slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
de krijgsgevangen vrouw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

de krijgsgevangen vrouw - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

de krijgsgevangen vrouw. Deuteronomium 21 10-14. #1. “de wet is erbij gekomen.. totdat”. 2. Christus. Abraham. 2000. 2000. 2000. Adam. Mozes. nu. 3. 4. 17  Ik bedoel dit: de wet, is vierhonderd dertig jaar LATER GEKOMEN (d.w.z. na de belofte aan Abraham) … Galaten 3. >>. 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'de krijgsgevangen vrouw' - glenna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

de krijgsgevangen vrouw

Deuteronomium 2110-14

slide2

#1

“de wet is erbij gekomen.. totdat”

2

slide3

Christus

Abraham

2000

2000

2000

Adam

Mozes

nu

3

slide5

17 Ik bedoel dit: de wet, is vierhonderd dertig jaar LATER GEKOMEN(d.w.z. na de belofte aan Abraham) …

Galaten 3

>>

5

slide6

24 De wet is (…) een tuchtmeester voor ons geweest TOT CHRISTUS, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Galaten 3

>>

6

slide8

#2

“de wet is een schaduw”

8

slide11

10 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt,

11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen,

12 dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen,

11

slide12

13 het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen; daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt.

14 Hebt gij geen behagen meer in haar, dan zult gij haar laten gaan, waarheen zij wil; gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen; gij moogt haar niet als slavin behandelen – want gij hebt haar gedwongen (lett. vernederd).

12

slide13

8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op DE HARDHEID VAN UW HARTENtoegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest.

Matteüs 19

13

slide14

de wet als profetie

”Ik ben gekomen om de wet en de profeten te (…) vervullen”

Matteüs 517

14

slide15

10 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft …

“de dag van dekrijg”

15

slide16

3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde…

Zacharia 14

16

slide17

10 … en gij uit hen gevangenen maakt,

ballingen arriverenin het land

17

slide18

3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.

Deuteronomium 30 (St.Vert.)

lett. Hij zal wederkeren en u vergaderen

18

slide19

11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen,

vrouw =Israël

19

slide20

5 Want uw Man is uw Maker…

6 Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u (=Israël) de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God.

7 Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen…

Jesaja 54

20

slide21

12 dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren…

de bedekkingwordtweggenomen

21

slide22

15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

2Korinthe 3 (SV)

22

slide23

12 … haar nagels knippen,13 het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen …

lett. het kleed van haar gevangenis

gereinigd van wat herinnert aan vroeger

23

slide24

13 … en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen…

“zij zullen over Hem rouwklagen”

24

slide25

10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten

den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon…

Zacharia 12 (SV)

25

slide26

13 … en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen…

lett. een maand van dagen

26

slide27

wederkomst &terug-verzameling Israël

“grote verdrukking”

42 maanden1260 dagen

27

slide28

11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen…

Daniël 12

“grote verdrukking”

42 maanden1260 dagen

30 dagen

28

slide29

13 … daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt.

een nieuw(huwelijks-)verbond

29

slide30

18IKzalu(=Israël)Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; 19 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen.

Hosea 2

30