijft reeds op legale wijze in België (bijvoorbeeld toerist, au-pair, werknemer, academisch personeel, gezinshereniging met student,…)
  • Betrokkene wisselt van een instelling van het privé-onderwijs naar een door de overheid erkende hogere onderwijsinstelling
 • Regularisaties obv art. 9bis vreemdelingenwet
  • Betrokkene verblijft op illegale wijze in België
  • Betrokkene wenst naar een privé-school of secundaire school te gaan
  • Betrokkene wisselt van een door de overheid erkende hogere onderwijsinstelling naar een privé-school
regularisaties op basis van art 58 en 9 al 2 wet 15 12 1980
Regularisaties op basis van art. 58 en 9 al. 2 Wet 15/12/1980
 • art. 25/2 van het KB van 08/10/1981: de vreemdeling die reeds toegelaten of gemachtigd is tot verblijf in België voor een periode van maximaal 3 maanden of van meer dan 3 maanden kan een aanvraag tot machtiging tot verblijf voor studies indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij verblijft voor zover hij de voorwaarden vervult vastgesteld door de wet of een koninklijk besluit met betrekking tot het statuut dat hij vraagt
 • Gemeente belast met onderzoeken ontvankelijkheid aanvraag
  • Verblijft betrokkene op het moment van indiening aanvraag legaal in België?
  • Legt betrokkene de door art. 58 vreemdelingenwet vereiste documenten voor = zelfde documenten als bij een aanvraag van het studentenvisum in het land van herkomst bij een Belgische diplomatieke post
regularisaties op basis van art 58 en 9 al 2 wet 15 12 1980 2
Regularisaties op basis van art. 58 en 9 al.2 Wet 15/12/1980 (2)

Vreemdeling legt niet alle noodzakelijke documenten voor: bijvoorbeeld geen attest onderwijsinstelling of financiële dekking

Gemeente levert betrokkene bijlage 40 af: beslissing tot niet-inoverwegingname en stuurt deze door naar DVZ

regularisaties op basis van art 58 en 9 al 2 wet 15 12 1980 3
Regularisaties op basis van art. 58 en 9 al. 2 wet 15/12/1980 (3)

Vreemdeling legt bij aanvraag alle noodzakelijke documenten voor of twijfel over documenten

Gemeente oordeelt dat aanvraag ontvankelijk is en voert adrescontrole uit

positief

negatief

Gemeente geeft aan vreemdeling beslissing tot inoverwegingname, een bijlage 1, af en stuurt aanvraag door naar DVZ

Gemeente levert bijlage 40, een beslissing tot niet-inoverwegingname, af en stuurt deze door naar DVZ

regularisaties op basis van art 58 en 9 al 2 wet 15 12 1980 4
Regularisaties op basis van art. 58 en 9 al.2 Wet 15/12/1980 (4)
 • Mogelijke beslissingen DVZ
  • Positief
   • DVZ stuurt machtiging tot verblijf naar gemeente + instructies BIVR / A-kaart geldig tot 31/10 of duur beurs/uitwisseling
  • Negatief
   • Aanvraag wordt verworpen + bevel grondgebied te verlaten (bijlage 13)
   • bevel 5 dagen indien gemachtigd tot verblijf maximum 3 maanden

(aankomstverklaring / onregelmatig verblijf)

   • bevel 15 dagen indien gemachtigd tot verblijf meer dan 3 maanden

(BIVR)

regularisaties op basis van art 9 bis wet 15 12 1980
Regularisaties op basis van art. 9 bis Wet 15/12/1980
 • Betrokkene verblijft op illegale wijze in België
  • Art. 9bis vreemdelingenwet: de vreemdeling kan de machtiging tot verblijf aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft, wanneer hij buitengewone omstandigheden kan aanhalen
   • redenen waarom de vreemdeling de aanvraag voor een studentenvisum niet kan indienen via de gewone procedure (dus in het buitenland via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud): strikt geïnterpreteerd
   • Aanvraag dient te voorzien zijn van een al dan niet nog geldig identiteitsdocument
   • Redenen waarom betrokkene machtiging tot verblijf wenst te verkrijgen moeten ook uitdrukkelijk worden vermeld: argumenten ten gronde
   • Gemeente niet belast met het ontvankelijkheidsonderzoek aanvraag
regularisaties op basis van art 9 bis wet 15 12 1980 2
Regularisaties op basis van art. 9 bis Wet 15/12/1980 (2)

Vreemdeling dient aanvraag regularisatie art. 9bis in

Adrescontrole

positief

negatief

Gemeente levert beslissing tot inoverwegingname af aan vreemdeling (bijlage 3) en stuurt de aanvraag door naar DVZ

Gemeente levert beslissing tot niet-inoverwegingname af aan vreemdeling (bijlage 2) en stuurt deze door naar DVZ

regularisaties op basis van art 9 bis wet 15 12 1980 3
Regularisaties op basis van art. 9 bis Wet 15/12/1980 (3)
 • mogelijke beslissingen DVZ
  • Aanvraag onontvankelijk: wanneer geen buitengewone omstandigheden zijn aangehaald of deze niet aanvaard zijn

+ afgifte bevel om het grondgebied te verlaten

  • Aanvraag ontvankelijk, maar ongegrond: buitengewone omstandigheden aanvaard maar documenten niet in orde

+ afgifte bevel om het grondgebied te verlaten

  • Aanvraag ontvankelijk en gegrond: buitengewone omstandigheden aanvaard + documenten in orde

-> machtiging tot verblijf als student + instructies afgifte BIVR tot 30/09

Indien privéschool: machtiging tot verblijf is strikt beperkt tot de studies

aan vermelde privéschool

Geen verandering van school mogelijk zonder voorafgaande

toestemming DVZ (via aanvraag art.58 en 9 al.2 of aanvraag 9bis)

3 5 einde verblijf student
3.5. Einde verblijf student
 • Bijlage 12: gemeentelijke bevoegdheid : geen geldige inschrijving voorgelegd voor verstrijken AI 4 maanden - geldig 5 dagen
 • Bijlage 13: bevoegdheid Cel Studenten DVZ

- aanvraag art.58 of art.9 en 13 onontvankelijk of verworpen

- voldoet niet meer aan voorwaarden gesteld verblijf privéschool

 • Bijlage 33bis: bevoegdheid Minister of gemachtigde

- Minister (art. 61§1 Wet 15/12/1980):

∙ wanneer uit de studieresultaten blijkt dat betrokkene zijn studies op

overdreven wijze verlengt(criteria art. 103/2 KB 08/10/1981)

na aanvraag advies academische overheid

∙ betrokkene oefent winstgevende bedrijvigheid uit die de normale

voortzetting van zijn studies kennelijk hindert

∙ betrokkene heeft zich zonder geldige reden niet aangemeld voor de

examens

eind verblijf student 2
Eind verblijf student (2)
 • Minister of zijngemachtigde (art. 61§2 Wet 15/12/1980)

∙ betrokkene verlengt zijn verblijf na afloop van de studies en is niet

meer in het bezit van een regelmatig verblijfsdocument

vb. studies stopgezet

vb. legt geen geldige inschrijving voor

∙ brengtgeen bewijs meer aan dat hij over voldoende bestaans-

middelen beschikt

∙ wanneer blijkt dat de student of een lid van zijn gezin in het jaar voorafgaand aan het bevel om het grondgebied te verlaten OCMW-steun hebben genoten ten belope van meer dan 3 maanden leefloon, en voorzover die hulp niet is terugbetaald binnen de 6 maanden na de laatst verstrekte hulp

 • Termijn bevel om het grondgebied te verlaten : 15 dagen

uitz: bij fraude : bevel met onmiddellijke opsluiting betekend via politiecommissaris van gemeente verblijfplaats

3 6 gezinshereniging met een niet eu student art 10bis wet 15 12 1980
3.6. Gezinshereniging met een niet EU-student: art. 10bis Wet 15/12/1980
 • Wie: echtgenoot + kinderen

- Aanvraag via Belgische diplomatieke post in land van herkomst of verblijf

- Aanvraag via burgemeester

 • Vereiste documenten
  • Echtgenoot of partner
   • Financiële dekking voor betrokkene
   • Bewijs ziektekostenverzekering
   • Attest goed gedrag en zeden (vanaf 21 jaar)
   • Medisch attest
   • Geldig internationaal paspoort
   • Huwelijksakte of bewijs geregistreerd partnerschap
   • Inschrijvingsattest tot verblijf gemachtigde student
  • Kinderen jonger dan 18 jaar: idem +
   • Geboorteakte
   • Indien slechts één ouder in België is, toestemming van de andere ouder dat het kind in België mag verblijven
gezinshereniging met niet eu student 2
Gezinshereniging met niet-EU-student (2)
 • Visum D Gezinshereniging:
  • Afgifte BIVR /A-kaart met zelfde geldigheidsduur als BIVR/A-kaart student die vervoegd wordt

- Identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar

Aanvraag via burgemeester

  • Controle woonplaats + legaal verblijf
  • Afgifte AI 9 maanden, tenzij geldigheidsduur A-Kaart student korter is
  • Indien gegrond: afgifte BIVR/A-kaart met zelfde geldigheidsduur A-kaart student

Einde verblijf

  • Geen samenwoonst met student
  • Indien einde wordt gesteld aan verblijf student
contactgegevens
Contactgegevens
 • E-mail: Bur_VerblijfSN@dofi.fgov.be
 • Marijke Sterckx : 02/7938731

Sven Van Parijs: 02/7938761

 • Faxnummer: 02/2746632