slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õýíòèé àéìãèéí ª ìíºäýëãýð ñóì PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õýíòèé àéìãèéí ª ìíºäýëãýð ñóì

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Õýíòèé àéìãèéí ª ìíºäýëãýð ñóì - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Õýíòèé àéìãèéí ª ìíºäýëãýð ñóì. ª ìíºäýëãýð ñóì íü Õóó ч íààð Ñýöýí õàí àéìãèéí Ìýðãýí ã¿íèé õîøóóíû íóòàãò 1923 îíä ª íäºðöàãààí óóëûí õîøóó íýðòýéãýýð áàéãóóëàãäñàí . 1925 îíîîñ Ñýöýí õàí àéìãèéí Çàñàã çàõèðãààíû çîõèîí áàéãóóëàëò õèéõýä Äýëãýðõààí ñóì áîëãîí ººð ч èëñºí .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Õýíòèé àéìãèéí ª ìíºäýëãýð ñóì' - gloria-sweet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ªìíºäýëãýðñóìíüÕóóчíààðÑýöýíõàíàéìãèéíÌýðãýíã¿íèéõîøóóíûíóòàãò 1923 îíä ªíäºðöàãààíóóëûíõîøóóíýðòýéãýýðáàéãóóëàãäñàí.

1925 îíîîñÑýöýíõàíàéìãèéíÇàñàãçàõèðãààíûçîõèîíáàéãóóëàëòõèéõýäÄýëãýðõààíñóìáîëãîí ººðчèëñºí.

ÕºâчèéíÆîíîíâàíãèéíõîøóóã 10 ãàðóéñóìáîëãîíøèíýýðçîõèîíáàéãóóëàõàäÄýëãýðõààííýðòýéñóìõî¸ðáîëñîíáàéíà. ¯¿íèéãÿëãàõûíòóëäãàçàðíóòãèéíáàéðëàëààðíüÕîéä-Äýëãýðõààí, ªìíº Äýëãýðõààíãýæíýðëýñýíáºãººä ñ¿¿ëä “õààí” ãýäýãíýðíüõàñàãäàæ ªìíºäýëãýðãýæíýðëýãäñýí ò¿¿õòýé.

slide3

1956 îíäÃóðâàíáàÿíñóìûíáàðóóíòàë, 1974 îíäÕýíòèé /ÕîéäÄýëãýðõààí/ ñóì, 1999 îíäÕóðõûíñàíãèéíàæàõóéáóþóÃóðâàíáàÿíñóìíèéëæîäîîãèéí ªìíºäýëãýðñóìáîëîí ºðãºæñºí. 2010 îíûáàéäëààðñóìíüçàñàãçàõèðãààíû 7 áàãòàé.

 • Õîéãóóðàà ÎÕÓ-òàé 50 îðчèìêìãàçðààð, ç¿¿í òàëààðààÁàòøèðýýòñóì, Áèíäýðñóì, ç¿¿í óðäóóðààÕýðëýíñóì, yðäóóðàà̺ðºíñóì, áàðóóíòàëààðààÆàðãàëòõààí, Öýíõýðìàíäàëñóìäóóä, áàðóóíõîéäòàëààðààÒºâàéìãèéí̺íãºíìîðüòñóì, Ñýëýíãýàéìàãòàéõèëëýäýã. Ñóìûíòºâ ªíäºðõààíààñ 110 êì, Óëààíáààòàðààñ 280 êìîðчèìçàéòàéîðøèíî.
slide4

Íóòãèéíõîéäõýñýãíüá¿õýëäýýÕýíòèéííóðóóíûóóëñþì. ÝíäîðøèõÕýíòèéõàíûíóðóóíûîðãèëäàëàéíò¿âøíýýñ 2452 ì ºíäºð, ìºíÕýíòèéõàíûàðààðäàëàéíò¿âøíýýñ 2298ì ºíäºðÄóóòßí, 2278ì ºíäºðÈõ Ñ¿¿õëýã, 1818ì ºíäºðÖîíæèéí ÷óëóó, 1754ì ºíäºðÁºõºãöàãààí, 2098ì Áýðýí÷èíßí, 2362ì ºíäºðÁóðõàíõàëäóí, 2007ì ºíäºðÒàðñûíòýãñãýð, 1863ì ºíäºðÓëààíáàéö, 1517ì ºíäºðÑàíò, 2297ì ºíäºð Ö¿¿ö, 1958ì ºíäºðÈõäàâààóóëóóäáàéõààñãàäíàÑóìûíõàìãèéííóòãèéíõàìãèéííàìöýãíüÕóðõûíãîëñóìûíõèëèéã ç¿¿í õîéøîîîãòëîíãàð÷ áàéãààöýãòäàëàéíò¿âøíýýñ 100 îð÷èì ì ºíäºðòîðøèíî

slide5

Ìèíæãîë ò¿¿íèéöóòãàëàíÍîìò, Ãàöóóðò ,Äýýä, äîîäÊóìûð, Ìèíæ, Èõíèõëýã, Èõîëîíò, Íàðò, ªíãºëæèòãîëóóä, Îíîíãîë ò¿¿íèéöóòãàëàí ªâºðíàðò, Äýýäòàðñ, Óëààíáàéö, ÄóíäÒàðñ, Õýðëýíãîë ò¿¿íèéöóòãàëàíãóóäÈë¿¿ð, Áîãä, ÈõÀð, ÁàãàÀð, Ç¿¿í ñàëàà, Ýäèãà, Òýí¿¿í ò¿¿íèéöóòãàëàíÀðýëãýí, Öàãààíòýìýýò, Ç¿ëýãò, Îðö, Áàðõûíãîë ò¿¿íèéöóòãàëàíÑàéõàíãîë, Ìàíäàë, Õóðõûíãîë ò¿¿íèéöóòãàëÆàðãàëàíò, ªâºðýëãýí, ÁàðóóíÁàÿí, Áàÿí, ÄóíÁàÿíáîëîí̺ðºíãîë ò¿¿íèéöóòãàëàíÒýíõëýãçýðýãîëîíãîëãîðõèóðñàíà. Åðíü ªìíºäýëãýðñóìûííóòãèéíõîéäõýñãèéíÕýíòèéõàíóóëûíàð ºâðèéííóòàãíüìàíàéîðíûãîëìºðíèéñ¿ëæýýõàìãèéííÿãò, õàìãèéíèõíàìàãàðõàãíóòãèéííýãþì

slide6

ÑóìûííóòàãòÕàíãàë, Õàð, Õºõ, Øàð, Öýãýýí, Æàðãàëàíò, Ìàíäàëíóóðóóäáèé. ÕàíÕýíòèéóóëñàäìºñòëºãèéíãàðàëòàéÕýíòèéçýðýãíóóðóóäáèé.

ÑóìûííóòàãòòºìðèéííàéðëàãàòàéÇ¿ðò, ãèäðîêàðáîíàòêàëüöèéíòºðëèéííàéðëàãàòàéÓëààíáóëàã, ãèäðîêàðáîíàòêàëüöè, íàòðèòòºðëèéííàéðëàãàòàé ªâºðÝëýãíèéããòäðîêàðáîíàòõëîðèäíàòðèéííàéðëàãàòàéÁàðõ, Îíîíçýðýãðàøààíáàéíà.

slide7

Òàéãûíöýâäýãò, òàãèéí, óóëûííóãûí, õºëääºãäýìá¿¿ëòõºðñ, õàðøîðîîí, õàðõ¿ðýí, íèìãýíõàðõ¿ðýí, íóãûíõ¿ðýí, õ¿ðýíõºðñòýé. Õîéäõýñãèéí ºíäºðóóëñààðõàã, õºâä, àëèðñá¿õèéõºâ÷ òàéãûíøèíýñ, õóøèíèõîéòîé. Íàðñ, æîäîî, õóñ, óëèàíãàð, áóðãàñçýðýãîëîíç¿éëìîäòîé.

 • Òîìãîëûíõºíäèé㺺ð òýðýëæáîëîíýìèéíõîâîðóðãàìàëýëáýãóðãàíà. Ç¿¿í áîëîí ºìíºäõýñãýýðýýàëàã ºâñò, õýýðèéíóðãàìàë, õýýðèéíóðãàìàëòàé, Õàäëàíòýæýýëèéíèõ íººöòýé.
 • Íýíõîâîðõ¿äýð, öýíòîãîðóó, õîâîðàìüòàíòîîäîã, áóëãà, áóãàáîëîíáóñàäàìüòàäáààâãàé, õàíäãàé, ãàõàé, áîðãºðººñ, ñóóñàð, ñîëîíãî, ÷îíî, ¿íýã, õÿðñ, òàðâàãà, îéíáàõýýðèéí, í¿¿äëèéíøóâóóäýëáýã. Îíîí, Õýðëýíìºðºíçàãàñààðáàÿëàã.
slide8

Äóðñãàëòãàçðóóä

 • Òºðèéíèõòàõèëãàòýçýí ×èíãèñõààíû ºëãèéÁóðõàíÕàëäóíóóë, Àðâàí ÷óëóóíáóðõàíààðõ¿ðýýë¿¿ëñýíàðõõàëõûíóòàéöàãààíã¿ìáýíõýìýýííýðëýãäñýíÁàëäàíÁýðýýâýíõèéä, Õ¿¿õýíõóòàãòûíõèéä, ýðòíèéñ¿ãçóðàãá¿õèéáóãàí ÷óëóóíóóäçýðýãîëîíàðâàí ò¿¿õèéíóëáààøèíãýñýíäóðñãàëòãàçðóóäòàé.
slide9

Áèäíèé áàõàðõàë

Ардын хувъсгалын партизанууд

Монгол улсын партизан Ю. Гомбочимэд

Монгол улсын партизан Б. Дандар

Дурсгалт зургийн Монгол цэрэг ахмад дайчин Д. Дорж

Ìîíãîë Óëñûí áààòàð Õîðîëûí Äàìáà

Ýðýëõýã õèë÷èí Ìîëîìûí Ãààñ¿ðýí

Ìîíãîë óëñûí óðëàãèéí ãàâúÿàò ç¿òãýëòýí Ä.Äàøçýâýã

ÌîíãîëÓëñûíÕºäºëìºðèéíáààòàð, ÌÓÃÒàìèð÷èí

Á.Áàò-Ýðäýíý

ÌîíãîëÓëñûíàíõíûýìýãòýéõºäºëìºðèéíáààòàðòàðèàëàí÷ Ä.Ëèäà

Ìîíãîë óëñûí ãàâúÿàò òýýâýð÷èí Ä.Æàãäàã

Ìîíãîëóëñûíóðëàãèéíãàâúÿàòç¿òãýëòýíË.Äàøíÿì

Ìîíãîëóëñûíãàâúÿàòíèñãýã÷ Ñ.Æàíàð

Ìîíãîë Óëñûí õ¿íèé ãàâúÿàò ýì÷ Ï.Æàâçàíðàã÷àà

Ìîíãîë Óëñûí Ãàâúÿàò æ¿æèã÷èí Ã.Ýðäýíýáàò

Ìîíãîë óëñûí ãàâúÿàò áàãø Ë.Ãàëìàíäàõ

Ìîíãîë óëñûí ãàâúÿàò õóóëü÷ Ñ.Äàìäèí

Ìîíãîë óëñûí ãàâúÿàò æ¿æèã÷èí Ä.Æàðãàëñàéõàí

Ìîíãîë óëñûí ãàâúÿàò æ¿æèã÷èí Ä.Ýíõçóë

Ìîíãîë óëñûí ãàâúÿàò ìàë÷èí Ä.Öýðýíäîðæ

Ìîíãîë Óëñûí ãàâúÿàò áàãø Æ.Òºìºðìóíà

Эрдэмтэн, доктор, зохиолчид

Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонт, түүхийн ухааны доктор , эрдэмтэн зохиолч, Д. Гомбосүрэн

Алтан гадас одонт, боловсрол судлалын ухааны доктор С.Батхуяг

Хуульзүйн ухааны доктор, зохиолч яруу найрагч Г. Баярхүү

Техникийн ухааны доктор Ч. Ганбаатар

Техникийн ухааны доктор С.Осгон

Хөдөө аж ахуйн ухааны доктор Д.Зоригтбаатар

Түүхийн ухааны доктор Б. Цогтбаатар

Зохиолч Б. Пүрэвдорж

Зохиолч З. Цэдэв.

Орчуулагч, зохиолч Ш. Цэндгомбо

Зохиолч, яруу найрагч Л. Бадраа

Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонт, зохиолч, сэтгүүлч Л.Баатарсүрэн

Улсын аваргууд

БНМАУлсын аварга төлчин Д. Сампил

БНМАУлсын аварга төлчин Ё.Тамзав

БНМАУлсын аварга малчин Я.Дорж

БНМАУлсын аварга малчин Ш. Жанцан

БНМАУлсын аварга төлчин Б. Долгор

БНМАУлсын аварга малчин М. Товуу

БНМАУлсын аварга төлчин Т. Лувсанчүлтэм

БНМАУлсын аварга малчин Ч. Мижид

БНМАУлсын аварга малчин Д. Тогоо

БНМАУлсын аварга малчин Г. Чадраавал

БНМАУлсын аварга малчин М. Сундуйжав

Хошой Алтан гадас одонт Монгол Улсын Манлай малчин Г. Сүх-Очир

БНМАУлсын аварга хадланч Д. Лхам

БНМАУлсын аварга комбайнч Г. Хуруу-Эрхтий

Ìîíãîë Óëñûí õ¿íèé ãàâúÿàò ýì÷ Ø.Ï¿ðâýý

slide10

Ãàçàðíóòàã

Íèéòãàçàðíóòàã1087652ãà

¯¿íýýñ:

Îéíñàíá¿õèéãàçàð183288ãà

 • Óëñûíòóñãàéõýðýãöýýíèéãàçàð350599 ãà

ÕÀÀ-ûíãàçàð549149ãà

Õîò, òîñãîíûñóóðèíãàçàð673,6ãà

Çàì, øóãàìñ¿ëæýýíèéãàçàð1978,4ãà

Óñíûñàíá¿õèéãàçàð1964ãà

Íèéò ãàçàð íóòàã 1087652ãà

¯¿íýýñ:

Îéí ñàí á¿õèé ãàçàð 183288ãà

ÕÀÀ-ûí ãàçàð 549149ãà

Õîò, òîñãîíû ñóóðèí ãàçàð 673,6ãà

Çàì, øóãàì ñ¿ëæýýíèé ãàçàð 1978,4ãà

Óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð 1964ãà

Óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð 350599 ãà

Íèéò õ¿í àì 5219

Ýìýãòýé 2620

ªíäºð íàñòàí 412

Õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì/16-59/ 3067

Ñóðãóóëèéí íàñíû õ¿¿õýä/6-15/1078

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õýä662

Õ¿í àìûí áîëîâñðîë

Äýýä 289

Òóñãàé äóíä 155

Á¿ðýí äóíä 962

Á¿ðýí áóñ äóíä 1155

Áàãà 650

Áîëîâñðîëã¿é 45

Ãàçàð íóòàã

Õ¿í àì

slide11

Õ¿íàì

Íèéòõ¿íàì5219

¯¿íýýñ:

Ýìýãòýé2620

ªíäºðíàñòàí412

Õºäºëìºðèéííàñíûõ¿íàì/16-59/ 3067

Ñóðãóóëèéííàñíû õ¿¿õýä/6-15/1078

Ñóðãóóëèéí ºìíºõíàñíû õ¿¿õýä662

slide12

Õ¿íàìûíáîëîâñðîë

Äýýä 289

Òóñãàéäóíä 155

Á¿ðýíäóíä 962

Á¿ðýíáóñäóíä 1155

Áàãà650

Áîëîâñðîëã¿é 45

slide18

Ñàíõ¿¿, ýäèéíçàñàã

 • Òºñâèéíîðëîãî

2010 îíäîðîííóòãèéíòºñºâòáàéãóóëëàãóóäûííèéòñàíõ¿¿æèëòèéí 68% áóþó 126389,6 ìÿíãàíòºãðºãèéíîðîííóòãèéíîðëîãîîññàíõ¿¿æ¿¿ëýí ¿éëàæèëëàãààãààõýâèéíÿâóóëæáàéíà.

slide19

Ñàíõ¿¿, ýäèéíçàñàã

Õýíòèéàéìãèéí ªìíºäýëãýðñóìûíîðîííóòãèéíòºñâèéíçàðäëûíã¿éöýòãýë

ìÿí.òºã

slide23

Áîëîâñðîëûí ¿éëчèëãýý

 • Åðºíõèéáîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý
 • Åðºíõèéáîëîâñðîëûí 2 ñóðãóóëüäíèéò 1376 ñóðàã÷ ñóðàëöàæáàéíà.
slide24

Áîëîâñðîëûí ¿éëчèëãýý

 • Åðºíõèéáîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý.
slide25
Ìèêðîîð÷èí
 • Õàìðàíñóðãàëò99.52
 • Á¿ëýã ä¿¿ðãýëò29.7
 • Ýýëæèéíêîýôôèöèåíò1.6
 • Ìýðãýæëèéíáàãøèéíõàíãàìæõ¿ðýëöýý100%
 • Ñóóðüáîëîâñðîëýçýìøèã÷äýýñöààø93.2%

ñóðàëöàæáàéãàà

 • Á¿ðýíäóíäáîëîâñðîëýçýìøèã÷äýýñ91.4%

öààøèäñóðàëöàæáàéãàà

slide26

Áîëîâñðîëûí ¿éëчèëãýý

 • Ñóðãóóëèéí ºìíºõáîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý.
slide28
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý

2005-2008 îíä 1-5 íàñíû õ¿¿õäèéíýíäýãäýëãàðãààã¿é. 2009 îíäãàðñàíýíäýãäýëãàðñàííüîñîëãýìòýëáóþóáàéãàëèéíãàìøãààñøàëòãààëñàíýíäýãäýëáàéñàí.

slide30

¯éëäâýðëýë ¿éëчèëãýý

1.Òºñâèéíáàéãóóëëàãà14

2.Òºðèéí ºìчèòàæàõóéííýãæ4

3.Òàòâàðòºëºãчàæàõóéííýãæ¿¿ä 41

4.¯éëàæèëëàãààÿâóóëäàãүр òàðèàíûêîìïàíè8

5.Õóäàëäàà ¿éëчèëãýýíèéöýã41

6.Îéííºõºðëºë24

7.Ìàëчäûíá¿ëýã6

8.Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëýðõëýãчèä35

9.Áàíê, ñàíõ¿¿ãèéíáàéãóóëëàãà4

10.Õàðèëöààõîëáîîíûñàëáàð5

11.Øàòàõóóíò¿ãýýõñòàíö4

12.Õóâèéíýìíýëýã1

13.Õóâèéíýìèéíñàí1

slide31

Õýðýãæèæáóéòºñºëõºòºëáºð¿¿ä

1.ÕßÁÕºòºëáºð

2.ÄÇÎÓÁ-ûí “Áîð-ªíäºð 2” õºòºëáºð

3.“Òîãòâîðòîéàìüæèðãàà II” òºñºë

4.ÎðîííóòãèéíÇàñàãëàëûãäýìæèõõºòºëáºð

5.ßïîíóëñûíçàñãèéíãàçàð, ÌîíãîëÓëñûíÝÌß, “Íèïïîí” ñàí, “Âàíñýìáýð¿¿” ТББ-ûíõàìòàðñàí “ªðõèéíýìèéíñàí” òºñºë

6.Чåõóëñûí “PIN” ÒÁÁ-ûíõºòºëáºð

7.“Чèíãèñòîîíîò” ÒÒÁ-ûíõºòºëáºð

8.ÄÁÑàíãèéí “Íóòãèéíèðãýäýäò¿øèãëýñýíáàéãàëèéí íººöèéíìåíåæìåíòèéãäýìæèõçàìààðÿäóóðëûãáóóðóóëàõ” òºñºë

9.“Áîëîâñðîëûíõºãæëèéíõºòºëáºð-III” òºñºë

10.“պ人ãèéíáîëîâñðîëûãäýìæèõ” òºñºë

slide32

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн давуу талууд

1.Мянганы замд 55км ойрхон

2.Харилцаа холбооны 5 салбар үйл ажиллагаа явуулдаг

3.Банк, санхүүгийн ХААН банкны 2, Хадгаламж банкны салбар болон «Зоос хүрд» ХЗХ-той

4.Улсын стратегийн газар болох ховор металын орд газартай /Өндөрцагаан, Мөнгөн өндөр/

5.Чулуун нүүрс, шохойн чулуу, барилгын тоосгоны нөөц орд газартай

6.Ерөнхий боловсролын 2 сургуулъ, 2 цэцэрлэг, 2 Соёлын төвтэй, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан

 • 7.Хүн эмнэлгийн 6, 15 ортой 2 салбартай, бүх багийн төв эмчтэй, 3 баг эмчийн байртай, хувийн эмнэлэгтэй. Эмнэлгийн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан
 • 8.Эмнэлэг, сургуулъ туслах аж ахуйтай
 • 9.Эмийн эргэлтийн сан 2, хувийн эмийн сантай
 • 10.Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор 600 өрхийгуламжлалт анагаах ухааны “Өрхийн эмийн сан”-аар хангасан.

11.. Хэнтий аймгийн газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ¾ нь тус суманд байдаг.

12.Аялал жуулчлал хөгжих боломжтой

13.Малын тоогоор улсад тэргүүлдэг

 • 14.Мал эмнэлгийн 2 салбар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Малын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор 100 гаруй өрхийг “Өрхийн эмийн сан”-аар хангасан.

15.Хэнтий аймгийн тариалангийн эргэлтийн талбайн 80 орчим хувъ нъ байдаг.

16.Нийтийн ахуйн үйлчилгээний салбар хөгжсөн. /үсчин, зурагчин, гутал засвар, оёдол/

17.Олон улсын 10 төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгждэг.

18.Ойн 24 нөхөрлөл, малчдын 6 бүлэг байгалъ орчныг нөхөн сэргээх, хамгаалах үйл ажиллагаа явуулдаг

Зах зээлийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөлд дэд бүтэц, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх байгаль, нийгэм эдийн засгийн таатай нөхцөл бүрдсэн.