КУДА ПОСЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ...
Download
1 / 17

КУДА ПОСЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ... Професионална орјентација за ученике средњих школа - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

КУДА ПОСЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ... Професионална орјентација за ученике средњих школа. Шта изабрати?. Човек проведе 2/3 свог живота радећи

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'КУДА ПОСЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ... Професионална орјентација за ученике средњих школа' - graham-knight


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
КУДА ПОСЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ...Професионална орјентацијаза ученике средњих школа


Шта изабрати?

 • Човек проведе 2/3 свог живота радећи

  и из тог разлога је важно да посао који одаберете буде у складу са твојим способностима, карактеристикама личности, твојим жељама и склоностима, како би у њему могао/ла да уживаш а самим тим и да будеш продуктивнији и успешнији


Пренегоштодонесешодлуку о томечимећешседаљебавити, корисноједасебипоставишнеколикопитања. Њиховаулогајепресвегадатеподстакнунаразмишљање. Кренимоодпочетка...

 • Далижелимданаставимстудирањеилибиходмахпочео/ладарадим?

 • Далимијеизматеријалнихилинекихдругихразлогаважно у комградућууписатифакултет?

 • Далимијеважнодалијетоприватниилидржавнифакултет?

 • Далићеовобитисамомојаодлукаилинањуутиче и некадругастрана (нпр. родитељи)?

 • Далимијеважнодауживам у факултетукоји студирамилисамспреман/надастудирамнештоштоминијепунозанимљиво, ализнамдаобећавабољузараду и могућностзапослења?

 • Далитозанимањеподразумеватимскиилиискључивоиндивидуалнирад?

 • Далитозанимањеукључујеиновативностилизахтеварадпопрецизноструктурисанимправилима?

 • Далимијеважнодавидимопипљивепродуктесвограда илидауживам у процесу, безобзиранаврстуисхода?


Истраживањеспроведеноо начинудоношењаодлука о изборузанимања

показало је следеће резултате: од 9263 (4950 девојака и 4313 младића) укупно анкетираних студената, њих 

95,5 % се изјаснило да бира позив самостално,

2,8% по препоруци,

1,2% у договору са пријатељима, а само

0,3% се изјаснило да им је свеједно шта ће уписати. 


ДАЉА ИСТРАЖИВАЊА....

Међутим, праћења показују да  у сваком уписном року 60-66 студената уписаних на техничке факултете  није у могућности да настави студирање услед неадекватних психофизичких способности:

20-25 студената уписаних на техничке факултете није у могућности да успешно студира због поремећаја видне способности

40-41 студената уписаних на техничке факултете није у могућности да успешно студира због неуролошких, ортопедских или  психичких   недостатака    /неадекватне способности/


Кораци у доношењу одлуке

Познавање и свест о личним склоностима и интересовањима

Објективна процена способности

Захтеви занимања

Алтернативно занимање- Перспективе занимања

Детаљно информисање

Конкурисање- упис студија

Здравствено стање


ТЕСТ

У овом тесту који је пред вама треба обратили смо пажњу на:

 • професионална интересовања- одредити степен у коме се воли одређени предмет

 • карактеристике послакоје ћемо одредити кроз 4 питања


1. Даливишеуживаш у радукојијекреативан и гденисуунапредјасно и прецизноутврђенаправила?

Да

Жеља за креативношћу и радом који не подразумева увек јасно и прецизно уртврђена правила обично се везује за занимања везана за уметност

(нпр. глума, сликарство, дизајн, музика и сл.). Поред тога, она је врло јака и код особа које су изабрале архитектуру, маркетинг или новинарство. То су такође занимања у којима је од великог значаја поседовање иновативности и оригиналности, па чак и повремене импулсивности

Не

Јасно структурисан рад и унапред прецизно утврђена правила карактеристични су за послове везане за економију, али и за права. Рад у оквиру ових занимања подразумева систематичност, прецизност а често и добру организованост. Успех у овим занимањима већи је ако се прате дефинисане процедуре и правила, више него интуиција и понеке неконформистичке идеје


2. Да ли више волиш тимски рад у односу на индивидуални?

Да

Тимском раду обично су склоне особе које су и одабрале неко занимање које је везано за људе (психологија, педагогија, социјални рад). Уз склоност ка тимском раду иде и кооперативност и снажно изражена саосећајност, комуникативност и добро развијене вербалне способности. Из последње наведеног следи да би преференција ка тимском раду била пожељна и за послове везане за језике, али и за професоре и наставнике из било које струке. Такође, за успех у занимањима из области медицине врло су важни сарадња и саосећање

Не

Преференција индивидуалног рада обично се везује за занимања за која је карактеристична независност и која не морају подразумевати рад са људима. Уз индивидуални рад се често везује и оријентација на резултат пре него на процес. То значи да овим особама често није страно ни обављање тешких и изазовних задатака зарад што бржег и ефикаснијег долажења до тачних резултата, док је код тимског рада важан и сам начин рада, процес као и сарадња са људима у току тог процеса. Сва занимања која подразумевају научни и истраживачки рад (каош то су занимања везана за математику, физику, хемију) пре свега и подразумевају индивидуални рад


3. Далитилакоидеучењеформула, категорија, табела

Да

Учење разлчитих формула, категорија и табела пре свега је карактеристично за природне науке. Оно такође може важити и за предмете везане за право или економију у којима има пуно детаља за памћење (имена, бројеви, и сл.). При учењу предмета који обухватају пуно табела и подела неоходно је пуно пута понављати информације и због тога су за учење ових предмета неопходне добро развијене радне навике, редовно учење и стрпљење

 Не

Особе којима тешко пада учење формула, категорија и табела су обично оне које су склоније практичном раду и учењу. Ове особе неретко уче тако што ишчитавају градиво и након тога извлаче генералну идеју коју после повезују са примерима из свакодневног живота. Врло често ове особе генерално ни не воле учење теорије већ преферирају предмете који подразумевају долажење до конкретних и опипљивих резултата (нпр. технички предмети, ликовно, музичко, физичко и сл.).


4. Далитилакоидеучењепредметакојисупретежнотеоријски

Да

Особе којима не представља проблем да уче теоријске предмете су врло често и особе које имају добро развијене радне навике, које су добро организоване и систематичне у свом раду. Њима не мора непходно бити да брзо дођу до конкретног и опипљивог резултата, већ и да су на време ефикасно и успешно завршили оно што су започели.

 Не

Особе којима тешко пада учење теоријских предмета су обично особе којима одговара учење путем истраживања и учење које води до конкретних и опипљивих резултата. Ово се може односити и на занимања везана за техничке науке и уметност код којих резултати рада често и могу бити опипљиви, али и на занимања везана нпр. за математику или физику где се путем истраживачког рада долази до конкретних резултата.


ниси закаснио..

Припреме за пријемни испит полако почињу. Неки твоји пријатељи можда су већ кренули на припремне часове, а ти још увек не знаш шта ћеш уписати..

Професионална оријентација је врло значајан процес, пре свега за појединца који бира занимање, јер правилан избор занимања у великој мери одређује његов будући квалитет живота и ниво задовољства.

Када људи одаберу  и  баве  се занимањем   које имодговара,  они   су  много  срећнији и продуктивнији што чини квалитетне савете о избору занимања неопходним. 


Важно је..

 • Такође је важно какав имаш однос према учењу и раду, које су ти радне навике, организација рада, доживљај неуспеха, утицај награде и казне.. Наиме, што су способности за неко занимање веће, већа је и вероватноћа да ће требати мањи ангажман за постизање успеха.


Особине личности

Оно што може да буде од великог значаја јесу доминанте особине личности (екстраверзија-интроверзија, агресивност, амбициозност, емоционална стабилност, угодност, склоност доминацији…), уобичајени обрасци понашања и реаговања, заинтересираност за учење и усвајање нових знања.

Затвореним и повученим особама које не уживају у друштву већег броја људи, боље је усмерити ка пословима који се обављају самостално и који не укључују мноштво контаката с другима.


Са аспекта организације која упошљава појединце, професионална оријентација доприноси смањењу ризика пословања и омогућава да послове обављају они од којих се може очекивати да ће их успешно обављати.

Посао који одабереш треба да буде у складу са твојим способностима, карактеристикама личности, твојим жељама и склоностима, како би у њему могао/ла да уживаш а самим тим и да будеш продуктивнији и успешнији.


У упошљава појединце, професионална оријентација доприноси смањењу ризика пословања и омогућава да послове обављају они од којих се може очекивати да ће их успешно обављати. професионалној орјентацији потребно је сагледати и проценитиопште и специфичне способности појединца

особине личностиSWOT

професионална интересовања

успех у претходном школовању

мотиве и очекивања појединца везана за његов жељени професионални идентитет


 • Проналажењем одговора на претходна питања све си ближи/а доношењу за тебе исправне професионалне одлуке.

 • Даље је потребно испитати твоје способности, карактеристике личности, интересовања, вредности и мотивацију како би се добила комплетна слика о томе у којим областима би имао/ла више успеха, као и о томе на чему би требао/ла порадити како би сам/а повећао вероватноћу успеха у изабраном занимању.

 • Посао који одабереш треба да буде у складу са твојим способностима, карактеристикама личности, твојим жељама и склоностима, како би у њему могао/ла да уживаш а самим тим и да будеш продуктивнији и успешнији.


ad