slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ. Работна сесия “Община без отпаднали ученици” Оряхово, 10-12 септември 2008. Казус: СОУ “Щастливо дете”. Училището:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ' - graham-acosta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Работна сесия “Община без отпаднали ученици”

Оряхово, 10-12 септември 2008

slide2
Казус: СОУ “Щастливо дете”
 • Училището:
 • 16 паралелки, 27 учители, 340 ученици, подготвителен клас, целодневно обучение в начален етап, остаряла МТБ, делегиран бюджет
 • Общината:
 • Население 15 000, безработица 12,6%, висок процент икономическа емиграция, мултиетнически състав на населението
slide3
Отпаднали 07 / 08 учебна година:

Общо 3,6 %, в т.ч.:

Начален етап- 0,5 %

Прогимназиален етап- 2,5%

Гимназиален- 0,6 %

Основни причини за отпадане:

Етно-културни

Социално-икономически

Образователни

Етно-културни

Казус: СОУ “Щастливо дете”Проблемът отпадане от училище
slide4
Проблемите
 • Липсата на точни данни за броя на децата в задължителна училищна възраст;
 • Липсата на обективен и задълбочен анализ на причините за отпадане на училищно ниво;
 • Слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им;
 • Липсата на адекватна комуникация с тях;
 • Липсата на педагогически опит за работа в мултиетническа среда;
 • Липсата на училищна стратегия за работа с родителите на децата с асоциално поведение и превенция на отпадането;
 • Липсата на доверие към училищната институция;
 • Академичният стил на учебните програми и големия обем на информация в урочните единици;
 • Липсата на диалог с останалите институции имащи отношение към децата;
 • Липсата на подкрепяща среда около училището;
 • Социално- икономически причини.
slide5

УЧЕНИЦИ

привличане и задържане

УЧИТЕЛИ

мотивиране

РОДИТЕЛИ

партньори

Планиране

Фокусиране на работата върху :

slide6
Посоките
 • Изработване на система за по пълно събиране на информация за броя на децата в задължителна училищна възраст:
 • Данни от общината;
 • Данни от ДГ;
 • Обществените възпитатели, неформални лидери в общността;
 • Данни от личните лекари.
slide7
Посоките

2. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТПАДАНЕ НА УЧИЛИЩНО НИВО

 • Затворената институция = неработеща институция;
 • Липсата на диалог с останалите институции имащи отношение към децата;
 • Липсата на подкрепяща среда около училищната институция;
 • Липса на публични изяви на децата;
 • Липса на извънкласни и извънучилищни дейности;
 • Слабата заинтересованост от страна на училищния екип към проблемите на отделното дете, към проблемите на класа, на училището;
 • Липсата на увереност и самочувствие при учителите;
 • Нежелание за промяна.
slide8
Посоките

3. Преосмисляне и планиране на работата с родителите

 • Алтернативи на традиционната родителска среща;
 • Изработване на стратегия за работа с родителската общност;
 • Възможност да признаем собствените си грешки и желанието за промяна;
 • Умението да кажем, че имаме нужда от тяхната помощ;
 • Родителите партньори и хора с идеи;
 • Разпределението на отговорности и ангажименти;
slide9
Посоките

4.ПРОМЯНА В САМОЧУВСТВИЕТО И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ

 • Мотивиране, чрез успехите на децата на учителския екип;
 • Подкрепата от страна на експертите от РИО – Враца;
 • Участия в регионални и национални конференции с представяне на добри практики;
 • Ефективна система от вътрешно методически форми на квалификации;
 • Участия на учители в обучителни семинари;
 • Подкрепата на местните, регионалните и национални власти за реализиране на идеите на училищната общност;
 • Прилагане на гъвкави учебни програми в рамките на ЧК, СИП и клубните форми.
slide10
Училищна политика за добро управление (училищна стратегия)...Раздел VІ. Превенция на отпадането
 • Обща цел– Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес
 • Конкретни цели:

І. Намаляване броя на отпадащите ученици с 30 %.

ІІ. Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадането (подобряване на взаимоотношенията с институциитеи родителите)

slide11
Посоките

5.ПРЕВРЪЩАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В МЯСТО В КОЕТО ВСЯКО ДЕТЕ ИМА МЯСТО ЗА ИЗЯВА

 • Промяна в УУП- включване на СИП;
 • Създаване на клубни форми на работа;
 • Организиране на различни конкурси и училищни инициативи;
 • Участие в общински и областни състезания и олимпиади;
 • Подобряване на системата за провеждане на консултации;
 • Гарантирането на личната свобода и достойнството на децата;
 • Възможност за участие в училищния живот, като партньори;
 • Възможност за чести срещи с представители на различни институции външни на училището;
slide12
Още няколко идеи

1.Използване на целия човешки ресурс – полиция, кмета, неформалните лидери, обществени възпитатели, програми за временна заетост;

2.Въвеждане на тетрадка в която се вписват отсъстващите ученици до края на първия учебен час;

3.Създаване на училищен съвет за изграждане на позитивна училищна среда и превенция на агресията;

4.Кръжоци/според желанията на децата/ реализирани съвместно от учители и родители на доброволен принцип;

slide14
Зависещи от училището

Вътрешно училищна квалификация

Интерактивност на обучението

ИКД, ориентирани към интересите на ученика

Включване на родителите във всички форми на училищния живот

Осигуряване на безопасна и сигурна среда ( превенция овладяване на агресията)

Зависещи от общината

Възстановяване на ученическото хранене

Финансово стимулиране на реинтеграцията

Обновяване на МТБ

Осигуряване на безопасна и сигурна среда (охрана и видео наблюдение на училището)

ОБЩИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО
slide15
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Начален етап:

 • Идентифициране на деца в риск от отпадане
 • Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата
 • Интеркултурно обучение

( родители + учители)

slide16
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Прогимназиален етап:

 • Гражданско образование с приоритет на здравно образование и професионално ориентиране
 • Ученическо самоуправление
 • Индивидуална работа с деца в риск (часовете за консултации)
 • Въвеждане на целодневно обучение
 • Осигуряване на безплатни учебници
slide17
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Гимназиален етап:

 • 1. Ученическо самоуправление

( привличане на ученическия съвет в превенцията)

 • 2. Взаимодействие между институциите за наблюдение на детския труд
 • 3. Ролята на класния ръководител (индивидуална работа с децата в риск)
slide18
Индикатори

Брой отпаднали ученици

Брой отсъствия

Успеваемост

Брой обхванати деца в ИКД

Наложени наказания на ученици

Наложени санкции на родители

Източници на инф.

Данни от инф. система Админ

Училищна документация

Обратна връзка с родители

Обратна връзка с ученици

Информационна система на общината

Мониторинг и оценка
slide19
УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО е съобразена със:
 • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 (Раздел VІІ)
 • Проектът за План за действие за превенция и намаляване на отпадането от училище 2007-2010
 • Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009
slide20
Авангардни идеи
 • Стипендии за деца, които участват в процеса на превенция на отпадане (деца-обучават-деца)
 • Разширяване на обхвата на целодневното обучение до VІІІ клас в национален мащаб
 • Материално стимулиране на училище което успешно реинтегрира отпаднали ученици
 • Назначаване на организатор на неформалния училищен живот във всяко училище (учител ИКД)
slide21
За повече информация и консултации:

Екипът мечта