slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מגמת ניהול עסקי PowerPoint Presentation
Download Presentation
מגמת ניהול עסקי

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

מגמת ניהול עסקי - PowerPoint PPT Presentation

gram
294 Views
Download Presentation

מגמת ניהול עסקי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מגמת ניהול עסקי

 2. התמחויות בניהול עסקי חשבונאות, מנהל עסקים וכלכלה

 3. מטרת המגמה • ידעבתחומי הדעת הבאים : כלכלה, פיננסים, ניהול משאבי אנוש, תרבות ויחסי עבודה בארגון, תוך שימוש מושכל במערכות מתוקשבות. • כישורים, מיומנויות וכלים ספציפיים וייעודיים להשתלבות בחיי העבודה ובלימודי המשך. • ערכים, מוסר ואתיקה בעסקים ובחברה.

 4. סביבה לימודית מגמת ניהול עסקי מספקת סביבה לימודית מאתגרת וחווייתית ע"י: • ייצוג הידע באמצעות: שפה כתובה (ספרים, עיתונים, מצגות, מעבדי תמלילים, גיליון אלקטרוני) שפה חזותית (קריאת מייצגים סטטיסטיים, תרשימים, גרפים). • שילוב אמצעים וטכנולוגיות דיגיטליות: מאגרי מידע מתוקשבים תוכנות ייחודיות • סיוריםלימודייםוהרצאותמומחים. • סביבה מחקריתלהכנת עבודת גמר מסכמת משולבת מיומנויות מחשב.

 5. לימודי המשך מקצועות הלימוד מהווים תשתית להמשך לימודים באוניברסיטאות ובמכללות: • לימודים אקדמאיים בתחומים: משאבי אנוש, מנהל עסקים, כלכלה, ראיית חשבון. • לימודי המשך בכיתה יג' בתחומים: מינהל משפטי, מינהל רפואי וחשבונאי בכיר.

 6. קריירה תעסוקתית מגמת ניהול עסקי מאפשרת לבוגריה: • השתלבותבשוק העבודה העתידי, הזקוק לאנשים בעלי ידע רחב ואינטגרטיבי בתחומי ניהול עסקים, משאבי אנוש, ובטכנולוגית המידע התומכת בהם. • פיתוח קריירה תעסוקתית בתחומים הבאים: ניהול חשבונות סוג 1 וסוג 2, חשבונאי בכיר, ניהול כוח אדם, מינהל רפואי ומינהל משפטי.

 7. מקצוע התמחות מקצוע מוביל בחירהא מבנה הלימודים מדעי הטכנולוגיה מינהל וכלכלה חשבונאות

 8. מרכיבי התוכן של מקצועות הלימוד א מדעי הטכנולוגיה [1יח”ל] מנהל וכלכלה [1-3-5 יח”ל] -יסודות ניהול החשבונות -מבוא למינהל וכלכלה -תורת המינהל ב חשבונאות [1-3-5 יח"ל] - ניהול חשבונות א’ - חשבונאות ממוחשבת - ניהול חשבונות ב' ג

 9. הערכת הישגים התמחות חשבונאות

 10. מרכיבי הבחינהבמקצוע מוביל"מינהל וכלכלה"5 יח"ל (סמל 839500) 2 יח"ל 2 יח"ל 1יח"ל מבוא למינהל ולכלכלה תורת המינהל יסודות ניהול החשבונות + + 839207 839106 839206

 11. מרכיבי הבחינהבמקצוע התמחות"חשבונאות"5 יח"ל (סמל 855500) 2 יח"ל 2 יח"ל 1 יח"ל ניהול חשבונות ב' חשבונאות ממוחשבת ניהול חשבונות א' + + 855106 855207 855206