Status på Samhandlingsreformen
Download
1 / 17

Status på Samhandlingsreformen i Helgelandssykehuset - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Status på Samhandlingsreformen i Helgelandssykehuset. Samhandlingskonferanse 12. mai 2011. Samhandlingsreformen. Spesialisthelsetjenesten (kap. 10 i St.meldingen) Ledelsesmessig utfordring Økonomisk kontroll Kompetansebase Utvikling – rendyrking Prioriteringer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Status på Samhandlingsreformen i Helgelandssykehuset' - gita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Status på Samhandlingsreformen

i Helgelandssykehuset

Samhandlingskonferanse 12. mai 2011


Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen

Spesialisthelsetjenesten

(kap. 10 i St.meldingen)

 • Ledelsesmessig utfordring

 • Økonomisk kontroll

 • Kompetansebase

 • Utvikling – rendyrking

 • Prioriteringer

 • Støttespillere for kommunene

 • Pasientforløp - logistikk


St m 47 psykiatri
St.m. 47 - psykiatri

Tilbud i kommunene ujevnt og til dels utilstrekkelig utbygd

”Døgntung struktur” innen DPS og sykehus

70 % av ressursene i spesialist-helsetj

Satse på:

Forebygging, tidlig intervensjon,

Økt desentralisering

Lavterskeltilbud

Brukerstyrte døgnplasser

Forsterkete bo- og tjenestetilbud

ACT-team


St m 16 psykiatri
St.m. 16 - psykiatri

DPS’ene forankringspunkt

Polikliniske tjenester

Ambulante funksjoner

Brukerstyrte plasser

Bruk av tvang skal reduseres

BUP-tjenester skal gjennomgås av Helsedir + RHF’ene:

Ressursbruk, prioritering, tilgjengelighet, faglighet arbeidsdeling

Rus:

Lokalbaserte tjenester

Tiltak for reduksjon av ventelister og fristbrudd


Oppdragsdokumentet 2011 helhetlig pasientforl p og samhandling
Oppdragsdokumentet 2011 – helhetlig pasientforløp og samhandling

Kompetanseoverføring og tett dialog mellom nivåene skal bedre evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på forløpstenkning og forpliktende samarbeid mellom nivåene.

HF skal (bl.a. – i alt 14 kulepunkter)

Dokumentere pasientstrømmer, henvisninger og pasientforløp.

Utvikle rutiner og iverksette retningslinjer for pasientgrupper med de hyppigste kreftformer, hjerneslag og TSB i et forløpsperspektiv.

Sette av nødvendige ressurser og kompetanse for å håndtere og videreutvikle samhandlingsfeltet i samarbeid med kommunene, og involvere og forplikte de kliniske miljøer til aktiv deltagelse i arbeidet

Det forutsettes at foretaksstyret får seg forelagt saker som løpende dokumenterer progresjon i arbeidet med å utvikle strategier og tiltak innen samhandlingsfeltet.

Etablere Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) med deltakere fra både HF og kommuner på fagområder som krever spesielt god samhandling (f.eks. rus/psykiatri, kreft, kronikerbehandling, akuttmedisin, geriatri). Det forusettes at representanter fra brukerne oppnevnes som medlemmer i de kliniske samarbeidsutvalgene.

Sikre at veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten ivaretas med god tilgjengelighet til kompetent faglig rådgiving for fastleger og leger i vakt.


Oppdragsdokumentet 2011 psykisk helsevern
Oppdragsdokumentet 2011 – psykisk helsevern

Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordeling innen psykisk helsevern med bakgrunn i tilrådning fra Nasjonal strategigruppe II.

Planlegge og tilrettelegge for at DPSene skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne.

Iverksette tiltak for at nødvendige akuttfunksjoner kan etableres ved DPSene.

Rapportere utskrivningsklare pasienter fra DPS til kommuner til Norsk pasientregister. 

Etablere brukerstyrte plasser ved samtlige DPSer, etter modell fra Jæren DPS.

Iverksette nødvendige tiltak for å bedre datakvalitet.

Utarbeide en plan for hvilke prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen barne- og ungdomspsykiatrien. Planen skal være styrebehandlet og innsendt pr. 1.tertial.

Opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke kompetansen innen rusbehandling.  Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern. 

Sikre samhandling mellom psykisk helsevern, TSB og somatikk.

Innføre felles behandlingsforløp, standardisert utredning, kartlegging og diagnostisering for barn og unge i samarbeid med primærhelsetjenesten.

Prioritere å ansette medarbeidere med brukererfaring.


Oppdragsdokumentet 2011 tsb
Oppdragsdokumentet 2011 – TSB

Planlegge og innføre gode samarbeidsrutiner med kommunene om hele pasientforløpet, herunder før, under og ved endt behandling og ved behandlingsavbrudd. 

Etablere behandlingsforberedende tiltak for rettighetspasienter i påvente av oppstart av behandling i samarbeid med kommunene.

Øke andelen pasienter som fullfører TSB.

Samhandle med somatisk avdeling, psykisk helsevern og kommunene ved akuttbehandling.

Etablere tilbud om døgnbehandling med 8 plasser innen 01.04.11.

Bidra til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til nødvendig helsehjelp


Prosjektmidler til helgeland tildeling 2010

Samhandlingsreformen

Prosjektmidler til Helgeland tildeling 2010


Samhandlingsprosjekter psykiatri helgeland
Samhandlingsprosjekter psykiatri - Helgeland

Mo i Rana

Veiledningsgrupper VOP – (Hemnes, Nesna, Rødøy)

Veiledningsgrupper BUP- Helsesøstertj/barnevernstj. (Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy)

Brukerstyrt seng

Mosjøen

BUP i helsestasjon for ungdom

Modell for helthetlig rusarbeid

Avtale om veiledning/rådgiving/klinikkmøter

Sandnessjøen/Brønnøysund

Arbeidsgruppe for utrednings/behandlingslinje ADHD (Brønnøy)

Rusbehandling, samarb og utvikling

Ambulante tjenester fra BUP Brønnøy (Vega, vevelstad,


Andre samhandlingsprosjekter helgeland
Andre samhandlingsprosjekter - Helgeland

Samlokalisering akuttmottak -legevakter - legevakttelefon

Prehospitale tjenester

Helseparken Mo i Rana

Palliativ enhet Mosjøen

Rehabilitering HRIS - Sandnessjøen

Desentraliserte tjenester

Sør-Helgeland: Spesialistpoliklinikk / fødestue / dialyse / psykiatri

KOLS-plan

Kompetanseprogram kreftomsorg

Ambulansebåter

Helseplan Helgeland


Samhandlingsarenaer
Samhandlingsarenaer

PKO

OSO / KSU

Dialog- / Samarbeidsmøter

Konkrete prosjekter

RHF

Samarbeidsgruppe

Prosjektgrupper


Tiltak
Tiltak

 • OSO – overordnet samarbeidsorgan

  • Medlemmer:

   Kommunene: Ordfører Geir Waage , Rana

   Ordfører Kjell Idar Juvik, Hemnes

   Ordfører Jann-Arne Løvdahl, Vefsn

   Ordfører Stig Sørra, Alstahaug

   Rådmann Arne Kvensjø, Brønnøy

   Rådmann Signar Kristoffersen, Sømna

   Helseforetaket: Administrerende direktør Per Martin Knutsen

   Medisinsk direktør Fred A. Mürer

   Sykepleiefaglig sjef/kommunikasjonssjef

   Randi Erlandsen

   Avdelingsdirektør Venche Abel, Mosjøen

   Avdelingssjef Grete Andreassen, Sandnessjøen/Brønnøysund

   Avdelingssjef Anne Ingeborg Pedersen, Mo i Rana

   Møte/talerett: Brukerutvalget i helseforetaket

   Kommuneoverlegeforum

   Fylkeslegen i Nordland

   Sekretær: Spesialrådgiver Ivar Kirkfjell, Helgelandssykehuset


Tiltak ingen nevnt ingen glemt
Tiltak (ingen nevnt – ingen glemt)

 • Samarbeidsavtale - revisjon

  • Evt. egne underavtaler

 • KSU – områder som krever spesielt god samhandling. Oppdrag fra OSO.

 • Samhandlingskoordinator

 • Informasjon / dialog om innhold og utvikling av de respektive tilbudene

 • Elektronisk kommunikasjon

 • Kompetanseoverføring / bidrag

 • Folkehelsearbeid?


Budsjettkorrigering 2012 2015 fra foretak til kommuner innenfor rammen

Budsjettkorrigering 2012-2015;Fra foretak til kommuner - Innenfor rammen

Utskrivingsklare pasienter:

0,56 mrd kr

Medfinansiering: 4,2 mrd kr

Ø.hjelp døgn: 1,04 mrd kr over 4 år

Om lag 95 mrd kr

14

24.09.2014


Utskrivingsklare somatiske pasienter

Utskrivingsklare somatiske pasienter

Overføring av midler fra spesialisthelsetjenesten for utskrivingsklare pasienter (somatikk); 4.000 kroner pr døgn, totalt 0,56 mrd.

Døgnsatsen tar høyde for drifts- og investeringskostnader i kommunene og i tillegg et insentiv for kommunene til å ta pasienten raskt hjem

Betalingsplikten skal gjelde fra samme dag pasienten er registrert utskrivningsklar

560 mill. kroner trekkes fra RHFs basisbevilgninger i 2012. Omfanget av utskrivningsklare pasienter fra 1.1.2012 vil avgjøre om kommunene skal betale (4000 kroner per døgn) tilbake til RHF

15

24.09.2014


Samhandlingsreformen kommunal medfinansiering
Samhandlingsreformen – kommunal medfinansiering

 • Avgrenset kommunal medfinansiering på 20 pst for alle medisinske konsultasjoner/innleggelser; om lag 4,2 mrd. dersom ordningen hadde blitt innført i 2010

 • Tak på om lag 30 000 kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold

 • Unnta nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler. Modellen inkluderer ikke fødsler

 • Beløpet som overføres til kommunene i 2012 finansieres ved en tilsvarende reduksjon i ISF-bevilgningen for 2012.

 • Det vil fortsatt være ett aktivitetsmål for hvert RHF i antall DRG-poeng.


Samhandlingsreformen yeblikkelig hjelp d gn
Samhandlingsreformen – øyeblikkelig hjelp døgn

 • Oppgaveoverføring som skal fullfinansieres (både drift og investeringer); midler fra RHF til kommunene

 • Kostnadsberegnet til 1,040 mrd. kroner

 • Det legges opp til gradvis overføring i perioden 2012 til 2015 med sikte på innføring av lovhjemmel i 2016

 • 1,040 mrd. kroner tilsvarer en liggedøgnskostnad på 4 330 kroner inkl investeringskostnad på 330 kroner og 240 000 liggedøgn

 • Det er lagt opp til et måltall på 120 000 liggedøgn etter 2 år

 • Følgeevaluering og omfang og kostnader vil bli vurdert etter 2 år

 • Nærmere beskrivelse av hvordan midlene skal tilføres kommune i kommuneproposisjonen 2012.

 • Hvor mye som trekkes fra RHFs basisbevilgninger i 2012 vil bli presentert i SB 2012.


ad