P atno ci w ramach zporr biuro zarz dzania funduszami europejskimi bzfe maj 2005
Download
1 / 29

PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1,3 i 4 ZPORR)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005' - glora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P atno ci w ramach zporr biuro zarz dzania funduszami europejskimi bzfe maj 2005

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE)

Maj 2005


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi kpuw

Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego

(Priorytet 1,3 i 4 ZPORR)

Europejski Fundusz Społeczny

(Priorytet 2 ZPORR)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Schemat przepływów finansowychz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegodla Priorytetu 1 i 3 ZPORR (bez Działania 3.4.)

KOMISJA EUROPEJSKA

(ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „FUNDUSZOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

(TRANSFER)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

 (ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR)

(REFUNDACJA)

BENEFICJENT

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Schemat przepływów finansowychz Europejskiego Funduszu Społecznegodla Priorytetu 2 i Działania 3.4.ZPORR

KOMISJA EUROPEJSKA

(ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „FUNDUSZOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

(TRANSFER)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

 (ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR)

(REFUNDACJA)

PROJEKTODAWCA

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Wniosek o p atno

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wzór wniosku Beneficjenta o płatność

stanowi załącznik do rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie trybu, terminów i zakresu

sprawozdawczości dotyczącej realizacji

Narodowego Planu Rozwoju,

trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju

oraz trybu rozliczeń

(Dz.U. Nr 216, Poz. 2206)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi kpuw1

Kujawsko-Pomorski Urząd

Wojewódzki w Bydgoszczy

dokonał płatności na kwotę

7 114 076,69 PLN

(stan na 06.05.2005)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Wniosek o p atno1

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Beneficjent otrzymuje środki Funduszu w

formie REFUNDACJI poniesionych przez

Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na

realizację Projektu

Przekazanie płatności następuje w terminie

2 miesięcy od dnia złożenia przez

Beneficjenta wniosku o płatność

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Wniosek o p atno2

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Beneficjent składa wniosek o płatność nie

częściej niż raz w

miesiącu, zgodnie z zestawieniem

planowanych wydatków

w ramach Projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi kpuw2

Refundacja wydatków poniesionych na

realizację Projektu:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (max. 75%),

- środki współfinansowania (max. 10%)

projekty w ramach Priorytetu III ZPORR

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Wniosek o p atno wymagane za czniki

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez

osobę upoważnionądo reprezentowania Beneficjenta

kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej

wartościdowodowej,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez

osobę upoważnionądo reprezentowania Beneficjenta

kopie dokumentówpotwierdzających odbiór

urządzeń lubwykonanie prac,

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Wniosek o p atno wymagane za czniki1

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostałyzamontowane –

potwierdzone za zgodnośćz oryginałem przez osobę

upoważnionądoreprezentowaniaBeneficjenta kopie

protokołówodbioru urządzeńlubprzyjęcia materiałów,

z podaniem ich miejsca składowania,

- oznaczone datą i potwierdzone za zgodność zoryginałem

przez osobę upoważnioną doreprezentowania Beneficjenta

kopie wyciągówbankowych z rachunku Beneficjenta lub

przelewówbankowych, potwierdzające poniesienie

wydatków,

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Wniosek o p atno wymagane za czniki2

WNIOSEK O PŁATNOŚĆWYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- poświadczone za zgodność z oryginałem przez

osobę upoważnionądo reprezentowania Beneficjenta

kopie innych dokumentówpotwierdzających

i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,

zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji

Projektu,

- harmonogram płatności dla projektu na dwa

kolejne kwartały;

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Wniosek o p atno3

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki

Funduszu po pozytywnej weryfikacji

wniosku o płatność

w wysokości procentowego

udziału w wydatkach

kwalifikowalnych Projektu określonego

w umowie o dofinansowanie projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


P atno ko cowa

PŁATNOŚĆ KOŃCOWA

nie mniej niż 5 % całkowitej wartości projektu

Warunki:

- poświadczenie przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego

wniosku o płatność,

- akceptacja przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania

końcowego z realizacji Projektu,

- przeprowadzenie przez Instytucję Pośrednicząca kontroli

na miejscu realizacji projektu,

- potwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą w informacji

pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcie

nieprawidłowości.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi kpuw3

WSPÓŁFINANSOWANIE

Instytucja Pośrednicząca przekazuje

współfinansowanie w terminie 2 miesięcy

od dnia złożenia wniosku o płatność,

zgodnie z poświadczonymi wydatkami

kwalifikowalnymi ujętymi we wniosku

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi kpuw4

WSPÓŁFINANSOWANIE

Współfinansowanie będzie przekazywane

Beneficjentowi przez

InstytucjęPośredniczącą na podstawie

rocznego zapotrzebowania na środki

współfinansowania

Zapotrzebowanie to sporządzane jest

zgodnie z zestawieniem planowanych

wydatków w ramach Projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Maj 2005r

maj 2005r.

Monitorowanie ZPORR


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Sprawozdawczość w ramach ZPORR

Podstawy prawne:

 • rozdział 8 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206)

 • rozporządzenie MGiP z dn. 26 lipca 2004 r. ws. przyjęcia UZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051)

 • rozdział 2 rozporządzenia MGiP z dn. 22 września 2004 r. ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR… (Dz. U. Nr 216, poz. 2206)

 • rozporządzenie MGiP z dn. 31 grudnia 2004 r. ws. wzorów sprawozdań sporządzanych ramach ZPORR (Dz. U. Nr 284, poz. 2843)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi1

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Rodzaje sprawozdań w ZPORR

a. sprawozdania z realizacji:

 • projektu (EFS, EFRR bez dz. 3.4.)

 • działania (EFS, EFRR dz. 3.4.)

 • Programu w województwie

 • Programu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi2

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Rodzaje sprawozdań w ZPORR

b. wg okresu sprawozdawczego:

 • okresowe - kwartalne

 • roczne

 • końcowe

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi3

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

MonitoringZPORR

Monitoring:

 • proces systematycznego zbierania, raportowania iinterpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (- wskaźniki)

 • spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania

  o ewentualnych nieprawidłowościach

 • biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi4

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Monitoring ZPORR – zadania

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (UW)

 • prowadzi monitoringrealizacji komponentu regionalnego Programu

  w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe zdefiniowane w ZPORR i UZPORR,

 • odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR,

 • weryfikuje Sprawozdania z realizacji projektu od beneficjentów (P 1,3 bez 3.4., P 4)

 • weryfikuje Sprawozdania z realizacji działań od IW (P2, dz.3.4.)

 • w oparciu o ww. sporządza Sprawozdania z realizacji Programu w województwie, które po ich zaakceptowaniu przez Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki są przekazywane do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi5

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

ZASADY FUNKCJONOWANIA:

 • przewodniczy Wojewoda, zastępuje go Marszałek;

 • posiedzenia przynajmniej 4 razy do roku (zawiadomienie + materiały min. 7 dni przed);

 • częściej z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków;

 • możliwość zapraszania niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych (głos doradczy);

 • możliwość udziału dla przedstawicieli KE, EBI lub właściwego UKS (obserwatorzy);

 • możliwość tworzenia stałych zespołów i grup roboczych (także spoza członków);

 • możliwość zlecania dodatkowych analiz i ekspertyz;

 • decyzje i opinie w formie uchwał: konsensus, ew. głosowanie (zwykła większość obecnych i uprawnionych), możliwy tryb obiegowy;

 • sekretariat i obsługę prac zapewnia Wojewoda.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi6

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

SKŁAD:

- Instytucja Pośrednicząca(Wojewoda - przewodniczący),

- Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek – zastępca przewodniczącego),

- Instytucje Wdrażające (Samorząd Województwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski)

- Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MGiP),

- ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR

- przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych,

- przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi7

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

SKŁAD cd.:

 • Partnerzy gospodarczy i społeczni:

 • oddziały najbardziej reprezentatywnych dla województwa organizacji pracodawców;

 • regionalne oddziały najważniejszych związków zawodowych jako organizacji pracobiorców;

 • regionalne środowiska akademickie, naukowo-techniczne oraz ośrodki innowacyjne i rozwoju przedsiębiorczości;

 • inne ważne w skali regionu organizacje pozarządowe

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi8

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe.

RAPORT

jest sprawozdaniem, przedstawiającym w standaryzowanym formacie:

- aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu(najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy);

- postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki);

-finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi9

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Monitoring ZPORR - wskaźniki

TYP :

 • Produkt - rzeczowe efekty działalności. Liczone w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc.

 • Rezultat - bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z wdrożenia programu. Mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.)

 • Oddziaływanie - konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, np. liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimitel. 52/ 34-97-740fax. 52/ 34-97-742www.fundusze.uwoj.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi kpuw5

www.fundusze.uwoj.bydgoszcz.pl

www.zporr.gov.pl

www.kwalifikowalnosc.gov.pl

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


ad