slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podstawowe informacje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Podstawowe informacje - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników. Podstawowe informacje. Badanie na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawowe informacje' - gordon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników.

podstawowe informacje
Podstawowe informacje
 • Badanie na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.
 • 55 ankieterów wolontariuszy – studentów Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Gospodarki i Planowania Przestrzennego
 • Badanie przeprowadzone w obu miastach 2 i 9 maja 2011 r.
 • Informacje do mieszkańców o badaniu na stronie internetowej obu Urzędów oraz na tablicach ogłoszeń.
 • Kwestionariusz wykorzystany w badaniu został opracowany przez Związek Miast Polskich i stanowi część realizowanego dla samorządów projektu
 • Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, prostej próbie losowej adresów (wypełnionych ankiet – Podkowa: 236, Brwinów:353)
 • Badanie całkowicie poufne.
 • Badanie przeprowadzone na gospodarstwach domowych metodą deliberatywną.
zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 1
Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (1)
zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 2
Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (2)
 • Zainteresowanie to głównie ujawnia się w rozmowach z sąsiadami na temat tego, co dzieje się w gminie, choć w obydwu przypadkach wyjątkowo wysoki odsetek gospodarstw domowych zadeklarował również korzystanie ze strony internetowej urzędu. W Podkowie nieco częściej niż w Brwinowie rozmawia się z radnymi, zaś w Brwinowie chętniej uczestniczy w zebraniach z przedstawicielami urzędu czy radnymi (zwłaszcza na terenach wiejskich).
zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 3
Poziom zaangażowania w życie społeczności lokalnej jest w obydwu gminach zbliżony, choć nieco wyższy w Podkowie. Zarówno w Podkowie, jak i w Brwinowie ponad 40% domostw zadeklarowało, iż ktoś z domowników aktywnie angażuje się w życie gminy, a około 10%, że wszyscy, co łącznie daje 59% domostw zaangażowanych w Podkowie i 54% w Brwinowie.Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (3)
zaanga owani cho niezbyt ch tnie si udzielaj cy w organizacjach pozarz dowych mieszka cy 4
Zaangażowani, choć niezbyt chętnie się udzielający w organizacjach pozarządowych mieszkańcy (4)
 • Deklaracja, że ktoś z gospodarstwa domowego angażuje się w życie gminy częściej współwystępuje z deklaracją, że ktoś udziela się w organizacji lokalnej.
 • Jednak w obydwu gminachistnieją inne niż przynależność do organizacji lokalnych formy angażowania się w życie społeczności lokalnych.
uczestnictwo w organizacjach spo ecznych 1
Uczestnictwo w organizacjach społecznych (1)

Brwinów

8,8% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w lokalnej organizacji;

spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji lokalnej zdecydowana większość (66,7%) to mieszkańcy miasta;

8,6% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w ponadlokalnej organizacji;

spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji ponadlokalnej 35,5% przyznało, że ta organizacja / organizacje podejmują działania na terenie gminy Brwinów.

Podkowa Leśna

15,2% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w lokalnej organizacji;

14% domostw zadeklarowało, że ktoś z domowników udziela się w ponadlokalnej organizacji;

spośród domostw, które zadeklarowały, że ktoś z domowników udziela się w organizacji ponadlokalnej 32,4% przyznało, że ta organizacja / organizacje podejmują działania na terenie gminy Podkowa Leśna.

uczestnictwo w organizacjach spo ecznych 2
Uczestnictwo w organizacjach społecznych (2)

Z badania wynika, iż w stosunkowo niewielu domostwach ktoś działa w lokalnej organizacji, przy czym odsetek takich domostw jest znacznie wyższy w Podkowie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele:

 • ogólna niechęć do działania na rzecz społeczności lokalnej w formie zorganizowanej,
 • niewystarczająca liczba organizacji lokalnych,
 • profil działalności organizacji, który odpowiada tylko wybranej grupie mieszkańców,
 • kwestie personalne przejawiające się niechęcią do osób, które w takich organizacjach działają (w przypadku niewielkich społeczności lokalnych czynnik niezwykle istotny).
znajomo lgd zielone s siedztwo
W Brwinowie

21,8% domostw słyszało o jego istnieniu

spośród tych domostw, które słyszały 65,6% wiedziało, że można za jego pośrednictwem pozyskać dotacje unijne

spośród tych domostw, które słyszały, że takie dotacje można uzyskać od Stowarzyszenia 11,6% zadeklarowało, że ktoś z domowników uczestniczył w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków unijnych, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia

W Podkowie Leśnej

39,3% domostw słyszało o jego istnieniu

spośród tych domostw, które słyszały 77,9% wiedziało, że można za jego pośrednictwem pozyskać dotacje unijne

spośród tych domostw, które słyszały, że takie dotacje można uzyskać od Stowarzyszenia 15,9% zadeklarowało, że ktoś z domowników uczestniczył w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków unijnych, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia

Znajomość LGD Zielone Sąsiedztwo
gmina wobec aktywno ci mieszka c w
Te domostwa, w których ktoś udziela się w lokalnej organizacji zdecydowanie częściej twierdzą, iż władze gminy sprzyjają społecznej aktywność jednak odsetek gospodarstw, które nie mają w tej kwestii rozeznania jest stosunkowo duży.Gmina wobec aktywności mieszkańców
wsp praca pomi dzy gmin a organizacjami pozarz dowymi

pyt.12. ocena współpracy władz gminy z organizacjami

pozarządowymi (Podkowa)

50

45

40

37,7

35

36,1

30

32,1

procent

25

25,0

20

21,4

15

17,2

14,3

10

5

7,1

6,6

2,5

0

bardzo słaba

słaba

średnia

dobra

bardzo dobra

ogółem

domostwa, w których ktoś udziela się w lokalnej organizacji

Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi
 • Ogólna ocena wystawiona przez wszystkie przebadane domostwa jest bardziej korzystna dla władz Podkowy
 • Jednak, gdy uwzględnimy jedynie te gospodarstwa, w których ktoś udziela się takiej organizacji, a zatem teoretycznie posiada lepsze rozeznanie w tej kwestii, współpraca gminy Brwinów z NGO jest lepiej oceniana aniżeli w Podkowie.
solidarni czy nieufni 1
Solidarni czy nieufni? (1)
 • Wtych gospodarstwach, w których wszyscy angażują się życie gminy zdecydowanie przeważa opinia, iż wśród mieszkańców Podkowy dominuje solidarność i dbałość o dobro wspólne
 • Jednak w Brwinowiew tych gospodarstwach, w których wszyscy angażują się w życie gminy, odsetek gospodarstw domowych, które są przekonane o tym, iż wśród mieszkańców gminy przeważa nieufność, ostrożność i interes prywatny, jest wyższy niż wśród tych, w których nikt takiego zaangażowania nie przejawia.
solidarni czy nieufni 2
Solidarni czy nieufni? (2)

Sposób postrzegania relacji międzyludzkich w gminie nie jest jednak związany z przynależnością do lokalnych organizacji pozarządowych.

gmina jako miejsce do ycia
Podkowa Leśna jest miastem przyjaznym dla mieszkańców. Przeważają opinie, że to dobre miejsce do życia. Brwinów, z kolei, jest gminą średnio przyjazną. Gmina jako miejsce do życia
poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie
Jeszcze lepiej podkowianie oceniają swój poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie. Przeważa kategoria zdecydowanie zadowolonych. Mieszkańcy Brwinowa są natomiast pomiędzy „średnio” a „raczej” zadowoleni, jednak dają się tu zauważyć duże kontrasty, najmniej zadowoleni są mieszkańcy Parzniewa, Milęcina, Kotowic i Falęcina. Poziom zadowolenia z zamieszkiwania w gminie
ocena warunk w ycia w podkowie le nej
Ocena warunków życia w Podkowie Leśnej

Mieszkańcy Podkowy (zgodnie z przypuszczeniami) najwyżej oceniają fakt obecności przyrody w otoczeniu człowieka, najniżej natomiast czystość miejsc publicznych, estetykę budynków publicznych oraz czystość środowiska naturalnego.

ocena warunk w ycia w gminie brwin w
Ocena warunków życia w gminie Brwinów

Czystość powietrza, obecność przyrody oraz jakość wody powyżej oceny neutralnej, przy czym wartości te są bliższe ocenie „średniej” niż „raczej dobrej”, odbiór śmieci i możliwości ich segregacji najwyżej, zaś czystość oraz dbałość instytucji publicznych o stan środowiska przyrodniczego najniżej (poniżej oceny neutralnej).

zachowania proekologiczne
Zachowania proekologiczne.

Mieszkańcy żądając większej czystości, jednocześnie sami podejmują różnego rodzaju działania proekologiczne: zdecydowana większość segreguje odpady i wyrzuca do specjalnych pojemników zużyte baterie, tonery, świetlówki. Poziom świadomości ekologicznej jest zatem w Podkowie i Brwinowie stosunkowo wysoki.

slide22
Ocena kultury, sportu i rekreacji w gminie Brwinów (u góry) i Podkowa Leśna (na dole) a poczucie solidarności

Za każdym razem domostwa,które wyraziły przekonanie, iż w gminie przeważa poczucie solidarności i dbałość o dobro wspólne wyżej oceniają wymienione możliwości oraz miejsca, w których mogą zaspokajać swoje potrzeby w tym zakresie. Być może zwykły kontakt z innymi ludźmi, wspólne odwiedzanie tych samych miejsc, spacerowanie, czynne uprawianie sportu wpływają na postrzeganie innych jako ludzi otwartych, solidarnych i zainteresowanych dobrem wspólnym.

podsumowanie
Podsumowanie
 • Niskie uczestnictwo w organizacjach społecznych, przy dużym poczuciu działalności na rzecz społeczeństwa lokalnego, inne formy angażowania się w życie gminy.
 • Brwinów jest gminą kontrastów pod względem poziomu zadowolenia z zamieszkiwania w gminie, dostępności transportu zbiorowego, zainteresowania życiem gminy, sposobami pozyskiwania informacji o gminie.
 • Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców oraz idąca za tym aktywność.
 • Niska ocena dostępności miejsc pracy oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości.
 • Niska ocena czystości miejsc publicznych, estetyki budynków publicznych i dbałości instytucji publicznych o czystość środowiska przyrodniczego.
 • Średnia ocena możliwości transportu zbiorowego w gminie Brwinów (w kontekście planów dotacji dla lokalnych przewoźników).
 • Adekwatnie określone przedsięwzięcia jakie mogą być realizowane przez gminy ze środków z Odnowy Wsi.
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę.
 • Badanie przeprowadziła grupa studentów z Uniwersytetu Warszawskiego a koordynowała je oraz opracowała wyniki dr Dorota Mantey.