slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prim.Mr. sci dr. Nermana Mehić-Basara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prim.Mr. sci dr. Nermana Mehić-Basara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Prim.Mr. sci dr. Nermana Mehić-Basara - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

DRUŠTVENI ZNAČAJ MENTALNOG ZDRAVLJA SA OSVRTOM NA RAZVOJ I ORGANIZACIJU SISTEMA SLUŽBI ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA . Prim.Mr. sci dr. Nermana Mehić-Basara. Federalno Ministarstvo zdravstva Radionica: “Mentalno zdravlje u svim politikama i intersektorska saradnja Sarajevo, 25.10.2011. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prim.Mr. sci dr. Nermana Mehić-Basara' - gizela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DRUŠTVENI ZNAČAJ MENTALNOG ZDRAVLJA SA OSVRTOM NA RAZVOJ I ORGANIZACIJU SISTEMA SLUŽBI ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA

Prim.Mr. sci dr. Nermana Mehić-Basara

Federalno Ministarstvo zdravstva

Radionica: “Mentalno zdravlje u svim politikama i intersektorska saradnja

Sarajevo, 25.10.2011. godine

slide2

Mentalno zdravlje

 • Prema definiciji SZO, mentalno zdravlje je važan dio sveukupnog blagostanja čovjeka.
 • Mentalno zdravlje ne znači samo odsustvo psihičke bolesti (neuroza, psihoza, depresija, poremećaj ličnosti, zloupotreba alkohola i droga, PTSD) već znači doživljaj zadovoljstvaživotom, duševnu ispunjenost – ono stanje koje svi opisujemo kao osjećaj sreće
slide3

Mentalno zdravlje

 • Iako se tradicionalno mentalno zdravlje veže za pojam (hronične) duševne bolesti, a liječenje za hospitalizaciju, mentalno zdravlje ima mnogo širi kontekst.
 • U vezi sa mentalnim zdravljem su: ljudska prava, socijalna zaštita, zapošljavanje, stigma i diskriminacija i dr.
slide4

Legislativa

i ljudska

prava

Istraživanje

i evaluacija

Finansiranje

Mentalno zdravlje djece i adolescenata

Organizacija usluga

Planiranje i finansiranje pružanja usluga

Planiranje politike i programa

Ljudski resursi i trening

Informacijski sistem

Zastupanje

Veća dostupnost i korist od psihotropnih lijekova

Poboljšanje kvaliteta

Politike i programi radnih

mjesta

SZO, Evaluacija politike mentalnog zdravlja

slide5

Svjetska statistika....

 • 450 miliona ljudi boluje od nekog duševnog ili neurološkog poremečaja.
 • Jedan od četiri ćovjeka će trpiti zbog nekog duševnog ili neurološkog poremećaja u neko doba svog života.
 • 121 milion ljudi trpi zbog depresije a 50 miliona zbog epileptične bolesti.
 • 24 miliona boluje zbog šizofrenije.
 • 10-20 miliona ljudi u svijetu godišnje pokuša suicid a 1 milion izvrši samoubistvo.
 • Dvije milijarde ljudi danas konzumira alkohol, 200 miliona konzumira različite PAS
slide6

Mentalni poremećaji mogu da aficiraju sve ljude u svim zemljama svijeta Neuropsihijatrijski poremećaji su uzrok gotovo jedne trećine invaliditeta i nesposobnosti u svijetu.

31

43

43

18

Afrika

Obje Amerike

Evropa

27

31

27

Istočni Mediteran

Jugoistoćna Azija

Zapadni Pacifik

mentalno zdravlje u zajednici
Mentalno zdravlje u zajednici...
 • Pokret Mentalno zdravlje u zajednici je započeo sredinom prošlog vijeka u SAD, a svoj vrhunac doživio 60’ i 70’ godina gotovo u cijelom svijetu.
 • Iako je pojam socijalne psihijatrije poznat još od prije rata, ipak se puna afirmacija “psihijatrije u zajednici” desila u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini
mentalno zdravlje u zajednici1
Mentalno zdravlje u zajednici...
 • Još je rezolucijama Savjeta Evropske Unije i SZO iz 1975 godine priznat značaj štetne veze između mentalnih problema i društvene marginalizacije, nezaposlenosti, beskućništva i poremećaja koji nastaju zbog zloupotrebe alkohola i droga.
 • Samim tim je negativan uticaj ratne psihološke traume na mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini očekivan.
 • Poslijeratne štete mentalnog zdravlja stanovništva ogledaju se u 1.750.000 osoba koje imaju neki sa stresom povezani psihički poremećaj.
deklaracija o mentalnom zdravlju
Deklaracija o mentalnom zdravlju
 • Deklaracija o mentalnom zdravlju za Evropu, donesena na Evropskoj ministarskoj konferenciji 2005 godine u Helsinkiju navodi:
  • Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.
  • da su mentalno zdravlje i mentalno blagostanje osnov kvalitetnog života i produktivnosti pojedinca, porodice, zajednice i nacije.
deklaracija o mentalnom zdravlju1
Deklaracija o mentalnom zdravlju
 • Deklaracijom su precizirane aktivnosti na postizanju mentalnog blagostanja i socijalne uključenosti osoba sa mentalnim problemima:
  • Promocija mentalnog zdravlja
  • Razvijanje uticaja na sve javne politike koje se tiču mentalnog zdravlja
  • Borba protiv stigme i diskriminacije
  • Usmjerena podrška (djeca, omladina, stare osobe)
  • Izgradnja kapaciteta i sposobnosti ljekara opšte prakse i zdravstvenih službi na primarnom nivou, umrežavanje sa specijalističkim službama, efektivan pristup u prepoznavanju i tretmanu osoba sa mentalnim problemima.
deklaracija o mentalnom zdravlju2
Deklaracija o mentalnom zdravlju
 • Omogućavanje liječenja osobama sa mentalnim problemima
 • Uspostavljanje partnerskih odnosa sa drugim službama
 • Zapošljavanje i obrazovni programi
 • Finansiranje
deklaracija o mentalnom zdravlju3
Deklaracija o mentalnom zdravlju
 • Ministri zdravlja zemalja članica Evropske regije SZO su se obavezali da će do 2015 godine, između ostalog
  • Usvojiti politiku zaštite mentalnog zdravlja u skladu sa evropskim standardima
  • Sprovoditi prevenciju suicida i uzroka štetnog stresa, nasilja, depresije, anksioznosti i poremećaja uslijed zloupotrebe alkohola i droga.
  • Priznati i unaprijediti centralnu ulogu primarne zdravstvene zaštite i ljekara opšte prakse, te jačati njihove kapacitete za preuzimanje odgovornosti za mentalno zdravlje
  • Razvijati službe u zajednici umjesto velikih institucija (bolnice, klinike i sl.)
organizacija psihijatrijskih slu bi do 1992
Organizacija psihijatrijskih službi do 1992
 • Psihijatrijske službe pri domovima zdravlja
 • Psihijatrijski odjeli pri općim bolnicama
 • Specijalizovane psihijatrijske klinike za mentalno oboljele
 • Zavod za alkoholizam i druge ovisnosti
 • Specijalne institucije za smještaj osoba sa posebnim potrebama
slide14

Četiri godine, Bosnu i Hercegovinu razdirao je jedan od najkrvavijih i najokrutnijih konflikata u evropskoj povijesti od Drugog svjetskog rata. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, naša zemlja se oporavlja iz ovog vihora suočavajući se sa izazovima rekonstrukcije i pomirenja, provođenja slobodnih izbora i privođenja ratnih zločinaca pravdi.

Specifičnosti BiH

slide15

U toku rata velike psihijatrijske institucije su ili razorene ili izrazito oštećene, kvaliteta usluga mentalnog zdravlja kao i broj profesionalaca se smanjio, a društvena i porodična mreža podrške je oštećena ili uništena što je uveliko ograničavalo mogućnosti otpuštanja bolesnika.

Specifičnosti BiH

slide16

Stogasuaktivnostinarekonstrukcijiireformiuslugamentalnogzdravlja morale započetijošzavrijeme rata. Odlukavlastinadležnihzamentalnozdravljedane rekonstruirajuiponovootvarajuvelikeinsititucije, nitida grade novepostavila je temeljereformementalnozdravstvenog sistema, a time poboljšanje kvaliteta usluga.

Reforma mentalno-zdravstvenog sistema

slide17

Reforma mentalno-zdravstvenog sistema

 • Kamen temeljac sadašnjeg sistema predstavljaju centri za mentalno zdravlje u zajednici.
 • U BiH trenutno ima 59 centara, 40 u FBiH, 1 u Brčko distriktu i 18 u RS. Svaki centar pokriva određenu geografsku regiju i određeni broj stanovnika.
 • Četiri najvažnija aspekta zaštite mentalnog zdravlja odvijaju se unutar Centara: promocija, prevencija, liječenje i rehabilitacija.
 • Centri su uvezani u organizacijsku mrežu sa psihijatrijskim odjelima u općim i univerzitetskim bolnicama, a surađuju i sa službom socijalne zaštite i sudskim i policijskim službama premda još ne dovoljno.
slide18

Drugitemeljreformeuslugamentalnogzdravljačinilegislativa, Zakon o zaštitiosobasaduševnimsmetnjamakoji je usvojen u Parlamentu FBiH 2001, uz izmjene i dopune 2011 godine.

Reforma mentalno-zdravstvenog sistema

slide19

Ovajdugotrajniprocesreformeioporavkauslugamentalnogzdravlja ne bi bio mogućbezpomoćiipodrškemeđunarodnezajednice. Mrežacentarazamentalnozdravljefizički je realizirana u vremenskomokvirudefiniranom 1996 krozugovorpotpisanodVladeBiHiSvjetskebanke. Daljirazvojusluga, a posebnoedukacijaprofesionalacaievaluacijareformeznačajnosupomognutiodstrane SWEBIH-a i HealthNet International.

Reforma mentalno-zdravstvenog sistema

see mental health project
SEE MENTAL HEALTH PROJECT

Enhancing Social Cohesion through Strengthening Community Mental Health Services in SEE

Razvoj socijalne kohezije kroz jačanje centara za mentalno zdravlje u zajednici u Jugoistočnoj Evropi

Zbog uspješno provedene reforme usluga mentalnog zdravlja, Bosna i Hercegovina dobila je vodeću ulogu

u SEE Mental Health projektu Pakta za stabilnost.

slide22

Regionalna suradnja predstavlja osnovni stabilizirajući faktor u Jugoistočnoj Evropi. Inicijativa Pakta za stabilnost za socijalnu koheziju koja uključuje i projekt mentalnog zdravlja, doprinijet će promociji dugotrajne i konstruktivne suradnje.

SEE MENTAL HEALTH PROJECT

ciljevi
Ciljevi

Poboljšanje stanja mentalnog zdravlja u Regiji Jugoistočne Evrope kroz razvoj i implementaciju usluga mentalnog zdravlja u zajednici.

komponente projekta
Komponente Projekta
 • Razvoj / prilagođavanje politike mentalnog zdravlja i legislative
 • Stvaranje harmoniziranog modela Centra za mentalno zdravlje u regiji
 • Curricula edukacije za profesionalce mentalnog zdravlja u regiji
 • Standardizirani informacijski sistem
ishodi projekta
Ishodi Projekta
 • Formuliranje nacionalnih politika i strategija mentalnog zdravlja i akcionih planova
 • Izrada curricula za edukaciju profesionalaca mentalnog zdravlja
 • Legislativa mentalnog zdravlja harmonizirana sa EU
 • Harmonizirani model Centra za mentalno zdravlje
 • Operacionalni pilot centar u svakoj zemlji
 • Standardizirani informacijski sistem za monitoring, planiranje i evaluaciju
zaklju ak
Zaključak
 • Omogućiti svima potreban tretman sa težištem na primarnu zdravstvenu zaštitu
 • Provoditi zaštitu u zajednici
 • Educirati opću populaciju o problemima mentalnog zdravlja
 • Uključiti širu zajednicu, porodice i korisnike u rješavanje problema mentalnog zdravlja.
 • Provoditi nacionalnu strategiju i politiku i zakone o mentalnom zdravlju.
 • Razvijati ljudske resurse i znanja uz povezivanje sa drugim sektorima.
 • Obezbjediti istraživanja u oblasti zaštite mentalnog zdravlja
 • Provoditi monitoring i evaluaciju indikatora mentalno zdravstvenih poremećaja.