slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku Pavol Polák, COPK Banská Bystrica Monitoring európsky významných biotopov a druhov – odborný seminár, 15. – 17. marca 2005, Výskumný ústav trávnych porastov Banská Bystrica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku' - gladys


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Koncept monitoringu európsky významných lesných typov biotopov na Slovensku

Pavol Polák, COPK Banská Bystrica

Monitoring európsky významných biotopov a druhov – odborný seminár,

15. – 17. marca 2005, Výskumný ústav trávnych porastov Banská Bystrica

slide2

Uznesenie vlády SR č.239 zo 17. marca 2004 k národnému zoznamu navrhovaných území európskeho významu

 • úloha B2
 • – uložená ministrovi pôdohospodárstva do 31. 12. 2004
 • - pripraviť a na schválenie vláde predložiť projekt monitoringu lesných ekosystémov v územiach zaradených do siete NATURA 2000
 • - MP SR pripravilo:
 • 1. Projekt NIL – 8.2004 (ŠOP SR a MŽP SR – pripomienkovali ako nepoužiteľný pre komplexné naplnenie úlohy B2)
 • 2. Projekt monitoringu lesných ekosystémov - 12.2004 (ŠOP SR, MŽP SR – pripomienkovalo – 23 pripomienok, 22 bolo akceptovaných,
 • materiál ??? – nevieme či bol predložený vláde)
slide3

DANCEE projekt 2004 – Natura 2000 v SR – Preklenutie implementačného procesu

 • pracovná skupina pre lesné biotopy (LVÚ, Lesoprojekt, EFRA, ŠOP SR)
 • úloha 3 – Koncept monitoringu
  • 3.1. – Zhodnotenie existujúcich metód monitorovania
  • 3.3. – Pripraviť koncept monitoringu európsky významných lesných biotopov
   • zodpovednosť EFRA – prof. Šmelko
   • pripravený v zmysle projektu monitorovania lesných ekosystémov podľa úlohy B2 z uznesenia a podľa hodnotenia priaznivého stavu zachovania lesných biotopov
 • 15. – 16. 11. 2004 – seminár v Bratislave, kde bol predstavený koncept monitoringu lesných biotopov – prezentácia prof. Šmelko - dostupná na web stránke ŠOP SR http://www.sopsr.sk/natura/doc/monitoring/3/lb_koncept.ppt
slide4

Definovanie priaznivého

stavu zachovania (PSZ)

Hodnotenie PSZ

(lokalitné, národné)

Reporting

Správy o stave pre EK

Informácie

o efektivite

Podklady

pre opatrenia

Dáta

Spracovanie

Progr. starostlivosti (PS)

Monitoring PSZ

biotopov a druhov

a území vyčlenených

na ich ochranu

Realizácia PS

ÚEV, CHVÚ,

európsky významné biotopy a druhy

Ciele monitoringu lesných biotopov:

 • podklad pre vypracovanie hodnotiacich správ o stave biotopov
 • podklad pre hodnotenie stavu zachovania biotopov a podklad pre spracovanie programov starostlivosti o ÚEV
 • podklad pre posudzovanie účinkov realizovaných manažmentových opatrení v ÚEV
 • podklad pre posudzovanie vplyvov iných činností na stav a vývoj biotopov v ÚEV
slide5

Východiská monitoringu lesných biotopov

 • 19 typov lesných biotopov (8 prioritných typov)
 • počet výskytov (lokalít) jednotlivých biotopov je variabilný (napr. 91N0 – 1 známa lokalita v SR, 9130 - ??? veľký počet lokalít)
 • charakter výskytu jednotlivých biotopov je rozdielny (výmera, teritoriálny rozptyl v SR, iné), napr.:
  • 9180* - v celej SR, rozstrúsene, zväčša na menších plochách
  • 9410 – zväčša súvislý rozsiahly výskyt vo vyšších polohách, ale aj menšieho rozsahu na podmáčaných plochách a iné
  • 9130 – v celej SR na väčších súvislejších plochách
  • 91E0* - líniový charakter výskytu (3 biotopy v SR)
  • 9190 – výskyt len na Záhorí,
  • 9170 – výskyt len v Popradskej a Spišskej kotline
  • 91M0, 91G0*, Ls2.1 – ťažká identifikácia
  • 91H0* - prelínanie s nelesnými typmi biotopov a pod.
slide7

Východiská monitoringu lesných biotopov

 • dostupnosť a relevantnosť existujúcich dát o lesných biotopoch
  • neúplný východiskový stav (chýba základná porovnávacia báza – sťažuje vypracovávanie Progr. starostliv., ale aj prípravu monitoringu)
  • dáta z databázy LHP (Lesoprojekt) – opis porastov
   • obsahujú viaceré dáta vhodné z hľadiska hodnotenia FCS
   • 1/10 SR každý rok obnovovaná
   • z iných častí databáz a iných databáz (Lesoprojektu) dohodnúť poskytnutie iných dát dôležitých z hľadiska hodnotenia PSZ
  • zdravotný stav lesa a iné databázy LVÚ
   • zdravotný stav lesa – nepoužiteľné z hľadiska PSZ
   • ostatné – viažu sa zväčša na konkrétne výskumné plochy – nie sú dostatočne reprezentatívne
  • mapovanie lesných biotopov !!!
   • pilotne prebehlo v roku 2004 v DANCEE projekte na 3 ÚEV – predovšetkým ako podklad k spracovaniu prog. starostlivosti
   • je potrebné dopracovať systém zberu a vyhodnocovania dát (kompatibilita s ISTB a pod.)
   • zamerať sa na dáta, ktoré nie je možné získať z existujúcich databáz (mŕtve drevo, štruktúra, a pod.)
slide8

Hierarchické úrovne monitorovania a vyhodnocovania monitoringu lesných biotopov

 • Slovensko / biogeografický región / areál rozšírenia lesných biotopov (lesné biotopy hodnotené v rámci celého Slovenska, t.j aj stav mimo vyčlenených ÚEV)
 • lesné biotopy v rámci vyčlenených Území európskeho významu (celkovo – t.j. akým spôsobom prispievajú k udržaniu alebo zlepšovaniu stavu zachovania biotopov, úroveň jednotlivých ÚEV bude len pomocná)
 • lesné biotopy na jednotlivých lokalitách výskytu (??? – priestorové jednotky definované v definíciách PSZ alebo až JPRL – čo by zjednodušilo systém monitorovania, ale aj iné úlohy
slide9

Metódy monitorovania lesných biotopov

 • Celoplošné zisťovanie údajov – podrobné mapovanie všetkých dát o biotope nevyhnutných k určeniu stavu zachovania – vhodné pre menšie ÚEV, resp. vzácne biotopy málo preskúmané, východiskové dáta
 • Využívanie údajov z existujúcich databáz – vhodné len pre celoslovenské hodnotenie a rozsiahlejšie ÚEV (dáta o chybajúcich kritériach a indikátoroch sú nahradené zástupnými kritériami a indikátormi – spracované)
 • Využívanie údajov z existujúcich databáz dopĺňané mapovaním chýbajúcich dát v databázach, pre kľúčové biotopy v ÚEV
 • Výberové zisťovanie údajov (možné v neskoršej fáze monitorovania, keď sú k dispozícií východiskové dáta), využívanie matematicko-štatistických metód – vhodné pre biotopy s rozsiahlym rozšírením v rámci SR – založenie monitorovacích plôch (kruhy, pásy, polygóny a pod.)
slide11

Frekvencia monitorovania

 • smernica o biotopoch - 6 ročný cyklus (1. správa za SK v roku 2007 (obdobie od prijatia smernice do roku 2007, 2. správa za SK 2013 za roky 2007 – 2012)
 • dáta z databáz Lesoprojektu – 10 ročný cyklus (obnovované na 1/10 SR každý rok, v prípade rozsiahlejších kalamít je cyklus narušený)
 • dáta získavané mapovaním pre Programy starostlivosti (predpoklad 1 x za 10 rokov, kontrolne 1 x 5 rokov)
 • podrobnejšie monitorovanie previesť vždy rok pred zasielaním správy do EK (2006, 2012 a pod.)
 • lesné biotopy sú špecifické tým, že sa vyvíjajú v dlhšom časovom horizonte ako hodnotiace správy (cca 100 rokov) a je otázne ako sa postaviť k prirodzeným zmenám v rámci vývoja lesných ekosystémov a ich dopadu na PSZ
slide13

Realizácia monitoringu

 • mapovanie lesných biotopov – zisťovanie vstupných dát
  • v rámci ČMS Biota
  • v ÚEV, kde sa pripravujú Programy starostlivosti, alebo sa začnú pripravovať v roku 2005
  • zabezpečované internými aj externými kapacitami
 • monitoring
  • využívanie dát z mapovania
  • využívanie dát z databáz Lesoprojektu
  • spracovávanie, vyhodnocovanie, a zisťovanie dát výberovými metódami, je nutné pripraviť
ad