slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Портфолио Како? –Лако ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Портфолио Како? –Лако !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Портфолио Како? –Лако ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Портфолио Како? –Лако !. СШ “Вук Караџић” Сечањ 06.03.2014. Д.Алексић К.Ивковић А.Поноћко. Ц еложивотно учење П рофесионализација занимања у образовно – васпитном систему У равнотежен професионални развој. Ш та је портфолио професионалног развоја ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Портфолио Како? –Лако !' - giselle-barrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПортфолиоКако? –Лако !

СШ “Вук Караџић”

Сечањ

06.03.2014.

Д.Алексић

К.Ивковић

А.Поноћко

slide2

Целоживотноучење

Професионализацијазанимања у образовно – васпитномсистему

Уравнотеженпрофесионалниразвој

slide3
Штајепортфолиопрофесионалногразвоја?Штајепортфолиопрофесионалногразвоја?
 • «Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, приказује његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.» (Биљана Лајовић, ЗУОВ)
slide4
Портфолио -Законскиоквир

Сл.гласник бр.85 од27.9.2013. Правилник о сталном стручном усавршавању...

Члан 27.

 • 68 сатигодишњеразличитихобликастручногусавршавања;
 • 24 часаодобренихпрограмастручногусавршавања;
 • 44 сатастручногусавршавањакојепредузимаустанова у оквирусвојихразвојнихактивности.
slide7
ПОРТФОЛИО
 • Портфолио је једна од системских мера за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • Једино документовањем и писаним путем можемо континуирано пратити и вредновати педагошку праксу и планирати и реализовати активности које воде ка унапређивању рада.
slide8
ПОРТФОЛИО
 • ДА ЛИ САМ УСПЕШНО ОДРЖАЛА ЧАС?КАКВИ СУ ДУГОРОЧНИЈИ ЕФЕКТИ МОГ РАДА НА УЧЕНИКЕ?КОЛИКО СУ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ВИСОКА У ОДНОСУ НА ЊИХОВЕ СПОСОБНОСТИ?КАКО САМ УТИЦАЛА НА РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА?ДА ЛИ САМ ОСТВАРИЛА ДОБРУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА?ДА ЛИ САМ СЕ УКЉУЧИЛА У СВЕ АСПЕКТЕ РАДА ШКОЛЕ КОЈИ СУ У МОМ ДОМЕНУ?ДА ЛИ...?
slide9
Штасевреднује?
 • Извођењеугледнихчасова, асистентпомоћник, присуствовање и дискусија.
 • Излагањесастручнихусавршавањасадискусијом и анализом.
 • Приказкњиге, приручника, стручногчланка, часописа и дидактичкогматеријала.
slide10
Штасевреднује?
 • Приказмултимедијалнихсадржаја.
 • Публиковањестручнихрадова, ауторства и коауторствакњига, приручника, наставнихсредстава.
 • Објављивањерада, припремазапрезентацију, презентовањерада.
 • Рефератнаконгресу.
 • Рецензијауџбеника.
 • Рефератнаконгресу, конференцији.
 • Акредитацијапрограмастручногусавр.
 • Акредитацијастручногскупа.
slide11
Штасевреднује?
 • Остваривањепројекатаобразовноваспитногкарактера у установи: писањепројекта, члантима , организаторпредавања, трибина,смотри, књижевнихсусрета, изложберадова, координатор, посетилац, организовањеодласка у позориште,музеје,изложбе,биоскоп, координацијарадаУченичкогпарламента и Вршњачкогтима.
slide12
Штасевреднује?
 • Радсастудентима, радсаволонтерима.
 • Републичка и међународнатакмичења и смотре: припремањеученика, учествовање у организацијиопштински, окружни, републички.
 • Стручниактиви, удружења, подружница: руководилац, учесник.
slide13
Штасевреднује?
 • Радса волонтерима.
 • Такмичења и смотре: општинска, окружна, републичка.
 • Стручниактиви, удружења, подружниценанивоуграда, општине: руководилац, учесник.
 • Маркетингшколе: администраторсајта, помоћник, пр, члантима.
 • Рад у раднимтелима и програмима: координаторпрограмаоднационалногзначаја, члантима, пројекти у локалнојсамоуправи, обуказазавршнииспит и матуру.
slide16
Структура портфолија
 • Насловна страна
 • Садржај
 • Радна биографија
 • Лични извештај
 • Есеј (лична професионална филозофија)
 • Компетенције
 • Стручно усавршавање ван установе
 • Лични план
 • Прилози (за текућу годину)
slide17
Портфолио професионалног развоја
 • Насловна страна са основним подацима власника портфолија: име, презиме подаци за контакт (телефон, мејл адреса, поштанска адреса)
 • Садржај који даје кратак преглед онога што је укључено у портфолио и омогућава лакше сналажење и аутора и корисника портфолиа
 • Радна биографија садржи кључне податке о аутору , структурисан преглед његовог/њеног формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства и постигнућа
 • Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступидаје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолиа
 • Процена / евалуација се састоји из самопроцене и спољашње процене ефекатарада.
 • Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који приказују, потврђују,илуструју и документују наводе запосленог.
slide18
Лична професионална филозофија

Есеј који представља креативни, субјективни приступ са јасно приказаним идејама и размишљањима у вези са темом:

 • Како ја видим професију наставника / васпитача /стручног сарадника и себе у тој професији

Лична професионална филозофија се развија и мења током рада и приказује веровања, вредности , стратегије у вези са процесом учења/подучавања и како је то повезано са децом /ученицима.

slide19
Неки елементи за писање личне професионалне филозофије
 • како радим/ подучавам
 • који је мој доминантан стил рада/ подучавања
 • најчешћи облици рада
 • зашто радим баш на тај начин
 • које циљеве постављам
 • које методе најчешће користим
 • како се то што радим одражава на децу ученике
 • рефлексија на сопствене компетенције
 • ...
slide20
Портфолиоможедасадржи

планове активности, припреме за час

ученичке радове, продукти деце

анализе рада одељења/групе и појединаца

примери вредновања радова деце односно ученика

резултати тестова ученика

примере анкета,тестова,упитника њихова анализа

примере писане повратне информације ученицима

анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега

приказе стручних радова

дневничке записи, повремене белешке и коментари

идеје за наредно планирање

препоруке и савети колега

фотографије, снимци, аудио записи са коментарима

лични план професионалног развоја

записнике, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали акривностима/часу

сопствене рефлексије у вези са прилозима

...

slide21
Како се бирају прилози за портфолио
 • примери добре праксе,
 • “инцидентне” ситуације,
 • сналажење у специфичним педагошким ситуацијама,
 • „учење на грешкама“ (погрешан избор методе, неусклађеност поступања),
 • ...
slide22
Приликом избора прилога важно је имати на уму следеће
  • Није потребно да се укључе сви расположиви материјали
  • Унесите оне материјале који на најбољи начин илуструју, приказују,поткрепљују оно што сте навели
  • Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу личну професионалну филозофију
  • Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање у односу на то о чему се реч у вези са приложени материјал
  • Коме је намењен порфолио ко ће се са њим упознати, ко ће га читати( шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна)
 • „Због чега бирам овај рад/материјал, шта он илуструје, да ли показује да ме води ка постављеном, жељеном циљу?“
slide23
Због чега ми је потребан портфолио?
 • Помоћу њега чувам и пратим најважније у свом раду
 • Приказујем шта знам да урадим односно како радим
 • Пратим и вреднујем свој рад, анализирам-рефлектујем
 • Пратим развој компетенција,своје напредовање,развој
 • Информишем заинтересоване-послодавце/директора, саветнике,колеге ... шта и како радим /своје компетенције
 • Чувам најважније примере из своје праксе(оне за које мислим да су посебно важни)
 • Садржи моју професионалну филозофију
 • На једном месту систематично је приказано све што је битно за мене као професионалца
 • Планирам своје стручно усавршавање и напредовање у звања
 • ...
slide24
Листа неких питања која могу да нас воде кроз процес самовредновања
 • Шта сам урадила, урадио/ Шта се догодило ( конкретан опис активности/ситуације)
 • Шта мислим у вези са тим?Како се осећам?
 • Шта је било лоше а шта добро у томе?
 • Како то знам?
 • Каква је била реакција/постигнуће деце/ученика?
 • Шта ми је то показало?
 • Да ли сам и шта могла друкчије да урадим?Шта би се догодило?
 • Шта ћу даље да урадим поводом тога?
 • Шта могу да урадим наредни пут у некој сличној ситуацији?
03 03 2014
Изглед личног портфолианаставникаод 03.03.2014.год.