Spotkanie informacyjno szkoleniowe
Download
1 / 24

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

12 lutego 2010 r. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe. „Jak złożyć PIT przez Internet”. Urząd Skarbowy w Złotoryi. Program spotkania :. podstawy prawne wykaz formularzy (co można a czego nie?) wymogi techniczne zalety dla kogo? małżonkowie podpis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spotkanie informacyjno-szkoleniowe' - glenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spotkanie informacyjno szkoleniowe

12 lutego 2010 r.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

„Jak złożyć PIT

przez Internet”

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Program spotkania
Program spotkania:

 • podstawy prawne

 • wykaz formularzy (co można a czego nie?)

 • wymogi techniczne

 • zalety

 • dla kogo?

 • małżonkowie

 • podpis

 • INSTRUKCJA PRAKTYCZNA

  przerwa kawowa

 • ulga z tytułu wychowywania dziecka

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Uwagi organizacyjne
UWAGI ORGANIZACYJNE

 • pytania indywidualne w przerwie lub po spotkaniu

 • uczestnicy otrzymają:

  - „Skróconą instrukcję składania

  zeznań przez Internet”

  - opracowanie Urzędu dotyczące ulgi

  z tytułu wychowywania dziecka

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Podstawy prawne
Podstawy prawne

 • art. 3b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2009 r. Nr 225, poz. 1808)

 • par. 6b i 6c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1820 z poźn zm.)

  „par. 6b ust. 1: Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być przesyłane następujące zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009:

  1) (PIT-36); 2) (PIT-36L) 3) (PIT-37); 4) (PIT-38) 5) (PIT-39).”

Urząd Skarbowy w Złotoryi


RODZAJE FORMULARZY ZEZNAŃ

Urząd Skarbowy w Złotoryi


RODZAJE FORMULARZY ZAŁĄCZNIKÓW

Urząd Skarbowy w Złotoryi


ZAŁĄCZNIKI, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ

ELEKTRONICZNIE

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Wymogi techniczne
Wymogi techniczne:

 • komputer z systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7

 • dostęp do Internetu

 • program Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4

Urząd Skarbowy w Złotoryi


OBIEG ZEZNANIA

podatnik

Ministerstwo Finansów

system informatyczny

e-deklaracje

urząd

skarbowy

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Dopuszczalne formy rozlicze
DOPUSZCZALNE FORMY ROZLICZEŃ

 • indywidualnie

 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 • wspólnie z małżonkiem, który zmarł przed rozliczeniem

 • wspólnie z małżonkiem => wymagane pełnomocnictwo w formie papierowej

  (UPL-1)

Urząd Skarbowy w Złotoryi
Skr cona instrukcja wys ania zeznania
SKRÓCONA INSTRUKCJA WYSŁANIA ZEZNANIA

 • Pobranie ze strony Min. Fin. odpowiedniego formularza i zapisanie na lokalnym dysku albo wypełnianie go on-line.

 • Pobranie ze strony Min. Fin. „wtyczki” (plug-in).

 • Wypełnienie formularza i załączników danymi.

 • Wprowadzenie danych autoryzujących do podpisania zeznania.

 • Wysłanie zeznania do systemu e-deklaracje.

 • Zachowanie numeru referencyjnego wygenerowanego po wysłaniu dokumentu.

 • Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO); prawidłowo złożony dokument uzyska status „200”.

 • Wyświetlenie UPO, jego wydruk i/lub zapisanie.

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Czym jest podpis
CZYM JEST PODPIS?

 • Podpisanie zeznania polega na autoryzacji w postaci podania zestawu unikatowych danych personalnych, a mianowicie:

 • - numer NIP,

 • - pierwsze imię,

 • - nazwisko,

 • - numer PESEL (jeśli podatnik takowy posiada),

 • - data urodzenia,

 • - kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2008.

 • Ostatni punkt z powyższego wyliczenia oznacza kwotę z rozliczenia za 2008 r.:

 • - z pozycji 44 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu – PIT-28,

 • z pozycji 84 zeznania o dochodzie/stracie – PIT-36, albo z pozycji 127, jeżeli podatnik

 • w zeznaniu za rok 2008 występuje jako małżonek,

 • - z pozycji 24 lub 29 zeznania o dochodzie/stracie – PIT-36L,

 • - z pozycji 62 zeznania o dochodzie/stracie – PIT-37, albo z pozycji 89, jeżeli podatnik

 • w zeznaniu za rok 2008 występuje jako małżonek,

 • - z pozycji 25 zeznania o dochodzie/stracie – PIT-38,

 • - z pozycji 64 rocznego obliczenia podatku – PIT-40,

 • - z pozycji 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy – PIT-40A.

 • Jeżeli za 2008 rok nie został złożony żaden z w/w formularzy, wpisuje się „0”.

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Zalety sk adania pit przez internet
ZALETY SKŁADANIA PIT PRZEZ INTERNET

 • eliminacja formalności (w niektórych przypadkach tylko UPL-1)

 • oszczędność czasu dla podatnika i dla Urzędu

 • wygoda

 • eliminacja stresu towarzyszącego czasami wizycie osobistej

 • brak jakichkolwiek kosztów finansowych

 • upowszechnienie elektronicznego kanału komunikacji między administracją podatkową i podatnikiem

 • poprawa jakości usług świadczonych przez administrację podatkową

 • zautomatyzowanie procesu sporządzania zeznania

 • przyspieszenie obsługi zeznania (nie trzeba manualnie wprowadzać danych w Urzędzie.

  UWAGA: EWENTUALNE KOREKTY SKŁADA SIĘ „TRADYCYJNIE”

Urząd Skarbowy w Złotoryi
Przerwa na kawę

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Ulga na dziecko
ULGA NA DZIECKO

Komu przysługuje:

Preferencja jest adresowana do następujących osób, składających zeznanie PIT-36 i PIT-37:

 • wykonujących władzę rodzicielską (rodziców biologicznych oraz adopcyjnych),

 • pełniących funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało,

 • sprawujących opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Ulga na dziecko1
ULGA NA DZIECKO

Katalog dzieci:

 • dzieci małoletnie (czyli takie, które nie ukończyły lat 18-tu);

 • dzieci bez względu na wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

 • dzieci do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej, w łącznej wysokości przekraczającej za 2009 rok kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej; nie mogą też wykonywać działalności gospodarczej, z której dochody/przychody opodatkowane są podatkiem liniowym lub ryczałtem ani podlegać podatkowi tonażowemu.

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Ulga na dziecko2
ULGA NA DZIECKO

Na czym polega:

 • odliczenie od podatku, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwoty 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka (cały rok = 1.112,04 zł;

 • limit jest wspólny dla obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych będących małżonkami;

 • odliczenie następuje u małżonków w dowolnych proporcjach;

 • należy wypełnić zeznanie PIT-36 lub PIT-37 oraz załącznik PIT-O, gdzie podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a jeśli takich nie mają – imiona, nazwiska i daty urodzeń

  UWAGA: NIEWYKORZYSTANA ULGA NIE PRZECHODZI

  NA LATA NASTĘPNE

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Ulga na dziecko3
ULGA NA DZIECKO

Sposób udokumentowania:

 • Do zeznania nie ma obowiązku załączać żadnych dokumentów.

 • Organ podatkowy albo organ kontroli skarbowej może zażądać dowodów świadczących o prawie do ulgi, w tym na przykład:

  - odpisu aktu urodzenia dziecka

  - orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego

  - orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy

  zawartej ze starostą

  - zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

  Odliczenie nie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

 • wstąpiło w związek małżeński.

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Ulga na dziecko4
ULGA NA DZIECKO

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY:

 • od którego miesiąca liczyć ulgę (np. narodziny dziecka, ustanowienie opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej – pierwszy miesiąc się wlicza);

 • do którego miesiąca liczyć ulgę; inaczej, np. gdy chodzi o ukończenie przez uczące się dziecko pełnoletnie 25. roku życia albo ukończenie przez pełnoletnie dziecko nauki przed 25. rokiem życia–wtedy ostatni miesiąc się wlicza; inaczej gdy na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych lub wstąpiło w związek małżeński – wtedy tego miesiąca już się nie wlicza

 • w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do danego dziecka wykonywana jest władza rodzicielska, pełniona funkcja rodziny zastępczej albo funkcja opiekuna prawnego, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (3,09 zł za dzień).

Urząd Skarbowy w Złotoryi


Dziękujemy za uwagę

Urząd Skarbowy w Złotoryi


ad