mohon perhatian n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOHON PERHATIAN !!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOHON PERHATIAN !!!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

MOHON PERHATIAN !!! - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

MOHON PERHATIAN !!!. ANDA TELAH MEMASUKI AREA SUCI BEBAS SYIRIK. DILARANG …!!!. DILARANG…!!!. Djarum Neraka. FOKUSKAN PANDANGAN ANDA DAN PERHATIKAN DENGAN SEKSAMA. MOMENTUM-MOMENTUM & PERAYAAN SYIRKIYYAH SERTA LARANGAN KERAS BAGI MUSLIMIN MENGIKUTINYA By. Habib Machmudin RBK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOHON PERHATIAN !!!' - glora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mohon perhatian
MOHON PERHATIAN !!!

ANDA TELAH MEMASUKI AREA SUCI

BEBAS SYIRIK

slide3

DILARANG…!!!

DjarumNeraka

slide4

FOKUSKAN

PANDANGAN ANDA

DAN

PERHATIKAN

DENGAN SEKSAMA

slide5

MOMENTUM-MOMENTUM & PERAYAAN SYIRKIYYAHSERTA LARANGAN KERAS BAGI MUSLIMIN MENGIKUTINYABy. HabibMachmudin RBK

TAHUN BARU 1 JANUARI ADALAH MERUPAKAN HARI SUCI KRISTIANI

Banyakumat Islam yang tidaksadartelahmenjadikantahunbaru 1 Januarisebagaitradisisekulerdanmenjadikannyahariliburnasional. Padamulanyaperayaaninidirayakanolehorangyahudidanorangkafir yang dihitungsejakbulanbarupadaakhirseptemberSelanjutnyamenurutkalenderjulianus, tahunromawidimulaipadatanggal 1 Januari. Orangkristenikutmerayakantahunbarutersebutdanmerekamengadakanpuasakhusussertaekaristiberdasarkankeputusankonsilisi tours padatahun 567.

slide6

Padamulanyasetiapnegrimempunyaiperayaantahunbaru yang berbeda-beda;

Di inggrisdirayakanpadatgl 25 maret.

Di jermandirayakanpadahari natal.

Di perancisdirayakanpadaharipaskah.

Pausgregorius XIII mengubahnyamenjadi 1 januaripadatahun 1582 danhinggakiniseluruhduniamerayakannyapadatanggaltersebuttermasukindonesia yang mayoritas Muslim. Janganikut-ikutanbudayayahudidannasrani, HARAM hukumnya !

Bagiumat Islam dengarkanlahsabdaNabi Saw ini :

Nabi Muhammad Saw bersabda : “Sungguh kalian benar-benarakanmengikuticara/ jalanorang –orangsebelum kalian, sejengkaldemisejengkal, sehastademisehasta. Sampai-sampaibilamerekamasukkeliangdhabb (binatangsejenisbiawak yang hidupdipadangpasir), niscaya kalian akanmengikutimereka.” Sahabatbertanya : “WahaiRosululloh, apakahmerekaituorangyahudidannashara?.

Nabi Saw menjawab : “siapalagikalaubukanmereka.”

(HR. Al-Bukhoridan Muslim, dariSahabat Abu Sa’id Al-KhudrirodhiyAllohu ‘anhu)

Al-Lu’luwal-marjan, Hadits no. 1708

a p r i l m p
APRILMP

APRIL MOP

April mop adalahsuatuperayaan yang dilakukanpadasetiap 1 aprildantelahdilakukansejak lama dibeberapanegara-negaranashrani, diantaranya :

April mop diperancissudahdikenalsejaktahun 1582 padamasapemerintahan raja charles IX. Masaitupausgregorius XIII merubahpenanggalankalender yang semula 1 tahunterdiridari 10 bulanmenjadi 12 bulansepertipenanggalanmasehisekarang. Dengandemikianperayaantahunbaru yang semula 25 maret yang berlangsungsemingguhinggapuncaknya 1 aprildimajukanketgl 1 januari. Namunsejumlahmasyarakatmenolakperubahaninidanmelanjutkanperayaantahunbarunyatgl 1 april. Perilakumerekainiditertawakanolehsejumlahmasyarakatlainnya yang mengejekmerekadengancaramemberikanleluconundanganpalsu yang beralamatpalsu pula. Korbandarileluconapril mop dikenalsebagai “poissond’avril” (ikanapril) dimanaistilahinidiambildaripergerakanmatahari yang meninggalkanzodiakpisces (zodiakberlambangikankisarantgl 20 pebruari – 20 maret). Bahkankaisar napoleon I sempatdijuluki “poissond’avril” olehrakyatnyasaatiamenikahiputrimarielouisedariaustriapada 1 april 1810.

a p r i l m p1
APRILMP

Orang-orangperancisterusbertingkahanehsaatmemasukitanggal 1 aprildanmenjadikannyasebagaitradisitahunan. Barulahpada 1782, menurutversiperancis, tradisiituditiruolehoranginggris yang kemudianmempopulerkannyakeseluruhdunia.

Seorangprofesordariboston university, josephboskinpunyaversisendiritentangapril mop. Menurutnyaideapril mop digagasolehparapelawakkerajaanromawipadamasapemerintahan raja constantin I diabadketigasampaikeempatsesudahmasehi. Kisahnyapadamasaituparapelawakkerajaaninimengajukanpetisikepada raja untukmengizinkanmerekamenjadi raja hanyaseharisaja, takdisangka raja menyetujuipetisiitudanmengangkatsalahsatupelawaknya yang bernamajeteruntukmenjadi raja seharisajapadatanggal 1 april. Setelahnaiktahta raja jeterkemudianmenetapkantanggal 1 aprilsebagai “harikemustahilan”, makasejakitulahorangmulaimengenalapril mop.

Dibawahiniadalahseputarkekonyolandankebodohan momentum april mop, diantaranya :

a p r i l m p2
APRILMP
 • Di tahun 1957, TV BBC dalamprogramnya panorama menayangkanberitabahwadiswissorangsudahbisapanenmemetik spaghetti daripohon, sehingga BBC kebanjiranpertanyaanbagaimanacaranya agar bisamenanampohon spaghetti.
 • Di jermankantortelkomsetempatpernahdibuatpusing, karenadiberitakanbahwateroristelahmampumemasukanbompeledaksecara digital. Virus bompeledakitumasukkedalampesawattelpon, setelahandamenelponkeluarkota, berdasarkan ultimatum dari sang teroris, padapukul 18.00 sore waktusetempatbomakanmeledak. Cara satu-satunyauntukmelumpuhkanledakanbomtersebutialahdenganmemasukanteleponkedalam ember yang berisi air penuh. Akibatnyaribuanteleponsetempatjadirusakkarenaterendam air dalam ember tersebut.

` April mop merupakansalahsatu momentum bid’ahdanlarangankerasumatmuslimmerayakannya. Iniadalah momentum yang diada-adakandanpenuhkekonyolandanmenunjukankerendahanakhlakpelakunya.

hari valentine
Hari Valentine

Di Indonesia hari valentine seringdiartikansebagaiharikasihsayangatauharidimanaseseorangharusmencurahkanperasaannyapadapasangannyadengandisertaipemberianbunga, coklatdanhadiahlainnya. Namunamatdisayangkanharitersebutadalah momentum yang bertentangandengansyari’at Islam, betapatidakmerekamenghalalkan yang namanyakedekatanlaki-lakidanperempuan yang bukanmahromnyadanmenghalalkansecaratidaklangsungpraktekperzinahanantar lain muhrimtersebut. Kaummusliminbanyak yang terlenadanikut-ikutankebiasaanyahudidannasranitersebutkarenakurangnyaAqidahdalam dada mereka.

hari valentine1
Hari Valentine

Sejarah Valentine

Hari valentine terciptapadazamankerajaanromawi, menurutadatromawi , 14 februariadalahhariuntukmenghormatijuno. Iaadalahratuparadewadewiromawi. Rakyat romawimenyebutnyasebagaidewipernikahan. Dihariberikutnya, 15 februaridimulailahperayaan “feast of lupercalia.” padamalammenjelang festival lupercaliaberlangsung, nama-namaparagadisditulisdiselembarkertasdandimasukankedalamgelaskaca. Laluparalelakimengambilsatukertas yang bertuliskannamaseoranggadis yang kemudianbolehiakencanipada festival itu. Berpacaran

hari valentine2
Hari Valentine

Selamabeberapatahunsebelumakhirnyamenikah. Dibawahpemerintahankaisarclaudius II, romawiterlibatdalampeperangan, claudiussikaisarkejamitukesulitanmerekrutpemudauntukmemperkuatarmadanya. Iayakinparapriaengganmasuktentarakarenaberatmeninggalkankekasihnya, akhirnyaiamembatalkansemuapernikahandanpertunangandiromawi. Saint valentine yang saatitumenjadipendetaterkenaldiromawimenolakperintahkaisaritu. Iabersama saint mariussecarasembunyi-sembunyimenikahkanparapasangan yang sedangjatuhcinta. Namunaksimerekadiketahui sang kaisar yang segeramemerintahkanpengawalnyauntukmenyeretdanmemenggalpendetaitu.

hari valentine3
Hari Valentine

Pendetaitudipenggalmatitepatpadaharike 14 bulanfebruaritahun 270 masehi. Saatiturakyatromawitelahmengenalfebruarisebagai festival lupercalia, yaknitradisiuntukmemujaparadewa, dandalamtradisiiniparalelakidibolehkanmemilihgadisuntukpasanganseharisaja. Dan karena momentum tersebutmulaipadapertengahanfebruari, parafastormemilihnamaharisantovalentinusuntukmenggantinamahariitu. Sejaksaatitulahparalelakimemilihgadis yang diinginkannyabertepatanpadahari valentine.

hari valentine4
Hari Valentine
 • Bagiumat Islam perhatikanlahfirmanAllohSwtberikutini :
 • “Janganlah kalian mendekatizina. Sesungguhnyazinaadalahperbuatankejidanseburuk-buruknyajalan.”
 • Kontekstualayatdiatasadalahbetapa valentine sangatbertentangandenganayat Qur’an diatas, karenaperayaanhari valentine adalahperayaandimanapasangandiluarpernikahanmembolehkankencanpadahariitu, tegasnyabahwaperayaanitumembolehkanlaki-lakidanperempuanuntukberzinadanmeluapkanbirahipada 14 februaritersebut. Sangatironisekalikenyataannyaorang Islam malahikut-ikutanmerayakanharikafirtersebut.
hari valentine5
Hari Valentine

Dan yang lebihutamaperhatikandenganseksamafirmanAllohSwtberikutini : “AllohadalahWaliyyi (Pelindung) orang-orangberiman, yang mengeluarkanmerekadarijalankegelapanmenujujalanterangbenderang. Dan bagiorang-orangkafirpelindungmerekaadalahaThogut, yang mengeluarkanmerekadarijalanterangmenujujalankegelapan. Mereka (Orangkafir) adalahpenghuninerakajahannam, merekakekaldidalamnya.”Kontekstualdankorelasiantaraayat Qur’an diatasdenganhari valentine jelassekali. Valentine bertentangandengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, betapatidak, orang yang merayakan valentine adalahorang yang mengadakanpersembahanpadaparadewaterutamadewajunoataudewapernikahan yang disebutolehorang-orangromawipadamasatersebutsebagairatunyaparadewa.

hari valentine6
Hari Valentine
 • Naudzubillahi min dzaliksungguhbentukkemusyrikan yang nyata. Permasalahansekaranginiialahorang Islam selaluikut-ikutan momentum tersebuttanpamenelaahasalmulaperayaantersebut, Astaghfirulloh Al-’Adzhim… banyaksaudara-saudarakitadibuatnyakafirdanmerekatidaktahu. Untukitusemogatulisaninidapatmembukahatidanpandangankitabagaimanamensikapi momentum syirkiyyahtersebut.
 • Sesungguhnyasyirik (menyekutukanAlloh) adalahkedzholiman yang amatbesar. TINGGALKAN MOMENTUM DAN PERAYAAN KAFIR ITU!!!
slide17

Coffee break

WARNING

BERBUAT SYIRIK !!!

ان الشرك لظلم عظيم

SESUNGGUHNYA SYIRIK (MENYEKUTUKAN ALLOH) ADALAH DOSA BESAR

halloween
HALLOWEEN
 • Perayaanhalloweenberasaldariperayaanbangsagaliakuno, yang disebutsamhain, secarakasarmemilikiarti “akhirmusimpanas”. Bangsagaliakunopercayabahwapadatanggal 31 oktoberataudiharisamhaintadi, batasantaradunianyatadanduniaghaibsangattipis, sehinggaparamahlukghaibdapatmenyeberangkealamkita.
 • Padaperayaansamhain, biasanyaparapendudukgaliakunoakanmengadakanperayaanbesarbaginenekmoyangmereka yang sudah lama meninggaldanmengundangmerekauntukdudukdanmakanbersama, sedangkanarwahataumahlukgaib yang jahatakandiusirdarikediamanmereka. Untuksemakinmempersulitarwahjahatmemberikanpengaruhnegatif
halloween1
HALLOWEEN
 • Makaparapendudukmenggunakantopengdenganwajahburukatauberdandanlayaknyamahlukgaibjahat. Dari tradisidankepercayaaninilahtradisimengenakankostumberkembangsampaisekarang.
 • Ternyatanamahalloweeniniberasaldariusahagerejapadamasaituuntukmenghentikanpendudukmerayakanhariperayaansamhain yang dianggapbertentangandenganperayaannasrani. Gerejamengadopsiperayaansamhainmenjadihariparaorangsuci (all hallows evening). Denganharapanpendudukgaliapadamasaituakanmeninggalkanperayaan yang dianggaptidakgerejawi.
 • Dari nama all hallows evenig, pendudukmenyingkatnyamenjadi hallows even danmakin lama nama yang adamakinpendek, sehinggamenjadihalloween.
halloween2
HALLOWEEN
 • Asalmulalabu pumpkin, inimerupakanlegendadariirlandia yang berceritamengenaiseorangpetanilicikdantangguhnjugapelit yang bernama jack o’lantern. Padasaatkematiannya jack tidakditerimadisyurgakarenakelicikandantindakanburuk yang ialakukansemasahidupnya, namundiajugatidakmendapatkantempatdinerakakarenaiblistidakmaumenerimanya. Akhirnya jack gentayangandanditemaniiblisdenganmemberikansebatanglilinuntukberjalan-jalandikegelapan. Karenatidakditerimadisurgamaupundineraka.
 • Lilintadiditempatkandidalam turnip (sebangsalobak). Para imigranirlandiaterusmempertahankantradisiini…..
halloween3
HALLOWEEN
 • Padasaatdatangkeamerika, sayangnyadiamerikatidakbanyakditemukan turnip, sehinggamerekaakhirnyamemilihsayuran lain yang ada. Pilihanmerekaakhirnyajatuhkelabu (pumpkin) yang lebihbanyakdanmudahditemuidiamerika.
 • Dari sinilah, jack o’lanterndarilabukemudianterkenaldiseluruhdunia.
 • Kesimpulanbagiumat Islam………..
halloween4
HALLOWEEN
 • FirmanAllohSwt : “Katakanlah (Muhammad) akuberlindungkepada Robb manusia. Raja manusia. Sesembahanmanusia. Dari kejahatanbisikansetan yang senantiasabersembunyi. Yang membisikankejahatankedalam dada manusia. Dari golonganjindanmanusia.
 • (Q.S. An-Nas : 1-6)
 • Surat An-Nasdari Al-Qur’an tersebuttegasmenjelaskanbahwamanusiamemiliki Robb semestaalam yang menguasaiseluruhalamsemestainidanselayaknyalahbagimanusiauntukbersandarkepadaAllohSwt , termasukdidalamnyamemohonperlindungandarisegalakejahatanmahlukciptaan-Nya. Baikdarigolonganjinmaupunmanusia. Apalagikitaumat Islam harusmengikutisyari’at yang Allohtetapkan
halloween5
HALLOWEEN
 • Dan bukandenganmelakukancara-cara ritual / ikut-ikutanperayaanpengusiransetan yang disebuthalloweenitu, sebabtidakadatuntunannyasamasekalidanbertentangandengansyari’at yang diajarkanolehNabi Muhammad Saw. Yang berartiperayaanhalloweenadalahtermasukBid’atunDholalah (perkara yang bukantuntunanNabi Saw). Dan setiapbid’ahadalahsesat, dan yang sesatakanmasukkedalamnerakajahannam.
 • JAUHILAH… JAUHILAH… !!!
bombardir pelaku syirik
BOMBARDIR PELAKU SYIRIK

Guatembakloedukunsesatbiarususloeberantakan

Mau kemanaloetukangsihir, tukangramal, TOBAT dahburuan !!!

Ampuuun..

slide25

SAVE OUR AQIDAH

IN THIS WORLD

GIVE YOUR SOUL FOR THIS JIHAD FI SABILILLAH

ALLOHU AKBAR!!!

slide26

Ucapanterimakasihkepada :

All0h Swt Sang MahaKaryaalamsemestaini

Nabi Muhammad Saw sang pembawaRisalahkebenaran

Para UlamaSholihinr.a sang pewarisparaNabi

Orangtuatercinta yang telahmerawatananda

Kepada team solid jihad fisabilillah :

UkhtiYuliatinsoulmateku

AjenganDerisMulyadisaudarakuseperjuanganfillah

Ukhtimaesarohwanita yang tabahfisabilillah

UkhtiNurmala Sari sang IT fisabilillah

UkhtiRostinapemberisemangat

Muridku yang sholihahSilmikaffah

slide27

CREATIVE BY

HABIB MACHMUDIN