slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
РАБОТА В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА PowerPoint Presentation
Download Presentation
РАБОТА В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА

play fullscreen
1 / 19

РАБОТА В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА

198 Views Download Presentation
Download Presentation

РАБОТА В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. РАБОТА В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА ДОБРИ ПРАКТИКИ в ОУ”Васил Левски” с.Караджово, общ.Садово, общ.Садово

 2. Различието е нашето богатство • ОУ”Васил Левски”с.Караджово е средищно. • В него се обучават 174 ученицив дневна и самостоятелна форма от 3 етноса – българи, турци и роми. • Персоналът в училище също е от трите етноса. • Съотношение – 74% роми, 16% българи и 10 % турци.

 3. Как се справяме с различието • Квалификация на персонала за работа в мултиетническа среда; • Обмяна на добри практики с колективи със сходни проблеми; • Работа с ЦМЕДТ”Амалипе”гр.Велико Търново – получаване на възможности и навременна методическа помощ ; • Включване в проекти, даващи възможност за уплътняване на свободното време на учениците.

 4. Квалификация на персонала за работа в мултиетническа среда Заедно с ЦМЕДТ”Амалипе” гр.Велико Търново НА ГОСТИ в ОУ”Г.Раковски” с.Голямо ново, обл.Търговище – обучение “Работа в мултикултурна среда” 24-26.06.2011г.

 5. Обмяна на добри практики с колективи със сходни проблеми На гости в ОУ”Граф Игнатиев” с.Граф Игнатиево тренинг: “Учене чрез преживяно” 31.10.2011г.

 6. Работа с ЦМЕДТ”Амалипе”гр.Велико Търново – получаване на възможности и навременна методическа помощ СИП”Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” Създаден през учебна 2004-2005 година и продължава своята дейност и до днес. Ръководител: Мая Здравкова

 7. Работа с ЦМЕДТ”Амалипе”гр.Велико Търново – получаване на възможности и навременна методическа помощ ПРОЕКТ„НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ” • Времетраене: януари 2010 г. – юни 2013 г. • Териториален обхват: училища от всички региони на България • Донор: Фондация „Америка за България” • Изпълнител: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”

 8. Проблеми, към които е насочен проекта • Отпадането на ромски ученици: от училище отпадат не само ромски деца и не всяко ромско дете е застрашено от отпадане. Но при ромчетата този проблем е широко разпространен и изисква целенасочени мерки за преодоляването му • Разпределение на учениците по образователна степен и по етнос по данни на МОМН сочи, че ромските деца в начална степен са 22,6 %, в прогимназиална – 16, 8 %, а в гимназиалните класове – едва 3,41 %. • Извод: от всеки сто ромски първокласници, само 14 стигат до горния курс, а и там далеч не всички остават до завършване на гимназиална степен на образование. Обратно – практически всяко влязло в първи клас българче и турче стигат до гимназиалната образователна степен

 9. Други проблеми, към които е насочен проектът • Голям брой безпричинни отсъствия: много от ромските деца отсъстват от училище – не винаги това се документира, но проблемът съществува • Нисък успех в училище: това е сериозна предпоставка за отпадане. Причините са множество, като не са свързани с интелектуални проблеми! • Нисък процент на ромските младежи, продължаващи в гимназии: на практика това също е отпадане от училище и е сериозна пречка пред образователната интеграция на ромските ученици. Проблемът е особено остър в селата и селските райони • Неучастие на ромските родители в дейността на училището

 10. Работа с ЦМЕДТ”Амалипе”гр.Велико Търново – получаване на възможности и навременна методическа помощ На посещение в МОМН и МТСП 2010 година

 11. Работа с ЦМЕДТ”Амалипе”гр.Велико Търново – получаване на възможности и навременна методическа помощ На посещение в МВР 2012 г.

 12. Работа с ЦМЕДТ”Амалипе”гр.Велико Търново – получаване на възможности и навременна методическа помощ • Център Амалипе подпомогна на голяма част от училищата да разработят допълнителни проекти, което привлече допълнителни средства към училищата – 25 училищата имаха одобрени проекти към ЦОИДУЕМ-ОУ»Васил Левски»с.Караджово е едно от тях. • Постигнато много добро партньорство и сътрудничество с местните общности. • Въведен е методът „ученици – ментори“, който дава много добри резултати

 13. Работа с ЦМЕДТ”Амалипе”гр.Велико Търново – получаване на възможности и навременна методическа помощ Откриване на учебната 2012-2013 година и откриване на нова спортна площадка В присъствието на временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ – Брайън Далтън, зам.областен управител на гр.Пловдив –г-н Грудев, Началник на РИО-Пловдив – инж.мениджър Иванка Киркова, кмет на Община Садово и председател на ОбС-Садово. По инициатива на Министър Цветан Цветанов с любезното съдействие на Министерството на физическото възпитание и спорта.

 14. Включване в проекти, даващи възможност за уплътняване на свободното време на учениците Музика и танци • 2009-2010г. - Проект: „Фестивал на фъстъка – изява на ученическото творчество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – две групи «Танцово изкуство» • 2010-2011г. – устойчивост на проекта – създадени групи по СИП»Танцово изкуство» и «Музика» • 2011-2012г. – освен тях в училище развиваха дейност клуб «Танци на народите» и «Музика на етносите» към проект «Шарена магия» • 2012-2013 – вокална група «Чучулига», вокална група «Палитра» и клуб «Танцово изкуство» Ръководител: Веселина Черпокова

 15. Включване в проекти, даващи възможност за уплътняване на свободното време на учениците Приложно изкуство • 2007-2008г. – Проект “Приложно-декоративното изкуство-стъпка към бъдеща реализация на етносите” по национална програма „Училището- територия на учениците” • 2008-2009г.- устойчивост на проекта – СИП”Приложно изкуство” • 2009-2010г. - Проект: „Фестивал на фъстъка – изява на ученическото творчество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, • 2011-2012г. Проект “Шарена магия” към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – ученическо ателие “Шарена магия” • 2012-2013г. Клуб “Шарена магия” Ръководител – Наталия Куценко

 16. Включване в проекти, даващи възможност за уплътняване на свободното време на учениците “Приятели на сцената и словото” Създадена през учебна 2010-2011 година и продължава дейността си. Ръководител – Станка Тонева

 17. Включване в проекти, даващи възможност за уплътняване на свободното време на учениците СИП “ФУТБОЛ” ръководител Васил Димитров Създадена през учебна 2004-2005 година и продължава дейността си.

 18. Включване в проекти, даващи възможност за уплътняване на свободното време на учениците ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация научебния процес“ Създадени са 5 групи ПИГ, които обхващат 62 % от учениците в училище.

 19. Благодаря за вниманието! Красимира Благоева Тел: 03102 2260, 0878 803 733 E-mail: krassi_trend_bl@abv.bg www.karadjovo.com