erityisopetus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erityisopetus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erityisopetus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Erityisopetus - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Erityisopetus. Luento opetusharjoittelijoille Taina Kesti. Erityisopetuksen lähtökohdat. PoL 3 §:n mukaan opetus on järjestettävä oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Erityisopetus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erityisopetus

Erityisopetus

Luento opetusharjoittelijoille

Taina Kesti

erityisopetuksen l ht kohdat
Erityisopetuksen lähtökohdat
 • PoL 3 §:n mukaan opetus on järjestettävä oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaan
 • PoL 30 §: opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada ops:n mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä
 • PoL16 §: tukiopetus (oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan), osa-aikainen erityisopetus (oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään)
 • PoL 16a §: tehostettu tuki oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja
 • PoL 17 §: erityinen tuki oppilaalle, jos tehostettu tuki ei riitä (HOJKS)
slide3

OPPILASHUOLTO (PoL 31a §)- silloin, kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu- oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella myös muut tarvittavat tahot voivat osallistua asian käsittelyyn

slide4

HENKILÖTIETOJEN SALASSAPITO, LUOVUTTAMINEN JA KÄSITTELY (PoL 40§)- opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, opetuksen henkilöstö ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta- oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämiä välttämättömiä tietoja voi luovuttaa esim. toiselle opetuksen järjestäjälle

erityisopetuksen tavoitteet
Erityisopetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet painottuvat oppilaiden tunnepuolelle, tiedolliset tavoitteet ovat yleensä vasta toisella sijalla

- myönteinen minäkuva ja terve itsetunto

- aloitekyvyn ja itseluottamuksen viriäminen

- oppimismotivaation edistäminen

- oppimisvaikeuksien solmujen avaaminen

- opiskelutottumusten ja työskentelytapojen vakiinnuttaminen

erityisopetuksen tavoitteet1
Erityisopetuksen tavoitteet
 • sosiaalisten taitojen oppiminen
 • oppivelvollisuuden loppuun suorittaminen
 • jatko-opintokelpoisuus
 • syrjäytymisen ennaltaehkäisy
 • kokonaiskuntoutus
 • elämänhallintataitojen oppiminen
erityisopetuksen termej
Erityisopetuksen termejä
 • integraatio: tukea tarvitseva oppilas yleisopetuksen luokkaan (+tukipalvelut) tai erityisluokka tavalliseen kouluun
 • inkluusio: ”kaikkien yhteinen koulu”, oppilas opiskelee omassa lähikoulussaan
 • yksilöllistäminen: mikäli oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisopetuksen keskeisiä tavoitteita, voidaan yhden tai useamman oppiaineen oppimäärää yksilöllistää oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja oppimisedellytyksiä vastaavaksi
 • eriyttäminen: kaikki ne toimenpiteet, joilla normaaliin opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiaineen sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää tai havainnollistamistapaa varioidaan tai muokataan
slide8

LÄHITUKIVERKOSTO

REHTORIT

HUOLTAJAT

OPETTAJAT

KOULUN MUU

HENKILÖKUN-TA

motivaatio-

ongelmat

mamut

unihäiriöt ym.

perushuollon

ongelmat

erityiset

oppimis-

vaikeudet

OPOT

päihteet

huumeet

KOULU-

PSYKOLOGI

tarkkaavaisuus-

häiriöt

ERITYIS-

OPETTAJAT

syömishäiriöt

TERVEYDEN-

HOITAJA

hahmotus-

häiriöt

mielenterveys-

häiriöt

KOULUN-

KÄYNTI

AVUSTAJAT

sairaudet

syndroo-

mat

lahjak-

kuus-

taso

sopeutumattomuus

tunne-

elämän

häiriöt

OPETUS-

HARJOITTELIJAT

KUMMIOPPILAAT

TUKIOPPILAAT

OHR

KRIISIRYHMÄ

OPPILASTOVE-RIT

slide10

Tukitoimia suunniteltaessa arvioidaan, onko kyseessä:

OPPIMISEN ONGELMA?

OPETUKSEN ONGELMA?

 • Oppilas tarvitsee
 • lisää aikaa
 • oppisisältöjen eriyttämistä
 • tukiopetusta
 • Opettaja tarvitsee lisää tietoa
 • oppimistyyleistä
 • oppilaan oppimiskyvyistä ja
 • -tavoista
 • oppisisältöjen eriyttämisestä
 • tukimateriaaleista

Lisäksi tulee arvioida, tarvitaanko ensisijaisesti:

ERITYISOPETUKSELLISTA APUA?

OPPILASHUOLLOLLISTA APUA?

 • Apua tarvitaan
 • oppimisvalmiuksien lisäämiseen
 • tai kehittämiseen
 • => oppimisvaikeuden ennalta-
 • ehkäisy
 • oppimisvaikeuden kuntouttamiseen
 • Oppilas tarvitsee
 • kokonaisvaltaista kasvun ja
 • kehityksen turvaavaa tukea
 • oppilashuollollisia toimenpiteitä

=>ohr:n tuki yhdessä sosiaali-

ja terveystoimen ym. asiantunti-

joiden kanssa

oppimissuunnitelma

OPPIMISSUUNNITELMA

voidaan laatia jo yleistä tukea saavalle oppilaalle

pakollinen tehostettua tukea saavalle oppilaalle

kirjataan oppilaan oppimisvalmiudet, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, opiskelun tavoitteet, sisällöt, menetelmät (eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon palvelut, opintojen yksilöllinen ohjaus, samanaikaisopetus) ryhmäkoko, välineet, toteutuminen, edistymisen seuranta ja arviointi

slide15

HOJKS sisältää seuraavat osa-alueet:

 • Mistä tullaan?
 • Perustiedot
 • henkilötiedot
 • koulunkäyntihistoria
 • tutkimukset
 • Miten on nyt?
 • Kuvaus oppilaasta
 • vahvuudet ja voimavarat
 • keskeiset tuettavat alueet
 • HOJKSin tarkoitus
 • Mitä ja miten tehdään?
 • Menetelmät ja sisällöt
 • oppijan opetukselliset tarpeet
 • erityisvälineet, ohjelmat, terapiat
 • vastuunjako
 • Mihin pyritään?
 • Tavoitteet
 • lyhyemmän (kurssikohtaiset) ja
 • pitemmän (lukuvuoden) aikavälin
 • tavoitteet
 • Mitä tapahtui?
 • Prosessin arviointi
 • Mikä muuttui?
 • Muuttuiko mikään?
 • Mikä muutoksen aiheutti
 • Kannustava arviointi
 • Millä tuloksella?
 • Arviointi
 • Miten oppimisen tavoitteet
 • saavutettiin?
 • Missä on toivomisen varaa?
 • Miten eri tahojen yhteistyö sujui?
henkil tietojen luovuttaminen pol 40

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN PoL 40§

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle.

slide17

Erityisopetuksen keinotAikuisen nälkä niin yksinkertainen oireyhtymä hakkaajalla ja narkkarilla samoin hiljaisella ja arallaSaada istua aikuisen lähelläjutella asioitakysyä neuvoakokea välittämistä eivät nuoret mahdottomia pyydä!(Anja Porio)

erityisopetuksen keinot
Erityisopetuksen keinot
 • ei ole taikakonsteja vaan arkijärki
 • erityisopettajan mahdollisuus kohdata jokainen oppilas yksilönä
 • keskusteluyhteys
 • yhteistyö vanhempien kanssa
 • moniammatillinen yhteistyö
 • huolenpitoa, rakkautta, turvallisuutta
 • selkeät rajat ja päämäärät
erityisopetuksen keinot1
Erityisopetuksen keinot
 • sopimuksista kiinni pitäminen
 • anteeksianto
 • myönteinen ajattelu
 • onnistumisen elämyksiä
 • suhteellisuuden taju
 • luottamus
 • ongelmiin reagoidaan heti: pinnarit
 • elämänhallintataitojen opettaminen
slide20

ERIYTTÄMINEN * tasapainoa onnistumisen kokemusten ja ponnistelujen välillä * opettajan tietoisuutta oppilaiden erilaisuudesta ja oppimisen kunnioittaminen * erilaisten oppimisen väylien tarjoamista * kohteena oppimisen laatu, ei opittavan oppiaineksen määrä

eriytt misen kohteena
Eriyttämisen kohteena
 • oppisisällöt
 • opetusmenetelmät
 • oppimateriaalit
 • oppimisympäristö
 • oppimistyylit
 • oppimisstrategiat
 • ryhmittelyt
 • tavoitteet / taitotaso
 • käytettävä aika
 • mielenkiinnon kohteet
slide22

Eriyttäminen kokeessa:

 • lisäaika
 • oppilas saa kysymykset etukäteen tai joku lukee ne hänelle
 • varmistetaan, että oppilas ymmärtää kysymykset
 • suullinen koe
 • oppilas saa vähemmän kysymyksiä kuin muut
 • oppilas tekee kokeen tuettuna mm. avustajan kanssa
 • oppilas saa tehdä kokeen kirjan avulla
 • S2-oppilailla tärkeää, että näkevät opettajan huulilta kielen ääntämisen
liisa keltinkangas j rvinen

Liisa Keltinkangas-Järvinen

”Kannustava opettaja kertoo oppilaalle tasaisin väliajoin henkilökohtaisesti, minkä asian tämä osaa ja missä hän on hyvä.”

erityist tukea tarvitsevat opiskelijat lukiossa

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT LUKIOSSA

erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa

opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneet

opiskelun edellytykset heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi

psyykkistä ja sosiaalista tukea tarvitsevat

mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat

pedagoginen tuki
Pedagoginen tuki
 • opiskelutekniikka ja opiskelutyylit
 • itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistaminen
 • lukemiseen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyvät ongelmat
 • kielelliset vaikeudet
 • jännittäminen
 • motivaatio-ongelmat
lukiolaisen lukivaikeuksisen tyypillisimm t pulmat

LUKIOLAISEN LUKIVAIKEUKSISEN TYYPILLISIMMÄT PULMAT

vaikeuksia vieraissa kielissä

lukeminen hidasta => lukuaineiden lukeminen vie aikaa

kirjoittaminen työlästä: kirjallinen ilmaisu kangertelee ja on rakenteeltaan heikosti jäsentynyttä

sanojen kirjoittamisessa virheitä, joiden löytäminen on työlästä

tekstin prosessointitaidot tehottomat => tekstin omaksuminen ja mieleen painaminen vaikeaa

äidinkielen vaativampien kielenrakenteiden ja kielioppisääntöjen omaksumisessa vaikeuksia

ytl n m r ykset koskien luku ja kirjoitush iri isi kokelaita

YTL:N MÄÄRÄYKSET KOSKIEN LUKU- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISIÄ KOKELAITA

Lukihäiriön vaikeusaste: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö, vaikea häiriö

Lukihäiriö on lievä:

kokelas voi saada arvosanan korotuksen

kokelas voi esittää ehdotuksen korotuksen kohdistamisesta tiettyyn aineeseen

edellytyksenä on yksi asiantuntijalausunto (erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti) lukivaikeudesta

lukih iri on vaikea tai keskivaikea

Lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea:

kokelas voi hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä:

lisäaika kirjallisessa kokeessa

lisäaika kuullunymmärtämiskokeessa

pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite

vapautus äidinkielen kokeen puhtaaksi kirjoittamisesta

musteella tai kuulakärkikynällä

isokirjaimiset tehtävät

oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta

erillinen tila

edellytyksenä lausunnot kahdelta lausunnonantajalta (erityisopettaja/psykologi/puheterapeutti ja lastenneurologi/neurologi/foniatri)

mikäli kokelas ei hae erityisjärjestelyjä, hän voi saada arvosanan korotuksen

lukih iri n vaikeusaste vaikuttaa lopullisen arvosanan m r ytymiseen seuraavasti

Lukihäiriön vaikeusaste vaikuttaa lopullisen arvosanan määräytymiseen seuraavasti:

äidinkielen kokeessa lievä, keskivaikea tai vaikea häiriö voi hyvittää enintään 3 pistettä

suomi toisena kielenä –kokeessa lievä häiriö voi hyvittää enintään 2 pistettä, keskivaikea häiriö enintään 3 pistettä ja vaikea häiriö enintään 4 pistettä

toisen kotimaisen kielen kokeessa ja vieraan kielen kokeessa lievä häiriö voi hyvittää enintään 2 pistettä, keskivaikea häiriö enintään 4 pistettä ja vaikea häiriö enintään 6 pistettä

reaaliaineen kokeessa ja matematiikan kokeessa lievä tai keskivaikea lukihäiriö voi hyvittää 1 pisteen, vaikea lukihäiriö enintään 2 pistettä

arvosanan korottamista harkittaessa pidetään improbatur-arvosanan rajaa yleensä ensisijaisena

erityinen tuki jyv skyl n normaalikoulun lukiossa

ERITYINEN TUKI JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA

tiedottaminen (opiskelijat, vanhemmat, opettajat)

kielellisten taitojen kartoitus (NMI:n joukkotesti) ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, palautteet

yksilötestit ja haastattelut

yksilöllinen ohjaaminen oppimisvaikeuksissa

aineenopettajien antama tukiopetus

erityisjärjestelyjen suunnittelu koulun opetus- ja koetilanteisiin

lukilausunnot YTL:lle (tarvittaessa ohjaus toisen lukilausunnon hankintaan)

lukivaikeus lukih iri

LUKIVAIKEUS (lukihäiriö)

vaikeudet lukemisessa ja kirjoittamisessa ovat odottamattomia suhteessa ikään ja kognitiivisiin taitoihin

dysleksia eli erityinen lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus on spesifi kielellisperustainen häiriö, jonka alkuperä on neurologinen

perinnöllinen taipumus

pysyvä vaikeus, ei poistu kokonaan

Yleisyys:

2.-5. lk:lla 10-14 %:lla

6.-9. lk:lla 2-5 %:lla

lukiolaisista 2-3 %:lla

erilaisista oppimisvaikeuksista kärsii joka kymmenes aikuinen

mit on lukivaikeus

MITÄ ON LUKIVAIKEUS?

kaksoiskonsonantit tuottavat vaikeuksia

kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa

b-d, b-p, t-d, k-g i-e, nk-ng jne. voivat sekaantua

numerot vaihtavat paikkaa

sekä lukiessa että kirjoittaessa voi sanan loppu tai lyhyt sana jäädä pois

käsiala on vaikeasti luettavaa

vaikeuksia pitkän ja lyhyen vokaalin erottamisessa/kirjoittamisessa

vaikeuksia pitkien sanojen ymmärtämisessä ja ääntämisessä

jotkut sanat ääntyvät toistuvasti väärin

jatkuu

jatkuu…

epäselvä puhe

ääneen lukeminen vastenmielistä

lukeminen hidasta

tekstissä rivien seuraaminen ja uuden rivin löytäminen vaikeaa

kirjaimet tuntuvat hyppivän paperilla tai ne ovat epäselviä ja toisiinsa liimautuneita

itse luetun tekstin ymmärtäminen vaikeaa, sama teksti toisen lukemana täysin ymmärrettävää

nopea väsyminen, pään ja silmien särkyä lukiessa

vaikea ehtiä lukea tv:n tekstejä

huonommuuden tunne suhteessa toisiin

vaikeuksia yksinkertaisenkin luetun tekstin ymmärtämisessä, jos odotetaan nopeaa vastaamista

jatkuu1

jatkuu…

nimien muistaminen vaikeaa

oikea ja vasen, itä ja länsi sekaantuvat helposti

aika- ja päivämäärät sekaantuvat helposti

vaikeuksia kuukausien luettelemisessa

vaikeuksia aritmetiikassa, esim. lukujen oikea järjestys vähennyslaskussa

kertotaulun oppiminen vaikeaa

riimien hahmottaminen vaikeaa

suunnissa ja jaksotuksissa vaikeuksia

symbolien ymmärtämisessä ja oikeassa hahmottamisessa vaikeuksia

keskittyminen helposti häiriytyvää

hitaus/ hätäisyys

lukivaikeuksisen oppilaan opiskelu helpottuu kun opettaja

Lukivaikeuksisen oppilaan opiskelu helpottuu, kun opettaja

antaa oppilaalle riittävästi aikaa kuuntelemiseen ja muistiinpanojen tekemiseen

laatii käsiteltävistä asioista yhteenvedon (mind map)

ilmoittaa tehtävien pääkohdat ennakolta

nauhoittaa oppitunnin tai sen osan

selvittää opittavan asian keskeiset kohdat, tärkeät käsitteet ja sanat

opettaa erilaisia opiskelutekniikoita

varaa kirjallisiin kokeisiin riittävästi aikaa ja tarvittaessa järjestää suullisen kuulustelun

antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää apuvälineitä (esim. tietokonetta)

kouluallergikon piirteit mikko takala

KOULUALLERGIKON PIIRTEITÄ (Mikko Takala)

negatiivinen asenne kouluun

flegmaattisuus tai aggressiivisuus opettajaa kohtaan

opettaja – tai kukaan muukaan – ei saa otetta

haluttomuus mihinkään

tietämättömyys omista haluista ja kyvyistä

ei liiemmin vapaa-ajan harrastuksia

päämäärättömyys

passiivista tai häiriköivää vastarintaa

päähuvina kaupallisen nuorisokulttuurin passiivinen kulutus

halu elää niin, ettei tarvitsisi raataa (tv-sarjojen elämäntapaihanteet)

yleinen jäsentymättömyys omista kyvyistä ja omasta persoonasta sekä suhteesta yhteiskunnan organisaatioihin

=> Siis kouluallergikko ei tiedä, kuka hän on, mitä hän tekee, mitä hän haluaa ja miten hänelle käy!

tarkkaavaisuush iri inen oppilas

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN OPPILAS

vaikea huomata tehtävän / tilanteen oleellisia piirteitä

nopeat valinnat monimutkaisissa tilanteissa vaikeita

vaikeus saattaa tehtävä loppuun

ulkopuoliset häiriöt vievät helposti huomion

mielijohteet säätelevät toimintaa / toiminnat vaihtuvat herkästi

yksittäiset ärsykkeet saattavat laukaista kokonaisia toimintaketjuja

harkitsemattomat vastaukset, impulsiiviset ratkaisut

vaikeus suunnitella työskentelyään

vaikeus huomata virheitään ja korjata niitä spontaanisti

toimintamallin vaihtaminen vaikeaa (juuttuminen)

motorista kömpelyyttä

heikko itsetunto

miten auttaa tarkkaavaisuush iri ist oppimistilanteessa

MITEN AUTTAA TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖISTÄ OPPIMISTILANTEESSA?

herkkä ulkopuolisille häiriötekijöille => rauhallinen työskentelytila; yksinkertaiset, selkeät tehtäväsivut; lyhyet, selkeät, henkilökohtaiset ohjeet

vaikeus organisoida toimintaansa => toiminnan säännöllisyys; kielellinen apu ohjaamaan toimintaa

vaikeus huomata virheitään => ongelman tiedostaminen; tarkistamisen sisällyttäminen toimintasuunnitelmaan

vaikeus ylläpitää tarkkaavaisuutta => sopivan pituiset työrupeamat; ohjeiden toistaminen; mahdollisuus liikkua; toiminnan suunnittelu etukäteen, ulkoiset aikarajoitteet, tehtäviin liittyvät säännöt

vaikeus ymmärtää toimintansa seurauksia => selkeät palautteet välittömästi, positiivinen kannustus; selkeät säännöt/ toimintaohjeet; samana toistuvat säännöt ja seuraamukset (aikuisten johdonmukaisuus)

toiminnanohjauksen taitojen kehitt minen toiminnanohjaus kyky s dell omaa toimintaansa
Toiminnanohjauksen taitojen kehittäminen(toiminnanohjaus = kykyä säädellä omaa toimintaansa)
 • kun annat tehtävän, herätä oppilaan huomio
 • varmista, että oppilas tietää, mitä pitää tehdä
 • anna ohjeet selkeästi; vain 1-2 ohjetta kerrallaan
 • kirjoita tehtävänumerot ja sivunumerot taululle
 • kielellistäminen tukee toiminnanohjausta; vähitellen ääneen puhumisen tulisi vaihtua mielessä ajatteluksi
 • tehtävänteon vaiheiden (esim. pysähdy, mieti, toimi, tarkista…)

pohtiminen ja kirjaaminen esim. pahvikorteille

 • matematiikan sanallisissa tehtävissä ”auki” piirtäminen ja mallintaminen
 • varaa siirtymätilanteisiin riittävästi aikaa, vältä kiirehtimistä
 • anna positiivista palautetta
ty rauhan s ilytt minen
TYÖRAUHAN SÄILYTTÄMINEN
 • opettele tuntemaan oppilaasi mahdollisimman hyvin
 • arvosta oppilaita, omaa ainettasi ja työtäsi, työpaikkaa ja työyhteisöä
 • käyttäydy oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja korrektisti
 • kuuntele oppilasta ja opeta oppilaat kuuntelemaan
 • työllistä oppilaat; ota huomioon yksilölliset erot
 • luo luokkaan myönteinen ilmapiiri
 • havainnoi aktiivisesti luokkaa; älä puutu jokaiseen risahdukseen, mutta älä anna häiriön kehittyä myöskään liian pitkälle
 • pyri antamaan oppilaille päätöksenteko-oikeutta, ota oppilaat mukaan suunnitteluun
 • huumori on hyvä lääke, ironia ei ole huumoria
 • muista: mitä vaikeampi luokka, sitä vähemmän moitetta!