slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และ - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 17 มิถุนายน 2551. ตัวแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ Systems Learning Organization Model.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และ' - gizi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร

โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ

และ

โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ

ศึกษาดูงานการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

17 มิถุนายน 2551

slide2
ตัวแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ

Systems Learning Organization Model

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดำเนินการจัดการความรู้

องค์การ

คน

การจัดการความรู้

การเรียนรู้

เทคโนโลยี

slide3
ระบบและกระบวนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Process

Input

Output

 • บุคลากร
 • ความรู้
 • เทคโนโลยี
 • การสร้างความรู้
 • การแบ่งปัน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • การสร้างคลังความรู้
 • การประยุกต์ใช้ความรู้
 • การพัฒนา ระบบงาน
 • การพัฒนา บุคลากร

Outcome

 • ประสิทธิภาพ
 • ประสิทธิผล
slide4
กิจกรรมการจัดการความรู้

1. การจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge Management : AKM)ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุกคณะ / สาขาวิชาบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ

 • การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Knowledge Management : ITKM)สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

 • การจัดการความรู้ของศูนย์ / สำนัก (Office/ Center KM: OKM)

ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ตามบริบทงานของแต่ละศูนย์ / สำนัก

academic knowledge management akm
การจัดการความรู้ด้านวิชาการ(Academic Knowledge Management : AKM)

ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการ

1. คณะบริหารธุรกิจ

2. คณะนิติศาสตร์

3. คณะศิลปศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะรัฐศาสตร์

6. คณะนิเทศศาสตร์

7. บัณฑิตวิทยาลัย

8. วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

office center knowledge management okm
การจัดการความรู้ศูนย์ / สำนัก(Office / Center Knowledge Management : OKM)

ประยุกต์ใช้กระบวนการ KM ตามบริบทงานของแต่ละศูนย์ / สำนัก

 • สำนักงานอธิการบดี8. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
 • สำนักวิชาการ9. ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • สำนักวิทยบริการ10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล 11. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สำนักพัฒนานักศึกษา12. สำนักสื่อสารองค์กร
 • สำนักวิจัยและพัฒนา13. ศูนย์ภาษา
 • สำนักนโยบายและงบประมาณ14. ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
knowledge management committee
คณะกรรมการจัดการความรู้(Knowledge Management Committee)
 • คณะกรรมการอำนวยการ (KM Steering Committee)
 • คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ (Academic KM Committee)
 • คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITKM Committee)
 • คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำศูนย์ / สำนัก (Office / Center KM Committee)
knowledge sharing
กิจกรรมการแบ่งปัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Knowledge Sharing)

2.1 การแบ่งปัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้องานประจำวัน

2.2 เวทีจริง

 • การประชุม
 • การอบรม / สัมมนา
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • การเสวนา
 • กิจกรรมพี่เลี้ยง
 • On the job training

2.3 เวทีเสมือน

 • eKM
knowledge asset
คลังความรู้ (Knowledge Asset)
 • eKM
 • เว็บไซต์คณะ / ศูนย์ / สำนัก
 • รายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา
 • รายงานสรุปโครงการ / กิจกรรม
 • รายงานสรุปการปฏิบัติงานพิธีประสาทปริญญา
 • คู่มือปฏิบัติงาน
ad