Download
v lkomna till information kring betyg och bed mning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna till information kring betyg och bedömning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna till information kring betyg och bedömning

Välkomna till information kring betyg och bedömning

152 Views Download Presentation
Download Presentation

Välkomna till information kring betyg och bedömning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna till information kring betyg och bedömning

 2. Skola 2011 • Ny skollag • Ny Läroplan med nya kursplaner • Nytt betygssystem som gäller från åk 6 • Nytt sätt att tänka kring bedömning • Skolans skyldighet att rapportera om ogiltig frånvaro • Ogiltig frånvaro skrivs in i betyget

 3. Ny Läroplan för grundskolan Har gällt för alla klasser utom åk 9 under läsåret 2011-2012 Gäller fullt ut läsåret 2012-2013

 4. Läroplanen för grundskolan • Skolans värdegrund och uppdrag • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen • Kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen

 5. Kunskapskrav I kursplanerna anges mål och kunskapskrav för olika ämnen Årskurs 3 Svenska, svenska som andraspråk, matematik, NO och SO Årskurs 6 Alla ämnen utom moderna språk (tyska, franska och spanska) Möjlighet att läsa NO och SO ämnen som block och att sätta ett ”blockbetyg” Årskurs 9 Alla ämnen Inga blockbetyg får sättas

 6. Nationella prov Avstämning i Åk 3 Matematik, svenska och svenska som andraspråk Åk 6 Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO (SO/NO för 2013 endast som diagnos) Åk 9 Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO Proven kommer under vårterminen och är lika för hela landet.

 7. Ny betygsskala A B C D E F

 8. Betyg från åk 6 • Från och med höstterminen 2012 ges betyg i slutet av varje termin från åk 6. • För åk 6 gäller i alla ämnen utom språkvalet. • Terminsbetyget är en bedömning av de kunskaper ditt barn visat fram till betygssättningen. ”Som komprimerade lägesrapporter i förhållande till ämnets kunskapskrav.” • Det sista betyget på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg. • Sammanfattande betyg, ”blockbetyg”, får sättas i NO och SO endast i åk 6. • Betygsskalan är sexgradig där F är ”icke godkänt”.

 9. Betygsskalan • Kunskapskraven utgår från de förmågor som sammanfattas i ämnets syfte och det centrala innehållet. • Kunskapskrav för godtagbara kunskaper är preciserade för betygen A, C och E. • Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande delen C är uppfyllda. • Kravet för B innebär att kraven för C och till övervägande delen för A är uppfyllda.

 10. Kunskaper och förmågor • Kunna samtala om • Dra paralleller • Reflektera över • Se samband • Använda kunskap i annat sammanhang • Kunna analysera

 11. Bedömning • Bedömningar används för att: • Kartlägga kunskaper • Värdera kunskaper • Återkoppla för lärande • Synliggöra praktiska kunskaper • Utvärdera undervisning

 12. Från ”Summativ” till ”Formativ” bedömning När resultatet av en bedömning skrivs i form av ett omdöme eller ett betyg har den en summativ funktion. Utgör bedömningen en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån lägesbeskrivning och de styrkor och svagheter som framkommit fungerar den formativt.

 13. Ogiltig frånvaro • När elev uteblir från undervisning är skolan skyldig att informera föräldrarna om detta. • I Lund används Skola 24 • Ogiltig frånvaro kommer att skrivas in i terminsbetyget

 14. Tidsplan Höstterminen 2011: Åk 8 nya betygssystemet, åk 9 efter gamla betygssystemet Höstterminen 2012: Åk 6-9 nya betygssystemet

 15. Mer information www.skolverket.se/skollagen2011 www.skolverket.se/nyalaroplaner www.skolverket.se/betyg