ผลกระทบจ AEC - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ผลกระทบจ AEC PowerPoint Presentation
Download Presentation
ผลกระทบจ AEC

play fullscreen
1 / 15
ผลกระทบจ AEC
155 Views
Download Presentation
giulio
Download Presentation

ผลกระทบจ AEC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ผลกระทบจAEC

 2. ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจาก AEC ? ผู้ค้า เกษตรกร ผู้บริโภค แรงงาน ประชาชน นักธุรกิจ นักวิชาชีพ

 3. AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) ขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นไปยังอาเซียน สามารถนำเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำเร็จรูป จากอาเซียนที่มีความได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพ โอกาสส่งออกสินค้าใหม่ที่เคยมีภาษีสูง ไปยังตลาดอาเซียน สินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่ง ตลาดใหญ่ขึ้น: เกิด economy of scale ต้นทุนของคู่แข่งก็อาจต่ำลงด้วย ไปตั้งธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้ ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทย แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้าที่อื่นมีสิ่งจูงใจกว่า ทำธุรกิจบริการ ในอาเซียนได้อย่างเสรี ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง แรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี

 4. AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) สามารถย้ายฐานการผลิตทั้งหมด/บางส่วนไปยังอาเซียนอื่นที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต เพื่อเสริมความสามารถแข่งขัน ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอกAEC คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่งในเขตแดนเราเพื่อมาใช้ความได้เปรียบ ของปัจจัยการผลิตบางอย่าง การลงทุนเสรีในอาเซียน ใช้ AEC เป็นฐานการผลิตร่วม ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง ต้นทุนโลจิสติกส์ของคู่แข่งในอาเซียนก็จะลดลงด้วย หากเขาดีกว่า ได้เปรียบด้านภาษีนำเข้าเมื่อเทียบกับสินค้าของประเทศคู่แข่งอื่นในตลาดคู่ค้าเหล่านี้ ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีคู่แข่งเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6 FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN+1, +3, +6

 5. สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ SMEs • สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0% • มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน • มีโอกาสสร้างพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการในอาเซียน • คู่แข่งทางธุรกิจในอาเซียนมากขึ้น อาจถูกแย่งตลาดไป ธุรกิจภูมิปัญญาท้องถิ่น • สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0% • มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน • มีโอกาสสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการในอาเซียน • ความท้าทายในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ประชาชน • มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียนมากขึ้น • โอกาสเลือกซื้อสินค้า บริการหลากหลาย ราคายุติธรรม • อาจได้รับผลกระทบจากสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐานมากขึ้น

 6. สินค้าที่ไทยมีโอกาส/ท้าทายสินค้าที่ไทยมีโอกาส/ท้าทาย • สินค้าที่ไทยมีโอกาส สินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว ธัญพืช • ผลไม้สดและแปรรูป อาหาร สินค้าหัตถกรรมเช่น ผ้าไหม ของตกแต่งบ้าน • สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์และชิ้นส่วน สินค้าที่ไทยต้องท้าทาย สินค้าที่มีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิด เสรีการค้าในอาเซียน เช่น น้ำมันปาล์ม (มาเลเซีย) เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม) มะพร้าว (ฟิลิปปินส์) และ ชา (อินโดนีเซีย)

 7. สินค้าที่จังหวัดสุรินทร์มีโอกาสสินค้าที่จังหวัดสุรินทร์มีโอกาส สินค้าที่จังหวัดสุรินทร์มีโอกาส สินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย สินค้าหัตถกรรมเช่น ผ้าไหม

 8. บริการที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบบริการที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบ • บริการที่ไทยได้เปรียบ การท่องเที่ยว ภาคบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว • อาทิ ร้านอาหาร และโรงแรม • บริการด้านสุขภาพเช่น โรงพยาบาล บริการสปา นวดแผนไทย บริการที่ไทยเสียเปรียบ สาขาที่มีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ เช่น โลจิสติกส์ โทรคมนาคม สาขาที่ต้องใช้เงินลงทุน และเทคโนโลยีสูง ธุรกิจสถาปนิกขนาดกลางและ ขนาดเล็ก

 9. บริการที่จังหวัดสุรินทร์ได้เปรียบ/เสียเปรียบบริการที่จังหวัดสุรินทร์ได้เปรียบ/เสียเปรียบ • บริการที่ จ.สุรินทร์ได้เปรียบ การท่องเที่ยวภาคบริการที่เกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร • และโรงแรม • บริการด้านสุขภาพเช่น โรงพยาบาล • บริการสปา นวดแผนไทย บริการที่ จ.สุรินทร์เสียเปรียบ สาขาที่มีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ เช่น โลจิสติกส์

 10. ภาคเอกชนไทยมีความพร้อมแค่ไหนภาคเอกชนไทยมีความพร้อมแค่ไหน • ระดับความรู้ความเข้าใจของภาคเอกชนไทย • ไม่รู้ และไม่คิดจะรู้ • รู้ แต่ไม่รู้เรื่อง เห็นเป็นเรื่องไกลตัว • รู้ แต่ไม่รู้จะปรับตัวอย่างไร • รู้ เห็นเป็นโอกาส มีการปรับตัวเชิงรุก • 2.เราจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว • เอกชนต้องมีการปรับตัวให้รองรับ • การเปลี่ยนแปลงจาก AEC โดยเฉพาะ SMEsเป็นกลุ่มใหญ่ที่ยังขาดความพร้อม และรัฐไม่ควรละเลย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งเงินทุนและบุคลากร

 11. ภาคเอกชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไรภาคเอกชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร

 12. สรุปการเตรียมความพร้อมภาคเอกชนไทยสรุปการเตรียมความพร้อมภาคเอกชนไทย

 13. เยาวชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไรเยาวชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อของประเทศสมาชิกอาเซียน นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สร้างภูมิคุ้มกัน และก้าวทันกับยุคโลกาภิวัตน์

 14. มาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐมาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐ

 15. ขอบคุณ “เรียนรู้ ใส่ใจ ใช้ประโยชน์ AEC” Call Center : 0-2507-7555 www.dtn.go.th