การสังเคราะห์
Download
1 / 13

????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

การสังเคราะห์ (synthesis). การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ กระบวนการรวบรวมองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด สิ่งของ ฯลฯ ผสมผสานกลมกลืนเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นสิ่งใหม่. ประโยชน์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????' - gloria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3023369

การสังเคราะห์ (synthesis)

 • การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ

 • กระบวนการรวบรวมองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด สิ่งของ ฯลฯ ผสมผสานกลมกลืนเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นสิ่งใหม่


3023369
ประโยชน์

 • ช่วยให้สามารถจัดระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายและระบบความคิดของเราได้อย่างเหมาะสม ช่วยย่นระยะเวลาในการคิด

 • เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการ “ถักทอ” องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 • สามารถนำมาใช้ได้กว้างขวางทั้งในเรื่องการสังเคราะห์แนวคิด แนวทางการปฏิบัติ

 • เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติธรรมชาติในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือทางความคิดที่สามารถสร้างมุมมองที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทำให้สามารถนำเสนอสิ่งต่างๆ ตามต้องการ ยกระดับทางความคิดของเราเป็นผู้เริ่มและนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ


3023369
วัตถุประสงค์

การคัดเลือกบางส่วนของสิ่งต่าง ๆ มาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ อย่างชัดเจน


3023369
ลักษณะของการสังเคราะห์ลักษณะของการสังเคราะห์

 • เป็นการถักทอหรือหลอมรวมองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ภายใต้โครงร่างเดียวกัน

 • เป็นการรวมประเด็นทั้งหมดแล้วเอามาสกัดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาถักทอหรือรวมกันใหม่

 • การสังเคราะห์ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีรูปลักษณะใหม่ คุณสมบัติใหม่แตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ เป็นเหมือนการทำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏออกมา เมื่อนำมารวมกับศักยภาพของสิ่งอื่น ๆ

 • การสังเคราะห์ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง มีคุณสมบัติใหม่ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ดีกว่าการหยิบแต่ละสิ่งมาใช้อย่างแยกจากกัน


3023369
วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์

1. นำข้อมูลที่มีมาจัดหมวดหมู่5

โดยสกัดเฉพาะประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์

2. ลำดับความคิดอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน

3. นำองค์ประกอบต่างๆ มารวมกันกลาย

เป็นสิ่งใหม่

4. นำมาใช้สรุปผล / จัดทำรายงาน /

กำหนดนโยบาย


3023369
ตัวอย่างวิธีการคิดเชิงสังเคราะห์

บอระเพ็ด

.....กรัม

ไครเครือ

.....กรัม

ขมิ้นชัน.....กรัม

อึ่งงิ้ม

.....กรัม

ลูกกระดอม

.....กรัม

ผสมผสานกัน


3023369
ตัวอย่างวิธีการคิดเชิงสังเคราะห์

การหาข้อสรุปที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เช่น การสรุปรายงานวิจัยหัวข้อ “การสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผล ต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน”

นำประเด็นของข้อมูลที่รวบรวมได้มาสังเคราะห์ โดย

ขั้นที่ 1 นำมาจัดหมวดหมู่

ขั้นที่ 2 คัดแยกประเด็นที่ซ้ำกันหรือคล้ายกันไว้ด้วยกัน

ขั้นที่ 3 นำข้อเสนอต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน

ขั้นที่ 4 ขมวดใจความให้เหลือเพียงประเด็นเดียวที่ ครอบคลุม ทำเช่นนี้กับทุกๆ ประเด็น

ขั้นที่ 5 นำมาจัดระเบียบใหม่ให้เป็นเรื่องใหม่ภายใต้หัวข้อ

และเค้าโครงเดียวกัน


3023369
ตัวอย่าง วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์ การสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

ปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน

การมีส่วนร่วม– ร่วมคิด/ร่วมตัดสินใจ/ร่วมวางแผน/ร่วมปฏิบัติ/ ร่วมรับผิดชอบ

ขั้นที่ 3สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และวางแผนการผลิตให้ทันกับคำสั่งซื้อ

ขั้นที่ 4สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผลิตทุกขั้นตอน


3023369
ปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชนปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน

องค์ประกอบของการจัดการความรู้– การตั้งเป้าหมาย/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การเก็บสะสมความรู้

ขั้นที่ 3 การจัดการความรู้ของ วสช. ประกอบด้วย การศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นที่ 4การเรียนรู้จาก วสช. ที่ประสบความสำเร็จและฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ


3023369
ปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชนปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน

องค์ประกอบของการบริหารจัดการกลุ่ม– ผู้นำ / คณะกรรมการ/สมาชิก /โครงสร้าง / กฎระเบียบ /วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ

ขั้นที่ 3 ประธานกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก มีการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ และสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาดำเนินกิจการ วสช. มีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พูดคุยกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้มีความสามารถประสานงานกับเครือข่ายได้ดี

ขั้นที่ 4ประธานมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ และมีคุณธรรม


3023369
ขั้นที่ ปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน5นำมาจัดระเบียบใหม่ให้เป็นเรื่องใหม่ภายใต้หัวข้อ และเค้าโครงเดียวกัน

ประธานมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ และมีคุณธรรม

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เพื่อการพึ่งตนเอง

วสช. เรียนรู้จาก วสช. ที่ประสบความสำเร็จและฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ

ปัจจัย

ภายใน วสช.

สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผลิตทุกขั้นตอน


3023369
เอกสารอ้างอิงปัจจัยภายในวิสาหกิจชุมชน

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2546. การคิดเชิงสังเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.


3023369

ขอให้มีความสุขกับการสังเคราะห์งานวิจัย

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์/โทรสาร 02 – 940 -6061

E-mail : research30@doae.go.th


ad