z klady etnictv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základy účetnictví

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Základy účetnictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Základy účetnictví. 4. tématický okruh: Účetní cyklus. Systém účetních zápisů. účetnictvím se rozumí soustavné vedení záznamů o hospodářské činnosti soustavnost nutno chápat ve dvou dimenzích (tj. soustavný jako neustálý a soustavný jakožto systémový – ucelený)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základy účetnictví' - gordy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z klady etnictv

Základy účetnictví

4. tématický okruh:

Účetní cyklus

syst m etn ch z pis
Systém účetních zápisů
 • účetnictvím se rozumí soustavné vedení záznamů o hospodářské činnosti
 • soustavnost nutno chápat ve dvou dimenzích (tj. soustavný jako neustálý a soustavný jakožto systémový – ucelený)
 • kombinace časových a věcných záznamů zachycovaných do účetních knih
 • východiskem je tzv. účtovací cyklus
tovac cyklus etapy
Účtovací cyklus - etapy

0) sestavení zahajovací rozvahy

 • otevření účetních knih
 • běžné účtování transakcí
 • uzavření účetních knih (tzv. účetní uzávěrka)
 • příprava a sestavení účetních výkazů (tzv. účetní závěrka)

1)otevření účetních knih (na počátku dalšího účetního období)…

zahajovac rozvaha
Zahajovací rozvaha
 • sestavuje se pouze k okamžiku zahájení podnikatelské činnosti a za normálních podmínek se tato etapa v průběhu existence podniku neopakuje
 • měla by obsahovat soupis majetku, dluhů a vlastního kapitálu účetní jednotky k tomuto okamžiku
 • zahajovací rozvaha se podle českého zákona o účetnictví sestavuje i v případě jiných situacích než je zahájení činnosti (viz §19, odst. 1 – např. ke dni vstupu do likvidace, ke dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkurzu, aj.) – jedná se ovšem o nestandardní situace
otev en etn ch knih
Otevření účetních knih
 • 2 hlavní součásti:
  • vymezení formy účetních knih a prostoru pro jednotlivé účty
  • zápis počátečních zůstatků na stavové účty podle rozvahy na počátku období
formy etn ch knih
Formy účetních knih
 • účetní formou se rozumí podoba zpracování záznamů
 • znaky účetních knih:
  • vztah časových a věcných zápisů (synchronní vs. nesynchronní zápisy)
  • počet účetních knih (1, 2 či více)
  • technika uskutečňování záznamu (papírová forma – přepisovací či propisovací, elektronická forma)
z pis po te n ch z statk
Zápis počátečních zůstatků
 • podle rozvahy k počátku účetního období:
  • buď převzetím rozvahových stavů (sólo zápis), anebo
  • účtováním zůstatků přes Počáteční účet rozvažný (tj. podvojný zápis) – takto to požadují české účetní předpisy
b n tov n transakc
Běžné účtování transakcí
 • pro účtování operací platí pravidla uvedená minule:
  • u rozvahových účtů se přírůstky zachycují na stranu počátečního zůstatku a úbytky na stranu opačnou
  • u výsledkových účtů se na výnosových účtech účtuje na stranu Dal a na nákladových účtech na stranu Má dáti
etn uz v rka uzav en etn ch knih
Účetní uzávěrka(uzavření účetních knih)
 • doúčtování všech transakcí daného roku
 • věcná kontrola správnosti účetnictví
 • formální kontrola správnosti účetnictví
 • uzavření účtů
do tov n operac
Doúčtování operací
 • rozsah doúčtování všech transakcí daného roku do značné míry závisí na požadavcích konkrétních předpisů
 • nicméně existuje určitá skupina operací, která se objevuje téměř vždy (výpočet daně ze zisku; vyloučení výnosů a nákladů z výsledku hospodaření, které se nevztahují k běžnému účetnímu období; doúčtování operací v souvislosti s inventarizací; reklasifikace aktiv a dluhů, aj.)
kontrola v cn spr vnosti
Kontrola věcné správnosti
 • věcnou správností účetnictví se rozumí shoda skutečného stavu jednotlivých druhů aktiv a dluhů se stavem účetním
 • nástrojem zajištění věcné správnosti účetnictví je inventarizace
inventarizace
Inventarizace
 • sled několika operací a skládá se z:
  • přesného zjištění skutečného stavu A a D
  • porovnání skutečných stavů se stavy účetními
  • zjištění případných inventarizačních rozdílů
  • prošetření a objasnění každého rozdílu a určení jeho příčiny
  • vypořádání inventarizačních rozdílů
  • přijetí opatření s cílem minimalizovat vznik rozdílů
inventura
Inventura
 • jedna ze součástí (nejznámější) inventarizace
 • podle povahy aktiv a pasiv se rozlišuje inventura fyzická a dokladová
 • výsledky inventury se zapisují do inventurních soupisů, které podepisuje osoba odpovědná za provedení inventarizace
 • druhy inventury:
  • průběžná - u zásob účtovaných podle druhů a dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo
  • periodická - k okamžiku sestavení účetní závěrky
vypo d n inventariza n ch rozd l
Vypořádání inventarizačních rozdílů
 • rozdíly mohou být buď kladné (přebytky) či záporné (manka, ztráty)
 • přebytky a manka či ztráty je nutné účetně vypořádat, tj. provést takové účetní zápisy, které uvedou účetní stavy do souladu se skutečností
 • rozdíly se účetně zachytí do období, ve kterém byly zjištěny
opat en proti vzniku rozd l
Opatření proti vzniku rozdílů
 • ne vždy je možné eliminovat riziko vzniku manka (např. z důvodu technologických –vypařování lihu, atd.)
 • opatření mají spíše zabraňovat zpronevěře a rozkrádání
 • v případě zanedbaných povinností se též vyvozuje odpovědnost (zejména hmotná) u oprávněných osob
 • z tohoto důvodu se rozlišují manka do normy (přirozené úbytky obvyklé v rámci druhu podnikání) od mank nad normu (již hmotná odpovědnost)
 • předpis úhrady ztrát v důsledku manka nad normu je nutné samozřejmě zachytit v účetnictví
 • u některých aktiv manka principielně nevznikají – např. pokud se ztratí peníze z pokladny, je pokladník povinen vzniklý rozdíl uhradit
v znam inventarizace
Význam inventarizace
 • kromě základního nástroje kontroly věcné správnosti účetnictví má inventarizace i další funkce
 • její pravidelné a řádné provádění je jedním z prostředků bránících zpronevěrám majetku
 • v rámci inventarizace se zjišťuje nejen, zda účetní údaje odpovídají skutečnosti z hlediska fyzického, ale též účetní jednotka zkoumá, zda účetní ocenění aktiv odpovídá jejich skutečnému (tržnímu) ocenění
 • pokud je tržní cena aktiva nižší než účetní, potom účetní jednotka musí tento fakt v souladu se zásadou opatrnosti zachytit do účetnictví
kontrola form ln spr vnosti
Kontrola formální správnosti
 • kontrola formální správnosti účetnictví je třetím úkonem v rámci účetní uzávěrky
 • při kontrole formální správnosti se vychází z vnitřní provázanosti účetnictví
 • při kontrole (pomocí kontrolních součtů) se využívají klíčové vazby, které by měly být dodrženy, aby bylo účetnictví alespoň po formální stránce správné
kontroln sla v et
Kontrolní čísla - výčet
 • suma PZ (KZ) všech aktivních účtů se musí rovnat sumě PZ (KZ) pasivních účtů
 • obrat strany MD všech syntetických účtů se musí rovnat obratu D těchto účtů (za měsíc, kumulovaně od počátku období i za celé období)
 • suma částek v účetních dokladech se musí rovnat deníkovému obratu
 • deníkový obrat se musí rovnat obratu MD a obratu D všech syntetických účtů
 • deníkový obrat se musí rovnat obratu stranu MD a obratu D všech analytických účtů (pokud analytika je uzavřenou soustavou)
 • počáteční stavy, obraty MD, obraty D a konečné stavy všech analytických účtů k jednomu syntetickému se musí v úhrnu rovnat odpovídajícím údajům příslušného účtu syntetického
opravy chyb
Opravy chyb
 • pokud se při účetní uzávěrce přijde na chyby v účetnictví, je nutné tyto chyby opravit, např.:
  • škrtnutím
  • stornováním (klasické, červeně)
  • doplňkovým zápisem
 • při opravě chyb se musí dodržet několik pravidel
opravy etn ch z znam
Opravy účetních záznamů
 • nesmějí vést k:
  • neúplnosti
  • neprůkaznosti
  • nesprávnosti
  • nesrozumitelnosti
  • nepřehlednosti
 • musí být prováděny tak, aby bylo možno určit:
  • osobu zodpovědnou za provedení každé opravy
  • okamžik jejího provedení
  • zjistit obsah opravovaného účetního záznamu před opravou a po opravě
uzav en t
Uzavření účtů
 • zjištění obratů MD a D jednotlivých syntetických účtů
 • převod obratů výsledkových účtů na účet hospodářského výsledku (u nás se nazývá Účet zisků a ztrát)
 • výpočet konečných zůstatků na rozvahových účtech a vyznačení konečného zůstatku v hlavní knize
 • uzavření účetnictví převodem konečných zůstatků rozvahových účtů a konečného zůstatku na Účtu zisků a ztrát na zvláštní účet - Konečný účet rozvažný
etn z v rka vod
Účetní závěrka(úvod)
 • je vyvrcholením celoroční práce a předkládá uživatelům informace určitým způsobem utříděné
 • skládá se z účetních výkazů a přílohy k účetním výkazům
 • počet, druh a podoba účetních výkazů se mohou v jednotlivých úpravách účetnictví lišit
etn z v rka mo n sou sti
Účetní závěrka(možné součásti)
 • rozvaha (bilance, výkaz o finanční pozici)
 • výsledovka (výkaz zisku a ztráty)
 • výkaz o peněžních tocích (výkaz cash-flow)
 • výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
 • výkaz o souhrnném výsledku hospodaření
 • příloha k účetní výkazům
z kladn p edpoklady sestaven etn z v rky
Základní předpoklady sestavení účetní závěrky
 • účetní jednotka
 • trvání účetní jednotky
 • peníze jako měřící jednotka
 • účetní období (12 po sobě jdoucích měsíců – může být, ale nemusí být shodné s kalendářním rokem)
obecn uzn van etn z sady
Obecně uznávané účetní zásady
 • neexistuje jejich přesný exaktní výčet, jedná se o postupy, které si našly své místo v účetnictví v průběhu času
 • pohled na význam a obsah jednotlivých zásad se v čase může měnit
n kter ze z sad
Některé ze zásad
 • zásada konzistence (stálost používaných metod)
 • zásada bilanční kontinuity
 • zásada zákazu kompenzace
 • zásada opatrnosti
 • realizační princip
 • zásada souměření výnosů a nákladů
oce ov n ve f
Oceňování ve FÚ
 • pod pojmem oceňování prvků účetních výkazů se tradičně chápe proces určení peněžní částky, kterou jsou oceněny tyto prvky
 • kvalita oceňování je klíčovým prvkem pro získání užitečné informace
vztah oce ov n v kazy rozhodov n
Vztah oceňování – výkazy - rozhodování

Individuální ocenění aktiva

Individuální ocenění dluhu

Ocenění

nedokončené výroby a

hotových výrobků

Souhrnné ocenění aktiv

Souhrnné ocenění dluhů

Výše nákladů

Výše vlastního kapitálu

Výše hospodářského

výsledku

Bilanční suma

A to vše má vliv na velikost dividend, daní, hodnoty ukazatelů finanční analýzy

a odvozeně i na rozhodování uživatelů účetních informací

mo n oce ovac z kladny
Možné oceňovací základny
 • historické ceny
 • běžné tržní ceny
 • současná hodnota budoucích peněžních toků
historick ceny po izovac ceny
Historické ceny(pořizovací ceny)
 • aktiva jsou oceněna v částce peněz či peněžních ekvivalentů zaplacených při získání konkrétního aktiva v okamžiku jeho nabytí;
 • dluhy jsou oceněny v částce očekávané platby potřebné k uspokojení tohoto závazku v rámci běžné podnikatelské činnosti
b n ceny
Běžné ceny
 • běžná cena se může vyskytovat v několika variantách:
  • běžná tržní cena na vstupu
  • běžná tržní cena na výstupu
  • tzv. fair value (řádná hodnota, reálná hodnota – hypotetická tržní cena)
b n cena obnovy reproduk n cena
Běžná cena obnovy(reprodukční cena)
 • aktiva jsou zaznamenána v částce, jež by musela být zaplacena za stejné či obdobné aktivum pořizované v současnosti
 • závazky v nediskontované částce požadované k uhrazení závazku za současných podmínek
b n cena pozbyt realiza n cena
Běžná cena pozbytí(realizační cena)
 • aktiva jsou vykázána v částce, kterou je v současnosti možno získat běžným prodejem aktiva
 • závazky v nediskontované částce uspokojující splnění dlužnické povinnosti v rámci běžné podnikatelské činnosti
fair value re ln hodnota
Fair value(reálná hodnota)
 • fair-value aktiva (dluhu) je částka, za niž by mohlo být aktivum nakoupeno či směněno (dluh mohl být vyrovnán) za obvyklých podmínek mezi znalými a ochotnými partnery při běžné transakci
sou asn hodnota
Současná hodnota
 • aktiva jsou vyjádřena v současné hodnotě budoucích čistých peněžních přítoků, které jsou očekávány, že budou vygenerovány daným aktivem v běžném podnikatelském procesu
 • dluhy jsou oceněny v diskontované výši budoucích čistých peněžních odtoků z podniku
zp sob oce ov n
Způsob oceňování
 • oceňování ve finančním účetnictví probíhá ve dvou rovinách, a to:
  • k okamžiku uskutečnění účetního případu
  • ke konci rozvahového dne
 • zatímco v prvním případě se položky oceňují ve skutečných pořizovacích cenách, které byly vynaloženy na získání aktiva, v druhém případě je možné uvažovat o ocenění jakoukoliv oceňovací základnou (záleží vždy na požadavcích konkrétních účetních norem)
z sada oce ov n v hc
Zásada oceňování v HC
 • vedle dříve uvedených obecně uznávaných zásad se můžete též setkat se zásadou oceňování v historických cenách
 • hlavní výhodou je, že tento přístup (v návaznosti na metodický prvek dokladovost) omezuje subjektivní vlivy při vstupu údajů do účetního zpracování
slabiny oce ov n v hc
Slabiny oceňování v HC
 • rozdílnými účetními politikami lze ovlivnit, jaká část historických pořizovacích nákladů se stane složkou výsledku hospodaření a která zůstane v rozvaze
 • závažnějším nedostatkem historických cen je postupná ztráta relevance historické ceny pro rozhodování; s prodlužujícím se časovým horizontem mezi sestavením rozvahy a pořízením aktiva se totiž snižuje vypovídací schopnost historické ceny a stává se tak téměř nepotřebnou pro rozhodování o budoucím vývoji
d sledek
Důsledek
 • snaha o oceňování položek ve vazbě na aktuální vývoj tržních cen
 • prosazuje se zejména u položek, u kterých tržní cena je spolehlivě zjistitelná
 • hlavní oceňovací bází (alespoň ve světě) se postupně stává fair value (zejména u investic, ale i u jiných položek)
ad