wojew dztwo kujawsko pomorskie sytuacja na rynku pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy. Przysiek, 19.11.2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sytuacja na rynku pracy w wojew dztwie kujawsko pomorskim
Wysoka skala bezrobocia – w końcu września 2012 roku w województwie było zarejestrowanych 137 300 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 16,7% (przy średniej krajowej 12,4%); jedynie w Bydgoszczy i Toruniu stopa bezrobocia jest niższa niż średnia krajowa;SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
sytuacja na rynku pracy w wojew dztwie kujawsko pomorskim1
Utrzymujące się wewnętrzne - regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy, (Bydgoszcz, Toruń - reszta województwa). Rozpiętość powiatowej stopybezrobociawyniosła 3,32 (ile razy wartość najniższa mieści się w wartości najwyższej).SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
sytuacja na rynku pracy w wojew dztwie kujawsko pomorskim2
Utrzymująca niekorzystna się struktura społeczno-demograficzna bezrobotnych :

wśród ogółu bezrobotnych - 92,3% (126 794 osoby) stanowią osoby posiadające status będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49). (kraj 90,7%)

duży udział osób długotrwale bezrobotnych (75 188 osób) – 54,8% (kraj: 50,9%);

wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet (77 441 osób) – 56,4% (kraj: 53,4%);

44,2% ogółu bezrobotnych zamieszkuje na wsi (60 694 osoby) (kraj: 43,2%);

znaczne bezrobocie młodzieży – osoby do 25 roku życia (29 398 osób) – 21,4% (kraj: 20,4%);

znaczne bezrobocie wśród osób powyżej 50 roku życia (27 425 osób) – 20,0% (kraj: 22,5%);

utrzymujące się bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych (6159 osób) - 4,5% (kraj: 5,4%);

niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych – 60,5% bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego (83 129 osób), (kraj: 54,5%);

utrzymujący się znaczny udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (44 931 osób), 32,7% (kraj: 29,7%).

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
sytuacja na rynku pracy w wojew dztwie kujawsko pomorskim3
SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
 • Wskaźniki rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg BAEL (w końcu II kwartału 2012):
 • współczynnik aktywności zawodowej, charakteryzujący udział ludności aktywnej zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat więcej w województwie wyniósł 57,6% (o 1,2 pkt. proc więcej niż w Polsce);
 • wskaźnik zatrudnienia, czyli procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, wynosił 50,5% (było to o 0,3% mniej niż w kraju)
 • niski wskaźnik zatrudnienia wybranych grup:
  • osób w wieku 15 – 24 lata: w województwie – 25,4% (o 0,5 pkt. proc. więcej niż w kraju); w kraju – 24,9%
  • osób starszych – w wieku 55 – 64 lata: w województwie – 37,9% (o 0,5 pkt. proc. mniej niż w kraju); w kraju – 38,4%
  • kobiet – w województwie – 42,8% (o 0,8 pkt. proc. mniej niż w kraju); w kraju – 43,6%
slide12

FUNDUSZ PRACY (w tym EFS) na aktywizację bezrobotnych W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2004-2012

Źródło: opracowanie WUP w Toruniu.

Dla 2012 roku stan w dniu 16 listopada

slide20
Wolne miejsca pracy - w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

do urzędów pracy wpłynęło mniej ofert pracy niesubsydiowanej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – o 2221 (9,7%).

mniej osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie o 3282 osoby (5,5%),

W okresie styczeń - wrzesień 2012 roku (dane GUS) przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie wyniosło 244,6 tys. osób, co oznacza spadek – w odniesieniu do analogicznego okresu 2011 r. – o 0,7%, wobec wzrostu o 5,2% w analogicznym okresie roku poprzedniego (w Polsce w  odnotowano w tym okresie wzrost o 2,2%, wobec wzrostu o 3,8% w roku ubiegłym).

Utrzymuje się poziom zwolnień z przyczyn zakładu pracy w okresie I-IX 2012 r. pracodawcy 57 razy zgłaszali do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia łącznie 1957 pracowników (w PUP w Bydgoszczy przyjęto 25 zgłoszeń dotyczących 1224 osób)

W końcu września br. w regionie zarejestrowanych było 3626 osób w tej grupie, które stanowiły 2,6% (w Polsce: 68 428 osób – 3,5% ogółu bezrobotnych, w województwie najwyższy udział w PUP w Bydgoszczy – 5,0%).

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

analiza por wnawcza wojew dztw w kontek cie realizacji cel w po kl 2007 2013
„Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów PO KL 2007-2013”

niski udział osób dorosłych (25 – 64 lata) kształcących się i dokształcających się - 3,8% (PL 4,5%)

niski udział osób z wykształceniem wyższym wśród ludności - 16,8% (PL – 20,7%);

Niski udział studentów wyższych szkół technicznych w ogólnej liczbie studentów – 1,5% (mniej tylko warmińsko-mazurskie, lubuskie)

jeden z dwóch regionów, w których na kierunkach technicznych nie kształcono żadnych doktorantów;

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności - 899 (zachodniopomorskie/ mazowieckie – ok.1300)

stosunkowo niska trwałość podmiotów zarejestrowanych w REGON – na 10 tys. ludności w regionie wyrejestrowano 75 (PL – 62);

niski udział firm z sektora usług, które ponosiły nakłady na działalność innowacyjną 6,6% (PL – 10,4%);

11,6% mieszkańców województwa żyje w gospodarstwach domowych bez osób pracujących (PL - 10%)

Źródło: MRR; Warszawa, wrzesień 2012 r.

co nas czeka
Co nas czeka ?

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza (2013 ……)

Coraz trudniejsza sytuacja finansowa powiatów/gmin

Reformy służb zatrudnienia (2013/ 2014/ 2015 ?):

zlecanie zadań agencjom zatrudnienia – aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych,

integracja stanowiska pośrednika z doradcą zawodowym,

profilowanie bezrobotnych (zdefiniowanie statusu osoby bezrobotnej),

większy wpływ efektywności zatrudnieniowej na podział środków,

integracja działań urzędów pracy z opieką społeczną,

wzrost roli poziomu regionalnego.

Strategia rozwoju województwa do 2020 r. (inteligentna specjalizacja, branże rozwojowe, „metropolia” – siłą pociągową regionu) – w kontekście zwiększania zatrudnienia

Nowy okres programowania (2014 …..) - z 20%/25% udziałem EFS

Zmiany demograficzne - a w związku z tym nadal szczególny nacisk kładziony będzie na osoby młode (30-) i starsze (50+)

slide26

Świadomość starzenia się społeczeństwa

Źródło: Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, czerwiec 2012

liczba os b w wieku nieprodukcyjnym na 100 os b w wieku produkcyjnym w latach 2010 2035 w osobach
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2010-2035 (w osobach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o prognozie ludności do 2035 r. z Banku Danych Lokalnych (BDL)

potrzeby os b starszych powy ej wieku aktywno ci zawodowej
Potrzeby osób starszych – powyżej wieku aktywności zawodowej
 • solidarność międzypokoleniowa – znaczenie rodziny – odpowiedzialność osób młodych za tę grupę
 • dostępność opieki zdrowotnej
 • pomoc i opieka społeczna (domy opieki, opieka domowa)
 • zwiększenie niezależności: dostosowanie komunikacji, dostępności usług
 • wsparcie aktywności społecznej
slide34

Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

tel.: (56) 669-39-00

fax: (56) 669-39-99

e-mail: wup@wup.torun.pl