l nda ekonomia e ndermarrjes tema funksionet e nd rmarrjes
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES Tema: Funksionet e Ndërmarrjes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES Tema: Funksionet e Ndërmarrjes - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT - PEJE. Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES Tema: Funksionet e Ndërmarrjes. Mr. s c . Driton Sylqa. Funksionet e ndërmarrjes. Detyra t e një ndërmarrjeje p ërbë hen nga shumë lloje të punëve , që m und të grupohen : P rodhuese

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES Tema: Funksionet e Ndërmarrjes' - gisela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funksionet e nd rmarrjes
Funksionet e ndërmarrjes

Detyrat e një ndërmarrjeje përbëhen nga shumë lloje të punëve, që mund të grupohen:

 • Prodhuese
 • Joprodhuese / ofrimi i shërbimeve

Funksionin afarist në ndërmarrje e përcaktojnë detyrat e tërësishmë të ndërmarrjes,

 • puna e punëtorëve e bërë në grupe të vogla në kryerjen e detyrave konkrete në ndërmarrje,
 • mjetet e punës,
 • lënda e punës si faktor material i prodhimit.
funksionet e nd rmarrjes1
Funksionet e ndërmarrjes

Në organizimin e funksioneve për kryerjen e detyrave prodhuese e joprodhuese, paraqiten disa momente si:

 • detyra të cilat përfshihen brenda një funksioni duhet përherë të rradhiten dhe të kontrollohet mënyra e zbatimit të tyre në praktikë,
 • duhet të përcaktohet gjithnjë radhitja e punëve sipas kryerjes dhe koha e nevojshme për kryerjen e tyre si dhe të përcaktohet mënyra dhe ritmi i kryerjes,
funksionet e nd rmarrjes2
Funksionet e ndërmarrjes
 • të caktohet me një sistem shkencor normativi i materialit dhe i mjeteve për punë në prodhim apo në shërbim në njërën anë,
 • të caktohen edhe rezultatet të cilat pasojnë nga ai deponim në riprodhim,
 • të bëhen përherë ndërrime të nevojshme organizative përbrenda funksioneve ose, nëse paraqitet nevoja të bëhet edhe
 • riorganizimi i tërësishëm i funksioneve në ndërmarrje.
llojet e f unksione ve t nd rmarrjes
Llojet e funksioneve të ndërmarrjes

Funksionet:

 • funksioni i hulumtimit dhe zhvillimit,
 • funksioni i planifikimit,
 • funksioni i prodhimit,
 • funksiono komercial,
 • funksioni i marketingut,
 • funksioni financiar,
 • funksioni i përpunimit automatik të të dhënave dhe i informatave,
 • funksioni kadrovik
 • funksioni i punëve të përgjithshme etj.
funksioni i hulumtimit dhe zhvillimit
Funksioni i hulumtimit dhe zhvillimit
 • Hulumtimet zgjasin shumë dhe janë të ndërlikuara
 • Merren kuadrot e kualifikimeve superiore me aftësi të mëdha shkencore në lëmenj të ndryshëm.
 • Është shumë i rëndësishëm dhe mundëson përparim dhe zhvillimin e ndërmarrjes.
objektivat e hulumtimit shkencor
Objektivat e hulumtimit shkencor
 • krijimi dhe zbatimi në praktikë i procesit teknologjik i cili do të jetë më efikas dhe më ekonomik,
 • zbulimi i burimeve energjetike dhe i materialeve të reja me të cilat do të prodhohen produktet më cilësore dhe më të lira,
 • përmirësimet në cilësinë e prodhimit apo të shërbimeve,
 • mënyrat e reja në përdorimin e materialeve, mjeteve për punë, pajisjeve dhe veprimeve në procesin e prodhimit,
 • eliminimi i fyteve të ngushta dhe i vendeve të gjëra në prodhim, të cilat pengojnë punën normale në prodhim,
 • zvogëlimi i shpenzimeve të prodhimit,
 • aplikimi i standardizuar ose tipizimit të elementeve të prodhimit apo i procesit teknologjik,
 • mbledhja, konsultimi dhe përpunimi i literaturës shkencore dhe zbatimi i rezultateve në praktikë, etj.
fazat e hulumtimit shkencor teknik
Fazat e hulumtimit shkencor-teknik
 • faza e hulumtimeve paraprake,
 • faza e hulumtimeve fundamentale,
 • aplikimi i rezultateve të hulumtimeve në prodhimtari dhe
 • përpunimi provues-konstruktiv.
funksioni i planifikimit
Funksioni i planifikimit
 • Çdo ndërmarrje duhet të planifikojë – të parashohë.
 • Me plan paracaktohet se çka duhet bërë, nga kush, kur, si, në cilën mënyrë dhe me cilat mjete.
 • Ështëi nevojshëm parashikimi për aktivitetin e ardhshëm e sidomos për rezultatet e afarizmit.

“planifikimi në ndërmarrje definohet si aktivitet vazhdues për sendërtimin e objektivave, planeve dhe parashikimive lidhur me afarizimin e ndërmarrjes”

funksioni i planifikimit1
Funksioni i planifikimit

Me plan caktohen saktësisht detyrat dhe kushtet në të cilat realizohen detyra e bazuara në faktet konkrete dhe në objektivin.

Planifikohet;

 • procesi i punës,
 • rezultatet e punës,
 • radhitja e rezultateve të punës,
 • zhvillimi i organizimit,
 • blerja, shitja, eksporti i prodhimeve,
 • investimet e të tjera.
funksioni i prodhimtaris
Funksioni i prodhimtarisë
 • Prodhimi është rezultat nga një aktivitet i vetëdijshëm injeriut, transformon lëndën e punës në një vlerë të re përdoruese për konsumatorët.
 • Punët lidhur me kryerjen e detyrave në një ndërm.prodhuese përbëjnë funksionin prodhues.

Atomundtëndahennëkëtolloje:

 • punëtpërgatitoretëprodhimit,
 • punët e kryerjessëdetyrave,
 • punët e kontrollitdhe
 • punët e mirëmbajtjessëmjeteve.
funksioni komercial
Funksioni komercial

Qellimi i këtij funksioni është:

 • Blerja e mjeteve për prodhim
  • Furnizimi me mjete dhe lëndë të parë
  • Përzedhja e furnitorëve
  • Përvetësimi i teknikave të blerjes
  • Mirëmbajtja e marrëdhënieve me furnitorët
 • Shitja e prodhimeve në treg
  • Hulumtimi i kanaleve të shitjes
  • Promocioni i shitjes
  • Aftësimi i personelit të shitjes
  • Kreditimi i shitjeve
  • Raportimi / analiza periodike mbi shitjet, etj
funksioni i marketingut
Funksioni i marketingut

Aktivitetet e marketingut si funksion në ndërmarrje:

 • Hulumtimi i tregut / identifikimi i kërkesës
 • Njohja, hulumtimi dhe përcaktimi i blerësve potencial
 • Shqyrtimi i reagimeve të blerësve/konsumatorëve
 • Hulumtimi / analizimi / shqyrtimi i kanaleve të shitjes

Rrjedhimisht, inicohen angazhimet:

 • Çmimi
 • Promovimi
 • Publiciteti
 • Reklamimi
funksioni i financimit
Funksioni i financimit
 • Qëllimi i këtij funksioni është që ndërmarrja të kryej detyrën e vet me sa më pak mjete financiare.
 • Sipas këtij funksioni duhet të sigurohen financa për blerjen e mjeteve për prodhim, për pagesat e furnitorëve, për likuiditetin, inkasimin e borxhit,etj.
 • Sasia e mjeteve të angazhuara duhet të jetë optimale
  • Mungesa e mjeteve e bën ndërmarrjen jolikuide
  • Teprica e mjeteve i shkakton shpenzime të pa-arsyeshme
 • Evidenca financiare e transaksioneve
 • Shërbimi i evidencës kontabile
 • Shërbimi operativ i financave, etj
funksioni i sistemit automatik t informatave
Funksioni i sistemit automatik të informatave
 • Informata në sasi, cilësi dhe kohë është e domosdoshme për çdo ndërmarrje
 • Sa më i shpejtë të jetë komunkimi, aq më efikase është ndërmarrja në vendimarrje dhe në zgjidhjen e problemeve
 • Mbledhja, përpunimi, memorimi dhe shpërndarja e informacionit nëpër të gjitha kanalet e komunikimit në ndërmarrje është detyrë primare e këtij funksioni
 • Klasifikimi, bartja dhe shfrytëzimi i informatave të sakta është pikënisje për marrjen e vendimeve të natyres strategjike, taktike dhe operative.
funksioni kadrovik
Funksioni kadrovik
 • Ky funksion është i varur nga faktori – njeri.
 • Suksesi i shërbimit kadrovik varet nga kualitetet e njerëzve, roli dhe rendësia e struktures organizative.
 • Detyrat (objektivat) kryesore të këtij funksioni janë:
  • Selektimi, rekrutimi dhe punësimi i peronelit
  • Formimi, trajnimi dhe ngritja profesionale e personelit
  • Hartimi i skemës së shpërblimeve
  • Ofrimi i i modelve për motivimin e punëtoreve
  • Sigurimi i mjeteve / ambientit mbrojtës në punë
  • Pushimi dhe rekreacioni për personelin
funksioni i pun ve t p rgjithshme
Funksioni i punëve të përgjithshme

Përfshin kryerjen e një numri të madh të detyrave të ndryshme, të cilat janë të përbashkëta për të gjitha funksionet në ndërmarrje, ku bëjnë pjesë:

 • Punët administrative – teknike,
 • Të sekretariatit
 • Mbrojtjes në punë
 • Sigurimi i mjeteve dhe
 • Shërbimi juridik
 • Përfaqësimi i ndërmarrjes para
ad